INSTALAČNÍ NÁVOD
A NÁVOD K OBSLUZE
Daikin Configurator v2.*.*
Daikin Configurator v2.*.*
Obsah
Strana
VÝSTRAHA
1. Definice pojmů........................................................................... 1
1.1. Význam varování a symbolů ............................................ 1
1.2. Význam použitých termínů ............................................... 1
2. Všeobecná bezpečnostní opatření ............................................ 2
3. Úvod .......................................................................................... 2
3.1. Obecné informace ............................................................ 2
3.2. Funkce bez připojení k jednotce (offline) .......................... 2
3.3. Funkce při připojení k jednotce......................................... 2
3.4. Historie ............................................................................. 3
Souhrn funkcí pro nízkoteplotní split jednotky
Daikin Altherma ("Vytápění\01\") ............................................... 4
Souhrn funkcí pro jednotky Daikin Altherma
hybrid a země/voda ("Vytápění\02\") ......................................... 6
Instalační návod
a Návod k obsluze
Před spuštěním zařízení Daikin Configurator se ujistěte, že
instalace byla správně provedena instalačním technikem.
Nejste-li si jisti s ovládáním zařízení, požádejte o radu či
informaci vašeho instalačního technika.
1.
1.1.
Definice pojmů
Význam varování a symbolů
Varování v této příručce jsou rozdělena podle jejich závažnosti
a možnosti výskytu.
Souhrn funkcí proVRV IV venkovní jednotky
("Klimatizace\01\") ..................................................................... 8
NEBEZPEČÍ
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci,
která povede k úmrtí nebo těžkému zranění, pokud se jí
nevyhnete.
Souhrn funkcí proVRV IV venkovní jednotky
se zpětným získáváním tepla ("Klimatizace\02\")...................... 9
4. Minimální požadavky ............................................................... 10
4.1. Připojovací kabel ............................................................ 10
4.2. Požadavky na PC ........................................................... 10
5. Instalace softwaru.................................................................... 10
VÝSTRAHA
Označuje potenciálně hrozící nebezpečnou situaci, která
by mohla vést k úmrtí nebo těžkému zranění, pokud se jí
nevyhnete.
6. Připojení USB kabelu EKPCCAB* k jednotce ..........................11
7. Provozní postup........................................................................11
7.1. Nejprve spusťte Daikin Configurator ...............................11
7.2. Přehled obrazovek Daikin Configurator
(příklad pro topení) ......................................................... 13
7.3. Rychlý průvodce vytvořením a nahráním souboru
s nastavením .................................................................. 14
7.4. Rychlý průvodce stažením nastavení a kopírováním
do jiné jednotky............................................................... 14
8. Podrobnosti ovládání............................................................... 15
8.1. Výběr kategorie aplikace/autodetekce............................ 15
8.2. Výběr zařízení ................................................................ 15
8.3. Vytvořit/upravit nastavení (offline) .................................. 15
8.4. Nahrání/stažení jazyků a nastavení................................ 16
9. Odstraňování problémů ........................................................... 17
9.1. Manuální instalace ovladače EKPCCAB*....................... 17
9.2. Odinstalace softwaru Daikin Configurator ...................... 18
VAROVÁNÍ
Označuje potenciálně hrozící nebezpečnou situaci, která
by mohla vést k drobnému nebo střednímu zranění, pokud
se jí nevyhnete. Tento symbol může být použit také
k varování před nebezpečnými praktikami.
POZNÁMKA
Tento symbol označuje situace, které mohou mít za
následek pouze škody na zařízení nebo na majetku.
INFORMACE
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku Daikin.
Tento symbol označuje užitečné tipy nebo doplňující
informace. Některé typy nebezpeční jsou představovány
zvláštními symboly:
Původním jazykem tohoto návodu je Angličtina. Všechny ostatní
jazyky jsou překladem originálního návodu.
PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO
NÁVOD. POSKYTNOU VÁM INFORMACE KE SPRÁVNÉMU
POUŽITÍ CONFIGURATOR DAIKIN. PŘÍRUČKU SI ULOŽTE
V DOSAHU K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ.
JEDNÁ SE O VOLITELNOU MOŽNOST K POUŽITÍ
V KOMBINACI S JEDNOTKAMI DAIKIN. POKYNY
K INSTALACI A OBSLUZE JEDNOTKY NALEZNETE
V NÁVODU K INSTALACI A OBSLUZE.
Tento spotřebič není určen pro používání osobami včetně
dětí se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními
schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
nad nimi nebyl zajištěn dohled nebo jim nebyly předány
pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče osobou, která
odpovídá za jejich bezpečnost. Na děti je třeba
dohlédnout, aby si se zařízením nehrály.
Elektrický proud.
Nebezpečí popálení a opaření.
1.2.
Význam použitých termínů
Instalační návod:
Návod pro určitý výrobek nebo aplikaci vysvětlující, jak jej instalovat,
konfigurovat a udržovat v dobrém stavu.
Návod k obsluze:
Návod pro určitý výrobek nebo aplikaci vysvětlující, jak jej používat.
Prodejce:
Obchodní distributor výrobků dle předmětu této příručky.
Instalační návod a Návod k obsluze
1
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
3.
Technik:
Odborně dovedná osoba, která je kvalifikovaná k instalaci výrobků
dle předmětu této příručky.
Uživatel:
Software Daikin Configurator je určen k použití v kombinaci s USB
kabelem EKPCCAB*.
INFORMACE
Osoba, která vlastní výrobek, nebo jej používá.
Nejnovější dostupnou verzi softwaru Daikin Configurator je
možné stáhnout z webových stránek:
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
software-downloads/
Příslušenství:
Zařízení, které je dodáváno spolu s jednotkou a které musí být
nainstalováno dle pokynů v dokumentaci.
Protože se funkce Daikin Configurator spoléhá na
aktuální interní databázi, nezapomeňte provést upgrade
na nejnovější software Daikin Configurator, než se
skutečně připojíte k jednotce.
Volitelné vybavení:
Vybavení, které může být volitelně kombinováno s výrobky, o kterých
se tato příručka zmiňuje.
2.
Všeobecná bezpečnostní opatření
Bezpečnostní opatření, která jsou zde uvedena, jsou rozdělena do
následujících čtyř typů. Všechna zahrnují velmi důležitá témata,
a proto je pečlivě dodržujte.
Úvod
3.1.
Obecné informace
Tento návod se týká softwaru Daikin Configurator v.2.*.* pro
konfiguraci následujících zařízení:

nízkoteplotních split jednotek Daikin Altherma

venkovních jednotek VRV IV.
NEBEZPEČÍ: HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
Přehled možností naleznete na dalších stránkách.
Před vyjmutím servisního panelu rozváděcí skříňky, před
prováděním jakéhokoliv zapojení nebo před dotykem
elektrických součástí vypněte veškerý přívod elektrické
energie.
3.2.

