.OVÔ
.OVÔ
EASY,INE
3YSTÀM
3VÃTMODERNÄHORESTAURA¿NÄHOPODNIK¸NÄZAZNAMENALROZVOJDÄKYPÏISPÃNÄSYSTÀMU:!.533)
0ROFESSIONAL +AwDÔ PROFESION¸L V TOMTO OBORU V NÃM UZN¸V¸ HNACÄ PRVEK ROZVOJE KTERÔ
U¿INILwIVOTLEPsÄMAROZsÄÏILMOwNOSTIKUCHYÉSKÔCHPROFESION¸LÐ
.OVÀKONVEKTOMATYAZCHLAZOVA¿E:!.533)0ROFESSIONALEASY,INEJSOUVYTVOÏENYKTOMU
ABYZARU¿OVALYTECHNOLOGICKYVYSPÃLÀFUNKCEPROSTÏEDNICTVÄMJEDNODUCHOSTIASPOLEHLIVOSTI
5MOwÉUJÄV¸MNAPROGRAMOVATPR¸CIAAUTOMATICKYMONITOROVATPROCESPÏÄPRAVYPOKRMÐATO
VABSOLUTNÃBEZPE¿NÔCHAHYGIENICKÔCHPODMÄNK¸CHPROPOTRAVINYANAVÄCVELMISNADNO
+ONVEKTOMATY
EASY,INEX'.
EASY,INEX'.
EASY,INE
EASY,INE
X'.
EASY,INEX'.
EASY,INEX'.
4ÏIOVL¸DACÄ
ÑROVNÃKTERÀ
USPOKOJÄ
VsECHNY6AsE
POTÏEBY
EASY3TEAMPlus
EASY3TEAM
EASYPlus
0ROGRAMOVATELNÔ
KONVEKTOMATS
BOJLEROVÔMVYVÄJENÄM
P¸RYAAUTOMATICKÔM
MYCÄMSYSTÀMEM
KONVEKTOMAT
SBOJLEROVÔM
VYVÄJENÄMP¸RY
SMOwNOSTÄ
DVOUF¸ZOVÀHO
VAÏENÄ
KONVEKTOMAT
SN¸STÏIKOVÔM
VYVÄJENÄMP¸RY
AAUTOMATICKÔM
¿ISTICÄM
SYSTÀMEM
:CHLAZOVA¿E
EASY#HILLX'.
EASY#HILLX'.
EASY#HILL
EASY#HILL
X'.
EASY#HILLX'.
EASY#HILLX'.
$VÃÏEsENÄ
ZARU¿UJÄCÄ
PERFEKTNÄ
VÔSLEDKY
:CHLAZOVA¿E
EASY#HILL
:CHLAZOVA¿ZMRAZOVA¿
EASY#HILL
`#RUISEmCYKLUSSMÃKKÔM
3OFTATVRDÔM(ARD
ZCHLAZENÄMAUDRwOV¸NÄM
VEZCHLAZENÀMSTAVU
`#RUISEmCYKLUSSMÃKKÔM3OFTA
TVRDÔM(ARDZCHLAZENÄMsOKOVÔM
ZMRAwENÄMAUDRwOV¸NÄMVE
ZCHLAZENÀMZMRAwENÀMSTAVU
EASY3TEAM0LUS
AEASY3TEAM
+ONVEKTOMATY
:!.533) 0ROFESSIONAL EASY3TEAM
ZARU¿UJÄ SNADNÀ POUwÄV¸NÄ BEZPE¿NOST PROCESU PÏÄPRAVY
POKRMÐINEJVYssÄKVALITUPOTRAVIN
$ÄKY INOVATIVNÄM FUNKCÄM KONVEKTOMATÐ EASY3TEAM0LUS A
EASY3TEAMMÐwETEMÄTPERFEKTNÄÑROVEÉVLHKOSTIPROVsECHNY
TYPYVAÏENÄAPROROVNOMÃRNOUDISTRIBUCITEPLASKONSTANTNÄA
PÏESNOUREGULACÄSKUTE¿NÀVLHKOSTIATEPLOTYPROSTÏEDNICTVÄM
OVL¸DACÄHOPANELU2OVNOMÃRNOSTPÏITEPELNÀÑPRAVÃPOKRMÐ
JE VwDY ZARU¿ENA DÄKY SPECI¸LNÃ TVAROVANÔM LOPATK¸M
VENTIL¸TORU S DVOJÄ FUNKCÄ KTERÔ NAS¸V¸ VZDUCH Z PROSTORU
NADKONVEKTOMATEMPÏEDEHÏÄV¸JEJAN¸SLEDNÃROZV¸DÄHORKÔ
VZDUCHDOKAwDÀHOROHUVARNÀKOMORY
0LYNOVÀMODELYJSOUCERTIüKOV¸NYRENOMOVANOUZKUsEBNOU
'ASTECAPOTVRZUJÄVYSOKOUÑ¿INNOSTOHÏEVUSEXTRANÄZKÔMI
EMISEMISPALIN
%ASY3TEAM0LUS SE A ROsTY MOHOU BÔT INSTALOV¸NY NA
OTEVÏENÀ PODESTAVBÃ NEBO SKÏÄÉOVÀ PODESTAVBÃ ¿I NA
VYHÏÄVANÀ PODESTAVBÃ 6sECHNY JSOU VYBAVENY VODÄCÄMI
LIsTAMI
02/$5+4/6 ¯!$9
EASY3TEAM0LUSAEASY3TEAMX'.
EASY3TEAM0LUSAEASY3TEAMX'.
EASY3TEAM0LUSAEASY3TEAMX'.
EASY3TEAM0LUSAEASY3TEAMX'.
EASY3TEAM0LUSAEASY3TEAMX'.
