Datum vydání: 1.4.2012
Karmeb - dovozce zna ek BOURGEAT, MATFER, L.TELLIER, Ecovac, Silikomart
VAKUOVÉ BALI KY
EXTERNÍ VAKUOVÁ BALI KA E40
-
Malé stolní za ízení. Praktické a se snadnou obsluhou
Zatavovací lišta o ší ce 350 mm.
Samostatn nastavitelná doba vakuování a zatavování.
Síla sání 15 l/min.
Široké víko usnad uje vkládání sá
Lapa odpadu lze p i išt ní snadno vyjmout
Lze použít na zatavování sá
s potravinami (PE nebo PA/PE)
PA:Polyamid / PE:Polyethylen
Používá se se speciálními reliéfními sá ky, které usnad ují odvod vzduchu z balení
Obj. .
MTF-267001
Rozm ry (ŠxHxV)
P íkon/Nap tí
370x280x170 mm
350 W / 230 V
Sací výkon (m³/hod.)
0,9
Sva ovací lišta
Váha
350 mm
5,84 kg
Cena bez DPH RS
12.900,-
B
EXTERNÍ VAKUOVÉ BALI KY ECOVAC
- Externí vakuová bali ka pro balení mimo komoru pro balení tuhých potravin
- Modely s vakuovou pumpou bez oleje
- Digitální ovládací panel s displejem
- Celonerezové provedení, Vzduchový filtr
- Konstrukce a použité materiály zaru ují vysoký hygienický standard a
dlouhodobou životnost
- Stolní provedení bez podstavce pro umíst ní na pracovní desce
- K obsluze není t eba žádných odborných znalosti a i nezaškolená obsluha po
krátkém zaškolení zvládne obsluhu a dosáhne vynikajících výsledk
- Maximální doba vakuování 2 hodiny, po této dob musí být innost p erušena
- Modely jsou ur eny do leh ích provoz
- Automatický a Manuální chod vakuování a tavení
- P i manuálním cyklu lze nastavit dobu vakuování i dobu tavení
s potravinami (PE nebo PA/PE)
- Lze použít na zatavování sá
- PA:Polyamid / PE:Polyethylen
- Používají se pouze speciální vroubkované dvouvrstvé sá ky, které usnad ují odvod vzduchu z balení
Rozm ry (ŠxHxV)
P íkon/Nap tí
LAZ-SMALL
Obj. .
370x280x170 mm
150 W / 230 V
Sací výkon (m³/hod.)
0,9
Sva ovací lišta
350 mm
Váha
10 kg
Cena bez DPH RS
8.980,-
B
LAZ-ELIX
420x280x170 mm
150 W / 230 V
0,9
400 mm
12 kg
11.500,-
B
LAZ-MEDIUM
520x280x170 mm
150 W / 230 V
3,6
500 mm
18 kg
17.900,-
B
KOMOROVÉ VAKUOVÉ BALI KY ECOVAC
Profesionální ada vyvinutá pro vakuové balení tepeln zpracovaných
nebo syrových surovin a potravin, nabízí nejvyšší kvalitu a hygienický
standard v souladu s požadavky každé profesionální kuchyn na
skladování surovin a potravin
- Modely s olejovou vakuovou pumpou v nerezovém robustním provedení
- Digitální ovládací panel s displejem
- Automatický pracovní cyklus s možností manuálního nastavení
- Lisovaná vana komory se zaoblenými rohy, pr hledné horní víko
- Stolní provedení bez podstavce pro umíst ní na pracovní desce
- K obsluze není t eba žádných odborných znalosti a i nezaškolená obsluha
po krátkém zaškolení zvládne obsluhu a dosáhne vynikajících výsledk
- Možno používat hladké i vroubkované dvouvrstvé sá ky pro balení
tuhých i tekutých potravin
- Tento model nalezne široké uplatn ní v cateringu, fast foodech, eznictví
a dalších malých až st edních komer ních provozech
Komorové vakuové bali ky lze používat r znými zp soby:
1) vakuování potravin v komo e (tekuté + tuhé)
2) externí odsávání mimo komoru do dvouvrstvých vroubkovaných sá
pro rozm rov objemné produkty
Model MIX
Model ECO45
Rozm ry (ŠxHxV)
P íkon/Nap tí
LAZ-MIX
Obj. .
370x530x250 mm
350 W / 230 V
Sací výkon (m³/hod.)