Nedotýkejte se vypínače mokrými prsty. Dotek vypínače
mokrými prsty může způsobit úraz elektrickým proudem.
Před dotekem elektrických součástí vypněte veškeré
používané přívody elektrické energie.
V závislosti na výběru zařízení je možné vytvořit soubory
s nastavením.

Pro každé nastavení je k dispozici text nápovědy. Popis je
k dispozici v různých jazycích.

Nastavení je možné exportovat do souboru csv (csv = hodnoty
oddělené čárkou). Soubor csv je možné otevřít v aplikaci
Microsoft Excel.
Chcete-li se vyhnout úrazu elektrickým proudem, před
prováděním servisu elektrických částí vypněte napájení a
počkejte 1 minutu nebo déle. I po 1 minutě vždy změřte
napětí na svorkách kondenzátorů nebo elektrických
součástí hlavního obvodu a než se jich dotknete, ujistěte
se, že jsou tato napětí 50 V DC nebo méně.
Pokud jsou vyjmuty servisní panely, snadno hrozí náhodný
kontakt se součástmi pod napětím. Nikdy nenechávejte
během instalace jednotku bez dozoru, je-li servisní panel
demontovaný.
NEBEZPEČÍ: NEDOTÝKEJTE SE POTRUBÍ A VNITŘNÍCH
SOUČÁSTÍ
Nedotýkejte se rozvodů chladiva, vody ani vnitřních
součástí během a bezprostředně po ukončení provozu.
Potrubí a vnitřní části mohou být horké nebo studené
v závislosti na pracovních podmínkách jednotky.
3.3.
Funkce bez připojení k jednotce (offline)
Funkce při připojení k jednotce

Je možná automatická detekce jednotky.

Po nahrání je možné upravit nastavení a jazyk dálkového
ovladače jednotky (dostupnost závisí na typu jednotky).

Stáhnutím tohoto softwaru můžete stáhnout nastavení z jednotky
a zkontrolovat všechna nastavení na obrazovce počítače. Tato
nastavení budou zahrnovat upravitelná nastavení a nastavení
pouze ke čtení. Jakmile jsou nastavení stažena, je možné
zkopírovat upravitelná nastavení (nastavení pouze ke čtení nejsou
kopírována) do jiné jednotky (v rámci stejného typu jednotky).
Pokud se dotknete potrubí nebo vnitřních součástí, může
dojít k popálení nebo omrznutí vašich rukou. Abyste se
vyhnuli zranění, ponechte určitou dobu, aby se teplota
potrubí a vnitřních součástí vrátila k běžné teplotě nebo,
pokud se jich musíte dotknout, nezapomeňte použít
ochranné rukavice.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Instalační návod a Návod k obsluze
2
3.4.
Historie
Instalační balíček
• Zařízení:
Nízkoteplotní split
jednotky Daikin
Altherma
• Zařízení: Venkovní
jednotky VRV IV
Configurator_v1.0.0.5.msi
• Funkce: změna
jazyka
Není možná
Není možná
• Funkce: konfigurace
nastavení
• Funkce: změna
jazyka
• Funkce: konfigurace
nastavení
• Funkce: konfigurace
nastavení
Úpravy databáze:
• Byly přidány nové
kompatibilní jednotky
(Altherma Hybrid
a země/voda) (a)
• Byly přejmenovány
podadresáře (včetně
"Moje dokumenty"
"Vytápění\EHVXH_CA EHBX-H_CA"
na "Vytápění\01")
Malá vylepšení(b)
Úpravy databáze:
• Byly přidány nové
kompatibilní jednotky:
pouze pro nízkoteplotní
split jednotky Daikin
Altherma – viz poznámka
Configurator_v2.0.0
(VRV IV only).msi
viz poznámka
Configurator_v2.1.0.msi
pouze pro nízkoteplotní
split jednotky Daikin
Altherma a VRV IV
Configurator_v2.2.0.msi
pro Daikin Altherma
a VRV IV
Configurator_v2.3.0.exe
Pro Daikin Altherma
a VRV VI
- VRV IVQ
- Nahrazuje VRV
• Byly přejmenovány
podadresáře (včetně
"Mé dokumenty",
"Klimatizace\RYYQT RYMQ-T RXYQ_T"
na "Klimatizace\01")
Malá vylepšení(b)
Změny databáze:
Byl přidán nejnovější
kompatibilní software pro
jednotky
Obecné informace:
• Byl zlepšen postup instalace
• Automatické upozornění na vydání nové verze
konfigurátoru. Pokud je k dispozici připojení k
internetu, je možné provést kontrolu při každém
spuštění.
• Podpora Windows 8 a 8.1
• Další menší vylepšení
Configurator_v2.4.0.exe
pro Daikin Altherma
a VRV IV
Úpravy databáze:
Byly přidány nové
kompatibilní jednotky:
"Klimatizace\02":
Venkovní jednotky
VRV IV se zpětným
získáváním tepla
(a) Poznámka: Konfigurátor je kompatibilní pouze s nejnovějším softwarem pro
jednotky Altherma Hybrid a země/voda. Starší verze softwaru je nutné před
použitím konfigurátoru aktualizovat.
(b) Poznámka: Soubory nastavení (*.set + *.dwn) vytvořené s předchozími verzemi
konfigurátoru (≤V2.1.0) je možné nahrát pomocí programu Configurator v2.2.0
(a novější) pouze po otevření a uložení souborů v okně "Upravit nastavení".
Instalační návod a Návod k obsluze
3
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Souhrn funkcí pro nízkoteplotní
INFORMACE
Dálkový ovladač EKRUCAL1 je standardní rozhraní
dodávané s jednotkou. Jako 2. volitelný dálkový ovladač
lze použít EKRUCAL1 nebo EKRUCAL2.
split jednotky Daikin Altherma
("Vytápění\01\")
INFORMACE
A.
Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma budou
jazyky a nastavení nahrány do obou dálkových ovladačů
v případe, že je použito nastavení pro 2 dálkové ovladače.
Další informace viz "8.4. Nahrání/stažení jazyků a
nastavení" na straně 16.
Modely

EHV(X/H)*CA*

EHB(X/H)*CA*
Tyto jazyky jsou poskytnuty v softwaru Daikin Configurator v.2.x.x.
B.
Funkce softwaru Daikin Configurator

Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text
nápovědy. Tento popis je k dispozici v různých jazykových
verzích.