VsECHNYMODELOVÀÏADYJSOUKDISPOZICIV
PROVEDENÄNAELEKTRICKOUENERGIIIPROPÏIPOJENÄ
NAPLYN
$VEÏESDVOJITÔMSKLEMODOLNÔMPROTITEPLUALEHCE
ROZEVÄRATELNÔMPROSNADNÀ¿IsTÃNÄ
EASY3TEAM0LUS
HLAVNÄFUNKCE
6OLBAVARNÀHOREwIMU
o0¸RA
o+OMBINOVANÔCYKLUS
o(ORKÔVZDUCH
¯ÄZENÄSKUTE¿NÀ
VLHKOSTI
oSKUTE¿N¸
oNASTAVEN¸
0ÏEDNASTAVEN¸TEPLOTA
o)NDIK¸TOROTEVÏENÔCHDVEÏÄ
o)NDIK¸TORZAV¸PNÃNÄBOJLERU
o)NDIK¸TORSTAVUHLADINYVODYV
BOJLERU
.ADSTAVBOVÀFUNKCE
o0AUZA
o(OLD
o(!##0
o0OLOAUTOMATICKÔ¿ISTICÄSYSTÀM
oRYCHLOSTOT¸¿ENÄVENTIL¸TORU
oVÔKONASPOTÏEBAENERGIE
o%#/$ELTAVAÏENÄ
o/VL¸D¸NÄKLAPKYVARNÀHOPROSTORU
o2EGENERACEPROBANKET
0ROGRAMOVACÄMENU
o.ASTAVENÄPROGRAMÐ
o+NIHOVNARECEPTÐ
o:POwDÃNÔSTART
o0ROGRAMYMYTÄKOMORY
o,4#pNÄZKOTEPLOTNÄPE¿ENÄ
3KUTE¿N¸TEPLOTAVKOMOÏE
.ASTAVENÔ¿ASVAÏENÄ
#ÄLOV¸TEPLOTAVJ¸DÏEPOKRMU
:BÔVAJÄCÄ¿AS
!KTU¸LNÄTEPLOTAVJ¸DÏE
#ENTR¸LNÄOTO¿NÔOVLADA¿
-ANU¸LNÄFUNKCE
o/KAMwITÀZVÔsENÄVLHKOSTI
o-ANU¸LNÄVYPR¸ZDNÃNÄ
GENER¸TORUP¸RY
o2YCHLÀOCHLAZENÄKOMORY
$VÃVERZEPRO
KAwDOUKUCHYNI
EASY3TEAMPlus
&UNK¿NÄPRVKY
EASY3TEAMPlus
EASY3TEAM
(ORKÔVZDUCHP¸RAKOMBINACE
(ORKÔVZDUCHP¸RAKOMBINACE
6YVÄJENÄP¸RY
6ÔKONNÔBOJLER
6ÔKONNÔBOJLER
2EGULACEVLHKOSTI
,AMBDASONDA
"YPASSTECHNOLOGIE
!UTOMATICKÔMYCÄSYSTÀM
0OLOAUTOMATICKÔMYCÄPROGRAM
0OKRMOV¸3ONDA
TIBODOV¸
3TANDARDNÄHROTOV¸SONDA
0ROGRAMOV¸NÄ&¸ZE
!NOF¸ZÄ
.EF¸ZE
VOLNÔCHPÏEDNASTAVENÔCH,4#!24%
$VOUF¸ZOVÀVAÏENÄ
:¸KLVARNÀCYKLY
ŸIsTÃNÄ
0ROGRAMY
EASY3TEAM
,4#NÄZKOTEPLOTNÄ
PE¿ENÄ
0ROCEDURY,4#PRACUJÄPÏINÄZKÔCHTEPLOT¸CHCOwZARU¿UJE
Progresivní
zchlazení
200 °C
160 °C
Teplota
VYSOKOU KVALITU POTRAVIN OPAKOVATELNÀ sPI¿KOVÀ VÔSLEDKY
SESNÄwENÔMÑBYTKEMV¸HYOVPOROVN¸NÄSTRADI¿NÄMI
KONVEKTOMATY
.ÄZKOTEPLOTNÄPE¿ENÄ,4#UMOwÉUJEITZVÏÄZENÀPE¿ENÄPÏES
NOC2¸NOPAKBUDETEMÄTKDISPOZICIPERFEKTNÄPOKRMSEXTRA
NÄZKÔMÑBYTKEMNAV¸ZE
6YNIKAJÄCÄKVALITAMASASEVYZNA¿UJEN¸SLEDUJÄCÄM
o -ASOSIPONAKR¸JENÄUCHOV¸V¸VÃTsINUSVÀsv¸VY
o /MEZEN¸TLOUsvKAKÐRKYOKOLOMM
o -ÃKKOSTJEZARU¿ENAVCELÀPE¿ENI
o 4YPICKÀAROMAZPE¿ENÄASKVÃL¸KONZISTENCE
o "ARVAPL¸TKÐJEVESKRZEKONZISTENTNÄ
.ÄZKOTEPLOTNÄPE¿ENÄ,4#JETAKÀIDE¸LNÄPROCATERINGOVÀSLUwBY
ABANKETING$ÄKYCERTIüKACIMIKROBIOLOGICKÀBEZPE¿NOSTILZE
POKRM AUTOMATICKY UDRwOVAT POMOCÄ FUNKCE `(OLDm Aw PO
DOBU HODIN OD ZA¿¸TKU TEPELNÀ ÑPRAVY A MÐwETE TAK MÄT
VwDYPÏIPRAVENOPOTÏEBNÀMNOwSTVÄPÏEDPÏÄCHODEMHOSTÐ
,4# PÏISPÄV¸ K VÔRAZNÀ EKONOMICKÀ EFEKTIVITÃ PROVOZU PÏI
POUwÄV¸NÄ KONVEKTOMATÐ EASY3TEAM0LUS .APÏÄKLAD V HOTELU
SDENNÄMVÔDEJEMOKOLOJÄDELMÐwETEUsETÏITPÏIBLIwNÃ
EUROZAROKPO¿ÄT¸NODLEPRÐMÃRNÔCHCEN%5
0ROGRAM ,4# JE IDE¸LNÄ NAPÏ PRO ROSTBÄF HOVÃZÄ SVÄ¿KOV¸
PE¿ENÃ BIFTEK ZE ZADNÄHO HOVÃZÄHO VELKÀ PE¿ENÀ KÔTY
KROCANJEHNÿÄKÔTAZVÃÏINATELECÄAVEPÏOVÀMASO
Pedehátí
120 °C
Fáze
zataení
Dokonovací fáze
(sbliování teploty jádra
a teploty v komoe)
Udrování (Cook&Hold)
TEPLOTA V KOMOE
65 °C
TEPLOTA JÁDRA
0 °C
0h
0,5 h
Max. 24 hod.
as
2O¿NÄÑSPORYS,4#
€
&AKTORYVÔPO¿TU
*ÄDLOpGMASAPORCI
#ENAMASAEUROKG
,4#JEPOUwÄV¸NOPROZPRACOV¸VANÀHOMASAZAJEDEN
ROK
€
€
€
€
MAL¸
RESTAURACE
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCI
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
VELK¸
RESTAURACE
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
HOTEL
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
HOTEL
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
CENTR¸LNÄ
VÔROBNÄ
KUCHYNÃ
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
TIBODOV¸POKRMOV¸SONDA
"
EZPE¿NOST A SNADNÀ POUwÄV¸NÄ S VELMI VYSOKOU KVALITOU
.OV¸ SONDA S sESTI MÃÏÄCÄMI BODY UMOwÉUJE PÏESNÀ MÃÏENÄ
J¸DRAPOKRMUPERFEKTNÄUMÄSTÃNÄDOJAKÀHOKOLITYPUPOTRAVINY
BEZRIZIKAOMYLÐATOIVPOTRAVIN¸CHOTLOUsvCEMM
3ONDASsESTISNÄMA¿IZARU¿UJEPÏESNÀMÃÏENÄSKUTE¿NÀTEPLOTY
J¸DRA V ÑVAHU JE BR¸NA POUZE MINIM¸LNÄ NAMÃÏEN¸ TEPLOTA
DOKONCEIVPÏÄPADÃwESONDANENÄSPR¸VNÃZASUNUT¸NEBOJE
VKONTAKTUSKOSTÄNEBOJINÔMI¿¸STMIKTERÀBYSEMOHLYZAHϸT
RYCHLEJI NEw ZBÔVAJÄCÄ ¿¸ST POTRAVINY AUTOMATICK¸ KOREKCE
sPATNÀHOZAPÄCHNUTÄSONDY
TIBODOV¸POKRMOV¸SONDA
,AMBDASONDA
+ONVEKTOMATY :ANUSSI 0ROFESSIONAL ÏADY EASY3TEAM0LUS
ZARU¿UJÄ perfektní podmínky VAÏENÄ DÄKY PÏESNÀMU REGULOV¸NÄ
VLHKOSTI VE VARNÀM PROSTORU A KONSTANTNÄ VÔKONNOSTI VAÏENÄ
+ONVEKTOMATY:ANUSSI0ROFESSIONALEASY3TEAM0LUSJSOUJEDIN¸
ZAÏÄZENÄ NA TRHU KTER¸ JSOU OPRAVDU SCHOPNÀ FYZICKY ZMÃÏIT
SKUTE¿NOU ÑROVEÉ VLHKOSTI UVNITÏ VARNÀ KOMORY DÄKY ,AMBDA
SONDÃ A DLE TOHO REAGOVAT NA Z¸KLADÃ NASTAVENÀ HODNOTY 2(#
