1
ZÁPIS
z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč , konaného dne 17. března 2014
Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni:
Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček, Libor Kravčík, Radek Urbiš, Ing.
František Haladej. Ing. Jiřina Čermáková. Zasedání je usnášení schopné, zápis provede
Tamara Filínová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Zbyňkem Prokopem. Ing. Čermáková se
dostavila k jednání až v 17,30 hod.
Zahájení zasedání v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 55. zasedání ZO.
1.Kontrola usnesení posledního zasedání ZO
2.Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč
3.Vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj 074 (21a) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru
Staříč pro poruby č. 074 799 a č. 074 799/1
4.Žádost o převedení hospodářského výsledku za rok 2013, ZŠ a MŠ Staříč
5.Žádost o sponzorský dar – Honební společenstvo
6. Návrh na vybudování sportoviště
7. Žádost o odkoupení pozemku nebo jeho části parc. č. 2359/1 v k.ú. Staříč
8. Žádost o pronájem nebytových prostor
9. Výsledky výběrového řízení na TDI Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná
10.Zhotovení projektové dokumentace – Oprava elektrické instalace v MŠ
11.Zhotovení projektové dokumentace – Zateplení budov č. p. 325, 335, 321
12.Zřízení suchého chemického WC na hřišti u mlýna
13.Zhotovení elektrorozvaděče pro potřeby obce
14.Návrh rozpočtu obce Staříč na rok 2014
15.Žádost o pronájem nebytových prostor
16.Žádost o souhlas se zařazením obce Staříč do působení v MAS Pobeskydí na období 20142020
17.Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě č. 14_SOBS01_4120985244
18. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě č.14_SOBS01_412098354_
19. Dodatek č. 2 k SOD č. 13-432-13 ze dne 9.10.2013
20. Smlouva o dílo č. S131211 – na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Stabilizace svahu
v lokalitě Kamenná“.
21.Dodatek k žádosti ze dne 5.3.2014
22.Odvolání proti rozhodnutí ZO o prodeji pozemku ZE 966/13
23.Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemky – přeložka venkovního vysokého napětí
24. Žádost o povolení akce svodu loveckých psů
25.Vyhlášení výběrového řízení na přeložení vodovodního řádu na parcele č. 21/4, k.ú. Staříč
26. Oznámení termínu valné hromady Skladeko, s.r.o. Staříč
27. Závady na budovách v Hatích
28. Zápis a usnesení finančního výboru ze dne 14.3.2014
29. Žádost o půjčku z FRB – David Syryčanský, Staříč č.p. 303
30. Žádost o půjčku z FRB – Šárka Závodná, Staříč č.p.73
31. Vyjádření k žádosti se vstupem na pozemek OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 Ostrava
2
Usnesení č. 2000/55
ZO schvaluje program jednání 55. zasedání ZO poměrem hlasů 6-0-0.
1.Kontrolu usnesení 33. a 34. zasedání ZO provedla starostka obce paní Zdeňka Šebestová.
Byly splněny úkoly uložené usneseními 1045/52, 1054/52, 753/37, 986//49, 984/49, 1064/53,
1066/53, 1071/53, 1074/53, 1076/53, 1080/53, 1081/53, 1085/53, 1086/53, 1087/53, 1091/53,
1092/53, 1095/54, 1096/54, 1097/54.
Nadále trvají úkoly uložené usneseními: 1047/52, 1054/52, 1072/53, 1014/50, 1007/50,
1086/53.
K usnesení 1081/53 – byly osloveny 2 firmy k předložení cenových nabídek na 3 nové PC.
Byla vybrána cenová nabídka společnosti MEDIACOM International, s.r.o.Daliborova
419/11, Ostrava-Mariánské Hory. Cenová nabídka ve výši 92.202,- Kč vč. DPH.
ZO schvaluje dodání 3 Ks počítačů pro OÚ společností Mediacom International, s.r.o.