Dostupná nastavení:
Zavedená
nastavení
nabídky
Nabídka
Nastavení
výchozí obrazovky
(např. požadovaná
teplota, ...)
"1. Nabídka Nastavit
čas/datum"
"2. Nabídka
Dovolená"
Ne
Ano
Ne
Podrobnosti
—
Jazyk
Název souboru
English
fw_wording_English_v1.00.bin
Deutsch
fw_wording_German_v1.00.bin
Français
fw_wording_French_v1.00.bin
Nederlands
fw_wording_Dutch_v1.00.bin
Español
fw_wording_Spanish_v1.00.bin
Italiano
fw_wording_Italian_v1.00.bin
Português
fw_wording_Portuguese_v1.00.bin
Türkçe
fw_wording_Turkish_v1.00.bin
Svenska
fw_wording_Swedish_v1.00.bin
Norsk
fw_wording_Norwegian_v1.00.bin
Není zavedeno: Nastavení data
a času.
Zavedeno: Letní čas a typ hodin.
Čeština
fw_wording_Czech_v1.00.bin
Ελληνικά
fw_wording_Greek_v1.00.bin
Pyccĸий
fw_wording_Russian_v1.00.bin
—
Dansk
fw_wording_Danish_v1.00.bin
Suomi
fw_wording_Finnish_v1.00.bin
"3. Nastavení
Tichý režim"
Ano
—
"4. Nastavení
Provozní režim"
Ne
—
"5. Nabídka
Vybrat plány"
Ano
—
"6.
Nabídka Informace"
Ne
"7. Nabídka
Nastavení uživatele
Ano
Hrvatski
fw_wording_Croatian_v1.00.bin
Magyar
fw_wording_Hungarian_v1.00.bin
Polski
fw_wording_Polish_v1.00.bin
Română
fw_wording_Romanian_v1.00.bin
Kromě: nastavení kontaktního
telefonního čísla/Helpdesku.
Slovenščina
fw_wording_Slovenian_v1.00.bin
Български
fw_wording_Bulgarian_v1.00.bin
Včetně plánovacích časovačů, ...
Slovenčina
fw_wording_Slovak_v1.00.bin
• Jsou zavedena všechna
nastavení, kromě:
"A. Nabídka
Nastavení technika"
- A.2.1.B Umístění uživatelského
rozhraní: Není zavedeno.
- A.7 Nabídka Uvedení do provozu:
Všechny podnabídky nejsou
zavedeny. Je zavedeno pouze
nastavení A.7.2 Nastavení plánu
vysoušení podkladu podlahového
topení.
- A.8 Nabídka Přehled nastavení:
Všechny zavedené nabídky. Pouze
kódy venkovní jednotky [A-xx]
a [B-xx] nejsou zavedeny.
Ano
• Rychlý průvodce na spouštěcí
obrazovce může být
zapnut/vypnut.

Změna jazyka na dálkovém ovladači.
Na dálkových ovladačích je již předem nahráno 6 jazykových variant:
dálkový ovladač
EKRUCAL1
(dodaný s jednotkou)
dálkový ovladač
EKRUCAL2
Jazyk 1
English (pevný)
English (pevný)
Jazyk 2
Deutsch
Português
Jazyk 3
Français
Türkçe
Jazyk 4
Nederlands
Svenska
Jazyk 5
Español
Norsk
Jazyk 6
Italiano
Čeština
Jazyk 1 je pevně daný anglický jazyk a může být pouze změněn na
novou anglickou verzi (English).
Jazyky 2 až 6 mohou být změněny pomocí softwaru Daikin
Configurator na jiný jazyk.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Instalační návod a Návod k obsluze
4
Soubory softwaru Daikin Configurator

*.set-file: soubor s nastavením

*.dwn-file: stažený soubor s nastavením

*.bin-file: jazykový soubor
INFORMACE
Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma
1
Nastavení podle jednotky: Soubor *.set obsahuje
6 nastavení, která závisí na jednotce. Hodnoty musí
odpovídat typu jednotky:
D.
Připojení Daikin Configurator
k nízkoteplotní split jednotce
Daikin Altherma
Připojení USB kabelu EKPCCAB* k nízkoteplotní split jednotce
Daikin Altherma musí být zajištěno na A1P. Připojte USB kabel
EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X10A.
Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu
počítače.
c
H JST
C.
2
3
4
 [6-03]
 [6-04]
0
X1
A
 [E-05]
 [E-08]
Při vytváření nového souboru *.set, budou tato
nastavení
standardně
"ignorováno
během
nahrávání ". To znamená, že přítomná nastavení
dle jednotky NEBUDOU během nahrávání upravena.
Důsledky: Při kopírování nastavení do různých typů
jednotek se pro tato nastavení podle jednotky
doporučuje zachovat výběr "ignorováno během
nahrávání ".
To znamená, že tento soubor může být kopírován
mezi různými modely.
 [4-02] hodnota pro podmínku "modely *04/08*"
[4-02] hodnota pro podmínku "modely *16*"
 [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=0"
[6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=1"
Mohou být nastaveny různé hodnoty pro různé
modely a obě hodnoty jsou nahrány do jednotky.
V závislosti na podmínce bude správná hodnota
automaticky použita a zobrazena jednotkou.
Obecně se doporučuje nejprve nakonfigurovat
nastavení v nabídce "A. Nastavení technika".
Nastavení v ostatních nabídkách jsou zobrazena
nebo nezávisí na nastavení, která jste provedli
v nabídce "A. Provozní nastavení".
INFORMACE
USB
b
a
b
c
d
e
E.
1
Otevřete soubor *.dwn a uložte jako soubor *.set.
Změňte výběr "nastaveno během nahrávání " na
"ignorováno během nahrávání " v souboru *.set pro
nastavení podle typu jednotky.
Displej dálkového ovladače
Zobrazení displeje pokud
stahováním do/z jednotky.
je
zaneprázdněn
nahráváním/
Dálkový ovladač jednotky 2
INFORMACE
Během nahrávání/stahování proběhne průběhová
lišta několikrát z prázdného do maximálního stavu.
2
Displej po dokončení.
INFORMACE
Vnější okraj bliká.
V případě, že nastavení musí být zkopírována na jiný typ
jednotky:
1
PC
Kabel (EKPCCAB*)
Vnitřní jednotka
Dálkový ovladač jednotky 1
Dálkový ovladač jednotky 2 (volitelný)
Dálkový ovladač jednotky 1
Soubor *.dwn obsahuje všechna nastavení (včetně
nastavení dle typu jednotky). To znamená, že soubor
*.dwn může být nahrán pouze na stejný typ jednotky.
2
X10A
a
 [E-07]
Podmíněná nastavení: Soubor *.set také obsahuje
podmíněná nastavení, například:
e
A1P
 [5-0D]
2
d
5
Dálkový ovladač jednotky 1
3
Dálkový ovladač jednotky 2
Displej v případě, že je nahrávání/stahování přerušeno a nebylo
dokončeno.
INFORMACE
Vnější okraj bliká.
Dálkový ovladač jednotky 1
Instalační návod a Návod k obsluze
5
Dálkový ovladač jednotky 2
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Souhrn funkcí pro jednotky
Daikin Altherma hybrid

