TLUMEX SPECIAL
ANTIKOROZNÍ NÁTĚR K OCHRANĚ SPODNÍ ČÁSTI AUTOMOBILU
TLUMEX SPECIAL je stříbřitý nátěr, který chrání spodní část karoserie
automobilu proti působení vlhkosti,posypových materiálů a oděru.
Vytváří nepropustný, trvale přilnavý film. Není vhodný pro úpravu
automobilů opatřených nátěrem Plastisolu. Řada spotřebitelů vyzkoušela
s úspěchem TLUMEX SPECIÁL jako nátěr podlah v garážích, plechových
střech, okapů apod.
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.
Způsob nanášení:
Nátěr se provádí štětcem nebo torkretační pistolí v několika tenkých
vrstvách křížovým způsobem, vždy po zaschnutí předcházející vrstvy
– doporučujeme interval min. 5 hodin při aplikaci za okolní teploty
+5 až +25°C. Před použitím je nutno TLUMEX SPECIAL řádně
rozmíchat a v případě potřeby naředit.
Technické požadavky:
a) Vlastnosti v tekutém stavu:
Pach: po použitých surovinách
Konzistence: min. 90 sec. (při 20°C, 4mm)
Úsada: rozmíchatelná
b) Vlastnosti při nanášení:
Roztíratelnost: stupeň 3; Slévanost: stupeň 3
Zasychání: stádium A: max. 24 hodin
stádium B: max. 48 hodin
c) Vlastnosti zaschlého nátěru:
Přilnavost: stupeň 3 až 4
Vzhled: nátěr drsný se stříbrným hliníkovým efektem
Ředění:
Výrobek je dodáván v konzistenci vhodné pro přímé použití, v případě potřeby je možno použít k naředění ředidlo S 6005. Ředěním
přípravku však klesá síla naneseného filmu a tím i ochranný účinek
nátěru.
Způsob skladování:
Výrobek se skladuje při teplotě + 5 až + 25°C v suchých a větraných
skladech, které odpovídají předpisům pro skladování hořlavých
kapalin dle ČSN 65 0201 a zásadám pro skladování nátěrových
hmot podle ČSN 67 0811.
Vydatnost:
Na ošetření jednoho osobního automobilu spotřebujete cca 5 kg
nátěru.
Označení specifické rizikovosti:
R 10: Hořlavý
R 36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
Odstín:
Stříbřitý.
Pokyny pro bezpečné nakládání:
S 2:
Uchovávejte mimo dosah dětí
S 16:
Uchovávejte mino dosah zdrojů zapálení – zákaz
kouření
S 20/21:
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice
a ochranné brýle nebo obličejový štít.
Příprava podkladu:
Nátěr je nutno nanášet na suchý a dokonale odmaštěný spodek
automobilu, zbavený zbytků koroze a starých nepřilnavých nátěrů.
Případné spáry vyspravit tmelem, místa obroušená na kov natřít
antikorozní syntetickou nátěrovou hmotou (např FEST-B).
Balení:
Plechovky 2 a 5 kg.
Výstražný symbol nebezpečnosti:
Xn
Zdraví škodlivý
Download

TLUMEX SPECIAL