Ostrava za cenu a podmínek stanovených v cenové nabídce.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
K usnesení č. 1086/53 – místostarosta obce Z. Prokop provedl kontrolu koryta Ptáčnického
potoka, které je nutno bezpodmínečně opravit. Jedná se o úsek u Chajlazova, most
k Holubům, most Holub-Kutač, část u paní Zemanové.
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyzvat 3-4 firmy k předložení cenové
nabídky na opravu poškozeného koryta Ptáčnického potoka.
Hlasováno poměrem 6-0-0.
K usnesení č. 1087/53 – k provedení mimořádné revize elektroinstalace v Hatích byl pověřen
Elektroservis OLNES, s.r.o. Skautská 3592, Frýdek-Místek. Závěr revize: elektrické zařízení
v garážích, vrátnici i dalších objektech Hatě je značně nebezpečné, další provozování se
nedoporučuje.
Firma předložila cenovou nabídku na provedení havarijních oprav ve výši 79.766,- Kč bez
DPH. Provedení oprav je nezbytné, aby mohl být areál Hatí předán do pronájmu.
ZO schvaluje provedení opravy hlavního vedení, výměnu rozvaděčů a pojistkové skříně
SPP1, revizi hlavního elektrického vedení pro objekt Obce Staříč Hatě společností
Elektroservis OLNES, s.r.o. Skautská 3592, Frýdek-Místek.
Hlasováno poměrem hlasů 6-1-0.
K usnesení č. 946/46 – v bytě paní Markové proběhlo třetí měření vlhkosti vzduchu.
Výsledek – v normálu. I plovoucí podlaha, která se „vlnila“ je nyní bez závad. Paní Marková
provedla chemické odstranění plísní, které se vyskytovaly v rozích místností. Plísně se již
nevyskytují. V minulém roce obec obdržela od paní Markové dopis, ve kterém žádala o
odškodnění zničeného nábytku a koberců plísní, ke kterému došlo kvůli velké vzdušné
vlhkosti.
ZO schvaluje prominutí nájmu ve výši 4.058,- Kč měsíčně za období duben, květen,
červen 2014 paní Dagmar Markové, Chlebovická 203, v souvislosti se znehodnocením
věcí z důvodu zvýšené vlhkosti v bytě.
3
ZO ukládá OÚ seznámit paní Markovou s rozhodnutím ZO.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 1091/53 – k žádosti ZŠ a MŠ Staříč o zakoupení konvektomatu do školní
kuchyně, herního prvku na školní zahradu a provedení opravy elektroinstalace v budově MŠ.
ZO schvaluje zařadit do rozpočtu obce na rok 2014 zakoupení konvektomatu pro školní
kuchyň MŠ Staříč. Výdaje na nový herního prvek pro školní zahradu a na provedení
elektroinstalace v budově MŠ zahrnout do průběžných rozpočtových opatření roku 2014
až nastanou.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 1007/50 - Jaroslav a Zdeňka Prokopovi, Staříč č.p. 277 požádali obec o odkup
pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se o 773 m2 parcely č. 966/13, v k.ú. Staříč.
Záměr odprodeje byl vyvěšen na úřední desce obce. S možným prodejem byli seznámeni
majitelé sousedních pozemků.
Až dne 17.3. 2014 předložil obci své odvolání proti prodeji výše uvedené parcely pan Jan
Tvrdoň, který uvedl, že pozemek, který míní obec odprodat je jeho vlastnictvím. Bod trvá.
ZO ukládá obecnímu úřadu zaslat Jaroslavu a Zdeňce Prokopovým dopis, ve kterém
bude uvedeno, že odprodej pozemku p.č. 966/13 je zatím odložen.
Dále ZO ukládá OÚ vyzvat pana Jana Tvrdoně, Staříč č.p. 129, aby doložil vlastnictví
tohoto pozemku do 30.4.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
K usnesení č. 1054/52 – záměr pronajmout areál Hatě byl vyvěšen na úřední desce obce.