Změna jazyka na dálkovém ovladači.
Na dálkových ovladačích jsou již předem nahrány 4 jazykové
varianty:
EKRUCBL*
a země/voda ("Vytápění\02\")
Jazyk
(nové ve verzi v2.2.0)
Deutsch
●
Français
●
Nederlands
●
A.
Modely
1
English
2
3
4
●
●
●
Italiano

EGSQH AA: Tepelné čerpadlo Daikin Altherma země/voda
Português

Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text
nápovědy. Tento popis je k dispozici v různých jazykových
verzích.
Dostupná nastavení:
Nabídka
Nastavení výchozí
obrazovky (např.
požadovaná
teplota, ...)
"1. Nabídka Nastavit
čas/datum"
Zavedená
nastavení
nabídky
●
Ne
Ano
—
Není zavedeno: Nastavení data
a času.
Zavedeno: Letní čas a typ hodin.
—
"3. Nastavení
Tichého režimu"
Ano
—
"4. Nastavení
Provozního režimu"
Ne
—
"5. Nabídka Zvolení
plánů"
Ano
—
"6. Nabídka
Informace"
Ne
Kromě: nastavení kontaktního
telefonního čísla/Helpdesku.
"7. Nabídka
Uživatelské
nastavení"
Ano
Včetně plánovacích časovačů, ...
●
Čeština
●
Ελληνικά
●
Pyccĸий
●
Dansk
●
●
Hrvatski
●
●
Polski
●
Română
●
Slovenščina
●
Български
●
Ano
●
●=
Tento jazyk je předem nahrán v EKRUCBL*
Pomocí softwaru Daikin Configurator je možné vybrat jiný jazyk.
INFORMACE
• Jsou zavedena všechna
nastavení, kromě:
- A.2.1.B Umístění uživatelského
rozhraní: Není zavedeno.
- A.6.9 Teplota zamrznutí solanky:
Není zavedeno
- A.7 Nabídka Uvedení do provozu:
Všechny podnabídky nejsou
zavedeny. Je zavedeno pouze
nastavení A.7.2 Nastavení plánu
vysoušení podkladu podlahového
topení.
- A.8 Nabídka Přehled nastavení:
Všechny zavedené nabídky. Pouze
kódy venkovní jednotky [A-xx]
a [B-xx] nejsou zavedeny.
• Rychlý průvodce na spouštěcí
obrazovce může být
zapnut/vypnut.
4P328530-1F – 2014.09
Norsk
Slovenčina
Ne
Daikin Configurator v2.*.*
●
Magyar
"2. Nabídka
Dovolená"
"A. Nabídka
Provozní nastavení"
●
Svenska
Suomi
Podrobnosti
●
●
Türkçe

7
●
●
EHYHBX-H AA: Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma
Funkce softwaru Daikin Configurator
6
●
●
Español

B.
5
Pro jednotky Daikin Altherma budou jazyky a nastavení
nahrány do obou dálkových ovladačů v případě, že je
použito nastavení pro 2 dálkové ovladače. Další informace
viz "8.4. Nahrání/stažení jazyků a nastavení" na straně 16.
Tyto jazyky jsou poskytnuty v softwaru Daikin Configurator v.2.x.x.
Jazyk
Název souboru
English
fw_wording_English_v2.bin
Deutsch
fw_wording_German_v2.bin
Français
fw_wording_French_v2.bin
Nederlands
fw_wording_Dutch_v2.bin
Español
fw_wording_Spanish_v2.bin
Italiano
fw_wording_Italian_v2.bin
Português
fw_wording_Portuguese_v2.bin
Türkçe
fw_wording_Turkish_v2.bin
Svenska
fw_wording_Swedish_v2.bin
Norsk
fw_wording_Norwegian_v2.bin
Čeština
fw_wording_Czech_v2.bin
Ελληνικά
fw_wording_Greek_v2.bin
Pyccĸий
fw_wording_Russian_v2.bin
Dansk
fw_wording_Danish_v2.bin
Suomi
fw_wording_Finnish_v2.bin
Hrvatski
fw_wording_Croatian_v2.bin
Magyar
fw_wording_Hungarian_v2.bin
Polski
fw_wording_Polish_v2.bin
Română
fw_wording_Romanian_v2.bin
Slovenščina
fw_wording_Slovenian_v2.bin
Български
fw_wording_Bulgarian_V2.bin
Slovenčina
fw_wording_Slovak_v2.bin
Instalační návod a Návod k obsluze
6
Soubory softwaru Daikin Configurator

