Vy h l aš o vat e l :
J UD r. Mg r. Ma rtin a Jin o ch o vá Mat yá šo vá
IČ 72 6 57 1 11
Prah a 1, Wa sh in g ton o v a 25, P SČ 1 10 0 0
Insolvenční správce dlužníka:
TechnoPark Pardubice, k.s., IČ 274 67 601
Sídlem Pardubice – Staré Čívice, U Panasonicu 375, PSČ 530 06
Insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové – pob. v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 59 INS 2267/2013
(dále jen dlužník)
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
PRAVIDLA PRO PODÁ VÁNÍ NABÍDEK PŘI ZPENĚŽENÍ HODNOT Z MAJETKOVÉ PODSTATY
In so l ven č n í sp r áv ce sh o r a u v ed en éh o d lu žn ík a v yp i su je
v ýb ěr o vé ř íz en í
o p ř ed k lád án í ko n ečn ýc h n ab íd ek n a od ku p p ř e d m ětu m aje tko vé p od st at y.
Nabízí k prodeji níže uvedené majetkové hodnoty z majetkové podstaty dlužníka.
Prodej se uskutečňuje v mezích pokynu zajištěného věřitele: mimo dražbu, prodejem nejvyšší nabídce.
Zpeněžení předmětu majetkové podstaty mimo dražbu je podmíněno souhlasem insolvenčního soudu.
Zajištěný věřitel požaduje, aby nabídky na odkup majetku byly předkládány na areál Technologického parku Pardubice jako
celek, tj. vč. nemovitostí zpeněžovaných v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka První majetková, a.s.,
insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pod sp. zn. pod sp. zn. KSPA 59 INS
2370/2011.
Př ed m ě tem zp en ě žo ván í m aje tko vé p o d st at y js ou
1/
n em ov it ost i u ved en é v p o lo žce č . 1 sou p isu m a jetk ov é p od sta ty ,
2/
věc i m ov it é u ved en é v p o lo žce č . 3 – č . 59 sou p isu m a jet ko vé p o st at y.
Advokát / Insolvenční správce: Praha 1, Washingtonova 25, Česká republika, pobočky: Liberec, Karlovy Vary, Pardubice;
www.ak-praha.cz; e-mail: [email protected], [email protected]; tel.: +420 775 440 440, +420 775 422 422, +420 267 312 218
Identifikátory datových schránek: xymubxc (typ datové schránky - advokát) 5hxx2s8 (typ datové schránky - insolvenční správce)
Ad 1/
soubor nemovitostí v katastrálním území Staré Čívice, obci Pardubice, jak je pro dlužníka zapsán na listu vlastnictví č. 827
vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, jmenovitě (dále i jen v textu
označováno jako TPP):
2
Bližší identifikace nemovitostí je uvedena ve znaleckém posudku č. N42185/13 ze dne 6.8.2013, vyhotovený znaleckým
ústavem EQUITA Consulting s.r.o. Znalecký posudek předloží IS na výzvu zájemce k nahlédnutí.
Nemovitosti ve vlastnictví dlužníka První majetková, a.s. jsou vedeny na LV č. 635 pro katastrální území Staré Čívice,
obec Pardubice (dále i jen 1M).
Tržní cena stanovená znaleckým posudkem činí 130.300.000,-- Kč /slovy: Jedno sto třicet milionů tři sta tisíc korun
českých/ za nemovitosti ve vlastnictví dlužníka TechnoPark Pardubice, k.s.
Ad 2/ dle soupisu majetkové podstaty zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 11.10.2013 pod položkou B13, pod
položkami č. 3 – 59.
Prohlídka předmětu prodeje bude umožněna po předchozí domluvě, za doprovodu správcem pověřené osoby. Zájem
o prohlídku prosím sdělte na následující emailovou adresu:
1/
[email protected]
2/
sprá[email protected]
event. na níže uvedených kontaktech kanceláře insolvenčního správce (záhlaví tohoto podání).
Prohlídka bude umožněna v pracovní dny, kdykoliv v době mezi 10.00 hod. – 15.00 hod.
Doporučené nejnižší podání za soubor věcí nemovitých a movitých TPP (položka 1, 3-59 soupisu MP):
169.318.000,-- Kč vč. DPH
(z částky 169.318.000,-- Kč činí DPH 26.609.778,47 Kč).