p2EAL(UMIDITY#ONTROL,AMBDASONDAAN¸SLEDNÃELEKTRONICK¸
ÏÄDÄCÄ DESKA AUTOMATICKY REGULUJE NAS¸V¸NÄ ¿ERSTVÀHO VZDUCHU
IDE¸LNÄ VYVÄJENÄ P¸RY A ODPOUsTÃNÄ NADMÃRNÀ VLHKOSTI ¿ÄMw JSOU
ZARU¿ENY PERFEKTNÄ VÔSLEDKY VAÏENÄ ZA VsECH PODMÄNEK 6YVÄJE¿
P¸RY sETÏÄ PROVOZNÄ N¸KLADY TÄM wE GENERUJE POUZE NEJNUTNÃJsÄ
MNOwSTVÄ P¸RY PÏI¿EMw BERE V ÑVAHU VLHKOST GENEROVANOU
SAMOTNÔMIPOTRAVINAMI6ÔHODYVwDYSTEJN¸ÑROVEÉVLHKOSTIBEZ
OHLEDUNATYPPOKRMUAMNOwSTVÄPOTRAVINYVKOMOÏEVwDYSTEJNÀ
VÔSLEDKY VAÏENÄ A PE¿ENÄ MALÀ V¸HOVÀ ÑBYTKY MASO S VYSOKOU
svAVNATOSTÄNÄZKÀPROVOZNÄN¸KLADYBOJLERUACELÀHOTOPNÀHOSYSTÀMU
+ON
STAN
T
ÑRO NÄÏÄZE
VNÃ
N
VLH ÄRE¸LN
KOS
À
TI
0ERFEKTNÄROVNOMÃRNOST
+ONVEKTOMATY
:!.533) 0ROFESSIONAL EASY3TEAM A
EASY3TEAM0LUS ZARU¿UJÄ PERFEKTNÄ ROVNOMÃRNOST PE¿ENÄ
A DISTRIBUCI TEPLA DÄKY KONSTRUKCI !#3 p !IR #IRCULATION
3YSTEM
6ENTIL¸TOR NAS¸V¸ ¿ERSTVÔ VZDUCH A PÏIV¸DÄ JEJ SKRZ VENTIL¸TOR
A TOPN¸ TÃLESA ¿ÄMw JEJ PÏEDEHÏEJE A UMOwNÄ JEHO ZAVEDENÄ
KPOTRAVIN¸MVESPR¸VNÀTEPLOTÿÄMwDOCH¸ZÄKMINIMALIZACI
EFEKTUTZVTEPELNÔCHMAP
4ÏIHLAVNÄ¿¸STI
o
!#3 p !IR #IRCULATION 3YSTEM ZARU¿UJE ROVNOMÃRNOU
DISTRIBUCIPÏIV¸DÃNÀHOPÏEDEHϸTÀHOVZDUCHUODTOPNÔCH
TÃLESDOVARNÀKOMORY
o
6%.4),˜4/2 3 $6/*¤- ±Ÿ).+%- NAS¸V¸ ¿ERSTVÔ
VZDUCHZPROSTORUNADKONVEKTOMATEMAROVNOMÃRNÃJEJ
ROZV¸DÄUVNITÏKOMORY
o
!)2"2%!+3934%-ZPÃTNÔVZDUCHOVÔVENTILZABRAÉUJÄCÄ
ZPÃTNÀMU TOKU NA VSTUPNÄM PÏÄVODU VODY A TAKTÀw
ODPADU ¿ÄMw ELIMINUJE MOwNOU KONTAMINACI A UMOwNÄ
PÏÄMÀNAPOJENÄNAODPADPOUZEPROEASY3TEAM0LUS
!UTOMATICKÔMYCÄ
SYSTÀM
!
UTOMATICKÔ SYSTÀM MYTÄ KOMORY V KONVEKTOMATECH
EASY3TEAM0LUS Z¸SADNÄM ZPÐSOBEM USNADÉUJE ¿IsTÃNÄ *E
ZABUDOVANÔ PÏÄMO V KONVEKTOMATU A NEJSOU TUDÄw POTÏEBNÀ
w¸DNÀ DALsÄ OPERACE PRO SPUsTÃNÄ PROGRAMÐ MYTÄ $ÄKY
AUTOMATICKÀMUPOHOTOVOSTNÄMUREwIMUNENÄNUTNÀ¿EKATAw
DO KONCE MYCÄCH CYKLÐ PROSTÃ JEN ZVOLTE PROGRAM A JDÃTE
DOMÐ 6 Z¸VISLOSTI NA ÑROVNI ZNE¿IsTÃNÄ ZVOLTE JEDEN ZE PÏEDNASTAVENÔCHCYKLÐODDOMINUTBEZZBYTE¿NÀHO
PLÔTV¸NÄ¿ISTICÄMPROSTÏEDKEMNEBOVODOU
6 PÏÄPADÃ PÏERUsENÄ PÏÄVODU ELEKTRICKÀ ENERGIE BÃHEM
¿ISTICÄCHCYKLÐSEKONVEKTOMATPOOBNOVENÄDOD¸VKYENERGIE
AUTOMATICKY PROPL¸CHNE ¿ISTOU VODOU ABY BYLY ODSTRANÃNY
PÏÄPADNÀ ZBYTKY ¿ISTICÄHO PROSTÏEDKU A ROVNÃw BYLA ZARU¿ENA
BEZPE¿NOSTAHYGIENA-YCÄSYSTÀMJEUZPÐSOBENPROPOUwITÄ
DETERGENTÐODMNOHAVÔROBCÐ
6YSOK¸Ñ¿INNOSTA
NÄZKÀEMISE
$
ÄKY NOVÔM PLYNOVÔM HOϸKÐM V KOMOÏE A V BOJLERU
A wEBROVANÀMU VÔMÃNÄKU TEPLA SE ZDOKONALUJE EFEKTIVITA
PÏENOSU TEPLA VE VARNÀ KOMOÏE +ONVEKTOMATY :!.533)
0ROFESSIONAL ÏADY EASY,INE ZARU¿UJÄ VYSOKOU EFEKTIVITU
OHÏEVUPÏIEXTRANÄZKÔCHEMISÄCH6POROVN¸NÄSTRADI¿NÄMI
PLYNOVÔMIKONVEKTOMATYUsETÏÄAwSPOTÏEBYPLYNU
€
2O¿NÄÑSPORYPLYNUÏADY
EASY,INE
€
€
€
€
MAL¸
RESTAURACE
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
VELK¸
RESTAURACE
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
HOTEL
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
HOTEL
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
CENTR¸LNÄVÔROBNÄ
KUCHYNÃ
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
+ONVEKTOMATY
EASY0LUS
+ONVEKTOMATY :!.533) 0ROFESSIONAL EASY0LUS JSOU
NEJVÔKONNÃJsÄANEJKOMPLETNÃJsÄKONVEK¿NÄTROUBYSPÏÄMÔM
VYVÄJENÄM P¸RY DÄKY SVÀ VYSOKÀ VÔKONNOSTI ZARU¿UJÄ
KONVEKTOMATY EASY0LUS PERFEKTNÄ VÔSLEDKY PRO VsECHNY
DRUHYVAÏENÄODNAPAÏOV¸NÄAwPOGRILOV¸NÄ
+ONVEKTOMATY EASY0LUS ZARU¿UJÄ ROVNOMÃRNOST PÏI TEPELNÀ
ÑPRAVÃ POKRMÐ DÄKY VENTIL¸TORU S DVOJÄM Ñ¿INKEM KTERÔ
ZAV¸DÄHORKÔVZDUCHDOKAwDÀHOROHUVARNÀKOMORY
6ENTIL¸TORNAS¸V¸¿ERSTVÔVZDUCHAPÏIV¸DÄJEJSKRZVENTIL¸TOR
ATOPN¸TÃLESA¿ÄMwJEJPÏEDEHÏEJEAUMOwNÄJEHOZAVEDENÄ
KPOTRAVIN¸MVESPR¸VNÀTEPLOTÿÄMwDOCH¸ZÄKMINIMALIZACI
EFEKTUTZVTEPELNÔCHMAP
+ONVEKTOMATY EASY0LUS VYNIKAJÄ NAD OSTATNÄMI DÄKY
N¸SLEDUJÄCÄMU
p AUTOMATICKÔ SYSTÀM MYTÄ KOMORY V KONVEKTOMATECH
EASY0LUS Z¸SADNÄM ZPÐSOBEM USNADÉUJE ¿IsTÃNÄ *E
ZABUDOVANÔPÏÄMOVKONVEKTOMATUANEJSOUTUDÄwPOTÏEBNÀ
w¸DNÀ DALsÄ OPERACE PRO SPUsTÃNÄ PROGRAMÐ MYTÄ $ÄKY
AUTOMATICKÀMUPOHOTOVOSTNÄMUREwIMUNENÄNUTNÀ¿EKATAw
DO KONCE MYCÄCH CYKLÐ PROSTÃ JEN ZVOLTE PROGRAM A JDÃTE
DOMÐBEZZBYTE¿NÀHOPLÔTV¸NÄ¿ISTICÄMPROSTÏEDKEMNEBO
VODOU-YCÄSYSTÀMJEUZPÐSOBENPROPOUwITÄDETERGENTÐOD
MNOHAVÔROBCÐ
pAUTOMATICKÀD¸VKOV¸NÄP¸RYSRÐZNÔMINASTAVENÄMI
ZARU¿UJEPERFEKTNÄVÔSLEDKY:AÑ¿ELEMDOSAwENÄMIMOϸDNÀ
KÏUPAVOSTIJETAKÀMOwNÀOTEVÏÄTODS¸VACÄVENTIL
p DVEÏE S DVOJITÔM SKLEM V¸S CHR¸NÄ PÏED POP¸LENÄM