*.set-file: soubor s nastavením

*.dwn-file: stažený soubor s nastavením

*.bin-file: jazykový soubor
INFORMACE
Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma
1
D.
Připojení Daikin Configurator
k jednotce Daikin Altherma
Připojení USB kabelu EKPCCAB* k nízkoteplotní split jednotce
Daikin Altherma musí být zajištěno na A1P. Připojte USB kabel
EKPCCAB* k 5kolíkovému modrému konektoru X10A.
Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu
počítače.
Nastavení podle jednotky: Soubor *.set obsahuje 6
nastavení, která závisí na jednotce. Hodnoty musí
odpovídat typu jednotky:
c
H JST
C.
2
3
4
d
e
5
 [6-03]
A1P
0
X1
 [6-04]
A
 [5-0D]
X10A
a
 [E-05]
 [E-07]
 [E-08]
Při vytváření nového souboru *.set, budou tato
nastavení standardně "ignorována během nahrávání
". To znamená, že přítomná nastavení dle jednotky
NEBUDOU během nahrávání upravena.
Důsledky: Při kopírování nastavení do různých typů
jednotek se pro tato nastavení podle jednotky
doporučuje zachovat výběr "ignorováno během
nahrávání ".
To znamená, že tento soubor může být kopírován
mezi různými modely.
2
USB
b
a
b
c
d
e
Podmíněná nastavení: Soubor *.set také obsahuje
podmíněná nastavení, například:
E.
 [4-02] hodnota pro podmínku "modely *04/08*"
[4-02] hodnota pro podmínku "modely *16*"
1
 [6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]≠1"
[6-0E] hodnota pro podmínku "[E-07]=1"
Mohou být nastaveny různé hodnoty pro různé
modely a obě hodnoty jsou nahrány do jednotky.
V závislosti na podmínce bude správná hodnota
automaticky použita a zobrazena jednotkou.
Obecně se doporučuje nejprve nakonfigurovat
nastavení v nabídce "A. Provozní nastavení".
Nastavení v ostatních nabídkách jsou zobrazena
nebo nezávisí na nastavení, která jste provedli
v nabídce "A. Provozní nastavení".
INFORMACE
Otevřete soubor *.dwn a uložte jako soubor *.set.
Změňte výběr "nastavit během nahrávání
" na
"ignorováno během nahrávání " v souboru *.set pro
nastavení podle typu jednotky.
Zobrazení
displeje
pokud
nahráváním/stahováním do/z jednotky.
je
zaneprázdněn
Dálkový ovladač jednotky 2
INFORMACE
Během nahrávání/stahování proběhne průběhová
lišta několikrát z prázdného do maximálního stavu.
2
Displej po dokončení.
INFORMACE
Vnější okraj bliká.
Dálkový ovladač jednotky 1
V případě, že nastavení musí být zkopírována na jiný typ
jednotky:
1
Displej dálkového ovladače
Dálkový ovladač jednotky 1
Soubor *.dwn obsahuje všechna nastavení (včetně
nastavení dle typu jednotky). To znamená, že soubor
*.dwn může být nahrán pouze na stejný typ jednotky.
2
PC
Kabel (EKPCCAB*)
Vnitřní jednotka
Dálkový ovladač jednotky 1
Dálkový ovladač jednotky 2 (volitelný)
3
Dálkový ovladač jednotky 2
Displej v případě, že je nahrávání/stahování přerušeno a nebylo
dokončeno.
INFORMACE
Vnější okraj bliká.
Dálkový ovladač jednotky 1
Instalační návod a Návod k obsluze
7
Dálkový ovladač jednotky 2
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Souhrn funkcí proVRV IV
venkovní jednotky
("Klimatizace\01\")
A.
Modely
D.
Připojení softwaru Daikin Configurator
k venkovním jednotkám VRV IV
Připojení USB kabelu EKPCCAB* k venkovní jednotce musí být
zajištěno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému
modrému konektoru X27A.
Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu
počítače.
VAROVÁNÍ
RYYQ*T*

RYMQ*T*

RXYQ*T*

RXYQQ*T* (nové ve verzi v2.2.0)
B.

Funkce softwaru Daikin Configurator
Práce na venkovní jednotce je nejlépe provádět v suchém
počasí, aby se zabránilo vniknutí vody.
H JST

2
3
4
5
a
c
b
Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text
nápovědy. Popis je k dispozici v různých jazycích.
Konfigurovaná nastavení jsou k dispozici v následujících jazycích:
X27A
Jazyk
A1P
7A
X2
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
a PC
b Kabel (EKPCCAB*)
c Venkovní jednotka
Italiano
Português
Türkçe
Svenska
Norsk
Čeština
Ελληνικά
Pyccĸий
Dansk
Suomi
Hrvatski
Magyar
Polski
Română
Slovenščina
Български
Slovenčina

C.
Dostupná nastavení: Jsou zavedena hlavní nastavení, která se
požívají během uvedení do provozu při režimu 1 (pouze čtení)
a režimu 2 (čtení/zápis).
Soubory softwaru Daikin Configurator

*.set-file: soubor s nastavením

*.dwn-file: stažený soubor s nastavením
INFORMACE
Pro venkovní jednotky VRV IV
Soubor *.set a *.dwn NEOBSAHUJE nastavení podle typu
jednotky a je možné je zkopírovat do různých modelů.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Instalační návod a Návod k obsluze
8
Souhrn funkcí proVRV IV
venkovní jednotky se zpětným
získáváním tepla
("Klimatizace\02\")
D.
Připojení softwaru Daikin Configurator
k venkovním jednotkám VRV IV se
zpětným získáváním tepla
Připojení USB kabelu EKPCCAB* k venkovní jednotce musí být
zajištěno na A1P. Připojte USB kabel EKPCCAB* k 5kolíkovému
modrému konektoru X27A.
Připojte druhou stranu USB kabelu EKPCCAB* k USB portu
počítače.
VAROVÁNÍ
A.
Práce na venkovní jednotce je nejlépe provádět v suchém
počasí, aby se zabránilo vniknutí vody.
Modely

REYQ*T*

REMQ*T*
B.