Doporučené nejnižší podání nezahrnuje nabídkovou cenu za předmět majetkové podstaty První majetkové a.s., kde
zajištěný věřitel předpokládá nejnižší podání v částce 58.800,000 Kč.
Nabídka musí zahrnovat nejnižší podání pro obě složky areálu Technologického parku Pardubice (TechnoPark
Pardubice k.s. a První Majetková a.s.
Ča so v é om e zen í p o d á vá n í n ab íd ek :
Nabídku je třeba předložit, tj. doručit nejpozději do
31. 10. 2013 do 12.00 hod.,
do sídla IS: Praha 1, Washingtonova 25, 4. patro
Po d m ín k y p r od ej e h o d n o t z m aj etko vé p o d s tat y:
1) Smlouva o prodeji předmětu majetkové podstaty bude uzavřena se zájemcem, který předloží nejvýhodnější nabídku
kupní ceny; posuzováno bude v kontextu všech nabídek doručených ve lhůtě do sídla insolvenčního správce; nabídky na
odkup majetku musí být předkládány ve vztahu k areálu Technologického parku Pardubice jako celku, tj. vč.
nemovitostí zpeněžovaných v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka První majetková, a.s., /insolvenční
řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pod sp. zn. pod sp. zn. KSPA 59 INS
2370/2011/.
Nabídka musí mít předepsanou formu oddělením nabídkové ceny pro TPP a pro 1M.
Vyhodnocována je v souvislostech a kontextu, s ohledem na zájmy věřitelů v obou řízeních.
Jiné zájmy nejsou kritériem pro hodnocení nabídky.
2) V případě, že budou doručeny srovnatelné nabídky, budou upřednostněny nabídky zájemců s příslibem nevratné kauce;
3) Přijímání nabídek na koupi předmětu prodeje je časově omezeno (shora);
4) Úhrada kupní ceny musí být uskutečněna bankovním převodem ve prospěch účtu majetkové podstaty vedeného na
jméno insolvenčního správce u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. č. 210 655 0536/2700;
5) Bližší podmínky jsou podřízeny režimu výběrového řízení (níže);
6) Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyrozuměn o výsledku otevírání obálek s nabídkami na email
uvedený v listu pro podání nabídek; toto vyrozumění je považováno za doručené třetím dnem od jeho odeslání;
7) Zájemce se zavazuje uhradit do tří dnů od doručení vyrozumění zálohu kupní ceny ve výši 10 % nabídkové ceny, a to na
účet insolvenčního správce uvedený v bodě 4/ (znovu bude uveden ve vyrozumění); dnem úhrady se rozumí připsání
částky na bankovní účet. Záloha kupní ceny bude započtena na kupní cenu. V případě prodlení vítězného zájemce
s úhradou zálohy bude vyzván zájemce druhý v pořadí výhodnosti nabídek, neboť se bude mít za to, že zájemce první
v pořadí od nabídky odstoupil.
8) Kupní cena je splatná do dvaceti dnů od doručení návrhu smlouvy kupní; v případě, že by insolvenční soud schválil
prodej mimo dražbu v době po předložení návrhu smlouvy kupní zájemci, neskočí lhůta splatnosti dříve než pět dnů od
právní moci rozhodnutí soudu o schválení prodeje mimo dražbu.
3
9) Při prodlení s úhradou kupní ceny z důvodů daných na straně zájemce nebo z důvodu odstoupení zájemce od nabídky,
bude uhrazená záloha posuzována jako pokuta za nedodržení podmínek výběrového řízení. Záloha nebude zájemci
vrácena a stane se součástí majetkové podstaty.
10) Nedojde – li k realizaci zpeněžení prvému zájemci, bude o uzavření smlouvy vyzván zájemce druhý v pořadí výhodnosti
nabídek.
11) Pokud by došlo ke zrušení výběrového řízení insolvenčním správcem po úhradě zálohy na kupní cenu, bude tato záloha
neprodleně zájemci vrácena.
Zveř e jn ěn í n ab íd k y:
Nabídka prodeje je zveřejněna obvyklým způsobem na webových stránkách insolvenčního správce, dále na
www.centralniadresa.cz a v insolvenčním rejstříku.