A SOU¿ASNÃ VELMI USNADÉUJÄ ¿IsTÃNÄ SKLA A SHROMAwÆUJÄ
VEsKERÔODKAP¸VAJÄCÄKONDENZ¸T¿ÄMwSEZABRAÉUJEKLUZKÔM
PODLAH¸M
pVARN¸KOMORAV!)3)M¸ZAOBLENÀAPERFEKTNÃHLADKÀ
ROHYCOwUMOwÉUJEEFEKTIVNÄAPRAKTICKÀ¿IsTÃNÄ
p DÄKY POKRMOVÀ SONDÃ MÐwETE NASTAVIT POwADOVANOU
TEPLOTU J¸DRA A EASY0LUS ZASTAVÄ VAÏENÄ V OKAMwIKU KDY JE
DOSAwENACÄLOV¸TEPLOTAVPOKRMU
p VÔMÃNÄK TEPLA VARNÀ KOMORY A PLYNOVÀ HOϸKY ZARU¿UJÄ
VYSOKOUHOSPOD¸RNOSTOHLEDNÃSPOTÏEBYPLYNUANÄZKÀ
EMISE
+ONVEKTOMATY SE A ROsTY MOHOU BÔT INSTALOV¸NY NA
OTEVÏENÀ PODESTAVBÃ NEBO SKÏÄÉOVÀ PODESTAVBÃ ¿I NA
VYHÏÄVANÀ PODESTAVBÃ 6sECHNY JSOU VYBAVENY VODÄCÄMI
LIsTAMI
0¯%(,%$¯!$9
EASYPlusX'.
EASYPlusX'.
EASYPlusX'.
EASYPlusX'.
EASYPlusX'.
aVsENAPLYNIELEKTRICKOUENERGII
/VL¸DACÄPANEL
0ROGRAMOV¸NÄVE
F¸ZÄCH
6ARNÔREwIM
!UTOMATICK¸REGULACEP¸RY
ÑROVNÄVLHKOSTIP¸RY
!KTU¸LNÄTEPLOTAVKOMOÏE
0ÏEDNASTAVEN¸TEPLOTA
)NDIK¸TOROTEVÏENÔCHDVEÏÄ
3KUTE¿NÔZBÔVAJÄCÄ¿AS
4EPLOTAJ¸DRA
.ADSTAVBOVÀFUNKCE
o(/,$pTAKTOV¸NÄVENTIL¸TORU
o(!##0
o-YCÄPROGRAMY
o2EGULACEODVÃTR¸VACÄKLAPKY
KOMORY
-ANU¸LNÄVSTÏIKOV¸NÄ
VODYDOKOMORY
0ÏEDNASTAVENÔ¿AS
4EPLOTAVJ¸DÏEPOKRMU
(LAVNÄOTO¿NÔOVLADA¿
2YCHLÀOCHLAZENÄKOMORY
0ÏEHLEDFUNKCÄ
Start/stop
Spínaþ zap/vyp
Dvoufázový varný cyklus
Ideální pro sekvenþní pĜípravu
Nastavení úrovnČ vlhkosti/páry
Pracovní teplota do 300 °C
Ideální pro grilování plátkĤ masa, gratinované potraviny, peþivo, mouþníky,
þerstvé nebo mraåené pĜedem pĜipravené výrobky, peþení a vaĜení. Díky
pĜímému zavádČní páry je také moåno napaĜovat, vaĜit a dusit.
HOLD – taktování ventilátoru
Ideální pro velké kusy masa, vaĜení pĜes noc, je moåné kombinovat
s cykly vaĜení horkým vzduchem a párou. MĤåe být také pouåito
pro udråování potravin v teplém stavu bez vysušování. Taktování
je vhodné pro velmi jemné pokrmy.
HACCP
Monitorování HACCP prostĜednictvím místní tiskárny (základní
HACCP) nebo integrované poþítaþové sítČ (pokroþilé HACCP)
Mycí programy
4 automatické programy mytí komory a
poloautomatický þisticí program
Regulace klapky varné komory
OtevĜením klapky se docílí úplné odvČtrání komory a nulové vlhkosti
(pro grilování, zapékání)
Dodateþné funkce
Manuální vstĜikování vody
OkamåitČ zvyšuje vlhkost ve varné komoĜe prostĜednictvím
vstĜikování vody na lopatky ventilátoru.
PLUS: zlepšuje výsledky peþení z hlediska kĤrky, barvy a kvality
povrchu.
:NAKY
6ARNÀREwIMY
2EGULACEVLHKOSTI
6YVÄJENÄP¸RY
Rychlé ochlazení
Pro pĜechod z jednoho typu vaĜení na jiný je moåné manuálnČ
aktivovat rychlé ochlazení. Rychlé ochlazení se aktivuje také
automaticky dle potĜeby (tj. pĜed zahájením mycího programu, pokud
je teplota v troubČ vyšší neå 70 °C)
EASYPlus
(ORKÔVZDUCHAwP¸RA
AUTOMATICKÔCHNASTAVENÄVLHKOSTI
)3'
ŸIsTÃNÄ
MYCÄPROGRAMY
3ONDA
3ONDASHROTOVÔM¿IDLEM
0ROGRAMY
$VOUF¸ZOVÀVAÏENÄ
3NADNÀPOUwÄV¸NÄ
$
ÄKY UwIVATELSKY PÏÄJEMNÀMU OVL¸DACÄMU PANELU JE V
KONVEKTOMATU :!.533) 0ROFESSIONAL EASY0LUS VAÏENÄ
U¿INÃNOU RADOSTÄ .EBUDETE ZTR¸CET ¿AS ¿TENÄM DLOUHÔCH
A OBTÄwNÔCH PÏÄRU¿EK JENOM PROTO ABYSTE POCHOPILI JAK
KONVEKTOMATSPUSTITPROSTÃJENZVOLTETEPLOTUA¿ASASTISKNÃTE
34!24
0ERFEKTNÄROVNOMÃRNOST
+
ONVEKTOMATY :!.533) 0ROFESSIONAL EASY0LUS ZARU¿UJÄ
PERFEKTNÄ ROVNOMÃRNOST PE¿ENÄ A DISTRIBUCI TEPLA DÄKY
KONSTRUKCI!#3p!IR#IRCULATION3YSTEM
6ENTIL¸TOR NAS¸V¸ ¿ERSTVÔ VZDUCH A PÏIV¸DÄ JEJ SKRZ VENTIL¸TOR
A TOPN¸ TÃLESA ¿ÄMw JEJ PÏEDEHÏEJE A UMOwNÄ JEHO ZAVEDENÄ
KPOTRAVIN¸MVESPR¸VNÀTEPLOTÿÄMwDOCH¸ZÄKMINIMALIZACI
EFEKTUTZVTEPELNÔCHMAP
4ÏIHLAVNÄ¿¸STI
!#3 p !IR #IRCULATION 3YSTEM ZARU¿UJE ROVNOMÃRNOU
o
DISTRIBUCI PÏIV¸DÃNÀHO PÏEDEHϸTÀHO VZDUCHU OD TOPNÔCH
TÃLESDOVARNÀKOMORY
6%.4),˜4/2 3 $6/*¤- ±Ÿ).+%- NAS¸V¸ ¿ERSTVÔ
o
VZDUCHZPROSTORUNADKONVEKTOMATEMAROVNOMÃRNÃJEJ
ROZV¸DÄUVNITÏKOMORY
!)2"2%!+ 3934%- ZPÃTNÔ VZDUCHOVÔ VENTIL ZABRAÉUJÄCÄ
o
ZPÃTNÀMUTOKUNAVSTUPNÄMPÏÄVODUVODYATAKTÀwODPADU¿ÄMw
ELIMINUJEMOwNOUKONTAMINACI
!UTOMATICKÀÏÄZENÄVLHKOSTI
$
ÄKY RÐZNÔM NASTAVENÄM POSKYTUJÄ KONVEKTOMATY
EASY0LUSMNOHONASTAVENÄODGRILOV¸NÄPOVAÏENÄPODLETYPU
POTRAVIN
w¸DN¸PÏÄDAVN¸VLHKOSTVAÏENÄAGRATINOV¸NÄ
NÄZK¸VLHKOSTDUsEN¸ZELENINA
STÏEDNÄNÄZK¸VLHKOSTGRATINOVAN¸ZELENINAOPÀKANÀMASOA
RYBY
STÏEDNÄVLHKOSTVsECHNYMALÀPORCEMASAARYB
STÏEDNÄVYSOK¸VLHKOSTVELKÀKUSYTMAVÀHOMASA
VYSOK¸VLHKOSTVELKÀKUSYBÄLÀHOMASAPE¿ENÄAREGENERACE
PÏEDVAÏENÔCHPOTRAVIN
!UTOMATICKÔSYSTÀM
MYTÄKOMORY
!