Funkce softwaru Daikin Configurator
H JST
(nové ve verzi v2.4.0)
2
3
4
5
a
c
b
Konfigurace nastavení. Pro každé nastavení je k dispozici text
nápovědy. Popis je k dispozici v různých jazycích.
X27A
Konfigurovaná nastavení jsou k dispozici v následujících jazycích:
A1P
Jazyk
7A
X2
Anglicky
Deutsch
Français
Nederlands
Español
a PC
b Kabel (EKPCCAB*)
c Venkovní jednotka
Italiano
Português
Türkçe
Svenska
Norsk
Čeština
Ελληνικά
Pyccĸий
Dansk
Suomi
Hrvatski
Magyar
Polski
Română
Slovenščina
Български
Slovenčina

C.
Dostupná nastavení: Jsou zavedena hlavní nastavení, která se
požívají během uvedení do provozu při režimu 1 (pouze čtení)
a režimu 2 (čtení/zápis).
Soubory softwaru Daikin Configurator

*.set-file: soubor s nastavením

*.dwn-file: stažený soubor s nastavením
INFORMACE
Pro VRV IV venkovní jednotky se zpětným získáváním
tepla
Soubor *.set a *.dwn NEOBSAHUJE nastavení podle typu
jednotky a je možné je zkopírovat do různých modelů.
Instalační návod a Návod k obsluze
9
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
4.
4.1.
Minimální požadavky
Připojovací kabel
5.
1
Software Daikin Configurator může být použit pouze v kombinaci
s USB kabelem EKPCCAB*. Tento hardwarový výrobek je určen
a certifikován pro následující podmínky:

třída IP: IPX0,

nadmořská výška až 2000 m,

rozmezí teploty okolí (pokud je zapojen): –25°C až 65°C

rozmezí teploty okolí (pokud není zapojen): –25°C až 65°C

maximální relativní vlhkost 95% při 40°C,

kolísání hlavního napájecí napětí až ±10% jmenovitého napětí,

typické přechodné přepětí na přívodu hlavního napájení –
přepětí kategorie II,

dočasné přepětí na hlavním přívodu napájení,

dle platných předpisů o životním prostředí: stupeň znečištění 2.
VAROVÁNÍ
• Nečistěte zařízení pomocí rozpouštědel nebo jiných
čisticích látek.
• Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin.
• Pro účely čištění použijte vlhký hadřík, nenamáčejte
zařízení do vody.
4.2.
Windows XP (SP2), Windows Vista (SP2), Windows 7 nebo
Windows 8/8.1

Microsoft .NET FrameWork 2.0 a 4.0

Pentium III 400 MHz nebo rychlejší

Volný port USB 2.0, schopný přenosu proudu 50 mA

Minimální rozlišení displeje 1024×768
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Přejděte na stránky http://www.daikineurope.com/supportand-manuals/ software-downloads/ a klikněte na odkaz
"Download Software" v položce Configurator Software. Rozbalte
stažený sbalený soubor a spusťte instalaci dvojím kliknutím na
soubor *.exe. Tím spustíte instalační program. Klikněte na
"Install".
INFORMACE
Pokud je již na vašem PC nainstalována jiná verze
softwaru Daikin Configurator, nová verze nejprve
odinstaluje starší verzi.
Požadavky na PC

Instalace softwaru
2
Pokud po přečtení souhlasíte s licenčními podmínkami, zvolte
"I accept the terms in the License Agreement" a klikněte na
"Install".
INFORMACE
Ve výchozím nastavení se místo instalace nachází v
adresáři uživatele:
Příklad: C:\Users\Me\AppData\Local\Daikin Europe NV\
Daikin Configurator
Instalační návod a Návod k obsluze
10
3
Klikněte na "Finish".
7.
7.1.
Provozní postup
Nejprve spusťte Daikin Configurator
POZNÁMKA
Zkontrolujte, zda je USB kabel EKPCCAB* správně
připojen k PC a jednotce.
1
Přejděte
na
Start/Programs/Daikin/Daikin
Configurator
a kliknutím na "Daikin Configurator" spustíte Daikin Configurator.
2
Program pro kontrolu aktualizací Daikin:
 Zvolte prosím váš jazyk.
 V případě že je k dispozici připojení k internetu, klikněte na
"Zkontrolujte aktualizace" a řiďte se uvedenými pokyny.
 Pro spuštění konfigurátoru klikněte na "Spustit Daikin
Configurator v2.x.x".
4
Klikněte na "Close".
3
Průvodce nastavením (krok 1): je možné zvolit jazyk. Klikněte na
"Další".
4
Průvodce nastavením (krok 2): Klikněte na "Procházet" a zvolte
místo, kam chcete uložit adresáře Configurator s uživatelskými
soubory. Klikněte na "Další".
Instalace byla dokončena. Program je nyní k dispozici v položce
Start/Programy/Daikin/Daikin Configurator.
6.
Připojení USB kabelu EKPCCAB*
k jednotce
Správné připojení viz instalační návod a návod k obsluze jednotky
a instalační návod USB kabelu EKPCCAB*.
Další informace naleznete v typech modelů popsaných v části
"Souhrn funkcí pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma
("Vytápění\01\")" na straně 4 a "Souhrn funkcí proVRV IV venkovní
jednotky ("Klimatizace\01\")" na straně 8.
Instalační návod a Návod k obsluze
11
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
5
Průvodce nastavením (krok 3): Pole "Automatický výběr COM
portu s popisem [USB Serial Port]" je automaticky zvoleno.
V případě, že je USB ovladač již nainstalován.
INFORMACE
INFORMACE
V případě, že je požadován manuální výběr, je možné
zrušit zatrhnutí pole "Automatický výběr COM portu
s popisem [USB Serial Port]".
V případě, že není nalezen USB ovladač, je možné zvolit
možnost "Zavřít a spustit instalaci USB ovladače". Po této
instalaci ovladače se program spustí. Postupujte prosím
dle pokynů.
Klikněte na "Další".
6
Průvodce nastavením je dokončen a zobrazí se hlavní
obrazovka "Kategorie".
Pro instalaci ovladače jsou nutná přístupová práva
správce. Po instalaci je možné USB kabel připojit k PC.
Poté prosím restartujte konfigurátor.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Instalační návod a Návod k obsluze
12
7.2.
Přehled obrazovek Daikin Configurator (příklad pro topení)
Instalační návod a Návod k obsluze
13
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
7.3.
Rychlý průvodce vytvořením a nahráním souboru
s nastavením
VAROVÁNÍ
7.4.
1
2
NEPŘERUŠUJTE proces nahrávání odpojením kabelu
nebo vypnutím napájení. Společnost Daikin nemůže nést
odpovědnost za poruchy způsobené přerušením
nahrávání.
1
Rychlý průvodce stažením nastavení
a kopírováním do jiné jednotky
Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku.
Zvolte požadovanou kategorii aplikace.
INFORMACE
Pokud vyberete "Autodetekce připojením" ihned přeskočíte
ke kroku 4.
Zvolte si požadovanou kategorii aplikace.
KROK 2
KROK 1
3
2
Zvolte jednotku kliknutím na obrázek jednotky. Jednotka se
zvýrazní. Klikněte na "Vytvořit a upravit nastavení (offline)".
Zvolte jednotku kliknutím na obrázek jednotky. Jednotka se
zvýrazní. Nyní klikněte na "Připojit k zařízení".
KROK 3
KROK 2
4
3
Vytvořte (viz také "8.3. Vytvořit/upravit nastavení (offline)" na
straně 15) a uložte požadovaná nastavení (*.set). Klikněte na
"Zpět".
Zvolte Stáhnout list, zvolte, který soubor s nastavením file
(*.dwn) chcete stáhnout a klikněte na "Stáhnout".
KROK 4
KROK 3
5
4
Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku. Klikněte na
"Připojit k zařízení".
6
7
KROK 4
5
Po dokončení stahování vypněte jednotku a odpojte USB kabel
EKPCCAB* od jednotky.
Připojte USB kabel EKPCCAB* a ke druhé jednotce a zapněte
jednotku.
Zvolte Nahrát list a klikněte na "Opět připojit".
KROK 7
Zvolte Nahrát list, zvolte vytvořené nastavení a klikněte na "Nahrát".
KROK 5
6
Po dokončení nahrávání vypněte jednotku. Odpojte USB kabel
EKPCCAB*.
Podrobnější informace o těchto krocích, viz "8. Podrobnosti ovládání"
na straně 15.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Instalační návod a Návod k obsluze
14
8
Zvolte stahovaná nastavení (*.dwn) a klikněte na "Nahrát".
8.3.
1
Vytvořit/upravit nastavení (offline)
Klikněte na "Nový" k vytvoření nového nastavení nebo "Otevřít"
k úpravě stávajícího nastavení.
INFORMACE
Po kliknutí na možnost "Otevřít" se otevře dialogové okno.
Zvolte soubor s nastavením, který chcete upravit.
KROK 8
INFORMACE
9
Po dokončení stahování vypněte jednotku. Odpojte USB kabel
EKPCCAB*.
Podrobnější informace o těchto krocích, viz "8. Podrobnosti ovládání"
na straně 15.
8.
8.1.
Podrobnosti ovládání
Při otevírání stahovaných nastavení (*.dwn), jsou některé
parametry pouze pro čtení.
2
Zvolte jiné parametry nastavení a vyplňte informace, abyste
vytvořili požadované nastavení.
INFORMACE
Výběrem políčka "Zobrazit pokročilá nastavení" je možné
zjistit adresář pro uživatelské soubory.
Výběr kategorie aplikace/autodetekce