6,0
300 mm
35 kg
35.900,-
B
LAZ-PACK
470x550x400 mm
550 W / 230 V
12,0
400 mm
45 kg
46.900,-
B
LAZ-ECO45
560x610x450 mm
750 W / 230 V
25,0
450 mm
68 kg
70.900,-
B
1
Sva ovací lišta
Váha
Cena bez DPH RS
SÁ KY A STERILIZÁTORY
VAKUOVÉ SÁ KY VROUBKOVANÉ
Speciální dvouvrstvé vroubkované (strukturované, reliéfní) sá ky
- Max. teplota použití p i oh ívání v horké vod +70 °C
- Chrání potraviny p ed vzduchem
- Ur eno pro balení tuhých potravin
- Kombinace PA/PE, tlouš ka 105 , Reliéfní povrch 1 strany
- PA:Polyamid / PE:Polyethylen
- Uvedené ceny jsou za celé balení po 100 ks
Obj. .
Rozm ry (ŠxD)
Balení
Váha
Cena bez DPH RS
LAZ-15X25G
150x250 mm
100 ks
300,-
B
LAZ-15X35G
150x350 mm
100 ks
440,-
B
LAZ-20X30G
200x300 mm
100 ks
490,-
B
LAZ-25X35G
250x350 mm
100 ks
660,-
B
LAZ-30X40G
300x400 mm
100 ks
880,-
B
LAZ-35X45G
350x450 mm
100 ks
1.160,-
B
VAKUOVÉ SÁ KY HLADKÉ
Speciální hladké iré sá ky pro komorové vakuové bali ky
- Max. teplota použití p i oh ívání v horké vod +85 °C
- Chrání potraviny p ed vzduchem
- Ur eno pro balení tuhých potravin v komo e vakuové bali ky
- Polyethylen (PE), tlouš ka 90 , Hladký povrch
- Uvedené ceny jsou za celé balení po 100 ks
Obj. .
Rozm ry (ŠxD)
Balení
Váha
Cena bez DPH RS
LAZ-15X35
150x350 mm
100 ks
220,-
B
LAZ-20X30
200x300 mm
100 ks
240,-
B
LAZ-25X35
250x350 mm
100 ks
360,-
B
LAZ-30X40
300x400 mm
100 ks
460,-
B
LAZ-35X45
350x450 mm
100 ks
620,-
B
LAZ-40X50
400x500 mm
100 ks
780,-
B
STERILIZÁTORY NOŽ
SK
OVÉ
VÝKONNOST
- Dezinfekce UV výbojkou žajiš uje ú innou fotochemickou dekontaminaci
- Modely s drát nou m ížkou umož ují dekontaminaci celého povrchu nož
HYGIENA
- Vrchní ást je zešikmená, aby se zabránilo ukládání p edm
na sk
- Tvar je koncipován tak, aby usnadnil išt ní a vypoušt ní
ERGONOMIE
- Tónovaná pr hledná dví ka (aby bylo vid t, zda jsou v polici nože)
s jednodílnou rukojetí
- Okamžitý náb h (elektronický p ed adník)
HOSPODÁRNOST
- Elektronický p ed adník zaru uje delší provozní životnost (8000 hodin) a
25% snížení spot eby elektrické energie
BEZPE NOST
- Otev ením dví ek se UV zá ení vypne
- Dví ka jsou opat ena bezpe nostním zámkem
855606 - Model s magnetickou lištou
855616 - Model s drát nou konstrukcí
MODEL S MAGNETICKOU LIŠTOU
Obj. .
BOU-855606
Rozm ry (ŠxHxV) P íkon / Nap tí UV Výbojka
585x120x735 mm
18 W / 230 V
Kapacita nož
Váha
10
9,5 kg
1 x 15 W
Cena bez DPH RS
10.800,-
B
MODEL S DRÁT NOU NEREZOVOU KONSTRUKCÍ
Obj. .
BOU-855616
Rozm ry (ŠxHxV) P íkon / Nap tí UV Výbojka
585x120x735 mm
18 W / 230 V
Kapacita nož
Váha
20
9,5 kg
Kapacita nož
Váha
1 x 15 W
855631 - Model s magnetickou lištou
Cena bez DPH RS
11.100,-
B
MODEL S MAGNETICKOU LIŠTOU
Obj. .
BOU-855631
Rozm ry (ŠxHxV) P íkon / Nap tí UV Výbojka
1080x120x735 mm
34 W / 230 V
2 x 15 W
20
15 kg
Cena bez DPH RS
17.700,-
B
MODEL S DRÁT NOU NEREZOVOU KONSTRUKCÍ
Obj. .
BOU-855641
Rozm ry (ŠxHxV) P íkon / Nap tí UV Výbojka
1080x120x735 mm
34 W / 230 V
Kapacita nož
2 x 15 W
40
2
Váha
15 kg
Cena bez DPH RS
18.300,-
B
855641 - Model s drát nou konstrukcí
SKLADOVÁNÍ NOŽ
STERILIZÁTOR NOŽ
-
Nerezové robustní provedení box
Plastová vložka s podélným uložením nož
Sterilizace epelí nož pomocí tekuté lázn
Vložka s odtokem tekutiny
Sušící sytém v etn uskladn ní sterilizovaných nož pouze B1420
Všechny díly sterilizátoru lze mýt v my ce
B1421
Váha
Cena bez DPH
LT-B1420
Obj. .