Své žádosti o pronájem nebytových prostor v tomto areálu předložili: Ivo Liberda, Fryčovická
č. 347, Staříč, Jiří Viňanský, Staříč č.p. 725 a Pavel Saniter, Staříč č.p. 67.
Bod trvá.
K usnesení č. 1072/53 – Ivo Liberda, Fryčovická č.p. 347, Staříč upřesnil svou žádost o
pronájem nebytových prostor v Hatích. Bod trvá.
ZO schvaluje žádost pana Ivo Liberdy o pronájem nebytových prostor v Hatích.
ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat nájemní smlouvu Obec Staříč – Ivo Liberda.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
2. Starostka obce informovala členy ZO o stavu portfolia Pioneer ke dni 13.3.2014.
Usnesení č. 2001/55
ZO bere na vědomí informaci o stavu portfolia Pioneer ke dni 13.3.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
3. OKD, a.s. Závod Paskov, Staříč č.p. 528, 739 43 Staříč žádá obec o vyjádření k povolení
hornické činnosti pro sloj 074 (21a) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru „STAŘÍČ“ pro poruby
074 799 a 074 799/1 .
4
Usnesení č. 2002/55
ZO schvaluje hornickou činnost pro sloj 074 (21a) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru
„STAŘÍČ“ pro poruby 074 799 a 074 799/1 a zmocňuje starostku obce k podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
4. Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Sviadnovská 332, 739 43 Staříč žádá obec o převedení hospodářského výsledku za rok 2013
v částce 147983,16 Kč do rezervního fondu a fondu odměn.
Usnesení č. 2003/55
ZO schvaluje žádost Základní školy a Mateřská školy Staříč, okres Frýdek-Místek,
příspěvkové organizace, Sviadnovská 332, 739 43 Staříč o převedení hospodářského
výsledku za rok 2013 v částce 147983,16 Kč do rezervního fondu a fondu odměn.
-do fondu odměn 73991,58 Kč – 50 % z HV převést na odměny zaměstnancům a na
úhradu rozdílu při překročení prostředků na platy v příštích obdobích.
Do rezervního fondu 73991,58 Kč – 50 % z HV – využití na neplánované nutné opravy a
služby spojené s údržbou objektu ZŠ a MŠ Staříč a další neplánované výdaje související
s chodem školy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
5. Honební společenstvo Staříč, Staříč č.p. 468, 739 43 Staříč žádá obec o finanční dar ve výši
5.000,- Kč na organizaci soutěže v lovecké kynologii „O pohár honebního společenstva“.
Usnesení č. 2004/55
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč Honebnímu
společenstvu Staříč na organizaci soutěže v lovecké kynologii „O pohár honebního
společenstva“.
ZO ukládá OÚ vypracovat darovací smlouvu a vyzvat žadatele k dohodnutí termínu
podpisu darovací smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
6. Návrh na vybudování sportoviště podal obci pan Marek Gebel, Staříč č.p. 438.
Doporučuje vybudovat dráhu tzv. pump track pro jízdu na kole, kterou mohou využívat i
modeláři aut na dálkové ovládání.
Usnesení č. 2005/55
ZO bere na vědomí návrh pana Marka Gebela na vybudování sportoviště.
ZO ukládá OÚ napsat panu Gebelovi dopis, ve kterém mu bude sděleno, že se zatím
s vybudováním takovéhoto sportoviště nepočítá.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
7. Obec obdržela dne 5.3.2014 žádost o odkoupení pozemku nebo jeho části č.p.2359/1, k.ú.
Staříč podanou paní Miladou Tkačíkovou, Rybnická 2872, Frýdek-Místek.
Dne 13.3.2014 obdržela obec dodatek k žádosti paní Milady Tkačíkové, která je majitelkou
sousedního lesního pozemku, o zřízení věcného břemene novým majitelem „právo chůze a
jízdy a právo stahování dřeva po pozemku 2359/1 ve prospěch parcel 2349/1 a 2349/2“.