UTOMATICKÔ SYSTÀM MYTÄ KOMORY V KONVEKTOMATECH
EASY0LUS Z¸SADNÄM ZPÐSOBEM USNADÉUJE ¿IsTÃNÄ *E
ZABUDOVANÔ PÏÄMO V KONVEKTOMATU A NEJSOU TUDÄw POTÏEBNÀ
w¸DNÀ DALsÄ OPERACE PRO SPUsTÃNÄ PROGRAMÐ MYTÄ $ÄKY
AUTOMATICKÀMUPOHOTOVOSTNÄMUREwIMUNENÄNUTNÀ¿EKATAw
DO KONCE MYCÄCH CYKLÐ PROSTÃ JEN ZVOLTE PROGRAM A JDÃTE
DOMÐ 6 Z¸VISLOSTI NA ÑROVNI ZNE¿IsTÃNÄ ZVOLTE JEDEN ZE PÏEDNASTAVENÔCHCYKLÐODDOMINUTBEZZBYTE¿NÀHO
PLÔTV¸NÄ¿ISTICÄMPROSTÏEDKEMNEBOVODOU
6 PÏÄPADÃ PÏERUsENÄ PÏÄVODU ELEKTRICKÀ ENERGIE BÃHEM
¿ISTICÄCHCYKLÐSEKONVEKTOMATPOOBNOVENÄDOD¸VKYENERGIE
AUTOMATICKY PROPL¸CHNE ¿ISTOU VODOU ABY BYLY ODSTRANÃNY
PÏÄPADNÀ ZBYTKY ¿ISTICÄHO PROSTÏEDKU A ROVNÃw BYLA ZARU¿ENA
BEZPE¿NOSTAHYGIENA-YCÄSYSTÀMJEUZPÐSOBENPROPOUwITÄ
DETERGENTÐODMNOHAVÔROBCÐ
6YSOK¸EFEKTIVITAA
NÄZKÀEMISE
$
ÄKYNOVÔMPLYNOVÔMHOϸKÐMVKOMOÏEAVBOJLERUAwEBROVANÀMU
VÔMÃNÄKU TEPLA SE ZDOKONALUJE EFEKTIVITA PÏENOSU TEPLA VE VARNÀ
KOMOÏE+ONVEKTOMATY:!.533)0ROFESSIONALÏADYEASY,INEZARU¿UJÄ
VYSOKOUEFEKTIVITUOHÏEVUPÏIEXTRANÄZKÔCHEMISÄCH6POROVN¸NÄS
TRADI¿NÄMIPLYNOVÔMIKONVEKTOMATYUsETÏÄAwSPOTÏEBYPLYNU
€
2O¿NÄÑSPORYPLYNUÏADY
EASY,INE
€
€
€
€
MAL¸
VELK¸
RESTAURACE
RESTAURACE
JÄDELDENNÃ JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
DNÐZAROK
HOTEL
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
HOTEL
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
CENTR¸LNÄ
VÔROBNÄ
KUCHYNÃ
JÄDELDENNÃ
ZAMÃSTNANCÐ
PRACOVNÄCH
DNÐZAROK
:CHLAZOVA¿E
EASY#HILL
:CHLAZOVA¿E:!.533)0ROFESSIONALEASY#HILLNABÄZEJÄÏEsENÄ
sITÀ NA MÄRU PRO KAwDOU KUCHYNI TAK ABY BYL OPTIMALIZOV¸N
PROSTORA¿ASAZ¸ROVEÉBYLAUDRwOV¸NAKVALITASERVÄROVANÔCH
POKRMÐ TAKOVÔM ZPÐSOBEM JAKO BY BYLY PR¸VÃ PÏIPRAVENY
NEBOUVAÏENYPROSTÃJENVLOwTEPOKRMDOZCHLAZOVA¿EZVOLTE
CYKLUSZCHLAZENÄNEBOZMRAZENÄASTISKNÃTETLA¿ÄTKO3TART
2ÐST BAKTERIÄ JE NEJVYssÄ V DOBÃ KDY PROBÄH¸ OCHLAZOV¸NÄ
POKRMUZ‡#NA‡#,ABORATORNÄPOKUSYPROK¸ZALYwE
JEMOwNÀTOMUTORÐSTUZABR¸NITPOKUDJEDOBAOCHLAZOV¸NÄ
COMOwNONEJKRATsÄUVAÏENÀPOKRMYBYOPTIM¸LNÃMÃLYPÏEJÄT
Z‡#NA‡#ZAMÀNÃNEwMINUT¿EHOwJEMOwNÀ
DOS¸HNOUTPOUwITÄMZCHLAZOVA¿E:!.533)0ROFESSIONAL
0O TOMTO PROCESU RYCHLÀHO OCHLAZENÄ JE MOwNÀ UCHOV¸VAT
POKRMY V NORM¸LNÄ KOMER¿NÄ CHLADNI¿CE PÏI TEPLOTà ASI ‡#PODOBUAwDNÄATOVSOULADUSHYGIENICKÔMINORMAMI
ABEZZTR¸TYPÏÄCHUTIAVÔwIVNÀHODNOTY4OZLEPsUJEPRÐBÃH
PR¸CEVKUCHYNISKUTE¿NOSTwEJEMOwNÀPÏIPRAVITAUVAÏIT
VELK¸MNOwSTVÄPOTRAVINNAJEDNOUUMOwÉUJEDÐLEwITÀSNÄwENÄ
ZHLEDISKAPO¿TUPRACOVNÄCHHODINASPOTÏEBYENERGIE
0¯%(,%$02/$5+4/6 ¯!$9
:CHLAZOVA¿E EASY#HILL A ZCHLAZOVA¿EZMRAZOVA¿E
SROsTY'.NEBOXMMKGA
KG 0OUZE KONüGURACE `2EACHINm PRO MANU¸LNÄ
NAKL¸D¸NÄ
:CHLAZOVA¿EEASY#HILLAZCHLAZOVA¿EZMRAZOVA¿ES
ROsTY'.NEBOXMMKGAKG+
DISPOZICIJSOUKONüGURACE`2EACHINmPROMANU¸LNÄ
NAKL¸D¸NÄJAKOSTANDARDA`ROLLINmZAV¸wECÄ
:CHLAZOVA¿EEASY#HILLAZCHLAZOVA¿EZMRAZOVA¿ES
ROsTY'.NEBOROsTYXMMKG
AKG+DISPOZICIJSOUKONüGURACE`2EACHINm
PRO MANU¸LNÄ NAKL¸D¸NÄ JAKO STANDARD A `ROLLINm
ZAV¸wECÄ
:CHLAZOVA¿EEASY#HILLAZCHLAZOVA¿EZMRAZOVA¿ES
ROsTY'.NEBOXMMKGA
KG+DISPOZICIJEKONüGURACE`2OLLINmZAV¸wECÄ
:CHLAZOVA¿E EASY#HILL A ZCHLAZOVA¿E ZMRAZOVA¿E
SROsTY'.NEBOKGANEBO
KG + DISPOZICI JE KONüGURACE `2OLLINm
ZAV¸wECÄ
4ÏÄBODOV¸TEPLOTNÄSONDA
(LAVNÄFUNKCE
#YKLUS`#RUISEm
&UNKCE4URBOCHLAZENÄ
5wIVATELSKÀPROGRAMYNA
JEDENCYKLUSAZMRZLINOVÀCYKLY