Pr a v id la p r o p od á vá n í n ab íd ek:
Nabídky na koupi nemovitostí mohou zájemci zaslat nejpozději do 31.10.2013, případně osobně doručit ve stejné lhůtě do
12.00 hod, v zalepené obálce zřetelně označené takto:
„Neotvírat – Nabídka na koupi nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka TECHNOLOGICKÝ PARK PARDUBICE“
Na adresu:
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová
Washingtonova 25, Praha 1, PSČ 110 00.
Podáním nabídky se rozumí její doručení do sídla insolvenčního správce.
Předpokladem zařazení nabídky do výběrového řízení jsou následující nutné náležitosti nabídky:
-
nabídka musí být podána o předepsaných náležitostech (přílohou těchto pravidel),
konkrétně vyčíslená výše nabízené ceny za koupi věci z majetkové podstaty a způsob jejího financování,
přesné označení subjektu, který nabídku činí (jméno/název, rodné číslo/identifikační číslo, bydliště/sídlo),
podpis osoby oprávněné jednat jménem zájemce, právnická osoba přiloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (nikoliv
starší tří měsíců),
prohlášení zájemce o tom, že je srozuměn se splatností kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy nebo současně
s uzavřením smlouvy.
Up o z or n ěn í/ výh r ad a :
Vyhodnocení nabídek uskuteční insolvenční správce nejpozději do patnácti dnů ode dne uplynutí lhůty k podání nabídek.
Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji věci.
Insolvenční správce si shodně vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla
nakládání s nabídkami.
Zájemci, kteří předloží svou nabídku v souvislosti s touto výzvou, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu
škody, která by jim v případě event. odmítnutí všech nabídek vznikla.
V Praze dne 11.10.2013
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová
Insolvenční správce TechnoPark Pardubice, k.s.
Sídlem: Washingtonova 25, PSČ 110 00 Praha 1
T 267 312 218
Kontaktní osoba pro potřeby výběrového řízení:
Bc. Martin Kraus
[email protected], T 775 422 422
4
Př í lo ha:
VZ OR N AB Í DK Y
Ad r e sát :
J UD r. Mg r. Ma rtin a Jin o ch o vá Mat yá šo vá
Prah a 1, Wa sh in g ton o v a 25, P SČ 1 10 0 0
Insolvenční správce dlužníka:
TechnoPark Pardubice, k.s., IČ 274 67 601
Sídlem Pardubice – Staré Čívice, U Panasonicu 375, PSČ 530 06
Insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové – pob. v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 59 INS 2267/2013
(dále jen dlužník)
NABÍDKA na o dkup předmětu majetkové podstaty
Ke sp.zn. KSPA 59 INS 2267/2013
ZÁJEMCE:
Obchodní firma/Jméno:
______________________________________
IČ/RČ:
______________________________________
Sídlem/Bytem:
______________________________________
Doručovací adresa:
______________________________________
Za společnost oprávněn jednat:
______________________________________
Kontaktní osoba, email, tel:
______________________________________
Zájemce předkládá nabídku takto:
1/
5
Kupní cena za předmět majetkové podstaty dlužníka TechnoPark Pardubice k.s., dle soupisu majetkové podstaty
zveřejněném pod položkou B13 – položky soupisu majetkové podstaty č. 1 a č. 3-59:
celkem _______________________________ vč. DPH (slovy ____________________________________________).
2/
K rukám insolvenčního správce První majetková a.s. současně doručována nabídka kupní ceny za předmět majetkové
podstaty – nemovitostí se součástmi a příslušenstvím ve výši. _________________________________ .
Způsob úhrady kupní ceny:
bezhotovostně
Zájemce prohlašuje, že je srozuměn se splatností kupní ceny před uzavřením smlouvy nebo současně s uzavřením smlouvy.
Zároveň potvrzuje, že není vyloučen z okruhu osob oprávněných nabývat hodnoty z majetkové podstaty dlužníka.
Podpisem zájemce potvrzuje, že souhlasí s podmínkami výběrového řízení, jmenovitě souhlasí s úhradou zálohy a následně kupní
ceny ve stanoveném termínu, pod pokutou za případné odstoupení od podané nabídky (propadná kauce).
V_________________ dne __________________
2013
____________________________________
Jméno a podpis oprávněné osoby
Příloha:
aktuální výpis z obchodního rejstříku právnické osoby
Download

pravidla pro podávání nabídek při zpeněžení hodnot z majetkové