Rozm ry (ŠxHxV)
Sterilizátor + sušení
Vybavení
kg
11.300,-
RS
B
LT-B1421
Sterilizátor
kg
5.400,-
B
B1420
ZÁSOBNÍKY NA NOŽE VELKÉ
-
Nerezové robustní provedení box
Plastová vložka s podélným uložením nož
Záv sný zp sob umíst ní box
Otev ená zadní ást box modelu B1401
Zakrytovaná zadní ást boxu modelu B1400
Kapacita max.10 nož + 1 ocílka + 1 n žky
Všechny díly boxu lze mýt v my ce
ZADNÍ pohled
Obj. .
Výška
Váha
Cena bez DPH
LT-B1400
35 cm
Zakrytovaná
Zadní ást
kg
3.300,-
RS
B
LT-B1401
30 cm
Otev ená
kg
2.300,-
B
ELNÍ pohled
ZÁSOBNÍKY NA NOŽE MALÉ
- Nerezové robustní provedení box
- Plastová barevná vložka s podélným uložením nož
- Záv sný zp sob umíst ní box
- Kapacita 6 - 8 nož + 1 ocílka
- Všechny díly boxu lze mýt v my ce
Obj. .
Výška
Barva vložky
Váha
Cena bez DPH
LT-B1410N
30 cm
ERNÁ
kg
2.300,-
B
LT-B1410W
30 cm
BÍLÁ
kg
2.300,-
B
LT-B1410R
30 cm
ERVENÁ
kg
2.300,-
B
LT-B1410B
30 cm
MODRÁ
kg
2.300,-
B
LT-B1410V
30 cm
ZELENÁ
kg
2.300,-
B
LT-B1410J
30 cm
ŽLUTÁ
kg
2.300,-
B
LT-B1410M
30 cm
HN DÁ
kg
2.300,-
B
VA
RS
KA S VPICHOVÝM TEPLOM REM PROFI
- Speciáln navržená va
ka pro míchání produkt jako smetany, omá ek, cukru a okolády na pánvi
elektrickém va i nebo okolády ve vodní lázni, zatímco sledujete teplotu se stejným nástrojem
- Kompozitní materiál va
ky Exoglass vzdoruje teplotám do +200°C a lze jej mýt v my ce
- Pracovní délka va
ky 31 cm, délka jehly teplom ru 30,5 cm
- Odnímatelný vodot sný teplom r pro m ení teplot v rozsahu 20°C / +200°C
- Teplom r nelze mýt v my ce
Obj. .
MTF-113090
VA
-
Rozm r (DxŠ)
385x50 mm
Teplotní rozsah
Váha
+20° C / +200°C
120 g
Cena bez DPH RS
990,-
B
KA S VPICHOVÝM TEPLOM REM DOMÁCÍ
M kká silikonová lopatka va
ky vzdoruje teplotám do +300°C a lze jej mýt v my ce
Pracovní délka va
ky 14 cm, délka jehly teplom ru 7 cm
Odnímatelný vodot sný teplom r pro m ení teplot v rozsahu -50°C / +300°C
P esnost m ení +/- 0,1°C, Teplom r nelze mýt v my ce
Obj. .
LT-YC60704
Rozm r (DxŠ)
250x45 mm
Teplotní rozsah
Váha
-50° C / +300°C
60 g
3
Cena bez DPH RS
460,-
B
LAPA E HMYZU
LAPA
HMYZU ELEKTRICKÝ EKONOMY
- Elektrický lapa hmyzu
- 2x UV lampa 25W na 230 V
- Ak ní p sobnost cca 130 m²
- Snadné použití, oboustranné prostorové provedení
P íkon / Nap tí
Rozm ry (ŠxHxV)
Ak ní p sobnost
Váha
LT-N4381
Obj. .
2x25 W / 230 V
525x7185x420 mm
100 m²
5,6 kg
LT-N4381T
UV zá ivka náhradní 25 W / 230 V
Cena bez DPH RS
5.800,-
B
1.480,-
B
LAPA E HMYZU ELEKTRICKÉ PROFESIONÁLNÍ
-
Elektrické lapa e hmyzu pro komer ní ú ely
2x UV lampa na 230 V v každém lapa i
3 modely pro ak ní p sobnost 40 m² / 8 0 m ² / 240 m²
Nerezový kryt všech model
Možná montáž na st nu, zav šené nebo voln stojící na st l
Oboustranné prostorové provedení
Obj. .