(ODNOTATEPLOTYKOMORYNA
TEPLOTNÄSONDÃ
!LARMY(!##0ASERVISNÄALARMY
:OBRAZENÄ¿ASU
0OKRO¿ILÀFUNKCE
o-ANU¸LNÄSPUsTÃNÄFUNKCE
ODMRAZOV¸NÄ
o6OLI¿POKRMOVÀSONDY
AwPROSONDY
o56STERILIZA¿NÄLAMPA
o6OLBAPROüLUNOREM5+.&A
Z¸KAZNICK¸
o0OKRO¿IL¸NASTAVENÄ
o6YVOL¸NÄ(!##0
o6YVOL¸NÄSERVISNÄCHALARMÐ
LL
6OLBACYKLUZCHLAZENÄ
ZMRAZENÄ
o`3OFTmMÃKKÀZCHLAZOV¸NÄ
o`(ARDmTVRDÀZCHLAZOV¸NÄ
o5DRwOV¸NÄZCHLAZENÄ
oeOKOVÀZMRAZOV¸NÄ
o5DRwOV¸NÄZMRAZENÄ
.ORMY.&5+NEBO
Z¸KAZNICKÀNASTAVENÄ
/DHADZBÔVAJÄCÄHO¿ASUPRO
CYKLUSÏÄZENÔSONDOU
eIPKYSTÏEDOVÀHOVOLI¿E
o#YKLUS
oŸAS
o4EPLOTANASONDÃ
o0OKRO¿ILÀFUNKCE
0ERFEKTNÄZCHLAZENÄ
$
ÄKY CYKLU `#RUISEm JE PROCES ZCHLAZOV¸NÄ AUTOMATICKY
REGULOV¸N PODLE TYPU A VELIKOSTI POTRAVINOVÀ N¸PLNÃ 5KON¿Ä
PROCESVR¸MCINORMATIVNÄCHLIMITÐAUCHOV¸V¸KVALITUPOTRAVIN
BEZ`POVRCHOVÔCHPOP¸LENINm
/PER¸TORNEPOTÏEBUJEVOLITMEZI`(ARDmNEBO`3OFTmCYKLEM
PROSTÃJENZAPÄCHNETEPLOTNÄSONDUASTISKNE`#RUISEm
:CHLAZOVA¿EEASY#HILLZARU¿UJÄBEZPE¿NÀAPERFEKTNÄZCHLAZOV¸NÄ
BEZ ZTR¸TY ¿ASU NENÄ POTÏEBA PÏEDCHLAZOVAT KOMORU A
BEZPE¿NOST ZCHLAZOV¸NÄ NEBO ZMRAZOV¸NÄ JE ZARU¿ENA I V
PÏÄPADÃwESONDAJ¸DRANEBYLAZAPÄCHNUTASPR¸VNÃ
/DHAD
ZBYTKOVÀHO¿ASU
$ÄKYALGORITMUPROODHADZBYTKOVÀHO¿ASUJE¿ASZBÔVAJÄCÄ
DO KONCE ZCHLAZOV¸NÄ AUTOMATICKY ODHADNUT A ZOBRAZEN NA
OVL¸DACÄM PANELU COw UMOwÉUJE LEPsÄ ORGANIZACI PRÐBÃHU
PR¸CE V KUCHYNI 5 KAwDÀHO CYKLU ÏÄZENÀHO SONDOU V¿ETNÃ
CYKLUZMRAZOV¸NÄUKAZUJEDISPLEJKDYBUDEZCHLAZOV¸NÄNEBO
ZMRAZOV¸NÄDOKON¿ENOAZCHLAZOVA¿TAKBUDEVOLNÔPROPOUwITÄ
DALsÄMCYKLEM
:CHLAZOVA¿EZMRAZOVA¿E :!.533) 0ROFESSIONAL EASY#HILL
MAJÄ VE STANDARDU TÏÄBODOVOU TEPLOTNÄ SONDU S MOwNOSTÄ
PROVEDENÄ NA JEDNOBODOVÀ SONDY PRO ZCHLAZOV¸NÄ
ZMRAZOV¸NÄROZDÄLNÔCHDRUHÐPOTRAVINNAJEDNOU
0OUwITÄ BODOVÀ SONDY UMOwÉUJE PÏESNÃJsÄ MÃÏENÄ TEPLOTY
V PÏÄPADÃ wE HLAVNÄ POTRAVINOU KTER¸ BUDE OCHLAZOV¸NA JE
MASO
&UNKCE4URBO
CHLAZENÄ
&UNKCE4URBOCHLAZENÄJEPERFEKTNÄN¸STROJPROVELMIVYTÄwENÀ
KUCHYNÃ A CUKR¸RNY :ARU¿UJE NEPÏETRwITÀ ZCHLAZOV¸NÄ
ZMRAZOV¸NÄ A UMOwÉUJE UwIVATELI NASTAVIT PRACOVNÄ TEPLOTU
MEZI‡#A‡#
:CHLAZOVA¿ EASY#HILL UDRwUJE NASTAVENOU TEPLOTU SPOLU
S AUTOMATICKY ÏÄZENÔM ODMRAZOV¸NÄM A VwDY ZAPNUTÔMI
VENTIL¸TORY TAKwE MÐwETE POTRAVINY PÏEMÄSvOVAT Z
KONVEKTOMATUPÏÄMODOZCHLAZOVA¿E
.AVÄCPOSKON¿ENÄZCHLAZOV¸NÄLZEPONECHATDVEÏEZCHLAZOVA¿E
POOTEVÏENÀ DÄKY DVEÏNÄ ZAR¸wCE ABY SE ZABR¸NILO TVORBÃ
Z¸PACHÐ
:MRZLINOVÀCYKLY
+
DYwJEZMRZLINAVYROBENAOBVYKLEVYCH¸ZÄVENPÏITEPLOTÃ
‡# 0ÏED UMÄSTÃNÄM DO PRODEJNÄHO PULTU POTÏEBUJE
DOS¸HNOUTCÄLOVÀTEPLOTY‡#
:CHLAZOVA¿ZMRAZOVA¿ :!.533) 0ROFESSIONAL EASY#HILL
JE PERFEKTNÄ PARTNER PRO ZACHOV¸V¸NÄ PÐVODNÄ KVALITY A TVARU
ZMRZLINY DÄKY FUNKCI `:MRAZIT A UDRwOVATm FUNKCE 0 LZE
SNADNOARYCHLEDOS¸HNOUTCÄLOVÀTEPLOTY‡#ADÄKYFUNKCI
`4URBO :MRAZENÄm FUNKCE 0 JE TVAR ZMRZLINY ZPEVNÃN A
ZMRZLINAJETAKPÏIPRAVEN¸PROVLOwENÄDOPRODEJNÄHOPULTU
o 0ROGRAM `:MRAZIT A UDRwOVATm JAKMILE JE DOSAwENO CÄLOVÀ
TEPLOTY‡#AUTOMATICKYSEAKTIVUJEFUNKCEUDRwOV¸NÄ
o4URBO:MRAZENÄJAKMILEJEDOSAwENOCÄLOVÀTEPLOTY‡#
AUTOMATICKYSEAKTIVUJEFUNKCEUDRwOV¸NÄ
¯EsENÄPROSTRAVOVACÄZAÏÄZENÄ
6SOULADU
S POTÏEBAMI Z¸KAZNÄKÐ ZARU¿UJE :ANUSSI
0ROFESSIONALPERFEKTNÄAUCELENÀÏEsENÄ:AÑ¿ELEMVYTVOÏENÄ
IDE¸LNÄHOPRACOVNÄHOPROSTÏEDÄBYLANAVRwENAINTEGROVAN¸ÏADA
PÏÄSLUsENSTVÄSOHLEDEMINANEJMENsÄDETAILY
AwJÄDELDENNÃ
0ÏÄSLUsENSTVÄPRO
MANIPULACI
6OZÄKPRO
X'.