5
Jednání ZO byl přítomen pan A. Žurovec, který jako první požádal o odkoupení výše
uvedeného pozemku. Nesouhlasí se zavedením věcného břemene po celém délce parcely.
Bod trvá.
Starostka obce Z. Šebestová prohlásila před hlasováním, že se z důvodu možného střetu
zájmů zdržuje hlasování o této žádosti.
Protože se oba zájemci o odkoupení pozemku p.č. 2359/1. k.ú. Staříč nemohou dohodnout,
ZO se rozhodlo pro tento závěr:
Usnesení č. 2006/55
ZO ukládá Mgr. Kubalovi stanovit žadatelům o odkup lesního pozemku p.č. 2359/1, k.ú.
Staříč podmínky, za kterých předloží svou cenovou nabídku k odkupu lesního pozemku.
Lesní pozemek p.s. 2359/1, k.ú. Staříč bude odprodán zájemci, který předloží vyšší
cenovou nabídku dne 21.3.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-1.
8. Žádost o pronájem nebytových prostor v Hatích za účelem zřízení stolařské dílny podal pan
Pavel Saniter, Staříč č.p. 67. Bod trvá.
Usnesení č. 2007/55
ZO schvaluje žádost pana Pavla Sanitera, Staříč č.p. 67 o pronájem nebytových prostor
v areálu Hatě.
ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat nájemní smlouvu Obec Staříč-Pavel Saniter.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
9. Výsledky výběrového řízení na TDI – stabilizace svahu v lokalitě Kamenná – proběhlo
výběrové řízení na TDI pro stavbu „Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná. Byly obeslány 3
firmy BENEPRO a.s., Tovární 1707/33 Český Těšín, ASA expert, a.s. Konečného 1919/12
Ostrava-Slezská Ostrava, ATRIS, s.r.o. Prokopa Velikého 699/5
Ostrava-Vítkovice .
Nejvýhodnější nabídku podala firma BENEPRO a.s., Tovární 1707/33, Český Těšín.
Nabídková cena 150.000,- bez DPH.
Usnesení č. 2008/55
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyzvat firmu BENEPRO a.s., Tovární
1707/33 Český Těšín k předložení smlouvy o dílo na TDI – stabilizace svahu v lokalitě
Kamenná a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
10. Je nutné provést opravu elektroinstalace v budově MŠ Staříč v období letních prázdnin.
Bod trvá.
Usnesení č. 2009/55
ZO ukládá Liboru Kravčíkovi vyzvat 3 firmy k předložení cenových nabídek na
provedení projektové dokumentace k opravě elektroinstalace v budově MŠ Staříč.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
6
11. U obecních budov – 335, 325 a 321 je nezbytné provést zateplení.
Usnesení č. 2010/55
ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi zažádat o dotaci na zateplení obecních
budov. K této dotaci 60. výzvě je nutné vypracovat projektovou dokumentaci na
všechny budovy. Firma ASA expert a.s., Konečného 1919/12 Ostrava-Vítkovice dala
nabídku na vypracování PD a zároveň poskytne dotační management. Termín podání je
do 30.4.2014.
ZO ukládá místostarostovi obce vyzvat firmu ASA expert , a.s., Konečného 1919/12
Ostrava-Vítkovice k předložení smluv a pověřuje starostku obce k podpisu smluv.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
12. Sportoviště u mlýna je ze strany občanů plně využíván. Je nutné zakoupit suché WC a
umístit jej na tomto sportovišti.
Usnesení č. 2011/55
ZO schvaluje zakoupení suchého WC pro sportoviště u mlýna.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
13. Místostarosta pan Z. Prokop navrhnul, aby si obec nechala zhotovit elektrorozvaděč.
Toto zařízení bylo vždy nutné zapůjčit u příležitostí venkovních obecních akcí. To přináší i
nemalé finanční náklady.