P íkon / Nap tí
Rozm ry (ŠxHxV) Lampy
Ak ní p sobnost
Váha
Cena bez DPH RS
MTF-730109
25 W / 230 V
360x140x260 mm
2x8 W
40 m²
4,0 kg
4.300,-
B
MTF-730110
45 W / 230 V
530x140x260 mm
2x15 W
80 m²
4,5 kg
5.200,-
B
MTF-730111
105 W / 230 V
660x140x260 mm
2x40 W
24 0 m²
8,5 kg
7.200,-
B
MTF-730130
UV zá ivka náhradní 8 W / 230 V, délka 30 cm
420,-
B
MTF-730131
UV zá ivka náhradní 15 W / 230 V, délka 30 cm
460,-
B
MTF-730132
UV zá ivka náhradní 40 W / 230 V, délka 60 cm
480,-
B
LAPA E HMYZU NEKTAR PRO GASTRO
- Poskytuje ochranu proti vosám, mouchám a ostatnímu létajícímu
hmyzu v gastro provozech
- Lapa m že být umíst n uvnit prodejní vitríny nebo samostatn na pultu
- Chycený hmyz je p ilepený na plátu, který je mimo dohled zákazníka
- Glupac suché lepící pláty jsou impregnovány feromony a jsou odolné UV zá ení
- UV sv tlo v sou innosti s vábící tekutinou a lepícími pláty Glupac zajistí rychlé
odstran ní hmyzu z potravin
- Rozptyl 2 vlnových délek pro zvýšení úsp šnosti chycení hmyzu
- Polykarbonátový elní panel pro snadnou vým nu lepících plát
- Design umož ující umíst ní lapa e i do chladících vitrín
Obj. .
P íkon / Nap tí
Rozm ry (ŠxHxV) Lampa
MTF-730135
30 W / 230 V
505x120x100 mm
MTF-730136
Lepící pláty Glupac, sada 12 ks
MTF-730137
MTF-730138
Váha
30 W
Cena bez DPH RS
5.900,-
B
1.380,-
B
Vábící tekutina Nectar, lahvi ka 250 ml, 100% p írodní produkt
420,-
B
UV zá ivka 30 W
900,-
B
kg
KOŠE ODPADKOVÉ PELIKAN
-
Trubková nerezová konstrukce pr
ru 20 mm
Otvírání p leného víka pomocí nášlapného pedálu
Rychlé, snadné a pevné upev ování pytl pomocí 4 klip
Optimální otvírání vík umož uje snadné pln ní pytl
Modely se zakrytováním nebo bez zakrytování odpadového pytle
Koše jsou vybaveny 2 kole ky s gumovým povrchem pro snadnou manipulaci
Plastové dno a víka koše jsou odnímatelná pro strojní mytí
Mobilní koše Pelikan spl ují všechny hygienické požadavky HACCP
R znobarevné polyethylenové pytle se sva eným dnem a svazovací stužkou
Obj. .
Váha
857940
Rozm ry (ŠxHxV)
Zakrytování
Objem
BOU-857940
512x484x900 mm
NE
110 ltr.
kg
Cena bez DPH RS
7.700,-
B
BOU-857941
512x484x900 mm
ANO
110 ltr.
kg
9.980,-
B
BOU-718405
Pytel polyethylen. ERNÝ, 200 ks
110 ltr.
kg
1.400,-
B
BOU-718412
Pytel polyethylen. ŽLUTÝ, 250 ks
110 ltr.
kg
1.900,-
B
BOU-718413
Pytel polyethylen.ZELENÝ, 200 ks
110 ltr.
kg
1.680,-
B
BOU-718414
Pytel polyethylen.MODRÝ, 250 ks
110 ltr.
kg
1.900,-
B
857941
4
DÁVKOVA E FÓLIÍ
DÁVKOVA E POTRAVINOVÝCH FÓLIÍ SABRE
Skladné víceú elové za ízení ur ené k dávkování nebo ru nímu ezání rolí alobalu,fólií atd.
Pro standardní ší e rolí 300 a 450 mm (Max.délka fólie 300 m, alobalu 200 m, papír ...)
ezací kole ko zajistí rychlý a istý ez
Snadná instalace. Vhodné pro všechny pr
ry rolí
Areta ní systém pro upevn ní role potraviná ské fólie pro snadnou manipulaci
s následujícím kusem
- Funkce uzam ení zav eného p ístroje
- Bytelná konstrukce z nerezu, hliníku a kompozitních materiál
- Malé rozm ry a propracovaný design vhodný do kuchyní, laborato í,
prodejen i obchod
- Za p íplatek nást nný nerezový držák SABRE 300 nebo 450 s p ihrádkami
na náhradní role pro snadnou vým nu
- Bezezbytkové využití fólie
-
Obj. .