6ODÄCÄLYwINYA
MADLOPROKLEC
3ADAPROSESTAVENÄDO
VÃwEpKONVEKTOMAT
pNAZCHLAZOVA¿
AwJÄDELDENNÃ
+ONVEKTOMAT
:CHLAZOVA¿ZMRAZOVA¿
+ONVEKTOMATYEASY,INE
X'.
:CHLAZOVA¿ZMRAZOVA¿
'.KAPACITAKG
PLYNOVÀ
&#:'!'
&#:'"'
&#:'#'
"#7
"#&7
ELEKTRICKÀ
&#:%!!
&#:%"!
&#:%#!
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PRO'.NORMU
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PROPEKAÏSKOUNORMU
+LECSKOLE¿KY
X'.ROZTE¿
MMSTD
+LECSKOLE¿KY
X'.ROZTE¿
MM
+ONVEKTOMAT
:CHLAZOVA¿
ZMRAZOVA¿
+ONVEKTOMATYEASY,INE
X'.
PLYNOVÀ
&#:'!'
&#:'"'
&#:'#'
ELEKTRICKÀ
&#:%!!
&#:%"!
&#:%#!
:CHLAZOVA¿ZMRAZOVA¿
'.KAPACITAKG
"#7
"#&7
+LECSKOLE¿KYPRO
PLECHYX
MMROZTE¿
MM
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PROMANIPULACI
6OZÄKPRO
X'.
6ODÄCÄLYwINYA
MADLOPROKLEC
KONVEKTOMATU
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PROBANKET
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PRO'.NORMU
+LECSKOLE¿KY
TALÄÏÐPROX'.
ROZTE¿MM
+LECSKOLE¿KY
X'.ROZTE¿
MMSTD
+LECSKOLE¿KYNA
TALÄÏÐPROX'.
ROZTE¿MM
+LECSKOLE¿KYX'.
ROZTE¿MM
4ERMOIZOLA¿NÄPL¸sv
PROKLECX'.
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PROPEKAÏSKOUNORMU
+LECSKOLE¿KY
PROPLECHYX
MMROZTE¿
MM
AwJÄDEL
+ONVEKTOMAT
+ONVEKTOMATYEASY,INE
X'.
PLYNOVÀ
&#:'!'
&#:'"'
&#:'#'
ELEKTRICKÀ
&#:%!!
&#:%"!
&#:%#!
0ÏÄSLUsENSTVÄPROMANIPU
LACI
:CHLAZOVA¿ZMRAZOVA¿
:CHLAZOVA¿ZMRAZOVA¿
'.KAPACITAKG
"#7
"#&7
6OZÄKPROX'.
6ODÄCÄLYwINYA
MADLOPROKLEC
KONVEKTOMATU
0ÏÄSLUsENSTVÄ
2ACKFORPLATESFOR
X'.MMPITCH
PROBANKET
0ÏÄSLUsENSTVÄ
4RAYRACKWITHWHEELS
FORX'.MM
PRO'.NORMU
0ÏÄSLUsENSTVÄ
"ANQUETRACK
PROPEKAÏSKOUNORMU
PLATESMMPITCH
PITCH
"ANKETOV¸KLECPRO
"ANQUETRACKPLATES
TALÄÏÐROZTE¿
MMPITCHFOR
MMPROTROUBU
X'.OVEN
X'.
AwJÄDEL
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PROBANKET
"ANKETOV¸KLECPRO
TALÄÏÐROZTE¿
MM
"ANKETOV¸KLECPRO
PROTALÄÏÐROZTE¿
MM
AwJÄDEL
+LECSKOLE¿KYPRO
4RAYRACKWITHWHEELS
X'.ROZTE¿
FORX'.MM
MM
PITCH
+LECSKOLE¿KYPRO
X'.ROZTE¿
MM
:CHLAZOVA¿ZMRAZOVA¿
'.KAPACITAKG
PLYNOVÀ
&#:'!'
&#:'"'
&#:'#'
"#72
"#&72
ELEKTRICKÀ
&#:%!!
&#:%"!
&#:%#!
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PRO'.NORMU
:AV¸wECÄKLECPRO
X'.ROZTE¿
MMSTD
:AV¸wECÄKLECPRO
X'.ROZTE¿
MM
GAS
&#:'!'
&#:'"'
&#:'#'
"ANKETOV¸KLECPRO
TALÄÏÐROZTE¿
MM
ELECTRIC
&#:%!!
&#:%"!
&#:%#!
+LECSKOLE¿KYPRO
PLECHYX
MMROZTE¿MM
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PROMANIPULACI
4ERMOIZOLA¿NÄ
PL¸svPROKLEC
X'.
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PROPEKAÏSKOUNORMU
+ONVEKTOMAT
:CHLAZOVA¿ZMRAZOVA¿
+ONVEKTOMATYEASY,INE
X'.
+ONVEKTOMATYEASY,INE
X'.
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PROBANKET
FORX'.OVEN
+ONVEKTOMAT
4ERMOIZOLA¿NÄPL¸sv
PROKLECX'.
:CHLAZOVA¿ZMRAZOVA¿
:CHLAZOVA¿ZMRAZOVA¿
'.KAPACITA
NEBOKG
:AV¸wECÄKLECPRO
PEKAÏSKÀPLECHY
XMM
MM
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PROMANIPULACI
4ERMOIZOLA¿NÄ
PL¸svPROKLEC
X'.
"#!
"#&!
"#!
"#&!
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PRO'.NORMU
:AV¸wECÄKLECPRO
X'.ROZTE¿
MMSTD
:AV¸wECÄKLECPRO
X'.ROZTE¿
MM
0ÏÄSLUsENSTVÄ
PROPEKAÏSKOUNORMU
:AV¸wECÄKLECPRO
PEKAÏSKÀPLECHY
XMM
MM
eIROK¸ÏADAROsTÐ
A'.N¸DOB
:ANUSSI0ROFESSIONALNABÄZÄsIROKOUÏADUROsTÐA'.N¸DOB
KTERÀ MOHOU USPOKOJIT VEsKERÀ POTÏEBY Z¸KAZNÄKÐ A ZARU¿UJÄ
VYSOKOUČEXIBILITUPROJAKÔKOLITYPVAÏENÄ
3ADA ROsTÐ '. p NEREZ
!)3)
.EREZOVÀ '. N¸DOBY VYSOKÀ
NEBOMM
)DE¸LNÄPROPE¿ENÄALASAGNA
0ERFOROVANÀNEREZOVÀ'.
N¸DOBYVYSOKÀNEBO
MM
'.N¸DOBYSPECI¸LNÄMATERI¸LS
NEPÏILNAVÔM POVRCHEM VYSOKÀ
NEBOMM
)DE¸LNÄPROKÏUPAVÀPRODUKTYA
PE¿IVO
)DE¸LNÄ PRO DUsENÄ ZELENINY A
LASAGNA
2OsTYNAKUÏATA'.
&RITOVACÄ KOsE
KONVEKTOMATY
'.
