Jméno a příjmení
Petr VLNA
Rok narození
1966
Tituly
JUDr. Bc.
Nejvyšší dosažené vzdělání:
ZČU fakulta právnická, Plzeň - obor Právo a právní věda (právní specializace 6805T003 Právo)
Další ukončené vzdělání:
ZČU fakulta právnická, Plzeň - obor Veřejná správa (právní specializace 6804R).
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice - Doplňkové pedagogické studium –
učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ.
Údaje o praxi od VŠ:
Bezpečností informační služba.
Město Cheb – vedoucí právního oddělení - právník města
zastupování města v soudním řízení, podávání žalob, správní řízení, tvorba smluv – občanské, obchodní
a autorské právo, veřejné zakázky, výběrová řízení, tvorba vyhlášek a vnitřních předpisů, pracovní právo,
veřejná podpora, vymáhání pohledávek, trestní právo jen do fáze trestního oznámení.
Na Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb přednáším právo od roku 2009.
Účast na konferencích, odborných školeních apod.:
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce. (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s.,
č. akreditace: AK I./PV-87/2006)
Právní problémy nakládání s majetkem obcí a měst (JUDr. Havlíček, č. akreditace: AK/PV-94/2007)
Podpora prosazování práv duševního vlastnictví (ELSO PHILIPS SERVICE s.r.o., č. projektu:
CZ2005/017/518.02.06)
Zadávání veřejných zakázek (REGIONPARTNER, č. akreditace: AKI./VE-93/2005)
Zadávání veřejných zakázek. (Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s., č. akreditace: AK I./I-34/2003)
Veřejné zakázky v praxi. (Aliaves & Co., a. s., č. akreditace: AK/PV-21/2010)
Rámcové smlouvy, minitendry a opční právo v rámci veřejných zakázek. (Český a moravský účetní dvůr,
s.r.o., č. akreditace: AK I./PV-553/2004/10/340)
Veřejná podpora v podmínkách ČR. (Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., č. akreditace: AK I./PV271/2006/08/136)
Veřejná podpora – problematika brownfieds. (Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., č. akreditace: AK I./PV271/2006/08/516)
Veřejná podpora – problematika regionálních letišť a služeb obecného hospodářského zájmu. (Český
a moravský účetní dvůr, s.r.o., č. akreditace: AK I./PV-271/2006/08/616)
Veřejná podpora – podpora sportu a kultury. (Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., č. akreditace: AK I./PV271/2006/08/418)
Problematika související s § 5 občanského zákoníku. (Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A.
Komenského, č. akreditace: AK I./I-76/2003)
Problematika vlastnictví v praxi veřejné správy. (Vysoká škola CEVRO Institut)
Ochrana pokojného stavu správními orgány, pod záštitou JUDr. Otakara Motejla. (Vysoká škola CEVRO
Institut)
Spisová služba IS GINIS – Datové schránky. (GORDIC spol. s.r.o.)
Zaručený elektronický podpis. (Institut pro místní správu Praha)
Souhrnná novela občanského soudního řádu. (UNIT spol. s. r. o. Pardubice)
Zákon č. 137/2006 Sb., - stav po novele pro rok 2012. (Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., č. akreditace:
AK I./PV-5531/2004/11/1637).
Základní registry ve veřejné správě (Institut pro veřejnou správu Praha).
Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., - základní změny v občanském právu (SCIENS s.r.o.).
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – stav po novele pro rok 2012 (Český a moravský účetní
dvůr, s.r.o.)
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – jednací řízení bez uveřejnění (Český a moravský účetní
dvůr, s.r.o.)
Základní registry ve veřejné správě (Institut pro veřejnou správu)
Obec a dlužník v insolvenci (Catania group s.r.o.)
Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., - obecná část (SCIENS s.r.o.).
Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., - závazkové právo (SCIENS s.r.o.).
Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., - náhrada škody, bezdůvodné obohacení (SCIENS s.r.o.).
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – aktuální rozhodovací praxe ÚOHS (Český a moravský
účetní dvůr, s.r.o.)
Download

Jméno a příjmení Petr VLNA Tituly JUDr. Bc. Rok narození 1966