Rozm ry (ŠxHxV)
MTF-960330
436x212x140 mm
Sabre 300
Model
Váha
3 kg
Cena bez DPH RS
7.200,-
B
MTF-960345
590x212x140 mm
Sabre 450
4 kg
8.400,-
B
ÍSLUŠENSTVÍ SABRE
Obj. .
Název
MTF-960390
Nást nný držák
1.800,-
B
MTF-960391
Držák rolí se dv ma kužely pro Sabre 300
600,-
B
MTF-960393
Držák rolí se dv ma kužely pro Sabre 450
660,-
B
640,-
B
MTF-960392
Váha
Cena bez DPH RS
ezací kole ko s rukojetí
DÁVKOVA E POTRAVINOVÝCH FÓLIÍ STOLNÍ LT
-
Stolní nerezové provedení dávkova e fólií
Ur eno k dávkování nebo ru nímu ezání rolí alobalu,fólií atd.
Pro standardní ší e rolí 300 a 450 mm (Max.délka fólie 300 m, alobalu 200 m...)
ezací n ž zajistí rychlý a istý ez
ty i p ísavné noži ky pro zvýšení stability
Malé rozm ry a propracovaný design vhodný do kuchyní, laborato í,
prodejen i obchod
Rozm ry (ŠxHxV)
Šíre role
Váha
LT-DFV300
Obj. .
400x140x135 mm
300 mm
2 kg
Cena bez DPH RS
2.900,-
B
LT-DFV450
560x140x135 mm
450 mm
2,7 kg
3.400,-
B
LT-DF030
ezný n ž náhradní pro DF/ DFV 300
kg
200,-
B
LT-DF045
ezný n ž náhradní pro DF/ DFV 450
kg
220,-
B
DÁVKOVA E POTRAVINOVÝCH FÓLIÍ NÁST NNÉ LT
-
Nást nné nerezové provedení dávkova e fólií
Ur eno k dávkování nebo ru nímu ezání rolí alobalu,fólií atd.
Pro standardní ší e rolí 300 a 450 mm (Max.délka fólie 300 m, alobalu 200 m...)
ezací n ž zajistí rychlý a istý ez
Montáž na st nu
Malé rozm ry a propracovaný design vhodný do kuchyní, laborato í,
prodejen i obchod
Rozm ry (ŠxHxV)
Šíre role
Váha
LT-DF300
Obj. .
400x140x135 mm
300 mm
2 kg
Cena bez DPH RS
2.600,-
B
LT-DF450
560x140x135 mm
450 mm
2,7 kg
3.100,-
B
LT-DF030
ezný n ž náhradní pro DF/ DFV 300
kg
200,-
B
LT-DF045
ezný n ž náhradní pro DF/ DFV 450
kg
220,-
B
POTRAVINOVÉ FÓLIE
- Používané pro skladování veškerých poptravin krom jídel uchovaných v oleji a 100% tu ných jídel
- Udržují potraviny erstvé
- Spl ují sm rnice EU 2002/72/ pro plastické materiály a p edm ty p icházející
do kontaktu s potravinami
- Pe ící papír v ší i 45 cm a délkou návinu 75 m
Obj. .
Název
LT-DF301
Fólie potraviná ská ší e 30 cm, dlouhá 300 m, síla materiálu 10
Váha
1,0
200,-
B
LT-DF451
Fólie potraviná ská ší e 45 cm, dlouhá 300 m, síla materiálu 10
1,4
300,-
B
MTF-320205
Role papíru na pe ení ší e 40 cm, dlouhý 75 m,
1.100,-
B
5
Cena bez DPH RS
1 - TÁHNOUT
2 - ZAV ÍT
3 - U ÍZNOUT
HYGIENICKÉ ZÁSOBNÍKY
ZÁSOBNÍKY NA
-
EPICE
Zásobník na papírové epice
Nerezové provedení boxu 18/10
Snadné použití, pln ní a išt ní díky jednoduché konstrukci
Nást nné provedení umíst ní boxu
Obj. .
LT-B1020
LT-B1010
B1020
Obsluha
Rozm ry (ŠxHxV)
Váha
Spodní
295x105x145 mm
1,8 kg
1.560,-
B
0,52 kg
700,-
B
elní
87x47x260 mm
Cena bez DPH RS
B1010
ZÁSOBNÍKY NA RUKAVICE
-
Obj. .