Usnesení č. 2012/55
ZO schvaluje zhotovení elektrorozvaděče pro účely obce.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
14. Návrh rozpočtu obce – předseda finančního výboru Ing. Libor Macháček oznámil členům
ZO, že všechny navržené podklady rozpočtu i žádosti o finanční příspěvky na rok 2014 byly
odůvodněné a nebyly v nich shledány nesrovnalosti.
Rozpočet byl vyvěšen od 28.2.2014-17. 3.2014 na úřední desce obce i na internetových
stránkách obce Staříč v podrobném členění podle položek.
Návrh rozpočtu byl zastupitelům obce předložen včetně změn po vyvěšení.
Zároveň ZO určuje položku 518.69 – nákup ostatních služeb jako závazný ukazatel pro ZŠ a
MŠ Staříč.
Usnesení č. 2013/55
ZO schvaluje rozpočet obce Staříč na rok 2014 dle předloženého odvětvového třídění
/paragrafů/, aktualizovaný rozbor účtování k rozpočtové skladbě od 01. 01. 2014.
ZO pověřuje starostku obce ke schvalování výdajů do 150.000,- Kč, zahrnutých do
rozpočtového opatření před zasedáním zastupitelstva.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
15. Žádost o pronájem nebytových prostor v lokalitě Hatě podal pan Jiří Viňanský, Staříč
č..p.725. Bod trvá.
7
Usnesení č. 2014/55
ZO schvaluje žádost pana Jiřího Viňanského, Staříč č.p. 725 o pronájem nebytových
prostor v areálu Hatě.
ZO ukládá Mgr. Kubalovi vypracovat pronájemní smlouvu Obec-Staříč-Jiří Viňanský.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
16. Starostka obce seznámila členy ZO se žádostí Místní akční skupiny Pobeskydí Třanovice
o zařazení území naší obce do působnosti MAS Pobeskydí. Tato akční skupina podporuje
projekty mikroregionu SMOPO a zapojením obce Staříč do MAS Pobeskydí by pomohlo
získat různé dotace na stavební akce v obci.
Usnesení č. 2015/55
ZO schvaluje zařazení správního území obce Staříč do působnosti Místní akční skupiny
Pobeskydí – zájmového sdružení právnických osob (IČ: 71212612) na období 20142020.“
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
17. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě č. 14_SOBS01_4120985244 – výstavba šaten a sociálního zařízení
na hřišti pod Okrouhlou.
Usnesení č. 2016/55
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě č. 14_SOBS01_4120985244
a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
18. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě č.14_SOBS01_412098354 – výstavba šaten a sociálního zařízení na
hřišti pod Okrouhlou.
Usnesení č. 2017/55
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě č.14_SOBS01_412098354 a zmocňuje starostku obce
k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
19. Dodatek č. 2 k SOD č.13-432-13 ze dne 9.10.2013, týkající se více a méně prací na stavbě
Šatny a klubovna pod Okrouhlou předložila Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225
Třinec-Staré Město.
8
Usnesení č. 2018/55
ZO schvaluje Dodatek č. 2 k SOD č.13-432-13 ze dne 9.10.2013, předložený Beskydskou
stavební, a.s., Frýdecká 225, Třinec a zmocňuje starostku obce k podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
20. Proběhlo výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Stabilizace svahu v lokalitě
Kamenná“. Vítězem výběrového řízení se stala Hrušecká stavební společnost s.r.o., U
zbrojnice 588, 691 56 Hrušovany. Obci byla předložena Smlouva o dílo č. S131211 – na
realizaci veřejné zakázky s názvem: „Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná“ mezi
objednatelem Obcí Staříč, Chlebovická 201,739 43 Staříč a zhotovitelem– Hrušecká stavební
společnost s.r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušovany. Cena díla 2,687.400,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 2019/55
ZO schvaluje výsledky VŘ na realizaci veřejné zakázky „Stabilizace svahu v lokalitě
Kamenná.“
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. S131211 na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná“ a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
21. Dodatek k žádosti o odkup lesního pozemku p.č. 2359/l podala paní Milada Tkačíková.
V dodatku k žádosti si paní Tkačíková podmiňuje zřízení věcného břemene práva chůze, jízdy
a právo stahování dřeva po v celém rozsahu parcely 2359/1. Celá tato záležitost je řešena
v bodu č. 7) 55. zasedání ZO.
