Národní nástroj pro komplexní hodnocení
kvality budov
Ing. Martin Vonka, Ph.D.
Národní platforma SBToolCZ
Fakulta
stavební, ČVUT v Praze
Národní platforma SBToolCZ
– www.sbtool.cz
SBToolCZ
•
•
•
•
Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu
Hodnotí se sada kritérií z oblasti udržitelného stavění
Výstupem je transparentní certifikát
Certifikace od 2010
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Cíl SBToolCZ
• poskytnutí důvěryhodného certifikátu o shodě stavby s legislativními
požadavky a s principy udržitelné výstavby,
• zvýšení tržní hodnoty budov a snížení jejich provozních nákladů,
• podpora snižování energetické náročnosti budov, a to v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov
EPBD II,
• hodnocení budov v rámci aspektů v oblasti udržitelné výstavby,
• optimalizační nástroj navrhování budov lépe splňujících požadavky klientů,
• zmírnění dopadu staveb na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu,
• podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budov,
• stimulace poptávky po udržitelných budovách,
• stimulace výrobců vyrábět a uvádět na trh výrobky šetrné k životnímu prostředí
reagující na nový základní požadavek na stavby dle Nařízení EP a Rady č.
305/2011,
• motivační prvek pro výrobce připojovat k výrobku environmentální prohlášení
o produktu EPD.
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Princip hodnocení
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Základní princip SBToolCZ
zadání
projektová
dokumentace
/ reálná
stavba:
vlastnosti
budovy a
okolí
hodnocení
normalizace
agregace
stanovení
hodnot
indikátorů
jednotlivých
kritérií
převod
hodnoty
indikátoru
pomocí
kriteriálních
mezí na
jednotnou
stupnici 0 až
+10
přenásobení
dosažených
bodů vahami
a jejich
součet v
jednotlivých
skupinách E,
S, C a L
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
výsledek
celkové skóre
odpovídající
výsledné
kvalitě
budovy
Hodnoticí stupnice
vyhodnocení kritéria odpovídá kvalitě
standardní
dobré
vysoké
0
1
2
3
4
5
naplnění legislativních požadavků
(pokud jsou definovány)
nebo
standardní stav
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
6
7
nejlepší
8
9
10
cílová hodnota pro udržitelnou
výstavbu
nebo
nejlépe dostupné technologie (BAT)
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Výsledný certifikát
10
9
velmi vysoká kvalita budovy
8
7
6
5
certifikát kvality
budovy
body
certifikát
bronzový
stříbrný
zlatý
0 – 3,9
4 – 5,9
6 – 7,9
8 - 10
4
3
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
2
1
0
standardní kvalita budovy
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Foto: internet
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Foto: internet
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Optimalizace
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
potenciál ovlivnění
kvality návrhu
náklady na
možné změny
Vysoký potenciál
možných změn precertifikace SBToolCZ
zadání
dokumentace
dokumentace pro
stavby,
pro územní
stavební povolení
koncept
řízení
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
dokumentace
realizační
výstavba
pro výběr
dokumentace
zhotovitele
stavby
Optimalizace projektu (AD)
50%
9 z 33 kritérií
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Optimalizátor
Kritérium
/ oblast
E.01 –
provozní fáze
Popis algoritmu
Udělení bodů na základě
primární energie –
přepočteno z PENB
Požadavky na
udělení bodů
Redukce primární
energie v provozní fázi
….
….