LT-B1030
LT-B1035
Obsluha
Rozm ry (ŠxHxV)
Spodní
elní
ZÁSOBNÍK NA
-
B1035
Zásobník na igelitové rukavice
Nerezové provedení boxu 18/10
Snadné použití, pln ní a išt ní díky jednoduché konstrukci
Nást nné provedení umíst ní box
Váha
Cena bez DPH RS
250x140x90 mm
1,5 kg
1.340,-
B
260x81x135 mm
1,0 kg
1.080,-
B
EPICE V ROLÍCH
Zásobník na papírové epice v rolích
Nerezové provedení boxu 18/10
Snadné použití, pln ní a išt ní díky jednoduché konstrukci
Nást nné provedení umíst ní boxu
Obj. .
LT-B1040
B1030
B1040
Obsluha
Rozm ry (ŠxHxV)
Váha
Spodní
290x123x277 mm
2,0 kg
Cena bez DPH RS
2.500,-
B
ZÁSOBNÍK PLASTOVÝCH SÁ
-
Zásobník na plastové sá ky v rolích ší e 30 cm
Nerezové provedení boxu 18/10
Snadné použití a pln ní díky nastavitelnému krytu bez použití ná adí
Konstrukce modelu B1095 umož uje umíst ní na st l nebo na st nu
Model B1095P je v etn kovového lakovaného stojanu
Rozm ry (ŠxHxV)
B1095
Obj. .
Provedení
Váha
Cena bez DPH RS
LT-B1095
Stolní a nást nné
460x190x95 mm
5,84 kg
1.480,-
B
LT-B1095P
S kovovým lakovaným stojanem
460x190x915 mm
5,84 kg
4.100,-
B
PODLOŽKA SILIKONOVÁ
-
silikonové pracovní podložka s o kem
použití jako podložka pod horké hrnce nebo k bezpe nému uchopení horkého nádobí
tepelný pracovní rozsah -60°C do +230°C
možno mýt v my ce
Obj. .
Rozm ry (ŠxH)
Teplotní odolnost
Barva
Váha
Cena bez DPH RS
SLM-ACC074AR
175x175x3 mm
-60° C / +230°C
Oranžová
80 g
100,-
B
SLM-ACC074BC
175x175x3 mm
-60° C / +230°C
Modrá
80 g
100,-
B
RUKAVICE SILIKONOVÁ KRÁTKÁ
-
silikonová pracovní rukavice palcová s o kem pro zav šení
použití k bezpe nému uchopení horkého nádobí, p edm
tepelný pracovní rozsah -60°C do +230°C
možno mýt v my ce
Obj. .
Rozm ry (ŠxH)
Barva
Váha
SLM-ACC073AR
274x167x20 mm
Teplotní odolnost
-60° C / +230°C
Oranžová
200 g
270,-
B
SLM-ACC073BC
274x167x20 mm
-60° C / +230°C
Modrá
200 g
270,-
B
6
Cena bez DPH RS
B1095P
M
ÍCÍ P ÍSTROJE - HACCP
MANAGER SLANOSTI
-
P ístroj pro m ení koncentrace soli v jídle a tekutinách a jejich teploty
Snadno m í teplotu v rozsahu 0° C / +100°C a istotu vody (koncentraci minerál TDS)
Dodáváno v etn 3 ks baterií LR44
P íslušenství v balení obsahuje:
- ochranný kryt
- odm rná lžíce
- lahev s 2% roztokem chloridu sodného pro kalibraci m ícího p ístroje
Obj. .
LT-N3100
Rozm ry (ŠxHxV)
Teplotní rozsah
32x16x225 mm
0° C / +100°C
Dílek
°C
Váha
Cena bez DPH RS
54 g
1.500,-
B
TEPLOM R DUÁLNÍ INFRA + SONDA HACCP
- Bezkontaktní teplom r s infra erveným zam ováním s možností kontaktního m ení sondou
- Kontaktní m ení pomocí sklopné teplotní sondy dlouhé 11 cm
- Teplotní rozsah bezdotykového infra erveného m ení -55°C/+250°C, rozlišení 0,1°C, p esnost 2°C
- Teplotní rozsah kontaktního m ení sondou -55 °C/+330°C, rozlišení 0,1°C, p esnost 1°C
- Optika infra teplom ru 2,5 : 1
- LCD displej pro zobrazení nam ených hodnot
- 3 LED diody pro indikaci teplotního rozsahu MRAŽENÍ / HACCP / HORKÉ
- Automatické vypnutí po 15-ti vte inách
- Životnost baterie 18 hod.nep etržitého používání
í teplotu povrchu t les bez nutnosti fyzického kontaktu.
- INFRA teplom ry
- M ení teploty probíhá na principu vyslání "neviditelného" paprsku, který se odrazí
od m eného povrchu a infra teplom r jej vyhodnotí a zobrazí na displeji
Obj. .