Usnesení č. 2020/55
ZO bere na vědomí dodatek k žádosti paní Milady Tkačíkové ze dne 5.3.2014, týkající se
odprodeje lesního pozemku p.č. 2359/1.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
22. Odvolání proti rozhodnutí 50. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ve věci odprodeje
pozemku p.č. ZE 966/13, k.ú. Staříč podali manželé Jan a Věra Tvrdoňovi, Staříč č.p. 129.
Uvádějí, že pozemek je součástí parcely č. 1581/1, která je v jejich vlastnictví.
V katastru je majitelem tohoto pozemku Obec Staříč. Bod trvá.
Usnesení č. 2021/55
ZO bere odvolání proti rozhodnutí 50. zasedání ZO Staříč ve věci odprodeje pozemku
p.č. ZE 966/13 na vědomí.
ZO ukládá OÚ zaslat manželům Tvrdoňovým dopis, ve kterém je vyzve k doložení
vlastnických práv k pozemku p.č. ZE 966/13.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
23. Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemky „IZ-12-8000287, Staříč př VN pro
TS_FM_6697 – přeložka venkovního vysokého napětí do zemního kabelového vedení
předložila obci MSEM, a.s. Collo louky 126, Frýdek-Místek.
Jedná se o přeložku pro připravovanou stavbu Domova pro seniory.
9
Usnesení č. 2022/55
ZO bere na vědomí oznámení MSEM, a.s. Collo louky 126, Frýdek-Místek o zahájení
díla a vstupu na pozemky – přeložka vysokého napětí pro připravovanou stavbu Domov
pro seniory.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
24. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek,
Bahno-Příkopy 1600, Frýdek-Místek zaslala obci žádost o povolení akce svodu loveckých
psů, která se bude konat dne 12.7.2014 od 8.00 hodin jako Lesní zkoušky ohařů – Pohár HS
Staříč.
Usnesení č. 2023/55
ZO schvaluje, aby na území obce Staříč proběhla akce svod loveckých psů, která se bude
konat dne 12.7.2014. Akce je organizována Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s.
okresním mysliveckým spolkem Frýdek-Místek, Bahno-Příkopy 1600, Frýdek-Místek.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
25. Ke stavbě Domov pro seniory je zapotřebí provést přeložku vodovodního řádu. Bod trvá.
Usnesení č. 2024/55
ZO ukládá místostarostovi obce panu Kravčíkovi vyzvat 3 firmy k předložení cenových
nabídek na tuto akci.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
26. Obec oslovila jednatele společnosti Skladeko, s.r.o. Staříč Ing. Stibora k určení termínu
valné hromady společnosti.
Termín valné hromady byl stanoven na 31. března 2014. Oznámení termínu valné hromady
Skladeko, s.r.o. bylo vyvěšeno na úřední desce.
Usnesení č. 2025/55
ZO schvaluje termín valné hromady společnosti Skladeko, s.r.o. Staříč – 31.3.2014.
ZO na tuto valnou hromadu deleguje tyto zástupce Obce Staříč: Ing. Libora Macháčka,
Zdeňku Šebestovou, Zbyňka Prokopa a Mgr. Jiřího Kubalu.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
27. Budovy v areálu Hatě, které mají být pronajaty je nutné opravit. Prohlídkou na místě bylo
zjištěno, že je nezbytné provést opravu komínů, střechy a okapů. Bod trvá.
