Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci
za podpory
Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR,
Olomouckého kraje,
Olomouckého centra otevřeného vzdělávání
pořádá
ve dnech 18.–21. srpna 2013
jubilejní XX. ročník
Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství
pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd
na téma
Společenskovědní aspekty fenoménu
„vyrovnávání s minulostí“
v kontextu výchovy k občanství
Přednášky a workshopy se budou konat v budově Uměleckého centra UP, Univerzitní 3, Olomouc. (Od
vlakového nádraží čtvrtá zastávka tramvají ve směru do centra města.)
Cílem Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství, od roku 1994 pravidelně
pořádané Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci, je vybavit učitele nejnovějšími poznatky
o trendy v oborových didaktikách společenských věd a dějepisu, seznámit je s adekvátními strategiemi
výuky a upozornit na problémy a otázky související s vývojem a fungováním občanské společnosti,
interpretace soudobých dějin, pohledů na multikulturní společnost v ČR a Evropě ad.
Účastnický poplatek je vzhledem k celkovým nákladům akce stanoven na 600,- Kč. Účastníci letní
školy jej uhradí při prezenci (obdrží potvrzení o jeho zaplacení).
Součástí programu letní školy je i fakultativní kulturně-historická regionální exkurze: Památník
zákřovské tragédie v roce 1945 (Zákřov – Tršice), Brodek u Přerova – zvonařská dílna TomáškováDytrychová a Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou
.
V přihlášce na letní školu je nutno uvést, zda se této exkurze zúčastníte (viz níže – součást přihlášky
na 20. ročník LŠVODE). Sraz účastníků bude v neděli 18. 8. 2013 v 10:00 hod. před budovou
Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5.
Veškeré informace a pokyny jsou součástí této pozvánky a přihlášení účastníci již další
neobdrží. Aktuální informace budou na: http://ksv.upol.cz
S Vašimi případnými dotazy se obracejte na:
e-mail:
[email protected], [email protected]
telefon:
Mgr. Pavel Krákora: 585 635 411
Pavlína Liendlová: 585 635 402
mobil:
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. 728 212 997
Mgr. Pavel Krákora: 604 384 474
Informace k ubytování
Ubytování pro přihlášené bude zajištěno na vysokoškolských kolejích.
Adresa kolejí společně s orientační mapkou bude dostupná na webových stránkách Katedry
společenských věd – http://ksv.upol.cz – (sekce Aktuality), a to od konce měsíce června.
Ubytovává se od 1400 do 2200 hod. Ubytovávání se hlásí na vrátnici koleje.
Případnou změnu ubytování (bez 100% stornovacího poplatku) je možno nahlásit nejpozději do 19. 7.
2013 paní Pavlíně Liendlové na tel. 585 635 402, mobil: 776 335 597, e-mail: [email protected],
resp. panu Mgr. Pavlu Krákorovi – t. č. 585 635 411, mobil: 604 384 474, e-mail: [email protected]
Přihláška
na 20. ročník letní školy pro učitele OV, ON a ZSV
Jméno, příjmení, titul:
Pracoviště:
(adresa včetně PSČ)
Bydliště:
(adresa včetně PSČ)
Telefon na pracoviště:
Telefon domů:
Mobil:
E-mail :
Číslo obč. průkazu:
Účast na exkurzi 18. 8. 2013:
Závazné přihlášení
ano
ne
Ubytování – závazné přihlášení (hrazeno z prostředků LŠ)
17. 8. / 18. 8.
ano
ne
18. 8. / 19. 8.
ano
ne
19. 8. / 20. 8.
ano
ne
20. 8. / 21. 8.
ano
ne
Jen pro účastníky exkurze!
Stravování
19. 8. oběd
ano
ne
20. 8. oběd
ano
ne
slavnostní večeře
ano
ne
VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU zašlete do 12. 7. 2013 na adresu:
Pedagogická fakulta UP, katedra společenských věd, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
nebo na e-mail: [email protected]
V ………………………………….
……………………………………………
Podpis účastníka
Download

Společenskovědní aspekty fenoménu „vyrovnávání s minulostí“ v