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Specialista
Opatření
TZB, stavební
fyzika,
architekt
Vylepšit energ. třídu
z C na A, dílčí využití
OZE,
…
Cenová
rozvaha
10 mil. Kč
Zdroj: Jeremy Gabe: Market Implications of Operational Performance
Variability in Certified Green Buildings, SB2011 Helsinki
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Optimalizace projektu
preSBToolCZ
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Předběžná kvalita budovy - preSBToolCZ
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
preSBToolCZ
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
preSBToolCZ
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Předběžná kvalita budovy - preSBToolCZ
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
použití preSBToolCZ
•
•
•
•
rychlé (ale hrubé) vyhodnocení projektu
vytvoření zpětné vazby ve fázi projektu
optimalizace projektu
2011: využití v arch. soutěži luxusní residence v Praze (v
jednání je plná certifikace SBToolCZ)
• 2011-2012 využití pro 2 arch. soutěže
budoucnost
Excel  online nástroj
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Zvýšené požadavky na projektovou dokumentaci
deklarace o
materiálech
LCA
deklarace o
materiálech
M&R
odpadové
hospodářství
simulace
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Ekonomika a
management
Sociální kritéria
PENB
Environmentální
kritéria
inovace
akustika
facility
management
LCC
Nároky na PD a přidružené procesy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
deklarace u recyklovaných a regionálních materiálů
EPD výrobků
simulace (tepelná pohoda, větrání, …)
deklarace obsahu formaldehydu a VOC
certifikáty výrobků – ekoznačka typu I
provedení LCC
facility management
certifikované dřevo (FSC, PEFC)
nakládání s půdou
…
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Příklad hodnocení
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Spotřeba primární energie
Indikátor: Měrná roční spotřeba primární energie
z neobnovitelných zdrojů v MJ na 1 m2 vnitřní užitné
podlahové plochy
Hodnocení:
Fáze výstavby - svázaná spotřeba energie
 měrná roční svázaná spotřeba energie - MJ/(m2.a)
Fáze provozu - spotřeba primární energie
 měrná roční spotřeba primární energie - MJ/(m2.a)
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Fáze výstavby
Fáze provozu
Výkaz výměr
+
Envimat
PENB
+
konverzní faktory
svázaná spotřeba energie
spotřeba primární energie
celková roční spotřeba primární energie
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Kriteriální meze
Celková měrná roční spotřeba
primární energie
[MJ/(m2.a)]
≥ 1420
1321
1222
1123
1024
925
826
727
628
529
≤ 430
Mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat.
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Body
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Environmentální dopady a hodnocené budovy
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
měrná roční provozní primární energie *MJ/(m2.a)+
Stavby pro bydlení (metodika 2010)
1600
1400
body
1200
0
1000
800
0-4
600
120 kWh/(m2.a)
400
X-LOFT C
4-6
6-8
X-LOFT
X-LOFT B
PD
200
8-10
10
0
0
20
40
60
80
100
120
měrná svázaná spotřeba energie *MJ/(m2.a)+
Národní platforma SBToolCZroční
– www.sbtool.cz
140
160
1600
měrná roční provozní primární energie *MJ/(m2.a)+
Stavby pro bydlení (metodika 2010)
1400
1200
1000
800
600
optimalizace
400
EPBD II !
200
0
0
200
400
600
800
1000
1200
měrná svázaná spotřeba energie *MJ/(m2.a)+
Národní platforma SBToolCZroční
– www.sbtool.cz
1400
1600
70
body
měrná roční produkce emisí CO2,ekv. *kg/(m2.a)+
Stavby pro bydlení (metodika 2010)
60
0
50
0-4
40
30
4-6
X-LOFT
20
X-LOFT C
X-LOFT B
PD
6-8
10
8-10
10
0
0
2
4
6
8
10
roční měrná
svázaná produkce emisí CO2,ekv. *kg/(m2.a)+
Národní platforma SBToolCZ
– www.sbtool.cz
12
Školení
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Školení na ČVUT
Cíl: vzdělání v oblasti udržitelné výstavby s přímou vazbou
na SBToolCZ
Náplň: soubor jednodenních kurzů na vypsané tematické
okruhy
Cílová skupina: projektanti, specialisté, architekti,
konzultanti, zájemci o status „autorizovaná osoba
SBToolCZ“, aj.
Start: Od září 2012
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Autorizované osoby SBToolCZ
kupina
urzu
Odborníci
Poradci SBToolCZ
Udržitelná výstavba
Školení SBToolCZ
Kurz - téma 1
SBToolCZ AB
Kurz - téma 2
SBTool CZ RD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SBTool CZ BD
Kurz - téma n
zkoušky z kurzů
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
.
.
.
.
.
.
zkoušky SBToolCZ
dozorovací přednáška
SBToolCZ - výhody
•
•
•
•
•
•
lokalizovaný nástroj,
české pozadí, český jazyk
levnější (ale ne levný)
data neopouští ČR
nástroj tzv. 2. generace
vývojové zázemí vysoké školy
Národní platforma SBToolCZ – www.sbtool.cz
Ing. Martin Vonka, Ph.D.
Národní platforma SBToolCZ
a
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
telefon: 224 355 450
e-mail:
[email protected]
Národní platforma SBToolCZ
– www.sbtool.cz
Download

Ing. Martin Vonka, Ph.D.- O metodice SBToolCZ a o přínosech a