PRO
)DE¸LNÄPRODRÐBEw
)DE¸LNÄPROHRANOLKY
'RILOVACÄT¸L'.pOBOUSTRANNÔ
)DE¸LNÄPROGRILOV¸NÄMASARYBA
ZELENINY
'RILOVANÄROsTY'.NEPÏILNAVÔ
POVRCHHLINÄKOVÀABSORB¿NÄJ¸DRO
)DE¸LNÄPROGRILOV¸NÄMASARYBA
ZELENINY
0EKAÏSKÔ PLECH HLINÄKOVÔ
PLNÔNEBOPERFOROVANÔ
XMM
0LECHNABAGETYNEBOÏAD
PERFOROVANÔHLINÄKOVÔSILIKONOVÔ
POTAHXMM
)DE¸LNÄPROPE¿IVO
)DE¸LNÄPROBAGETY
(LAVNÄFUNK¿NÄPRVKYpKONVEKTOMATY
(LAVNÄVLASTNOSTI
ZCHLAZOVA¿Ð
Funkþní prvky
easyChill
(všechny modely)
Srozumitelné symboly pro maximální usnadnČní ovládání
BČhem cyklu jsou zobrazeny teplota a skuteþný zbytkový þas
Digitální displeje teploty, viditelné ze vzdálenosti 12 m
Digital þasový spínaþ, 0–8 hodin, nebo permanentní nastavení
Provozní a chybový displej
Nastavení doplĖkových funkcí stiskem jednoho tlaþítka
Lakované výparníkové lamely
OpláãĢované odpaĜovací kĜídla
Magnetické, vyjímatelné tČsnČní, vyhĜívané
DveĜní madlo umoåĖuje jednoruþní otevírání
Pouåitý materiál ušlechtilá nerez ocel AISI304
Klec na GN nádoby kompatibilní s klecí easyLine konvektomatu stejné velikosti
Napojení a instalace
ETL a ETL sanitace
VýškovČ stavitelné nohy (kromČ 10 GN 2/1)
easyChill 6 GN 1/1, 10 GN1/1 a 10 GN 1/1 lze dovybavit koleþky
Uåivatelský manuál, rozkresy ND, servisní manuál
Moånost sestavení do vČåe: easyChill 6 GN 1/1 pod easyLine 6 GN 1/1
easyChill
(všechny modely)
Standard
volitelná výbava
n.a. =
nelze
0RODUKTOV¸ÏADA
EASY3TEAMPlus
EASY3TEAM
$OD¸VKAENERGIE
ELEKTÏINANEBOPLYN
ELEKTÏINANEBOPLYN
ELEKTÏINANEBOPLYN
ELEKTÏINANEBOPLYN
ELEKTÏINANEBOPLYN
+APACITA'.
'.
'.
'.
'.
'.
#YKLUSVAÏENÄ
0¸RA
0¸RA
0¸RA
0¸RA
0¸RA
0¸RA(ORKÔVZDUCH
(ORKÔVZDUCH
0¸RA(ORKÔVZDUCH
(ORKÔVZDUCH
0¸RA(ORKÔVZDUCH
(ORKÔVZDUCH
0¸RA(ORKÔVZDUCH
(ORKÔVZDUCH
0¸RA(ORKÔVZDUCH
(ORKÔVZDUCH
6ÔKONpK7ELEKTRICK¸VERZE
6ÔKONpK7PLYNOV¸VERZE
ELEKTRICKÔPLYNOVÔELEKTRICKÔPLYNOVÔELEKTRICKÔPLYNOVÔELEKTRICKÔPLYNOVÔELEKTRICKÔPLYNOVÔ
.AP¸JECÄNAPÃTÄELEKTRICK¸VERZE
6PH(Z
6PH(Z
6PH(Z
6PH(Z
6PH(Z
.AP¸JECÄNAPÃTÄPLYNOV¸VERZE
6PH(Z
6PH(Z
6PH(Z
6PH(Z
6PH(Z
6NÃJsÄROZMÃRYpMMsXHXV
XX
XX
XX
XX
XX
ELEKTÏINANEBOPLYN
ELEKTÏINANEBOPLYN
ELEKTÏINANEBOPLYN
ELEKTÏINANEBOPLYN
ELEKTÏINANEBOPLYN
'.
'.
'.
'.
'.
EASYPlus
$OD¸VKAENERGIE
+APACITA'.
#YKLUSVAÏENÄ
+ONVEKCEPÏÄMÀZAV¸DÃNÄP¸RY+ONVEKCEPÏÄMÀZAV¸DÃNÄP¸RY+ONVEKCEPÏÄMÀZAV¸DÃNÄP¸RY+ONVEKCEPÏÄMÀZAV¸DÃNÄP¸RY+ONVEKCEPÏÄMÀZAV¸DÃNÄP¸RY
6ÔKONpK7ELEKTRICK¸VERZE
6ÔKONpK7PLYNOV¸VERZE
ELEKTRICKÔPLYNOVÔELEKTRICKÔPLYNOVÔELEKTRICKÔPLYNOVÔELEKTRICKÔPLYNOVÔELEKTRICKÔPLYNOVÔ
.AP¸JECÄNAPÃTÄELEKTRICK¸VERZE
6PH(Z
6PH(Z
6PH(Z
6PH(Z
6PH(Z
.AP¸JECÄNAPÃTÄPLYNOV¸VERZE
6PH(Z
6PH(Z
6PH(Z
6PH(Z
6PH(Z
6NÃJsÄROZMÃRYpMMsXHXV
XX
XX
XX
XX
XX
EASY#HILL
:CHLAZOVA¿E
0RODUKTIVITAZAJEDENCYKLUSpKG
+APACITA'.
4AKÀKDISPOZICI
6NÃJsÄAVNITÏNÄPANELY
.AP¸JECÄNAPÃTÄ
6NÃJsÄROZMÃRYpMMsXHXV
NEBO
'.
'.
'.
'.BEZAGREG¸TU
'.ZAJÄwDÃCÄ
BEZAGREG¸TU
BEZAGREG¸TUPRÐCHOZÄ
BEZAGREG¸TUDEMONTOVANÀ
DEMONTOVANÀ
!
!
!
!
!
6PH.(Z
6PH.(Z
6PH.(Z
6PH.(Z
6PH.(Z
XX
XX
XX
XX
XX
:CHLAZOVA¿EAZCHLAZOVA¿EZMRAZOVA¿E
0RODUKTIVITAZAJEDENCYKLUSpKG
+APACITA'.
4AKÀKDISPOZICI
6NÃJsÄAVNITÏNÄPANELY
.AP¸JECÄNAPÃTÄ
6NÃJsÄROZMÃRYpMMsXHXV
NEBO
'.
'.
'.
'.BEZAGREG¸TU
'.ZAJÄwDÃCÄ
BEZAGREG¸TU
BEZAGREG¸TUPRÐCHOZÄ
DEMONTOVANÀ
!
!
!
!
!
6PH.(Z
6PH.(Z
6PH.(Z
6PH.(Z
6PH.(Z
XX
XX
XX
XX
XX
.EVsECHNYMODELYMAJÄZADNÄPANELZNEREZOVÀOCELE!)3)
:AÏÄZENÄPÏÄPRAVEN
-YTÄN¸DOBÄ
3TATICKA
-Y¿KYN¸DOBÄ
3TATICKA($
-YCÄSYSTÀMY
6AÏENÄ
0RA¿KY
..
3NACK
3POLE¿NOSTSIVYHRAZUJEPR¸VOZMÃNBEZPÏEDCHOZÄHOUPOZORNÃNÄ
0RODUKTOV¸ÏADA
6ÔDEJNÄLINKY
+ONVEKTOMAT
EASY,INE
3ELF3ERVICE!CTIVE3ELF
&#&
&IT3YSTEM
0RINT!'#-
6ELKOKAPACITNÄSTROJE
MNOHODALsÄCH
*:"##
#HLADÄCÄAMRAZICÄ
TECHNOLOGIE
WWWZANUSSIPROFESSIONALCZ
7EAREPARTOFTHE%LECTROLUXFAMILY
3HAREMOREOFOURTHINKINGATWWWELECTROLUXCOM
Download

ZANUSSI EASY Line