LT-N3127
Rozm ry (ŠxHxV)
Teplotní rozsah
38x160x22 mm
-55° C / +330°C
Optika
2,5 : 1
Váha
Cena bez DPH RS
98 g
2.100,-
B
TEPLOM R INFRA BEZDOTYKOVÝ HACCP
- Bezkontaktní teplom r s infra erveným zam ováním
- Teplotní rozsah bezdotykového infra erveného m ení -50°C / +400°C
- LCD displej pro zobrazení nam ených hodnot
- P esnost m ení +/- 1° C
Obj. .
LT-N3124
Rozm ry (ŠxHxV)
mm
Teplotní rozsah
P esnost
-50° C / +400°C
+/- 1°C
Váha
Cena bez DPH RS
g
1.500,-
B
TEPLOM R DO TROUBY
- Nerezový bimetalový teplom r do trouby, konvektomatu apod.
- Há ek na zav šení
Obj. .
LT-N3125
Rozm ry (ŠxHxV)
mm
Teplotní rozsah
Dílek
Váha
+50° C / +300°C
10 °C
g
Cena bez DPH RS
280,-
B
TEPLOM R DO CHLADNI EK A MRAZÁK
- Plastový bimetalový teplom r do všech chladících a mrazících za ízení
- Há ek na zav šení
Obj. .
Rozm ry (ŠxHxV)
Teplotní rozsah
Dílek
Váha
N3120
Cena bez DPH RS
LT-N3120
mm
-40° C / +25°C
1°C
g
40,-
B
LT-N3121
mm
-30° C / +50°C
1°C
g
50,-
B
N3121
TEPLOM RY VPICHOVÉ DIGITÁLNÍ
-
Vpichové teplom ry tužkové v plastovém provedení krytu
LCD displej pro zobrazení nam ených hodnot
U model N3110 a N3118 je délka teplotní sondy 13 cm
Miniaturní model N3119 s odd leným displejem
Model N3118 je vod odolný
Obj. .
Rozm ry (ŠxHxV)
N3110
Teplotní rozsah
P esnost
LT-N3110
mm
-50° C / +300°C
+/- 1°C
g
480,-
B
LT-N3118
mm
-50° C / +300°C
+/- 1°C
g
440,-
B
7
Váha
Cena bez DPH RS
N3118
M
ÍCÍ P ÍSTROJE - HACCP
TEPLOM R VPICHOVÝ DO TROUBY
- Nerezový bimetalový teplom r do trouby, konvektomatu apod
- Vhodný pomocník p i pe ení pe ínky
Obj. .
Rozm ry ( xD)
TFA-141003
Teplotní rozsah
Dílek
0° C / +300°C
10°C
50x150 mm
Váha
Cena bez DPH RS
50 g
220,-
B
TEPLOM RY VPICHOVÉ MINI BBQ SADA 4 ks
- Sada 4 ks vpichových bimetalových mini teplom
- Barevné rozlišení každého teplom ru
- Ideální pomocníci p i grilování Barbecue (BBQ)
Obj. .
Pr
LT-N3131
r (mm)
Délka sondy
20 mm
esnost
50 mm
+/- 1°C
Váha
g
Cena bez DPH RS
480,-
B
TEPLOM R KUCHY SKÝ DIGITÁLNÍ
- Kuchy ský vpichový teplom r
- Odnímatelná teplotní sonda propojená kabelem
- LCD displej pro zobrazení nam ených hodnot
- P esnost m ení +/- 1° C
Obj. .
Rozm ry (ŠxHxV)
LT-N3123
mm
Teplotní rozsah
P esnost
-50° C / +200°C
+/- 1°C
Váha
99 g
Cena bez DPH RS
980,-
B
MINUTKA DIGITÁLNÍ
- Uchycení pomocí magnetu nebo klipsou
- asový rozsah umož uje nastavení až 19 hod. 59 min.
- LCD displej pro zobrazení asu
- 3 tla ítka pro nastavení Hodin, Minut, Start/Stop
- Dodáváno v etn 1 baterie typu AAA
Obj. .
Rozm ry (ŠxHxV)
LT-N3126
Teplotní rozsah
esnost
87x59x20 mm
Váha
g
Cena bez DPH RS
260,-
B
TEPLOM R VPICHOVÝ NA ŠUNKU
- Vpichový teplom r pro m
- Sklen ná sonda
Obj. .
ení teploty v jád e šunky
Rozm ry (ŠxHxV)
LT-N3117
mm
Teplotní rozsah
Dílek
+30° C / +100°C
1°C
Váha
g
Cena bez DPH RS
200,-
B
VLHKOM RY
- P ístroj pro m ení vzdušné vlhkosti
- Kovový bronzový ráme ek
- Kombinovaný model 452006 s možností m
ení teploty v rozsahu 0°C/+40°C
Obj. .