Usnesení č. 2026/55
ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi vyzvat 3 firmy k předložení cenových
nabídek na opravu střechy a okapů na budově v Hatích.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0
28. Předseda finančního výboru Ing. Macháček předložil ZO na vědomí Zápis a usnesení ze
schůzky, konané dne 14. března 2014.
10
Usnesení č. 2027/55
ZO bere na vědomí zápis a usnesení ze schůzky finančního výboru konané dne
14.3.2014.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
29. O půjčku z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč podali k 17.3.2014 požádali občané Staříče David
Syryčanský, Staříč č.p. 303 a Šárka Závodná, Staříč č.p. 73 Obě žádosti splnily podmínky pro
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč (FRB). Další žádosti o půjčku podané po
tomto termínu budou uspokojeny podle zaslaného pořadí pouze do vyčerpání fin.prostředků FRBS
určených pro rok 2014.
Usnesení č.2028/55
ZO schvaluje žádosti o poskytnutí půjčky z FRB Davidu Syryčanskému, Staříč č.p. 303
a Šárce Závodné, Staříč č.p. 73 a pověřuje místostarostu Libora Kravčíka
k vypracování smluv o poskytnutí půjčky z FRB.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
30. OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 Ostrava vypracovává pro Efestoinvest s.r.o.
Pařížská 68/9 Praha projekt technické infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč a žádá
obec Staříč o udělení souhlasu se vstupem na pozemky parc.č. 1704/5, 1704/4, 457/2, 452/4 a
452/2 vše k.ú.Staříč. ZO se seznámí s předloženou projektovou dokumentací a vyjádří se k ní
na příštím zasedání ZO. Bod trvá.
Usnesení č. 2029/55
Členové ZO se seznámí s předloženou projektovou dokumentací technické
infrastruktury v podnikatelském areálu Staříč, který vypracovává OSA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10 Ostrava pro Efestoinvest s.r.o. Pařížská 68/9 Praha a vyjádří se k ní
na příštím zasedání ZO.
Hlasováno poměrem hlasů 7-0-0.
Usnesení č. 2030/55
ZO překládá následující body programu:
bod č. 4 ze dne 15.01.2007
usnesení č. 127/7
usnesení č. 203/10
usnesení č. 263/11
usnesení č. 591/28
usnesení č. 676/32
usnesení č. 714/35
usnesení č. 931/46
usnesení č. 951/47
usnesení č. 1007/50
usnesení č. 1014/50
usnesení č. 1047/52
/Jednota pozemek/
/Pošta nájem/
/Havelkovi/
/Havelkovi/
/Brunclík zastávka/
/cesta k rybníku/
/KD - měřič tepla/
/VO Klečka/
/VO Janošková/
/Pozemek 966/13-Prokopovi/
/Domov pro seniory Ondráš – jednání/
/Žurovec les/
11
usnesení č. 1054/52
usnesení č. 1072/53
usnesení č. 1086/53
usnesení č. 2006/55
usnesení č. 2007/55
usnesení č. 2009/55
usnesení č. 2014/55
usnesení č. 2021/55
usnesení č. 2024/55
usnesení č. 2026/55
usnesení č. 2029/55
/Pronájem Hatí/
/Liberda pronájem NP/
/Ptáčnický potok/
/Žádost o odkoupení pozemku paní Tkačíková/
/Saniter pronájem NP/
/Oprava elektroinstalace v MŠ/
/Viňanský pronájem NP/
/Odvolání proti prodeji pozemku ZE 966/13/
/VŘ přeložka vodovodního řádu 21/4/
/Závady Hatě/
/Žádosti o půjčky z FRBS/
Zdeňka Šebestová
předsedající
Za správnost: T. Filínová
zapisovatel
Zbyněk Prokop
ověřovatel
Libor Kravčík
ověřovatel
Download

Zápis z 55. zasedání ZO ze dne 17.3.2014