Klikněte na požadovanou kategorii aplikace "Topení" nebo
"Klimatizace" pro manuální výběr jednotky.

Kliknutím na "Autodetekce připojením" je jednotka automaticky
detekována a Daikin Configurator se automaticky přepne na
obrazovku nahrávání/stahování (viz "8.4.1. Nahrávání" na
straně 16).
INFORMACE
Výběrové pole: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče
a jednotky" pro podmíněná nastavení (pouze pro soubor
*.set).
Viz Podmíněná nastavení, strana 5.
Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma obsahuje
soubor s nataveními (*.set) různá podmíněná nastavení.
Budou zobrazena pouze podmíněná nastavení použitelná
pro zvolený typ jednotky.
Příklad:
8.2.
Výběr zařízení
1
Vyberte požadované zařízení.
2
Klikněte na "Vytvořit a upravit nastavení (offline)" pro vytvoření
nebo změnu nastavení nebo "Připojit k zařízení" pro
nahrání/stažení nastavení.

[4-02] s podmínkou modely *04/08*

[4-02] s podmínkou modely *16*
Na obrazovce bude zobrazeno pouze 1 ze 2 výše
uvedených nastavení, v závislosti na výběru jednotky.
Hodnoty pro obě podmíněná nastavení jsou uloženy ve
stejném souboru.
Poznámka: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a
jednotky" není k dispozici při otevření souboru *.dwn.
Podmíněná nastavení jsou zobrazena podle typu jednotky,
ze které byla nastavení stažena.
Poznámka: "Zobrazit nastavení podle typu spotřebiče a
jednotky" je určeno pouze pro zobrazení nebo skrytí
podmíněných nastavení na obrazovce. NENÍ určeno pro
změnu nastavení. Je to stejné jako u stávajícího dálkového
ovladače.
INFORMACE
Pro každé nastavení:
Instalační návod a Návod k obsluze
15

Nastavení bude během nahrávání ignorováno.

Nastavení bude během nahrávání použito.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
INFORMACE
INFORMACE
Pro každé nastavení:

Jestliže poslední buňka NEMÁ žádnou
hodnota není stejná jako výchozí hodnota.

Jestliže je poslední buňka modrá: hodnota je stejná
jako výchozí hodnota.

Modrá buňka s textem "výchozí": hodnota je výchozí
hodnotou.
Výběrem zatrhávacího políčka "Zobrazit pokročilá
nastavení" budete mít možnost zjistit adresář
s uživatelskými soubory a zkontrolovat parametry
protokolu. Jako výchozí nastavení budou VŠECHNY
činnosti zaznamenány do souboru protokolu uloženého
v adresáři uživatelských souborů. Můžete si vybrat
následující možnosti:
barvu:

"Uložit protokolové údaje": pokud je tato možnost
vybrána, bude vytvořen protokolový soubor, do
kterého budou zaznamenávány všechny činnosti.
Název protokolu je možné měnit.

"Uložit datum/čas": pokud je vybrána tato možnost,
bude datum a čas každé činnosti uloženo do
protokolu.