Název
M ený rozsah
Váha
TEP-441001
VLHKOM R
Rozm ry ( xV)
70x20 mm
15-100 %
50 g
Cena bez DPH RS
240,-
B
TEP-452006
VLHKOM R/TEPLOM R
70x20 mm
15-100 %
42 g
280,-
B
VIDLI KA S TEPLOM REM BBQ
- Termo vidli ka s bimetalovým teplom rem
- Nepostradatelný pomocník p i grilování Barbecue (BBQ)
Obj. .
LT-N3132
Pr
r (mm)
40 mm
Délka
350 mm
Teplotní rozsah
0° C / +120°C
Dílek
Váha
+ 1°C
g
8
Cena bez DPH RS
380,-
B
VÁHY
VÁHY KONTROLNÍ PROFESIONÁLNÍ
-
Snímatelná nerezová vážící platforma rozm ru 298 x 236 mm
Provedení v kompaktním plastovém pouzd e
Váhy bez možnosti výpo tu ceny
Velký digitální LCD displej
Funkce Tara (vážení netto váhy)
Napájení bateriové (4 tužkové) nebo adaptérem 230 V (není v cen váhy)
ideální váhy pro kuchyn , sklady a další provozy k vážení porcí,
surovin, materiálu pro kuchyn a jiného zboží
- váhy nejsou cejchuschopné
P esnost
Váha
LT-N3670
Obj. .
Rozm ry (ŠxHxV)
300x320x115 mm
Min./Max.váživost
10 g / 6 kg
0,5 g
3,1 kg
Cena bez DPH RS
4.600,-
B
LT-N3671
300x320x115 mm
20 g / 12 kg
1g
3,1 kg
4.600,-
B
LT-N3672
300x320x115 mm
40 g / 30 kg
2g
3,1 kg
4.600,-
B
LT-N3673
300x320x115 mm
100 g / 50 kg
5g
3,1 kg
4.600,-
B
LT-N3693A
Adaptér 230 V
200,-
B
VÁHY KONTROLNÍ
-
Snímatelná nerezová vážící platforma rozm ru 220 x 165 mm
Provedení v kompaktním plastovém pouzd e s krytím IP53
Váhy bez možnosti výpo tu ceny
Velký digitální LCD displej
Funkce Tara (vážení netto váhy), funkce po ítání kus
Napájení bateriové (3 tužkové) nebo adaptérem 230 V (není v cen váhy)
ideální váhy pro kuchyn , sklady a další provozy k vážení porcí,
surovin, materiálu pro kuchyn , po ítání kus šroub , h ebík apod.
- váhy nejsou cejchuschopné
Obj. .
Rozm ry (ŠxHxV)
Min./Max.váživost
P esnost
Váha
Cena bez DPH RS
LT-N3693
240x240x80 mm
10 g / 5 kg
0,5 g
1,7 kg
2.600,-
B
LT-N3694
240x240x80 mm
20 g / 10 kg
1g
1,7 kg
2.600,-
B
LT-N3693A
Adaptér 230 V
200,-
B
VÁHY DOMÁCÍ KUCHY SKÉ
-
Snímatelná plastová potraviná ská miska o rozm ru 175x210x55 mm
Plastové kompaktní provedení
Výška váhy s miskou 93 mm
Velký digitální LCD displej
Funkce Tara (vážení netto váhy)
Napájení bateriové (2 tužkové) nejsou v cen váhy
Indikace nízkého nap tí baterie
váhy nejsou cejchuschopné
Obj. .
P esnost
Váha
LT-N3695
Rozm ry (ŠxHxV)
150x215x38 mm
Max.váživost
1 kg
0,5 g
400 g
Cena bez DPH RS
800,-
B
LT-N3696
150x215x38 mm
3 kg
1g
400 g
800,-
B
Max.váživost
P esnost
Váha
200 g
0,01 g
105 g
VÁHA KAPESNÍ
-
Velmi malá kapesní váha
Provedení v kompaktním pouzd e
Výška otev ené váhy 78 mm
Velký digitální LCD displej
Rozm r vážící plochy 50x45 mm
Dodáváno v etn 2 ks baterií typu AAA
Váha není cejchuschopná
Obj. .
LT-N3665
Rozm ry (ŠxHxV)
64x107x20 mm
LŽÍCE ELEKTRONICKÁ M
Cena bez DPH RS
880,-
B
ÍCÍ
- Digitální elektronická lžíce pro m ení váhy a objemu
- Maximální váživost lžíce až do 1 kg
- Pro m ení objemu lze použít 2 vym nitelné lžíce objemu 130 ml / 57 ml
Obj. .
LT-N3664
Rozm ry (ŠxHxV)
Max.váživost
P esnost
Váha
230x70x50 mm
1 kg
0,1 g
100 g
9
Cena bez DPH RS
840,-
B
Download

ceník hygiena a haccp