"Vždy přepsat protokol": pokud tato možnost není
vybrána, při každém novém spuštění budou činnosti
přidány ke stejnému protokolu. Pokud je vybrána,
soubor bude přepsán při každém spuštění.
INFORMACE
Pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma se pro
účely úpravy nebo programování plánovacích časovačů
otevře samostatné dialogové pole.
3
4
Klikněte na "Nahrát" pro nahrání zvolených jazyků a nastavení
do jednotky.
5
Na displeji dálkového ovladače (pouze pro
nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma)
se zobrazí postup nahrávání.
6
Po dokončení nahrávání začne vnější okraj
obrazovky blikat. Je nutné restartovat zařízení.
Klikněte na "Uložit" nebo "Uložit jako" pro uložení nastavení.
INFORMACE
Kliknutím na "Exportovat jako csv" můžete exportovat
nastavení do souboru csv (csv - hodnoty oddělené
čárkami). Soubor *.csv je možné otevřít v aplikaci Microsoft
Excel.
8.4.
Nahrání/stažení jazyků a nastavení
1
Připojte USB kabel EKPCCAB* a zapněte jednotku.
2
Spusťte jednotku.
8.4.1.
Nahrávání
VAROVÁNÍ
NEPŘERUŠUJTE proces nahrávání odpojením kabelu
nebo vypnutím napájení. Společnost Daikin nemůže nést
odpovědnost za poruchy způsobené přerušením
nahrávání.
1
Zvolte záložku "Nahrát".
2
Zobrazí se instalované verze. V případě selhání znovu připojte.
3
Zvolte jazyky/nastavení, které chcete nahrát pro sloty.
INFORMACE
Dostupné možnosti závisí na připojené jednotce.
INFORMACE
Dostupné položky k nahrání v rozevíracím seznamu:

soubory dostupné v databázi aplikaci configurator,

soubory dostupné v adresáři uživatele na zvoleném
zařízení.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Instalační návod a Návod k obsluze
16
8.4.2.
Problém:
Stahování
1
Zvolte záložku "Stáhnout".
2
Zvolte zatrhávací políčko "Nastavení", pokud chcete z jednotky
stáhnout nastavení.
INFORMACE
Pokročilá nastavení, viz "8.4.1. Nahrávání" na straně 16.
3
Klikněte na "Stáhnout" pro stažení zvolených jazyků a nastavení
z jednotky.
Spuštění aplikace Daikin configurator na systému windows 7
způsobí, že některý text na obrazovce je pouze částečně viditelný.
Řešení:
Zkontrolujte zvolenou velikost textu (ovládací panel/zobrazení).
Velikost textu 125 % by měla být změněna na 100 % nebo 150 %.
Problém:
Při otevření exportovaného souboru csv v aplikaci Excel jsou na
obrazovce zobrazeny zvláštní znaky.
Řešení:
1
Otevřete Excel
2
Otevřete soubor
3
Nastavte "soubor nebo typ" na csv
4
Otevřete zvolený soubor csv
5
Ujistěte se, že je zvoleno nastavení importu "(UTF) Unicode"
(hodnoty oddělené "středníkem").
Problém:
Nahrávání souboru nastavení má za následek následující chybové
hlášení protokolu: <<<CHYBA - Informace o výrobku v souboru se
liší od cílového zařízení.>>>.
Řešení:
Pouze pro nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma.
V případě, že je cílový spotřebič správný, ale potřebujete nahrát
soubory nastavení (*.set + *.dwn) vytvořené s předchozími verzemi
konfigurátoru (≤v2.1.0), můžete to provést pouze tak, že je nahrajete
pomocí aplikace Configurator v2.2.0 (nebo novější) po otevření
a uložení souborů v okně "Upravit nastavení" v aplikaci Configurator
v2.2.0.
V případě 2 nastavených uživatelských rozhraní zvolte
"2. přítomné uživatelské rozhraní".
9.1.
INFORMACE
Manuální instalace ovladače EKPCCAB*
4
Na displeji dálkového ovladače (pouze pro
nízkoteplotní split jednotky Daikin Altherma)
se zobrazí postup stahování.
V případě, že se běžná instalace nezdařila, je možné provést
manuální instalaci ovladače, a to následujícím způsobem:
1
Odpojte USB kabel. Ukončete software Daikin Configurator.
5
Po dokončení nahrávání začne vnější okraj
obrazovky blikat. Je nutné restartovat zařízení.
2
Přejděte do složky aplikace. V tomto příkladu:
C:\Program Files\Daikin Europe NV\Daikin Configurator\
EKPCCAB* driver\
9.
INFORMACE
Odstraňování problémů
Umístění složky aplikace závisí na vybraném umístění
instalace (viz "5. Instalace softwaru" na straně 10).
Problém:
COM port [sériový USB port] není k dispozici v okně pro nastavení
COM portu.
3
Spusťte soubor "CDM v2.08.30 WHQL Certified.exe" a řiďte se
pokyny.
4
Po dokončení připojte USB kabel EKPCCAB*.
5
Spusťte software Daikin Configurator. COM port by měl být nyní
k dispozici.
Řešení:
1
Zkontrolujte, zda je USB kabel EKPCCAB* cable správně
připojen k volnému USB portu počítače.
2
Pokud je USB kabel EKPCCAB* připojen správně a COM port
stále není k dispozici, není ovladač nainstalován správně.
Postupujte dle části "9.1. Manuální instalace ovladače
EKPCCAB*" na straně 17.
Problém:
Nahrávání/stahování
<<<ERROR>>>.
se
nespustí.
V
protokolu
je
uvedeno:
Řešení:
1
Zkontrolujte, zda je v pořádku nastavení COM portu.
2
Zkontrolujte zda je správně připojen USB kabel EKPCCAB*
k USB portu počítače a konektoru na kartě jednotky, jak je
uvedeno v pokynech v instalačním návodu příslušné jednotky.
3
Zkontrolujte, zda je k jednotce přivedeno napájení.
Instalační návod a Návod k obsluze
17
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
9.2.
Odinstalace softwaru Daikin Configurator
9.2.1.
Pro Windows XP
1
Otevřete Přidat/Odstranit programy kliknutím na tlačítko Start,
Nastavení, Ovládací panely a výběrem "Add/Remove
Programs".
2
Zvolte Daikin Configurator v seznamu a klikněte na "Remove".
3
Software Daikin Configurator bude odstraněn z vašeho počítače.
9.2.2.
Pro Windows Vista nebo Windows 7
1
Otevřete Programy a funkce kliknutím na tlačítko Start, dále
Ovládací panely, Programy a Programy a funkce.
2
Zvolte Daikin
"Odinstalovat".
3
Software Daikin Configurator bude odstraněn z vašeho počítače.
Daikin Configurator v2.*.*
4P328530-1F – 2014.09
Configurator
v
seznamu
a
klikněte
na
Instalační návod a Návod k obsluze
18
4P328530-1F 2014.09
Copyright 2013 Daikin
Download

INSTALAČNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE