Návod
na obsluhu, údržbu a instalaci
Výdejní stojan pro výdej stlačeného zemního plynu CNG
ADAST
V-line 47xx.xxx/CNG
Adast Systems, a.s., Mírová 2, 679 04 Adamov, Česká republika
T +420 516 519 201, F +420 516 519 243, [email protected]
www.adastsystems.cz
MKT 003-002-2008 MID/CZ
I/2009
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
OBSAH
1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ...........................................................................................................................1
2. INSTALACE.................................................................................................................................................2
3. UŽITÍ
2
4. ÚČEL
2
5. POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI PRÁCI.................................................................................................2
5.1. Bezpečnost konstrukce zařízení je garantována výrobcem...............................................................2
5.2. Bezpečnost provozní.........................................................................................................................3
5.3. Bezpečnost ekologická......................................................................................................................3
5.4. Hygiena.............................................................................................................................................3
5.5. Zásady první pomoci ........................................................................................................................3
6. TECHNICKÝ POPIS.....................................................................................................................................4
6.1. Základní charakteristika.....................................................................................................................4
6.2. Nebezpečné zóny..............................................................................................................................4
6.3. Skelet výdejního stojanu ...................................................................................................................5
6.4. Konstrukce výdejního modulu 8690.xxx/CNG....................................................................................5
6.5. Elektrické zařízení výdejního stojanu.................................................................................................6
7. PROVEDENÍ ................................................................................................................................................7
8. TECHNICKÉ ÚDAJE....................................................................................................................................8
8.1. Technické parametry výdejního stojanu CNG MONO
V-line 4701.010/CNG............................9
8.2. Technické parametry výdejního stojanu CNG DUO
..............................................................9
8.3. Technické parametry výdejního stojanu CNG MONO MAX .............................................................9
8.4. Technické parametry výdejního stojanu CNG DUO MIN/MAX
................................9
8.5. Technické parametry výdejního stojanu CNG DUO MAX
......................................................9
8.6. Technické parametry výdejního stojanu CNG DUPLEX
........................................................9
8.7. Technické parametry výdejního stojanu CNG DUPLEX MIN/MAX
..........................9
8.8. Technické parametry výdejního stojanu CNG DUPLEX MAX
..............................................10
9. ZNAČENÍ....................................................................................................................................................10
10. UVEDENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU CNG DO PROVOZU........................................................................10
10.1. Uvedení výdejního stojanu a elektronického počitadla do pracovního stavu.................................10
10.2. Uvedení výdejního stojanu a elektronického počitadla do vypnutého stavu...................................11
10.3. Nové uvedení výdejního stojanu a elektronického počitadla do provozu po výpadku sítě a poklesu
napětí...........................................................................................................................................11
11. PLNĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL STLAČENÝM ZEMNÍM PLYNEM....................................................11
11.1. Plnění motorových vozidel na plnicích stanicích s obsluhou..........................................................11
11.2. Plnění motorových vozidel na samoobslužných plnicích stanicích ...............................................12
12. POSTUP NASTAVENÍ JEDNOTKOVÉ CENY.........................................................................................12
12.1. FUNKCE MANAŽERSKÉ KLÁVESNICE KL-MANINF A SERVISNÍ KLÁVESNICE KL-SERINF...13
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
12.2. Nastavení jednotkových cen manuálně.........................................................................................13
12.3. Nastavení jednotkových cen z řídicího systému v režimu AUTO..................................................14
12.4. Zobrazení elektronických totalizérů...............................................................................................14
13. ÚDRŽBA VÝDEJNÍHO STOJANU CNG A JEHO JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH CELKŮ....................14
13.1. Uzavírací kulový kohout pákový....................................................................................................15
13.2. Zpětný (jednosměrný) ventil...........................................................................................................15
13.3. Elektronické měřidlo hmotnostního průtoku...................................................................................15
13.4. Elektromagnetický řídicí ventil.......................................................................................................15
13.5. Manometr výdejního stojanu CNG.................................................................................................15
13.6. Potrubní rozvody výdejního stojanu CNG......................................................................................16
13.7. Plnicí hadice výdejního stojanu CNG.............................................................................................16
13.8. Bezpečnostní rozpojky...................................................................................................................16
13.9. Plnicí pistole...................................................................................................................................17
13.10. Demontáž krytování ....................................................................................................................17
13.11. Demontáž prvků pneumatického systému – výměna...................................................................17
13.12. Údržba krytování výdejních stojanů CNG....................................................................................18
13.13. Elektronické počitadlo..................................................................................................................18
14. ZÁSADY PŘI PROVÁDĚNÍ SERVISNÍHO ZÁSAHU...............................................................................18
15. ROZEBÍRÁNÍ A LIKVIDACE....................................................................................................................18
16. PŘEHLED HLAVNÍCH ZÁSAD KONTROLY VÝDEJNÍHO STOJANU....................................................18
17. DOPRAVA................................................................................................................................................19
17.1. Přeprava výdejního stojanu a jeho uložení na základový rám.......................................................19
18. INSTALACE VÝDEJNÍHO STOJANU .....................................................................................................20
18.1. Pneumatická část – připojení modulu V-line 8690.xxx/CNG..........................................................20
18.2. Elektroinstalace.............................................................................................................................20
19. UVEDENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU DO PROVOZU PO INSTALACI.......................................................21
20. BALENÍ A SKLADOVÁNÍ........................................................................................................................21
20.1. Balení............................................................................................................................................21
20.2. Skladování ....................................................................................................................................21
21. ZÁRUKA A REKLAMACE........................................................................................................................22
22. KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ..............................................................................................................22
23. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....................................................................................................................................22
24. DODÁVANÁ DOKUMENTACE................................................................................................................22
25. PŘÍLOHY..................................................................................................................................................23
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
1.
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Tento dokument je návodem pro uživatele, jak postupovat při obsluze a údržbě výdejního stojanu CNG.
Informace uvedené v tomto návodu jsou závazné a výrobce neručí za škody vzniklé jejich nedodržením.
Výdejní stojan CNG je v kompletu plnicí stanice považován za součást vyhrazeného plynového zařízení,
které podléhá kontrolám a revizím podle platných předpisů, které jsou zakotveny v provozním řádu plnicí
stanice.
Každý výdejní stojan je ve výrobním závodě řádně odzkoušen z hlediska funkce, bezpečnosti a metrologie.
Součástí dodávky jsou i certifikační doklady, které provozovatel musí na požádání předložit příslušným
institucím.
Výdejní stojan byl vyroben s velkou přesností a péčí, aby dlouhodobě zabezpečoval spolehlivý a bezpečný
provoz. Při jeho instalaci je nutné dodržovat základní bezpečnostní pravidla, která chrání především
uživatele před možnými úrazy, ale také výdejní stojan před poškozením.
Výdejní stojan je určen pro instalaci do venkovního prostředí – třída prostředí podle OIML D11 – C
(venkovní – stacionární).
Výdejní stojan nesmí být instalován do nebezpečného výbušného prostoru zóna 0, 1, 2 ve smyslu
stanovených zón dle ČSN EN 60079-10!
Vnější vlivy pro výdejní stojany podle ČSN 332000-3:
– Teplota okolí: AA2, AA7
– Atmosférické podmínky okolí: AB2, AB7
– Nadmořská výška: AC1
– Výskyt vody: AD3
Důležité pokyny pro instalaci a provoz:
a) Před manipulací s výdejním stojanem důkladně prostudujte návod na obsluhu a údržbu, návod na
instalaci a další materiály od výrobce, které tvoří příslušenství výdejního stojanu.
b) Zkontrolujte kompletnost dodávky výdejního stojanu, při nesrovnalostech nebo poškození neprodleně
informujte výrobce.
c) V době do instalace na plnicí stanici zajistěte řádné uskladnění výdejního stojanu v suchých
a chráněných prostorách.
d) Před instalací výdejního stojanu zkontrolujte úplnost technologie plnicí stanice dle platného projektu,
překontrolujte připojovací rozměry základového rámu včetně vyústění potrubního systému.
e) Vzhledem k bezpečnosti provozu je nutno při instalaci výdejní stojan situovat připojením hadice
směrem k výjezdu z plnicí stanice.
f) Provést elektrické zapojení výdejního stojanu a jeho revizi.
g) Provést tlakovou zkoušku potrubí plnicí stanice dle ČSN 386420; tlakovou zkoušku rozvodu stlačeného
zemního plynu včetně výdejního stojanu podle ČSN 130020.
h) Provést revizi potrubních rozvodů výdejního stojanu.
i) Uvedení výdejního stojanu do provozu se provádí dle bodu č. 10.
j) Provést funkční odzkoušení a metrologické ověření pracovníkem metrologického úřadu.
k) Při splnění těchto podmínek a po schválení orgány státního dozoru a metrologického úřadu je možno
zahájit běžný provoz.
l) Servisní zásahy mohou provádět pouze vyškolení pracovníci servisní firmy. Postup při servisním zásahu
je uveden v bodu č. 14.
USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ!
1
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
2.
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
INSTALACE
Instalace výdejního stojanu CNG se provádí podle bodu 18. Instalace tohoto a v souladu s projektovou
dokumentací plnicí stanice.
3.
UŽITÍ
Výdejní stojan CNG je zařízení, které zajišťuje bezpečné plnění motorových vozidel stlačeným zemním
plynem (CNG). Proto před uvedením do provozu musí být provedena revize elektrického rozvodu, kontrola
správnosti zapojení, provedena tlaková a funkční zkouška pod dohledem pracovníka státního dozoru
včetně vystavení protokolu a osvědčení o těchto zkouškách.
Výdejní stojany jsou zařízení, která podléhají zvláštnímu nároku z hlediska bezpečnosti, metrologie a
ekologie.
Provozovatel může zahájit výdej až po ukončení revize plnicí stanice a po úředním metrologickém ověření
výdejních stojanů CNG pracovníkem ČMI.
Při plnění motorových vozidel stlačeným zemním plynem (CNG) je nutno dbát i na základní hygienické
předpisy.
4.
ÚČEL
Výdejní stojany typové řady V-line 47xx.xxx/CNG s elektronickými počitadly odměru a ceny ADP/T/CNG
uvedené v tomto návodu slouží k plnění nádrží motorových vozidel stlačeným zemního plynu (CNG).
Výdej CNG provádí obsluha plnicí stanice (obslužný režim). V případě zaškolení osob mohou tyto osoby
používat i samoobslužný systém tankování.
Výdejní stojany CNG jsou určeny zejména k instalaci na silniční plnicí stanice, do provozů vozidlových
parků apod. Výdejní stojany jsou připraveny pro připojení na řídicí a pokladní systém plnicí stanice a lze
je provozovat v automatickém nebo manuálním režimu.
Pro bezpečný a ekologický provoz plnicí stanice mohou být instalována ve výdejním stojanu CNG a dómu
plnicího soustrojí čidla úniku plynu, která jsou napojena na vyhodnocovací jednotku umístěnou v kiosku
plnicí stanice.
Návod na obsluhu a údržbu slouží uživateli výdejních stojanů V-line 47xx.xxx/CNG pro získání informací o
jejich konstrukci, způsobu správné obsluhy, údržby a instalace.
5.
POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI PRÁCI
Při plnění motorových vozidel stlačeným zemním plynem (CNG) je v okruhu 10 m zakázáno kouřit a
zacházet s otevřeným ohněm – platí i pro osoby uvnitř automobilu. Tento zákaz musí být umístěn na
viditelném místě. Používají se bezpečnostní tabulky a značky podle ČSN 018013.
U výdejního stojanu musí být umístěno zřetelné upozornění na vypnutí motoru plněného vozidla a jeho
přídavných topení se spalovací komorou. Vozidlo musí být zajištěno proti samovolnému rozjezdu. U
každého výdejního zařízení musí být umístěn sněhový nebo práškový hasicí přístroj s náplní alespoň 6 kg.
Výdejní zařízení musí být v době mimo provoz zajištěno proti zneužití nepovolanou osobou.
5.1.
Bezpečnost konstrukce zařízení je garantována výrobcem
Výdejní stojan V-line 47xx.xxx/CNG je schválen pro provoz v prostředí určeném symboly
II2G IIA
T3 uvedenými na štítku výdejního stojanu. Z hlediska bezpečnosti provozu v prostředí s nebezpečím
výbuchu bylo u výdejního stojanu V-line 47xx.xxx/CNG provedeno ES přezkoušení typu (certifikace) podle
přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 23/2003 Sb. v platném znění (přílohy III. směrnice 94/9/ES – ATEX)
notifikovaným orgánem č. 1026: AO 210 Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p., Pikartská 7, 716 07
Ostrava - Radvanice.
Z hlediska tlakové bezpečnosti bylo u výdejního stojanu CNG provedeno ES přezkoušení typu dle přílohy 4.
3 k nařízení vlády 26/2003 Sb. v platném znění (Směrnice 97/23/ES) notifikovaným orgánem č. 1017 TÜV
CZ s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4.
2
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Výrobce může na vyžádání oprávněných revizních orgánů doložit kopii ES certifikátů o přezkoušení typu.
5.2.
Bezpečnost provozní
Za provoz plnicí stanice odpovídá provozovatel, který je povinen svěřit její obsluhu pouze vyškoleným
pracovníkům s příslušným oprávněním. Úkolem obsluhy je při dodržení všech bezpečnostních předpisů
kvalifikovaně plnit tlakové nádrže CNG čerpajících motorových vozidel a v pravidelných intervalech
kontrolovat stav výdejního stojanu, zásobníků, chod strojního zařízení, tlak plynu a vést předepsané
provozní záznamy.
Povinnosti obsluhy:
– Udržovat obsluhované zařízení v bezpečném a řádném stavu.
– Dodržovat provozní řád a návody k obsluze plynových zařízení.
– Neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu plynového
zařízení a při nebezpečí z prodlení ihned vyřadit zařízení z provozu.
– Trvale udržovat pořádek a čistotu plynového zařízení a dbát, aby se u zařízení nezdržovaly nepovolané
osoby.
– Neprodleně hlásit provozovateli okolnosti, které obsluze ztěžují obsluhu zařízení (při náhlé
nevolnosti).
– Zapisovat do provozního deníku údaje o začátku a konci směny, kontroly provedené obsluhou
a údržbářské práce, opravy, kontroly a revize.
– Obsluha plnicí stanice a výdejního stojanu CNG nesmí sama provádět žádné opravy strojního zařízení
a měnit nastavení zabezpečovacích armatur.
Zvláštním případem je provádění servisních zákroků.
Servisní pracovník nesmí při opravách a dalších činnostech porušit bezpečnost provozu. Musí dbát na
zvýšenou bezpečnost při odstranění krytů výdejního stojanu, aby nedošlo k úrazu jeho, ani náhodného
zákazníka.
Při manipulaci s elektrickými komponenty musí zabezpečit bezpečné odpojení přívodu elektrického
proudu. Při výměně dílů smí být použity pouze schválené komponenty.
Veškeré díly podléhající schválení musí být vždy uvedeny do stavu, který předepisuje technická
dokumentace (těsnost, uzemnění, elektrostatické řemeny, elektrostaticky vodivé výdejní hadice apod.).
5.3.
Bezpečnost ekologická
Do výdejního stojanu V-line 47xx.xxx/CNG a plnicího soustrojí mohou být umístěna čidla detektoru úniku
plynu (nejsou standardní součástí dodávky výdejního stojanu), která jsou napojena na vyhodnocovací
jednotku. V případě úniku plynu (nízká koncentrace)tato jednotka automaticky únik signalizuje
a v případě ohrožení (vyšší koncentrace) okamžitě vyřadí celý systém z provozu.
V případě malého úniku plynu obsluha plnicí stanice zkontroluje systém a jestliže nezjistí žádnou závadu,
odvětrá uniklý plyn a uvede systém do dalšího provozu (malý únik při připojování a odpojování výdejní
hadice, vliv výfukových plynů). V případě vyšší koncentrace uniklého plynu vyhodnocovací jednotka odpojí
elektrický systém z provozu. Obsluha plnicí stanice odstaví stanici z provozu a ohlásí závadu odborné
firmě, která provede opravu.
5.4.
Hygiena
Výdejní stojany CNG jsou pro obsluhu a provozovatele z hygienického hlediska nezávadné.
Při provádění běžné údržby a při plnění motorových vozidel stlačeným zemním plynem (CNG) je vhodné
chránit ruce např. rukavicemi.
5.5.

Zásady první pomoci
Při plnění motorových vozidel CNG se vyvarovat vdechnutí par zemního plynu, hrozí nebezpečí
udušení.
Zraněného je třeba vynést z nebezpečného prostoru na čerstvý vzduch. Pozor na vlastní bezpečnost,
pamatujte rovněž na nebezpečí požáru a výbuchu. Zraněného pohodlně uložte, uvolněte mu oděv a
zanechte v naprostém klidu (nesmí mluvit ani chodit). Zavolejte lékaře nebo ho dopravte do
3
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci



ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
nemocnice. Při dýchavičnosti nebo zástavě dechu podejte zraněnému kyslík nebo zaveďte umělé
dýchání.
V případě vniknutí zemního plynu do očí je třeba neprodleně nalít na oči menší množství vody,
opatrně rozevřít víčka a oči propláchnout velkým množstvím tekoucí vody (cca 15 min.) a následně
vyhledat lékařské ošetření.
Při styku zemního plynu s pokožkou opláchnout místo velkým množstvím vody, svléknout oděv a
boty, které se dostaly do styku se zemním plynem (pozor na nebezpečí požáru a výbuchu), zasažené
části pokožky oplachovat tekoucí vodou (cca 15 min).
Při popálení je dobré poraněné místo ihned ochladit studenou vodou z vodovodu (cca 15 min.). Místo
ničím nemazat, navštívit lékaře. Jako nouzový obvaz přikládat pouze sterilní gázy, při rozsáhlých
popáleninách zabalit zraněného do čistého prostěradla – neodstraňovat šaty! Chytne-li oblečení,
neutíkat (oheň se rozdmýchává), uhasit vodou, udusit plameny dekou – kabátem, válením po zemi.
Octne-li se někdo uprostřed ohně, okamžitě zalehnout. Plamen, který zasáhne obličej, může způsobit
životu nebezpečné popáleniny dýchacího ústrojí.
6.
6.1.
TECHNICKÝ POPIS
Základní charakteristika
Výdejní stojany (VS) V-line 47xx.xxx/CNG jsou řešeny jako unifikovaná modifikace VS V-line Major
47xx.xxx s využitím speciálního výdejního modulu typu 8690.xxx/CNG – jednoduše připojitelného k VS Vline Major H 46xx.xxx/47xx.xxx a V-line Major R 46xx.xxx/47xx.xxx.
Variantně mohou být provedeny v 2 tvarových modifikacích – provedeních hadicového modulu.
a) V-line H 47xx.xxx/CNG – vysoké provedení hadicového modulu s volně zavěšenými hadicemi
b) V-line R 47xx.xxx/CNG – nízké provedení hadicového modulu se systémem automatického
vtahování hadic.
K oběma tvarovým modifikacím výdejních stojanů je připojen samostatný modul pro plnění nádrží vozidel
stlačeným zemním plynem (CNG) – typ 8690.xxx/CNG, jehož koncepce a konstrukční provedení umožňuje
velmi snadné mechanické a elektrické připojení k hadicovému modulu standardního výdejního stojanu.
Modul CNG lze použít v jednostranném nebo oboustranném provedení s měřicím agregátem v modifikaci
MONO, DUO nebo DUPLEX. Elektrické a elektronické prvky modulu CNG jsou propojeny s řídicí
elektronikou mateřského výdejního stojanu.
Konstrukce výdejních stojanů V-line 47xx.xxx/CNG je tvořena těmito základními moduly:
- skelet
- elektrické zařízení
- modul pro výdej CNG
6.2.
Nebezpečné zóny
Stanovení nebezpečných zón uvnitř a vně VS je definované dle evropské normy prEN 13638.
Vnitřní prostor modulu CNG – ZÓNA 1.
Vnitřní prostor hadicové sekce modulu CNG – ZÓNA 2.
Vnější prostor skříně modulu CNG do vzdálenosti 1000 mm vertikálně nad horním okrajem skříně
a do vzdálenosti 200 mm horizontálně od skříně všemi směry až k zemi je prostor – ZÓNA 2.
Skříň elektronického počitadla ukotvená na sloupu hadicového modulu VS je oddělena přepážkou typu 1.
Skříň je konstrukčně provedena se stupněm ochrany krytem IP67/IP54/IP43 dle EN 60529 – uvnitř a vně
skříně je prostor bez nebezpečí výbuchu.
4
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
6.3.
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Skelet výdejního stojanu
Skelet je řešen jako samonosná konstrukce z minimálního počtu konstrukčních prvků umožňující upevnění a
připojení komponentů výdejního systému, propojovacích potrubí, výdejních hadic a elektrických zařízení. Při
návrhu skeletu byl respektován požadavek na maximální unifikaci dílů v rámci jednotlivým produktových
modifikací.
Skelet VS tvoří nosný vertikální sloup ke kterému je z jedné strany připevněn boční modul, určený pro
ukotvení VS k refýži a pro připojení VS k elektrickým rozvodům čerpací stanice. Opláštění bočního modulu je
tvořeno samonosným integrálním krytem a dvěma celoplošnými dveřmi.
Z druhé strany je k nosnému sloupu připojen kompaktní samonosný výdejní modul 8690.xxx/CNG
Všechny díly karoserie jsou vyrobeny z ušlechtilých materiálů s vysokou životností a nízkými noroky na
údržbu v průběhu provozu a zaručují dokonalou antikorozní ochranu.
Základ a vnitřní díly skeletu jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného ocelového plechu.
Vnější kryty jsou zhotoveny z vysokojakostního nerezového plechu (X5CrNi18-10 –EN 10088/1-3-95, AISI
304 – IASTM A 276-90) s úpravou povrhu broušením a kartáčováním.
Lakované díly (dveře, skříň elektronického počitadla, kryt modulu CNG(, tvořící barevný design VS jsou
vyrobeny ze speciálně povrchově chráněného ocelového plechu s hliníkovou nebo zinkovou ochrannou
vrstvou nebo z hliníkového plechu a opatřeny vysoce odolným nátěrem – základním epoxyesterovým
práškovým plastem a vrchním akryluretanovým emailem.
Oboje dveře modulu a modulu CNG a boční kryt modulu CNG jsou uzamykatelné – po odemknutí, vyklopení
a odpojení zemnicích kabelů je lze vyjmout, čímž se zpřístupní prostor k měřicím agregátům a rozvodným
krabicím.
Masky skříně elektronického počitadla jsou rovněž uzamykatelné. Po odemknutí je lze vyklopit až o 110°
směrem nahoru a zajistit v této otevřené poloze pro snadný přístup k elektronickému počitadlu a displejům.
Z vnitřní strany je do výřezu masky vlepeno sklo, pod nímž je k masce připojen číselník s údaji pro
zákazníka.
Kryt výdejních pistolí je vyroben z hliníkové slitiny a umožňuje ergonomické a spolehlivé zavěšení výdejní
pistole.
Konstrukce skeletu splňuje požadavky norem pr EN 13638; ČSN EN 13617-1.
6.4.
Konstrukce výdejního modulu 8690.xxx/CNG
Ve spodní části výdejního modulu CNG je na vstupu do VS umístěn pákový uzavírací kulový ventil, který
současně slouží pro připojení přívodního potrubí stlačeného plynu. Uzavírací kulový ventil je přes zpětný
ventil připojen pomocí rohové armatury k elektromagnetickému ventilu.
Na výstup elektromagnetického ventilu je přes spojovací trubku a šroubení připojeno elektronické měřidlo
hmotnostního průtoku.
Na výstup hmotnostního průtokoměru je připojena rozvodná kostka která slouží k připojení propojovacího
potrubí mezi průtokoměrem a výstupní armaturou a k připojení tlakového čidla.
Na výstupní armatuře zakotvené ve skeletu modulu je pomocí šroubení připojena výdejní hadice
s bezpečnostními trhacími spojkami, které slouží při extrémním tahovém namáhání k rozpojení výdejní
hadice v ručeném místě a současně uzavřou průtok oběma odděleními konci výdejní hadice. Bezpečnostní
trhací spojky lze po rozpojení opakovaně spojit a provozovat.
Výdejní hadice je končena výdejní pistolí. V kompaktní výdejní pistoli je integrován kromě plnicí koncovky
trojcestný ventil, jehož pomocí je po ukončení výdeje odváděn přetlak z plnicí koncovky zpětnou hadicí a
potrubní systém výdejního modulu do zpětného potrubí rozvodu plnicí stanice, které odvádí zbytkový plyn na
sání kompresoru.
U vícestupňových systémů plnění jsou na spojovací trubku před vstupem do elektronického měřidla pomocí
šroubení připojeny trubkové rozvody jednotlivých tlakových stupňů. Každý tlakový stupeň je na vstupu svého
trubkového rozvodu osazen pákovým uzavíracím kulovým kohoutem vstupu, uzavíracím elektromagnetickým
ventilem a zpětným ventilem.
Konstrukce a provedení výdejního modulu 8690.xxx/CNG a jeho komponentů je zřejmé z příloh.
Schéma jednostupňového, dvoustupňového a třístupňového systému se nachází v přílohách.
5
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
6.5.
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Elektrické zařízení výdejního stojanu
Elektronické počitadlo ADP1/T/CNG, ADP2/T/CNG
VS V-line Major 47xx.xxx(CNG jsou vybaveny novou multifunkční elektronickou řídicí jednotkou
ADP1/T/CNG, ADP2/T/CNG s jednočipovým mikrokontrolerem pro řízení všech funkcí VS – řízení
současného výdeje 1 až 2 produktů na dvou nezávislých místech.
Elektronická řídicí jednotka je vybavena SW se speciálním bezpečným algoritmem, který na základě
dynamického měření plnicího tlaku v systému, okamžité teploty stlačeného plynu a okamžité teploty okolního
prostředí řídí plnění nádrže motorového vozidla.
Tímto speciálním algoritmem plnění je zabezpečeno bezpečné naplnění vozidla – elektronický systém
nedovolí překročení množství náplně v nádrži vozidla a zároveň ani překročení přetlaku 20 MPa při teplotě
plynu v nádrži vozidla 15 °C. Na konci plnění nesmí dojít v plněné nádrži k překročení přetlaku 26,5 MPa a
teploty 82. °C.
Základní charakteristika elektronické řídicí jednotky ADP1/T/CNG, ADP2/T/CNG :
1. Jedno až třístupňový systém plnění nezávisle pro obě strany VS.
2. Pně automatický proces plnění. Přepínání polnicích stupňů je řízeno automaticky poklesem průtoku
– mezní hodnoty se nastavují pomocí volitelných parametrů.
3. Ovládání VS pomocí tlačítka START/STOP – stiskem tlačítka START je zahájeno plnění, ukončení
plnění zajistí automaticky řídicí jednotka. Tlačítko STOP se použije pouze v případě požadavku
na předčasné ukončení plnění – nádrž vozidla ještě není naplněna.
4. Hmotnostní průtokoměr je k elektronické jednotce připojen pomocí implementovaného protokolu
MODBUS prostřednictvím sběrnice RS 485. Průtokoměry jsou připojeny na interní sběrnici RS 485
pro komunikaci s displeji.
5. Komunikační propojení průtokoměru a řídicí jednotky je realizováno v jiskrově bezpečném provedení
– prostřednictvím certifikované zenerovy bariéry.
6. Možnost nastavení měřených jednotek (kg, libry, m3) v režimu kalibrace. Meřené jednotky nemají mít
vliv na správnou funkci algoritmu bezpečného plnění.
7. Světelná signalizace RED/GREEN pro každé výdejní místo- červená – obsazeno/ zelená – volno.
8. Jednoduchý program pro PC na konfiguraci průtokoměru přes sériový port pomocí protokolu
MODBUS. Umožňuje jednoduchým způsobem nastavit průtokoměr pro funkci ve VS.
9. Připojení k elektronickému řídicímu systému čerpací stanice alternativně prostřednictvím
komunikační linky RS 485 (ISO 8482) řízené vlastním komunikačním protokolem EASYCALL.
Na zvláštní požadavek může být řídicí jednotka ADP1/T/CNG, ADP2/T/CNG vybavena modulem
IFSM, který tvoří komunikační rozhraní dle standardu IFSF /International Forecourt Standards
Forum). Komunikační vrstva dle standardu IFSF může být buď LON s fyzickým rozraním FTT-10
(Free Topology Tranceiver) nebo TCP/IP – Ethernet.
10. Nastavení konfigurace řídicí jednotky a řídicí funkce pomocí programovatelných parametrů.
11. Při výpadku napájení, případně poklesu napětí zůstává údaj o načerpaném množství na displejích
po dobu minimálně 30 minut.
12. Nenulovatelné součtové počitadlo zaznamenává údaje o celkově vydaném množství produktu nebo
celkové ceně.
Dle požadavku může být VS vybaven součtovým počitadlem.
- elektromechanické součtové počitadlo (7míst) – zobrazuje celkový vydaný objem produktu od
počátku provozu. Pro každý produkt samostatné počitadlo. Součtová počitadla jsou zabudovaná
z vnitřní strany do výřezů v číselníku masky.
6.5.1. Displeje
zobrazují informace o vydaném množství, celkové ceně a nastavené jednotkové ceně produktu. Standardně
jsou použity velkoplošné LCD displeje s podsvětlením pomocí LED diod – BACK LIGHT (BLD displej).
Displeje jsou uchyceny na číselník, který je připevněn na vnitřní stranu masky za vlepené ochranné sklo
skříně elektronického počitadla. Doba zachování údajů na BLD displeji po výpadku napájecího napětí je
minimálně 30 minut. Desetinná tečka se na displejích zobrazuje automaticky podle nastavení parametru na
elektronickém počitadle. Zapnutí a vypnutí osvětlení displejů se provádí automaticky se zapnutím či
vypnutím napájení elektronického počitadla.
6
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
6.5.2. Moduly jednotkových cen
Zobrazují údaje o nastavených cenách jednotlivých produktů. Pro každý produkt je samostatný displej na
integrovaném modulu. V průběhu výdeje je zobrazována pouze jednotková cena čerpaného produktu.
Dodávají se jako speciální variantní vybavení.
6.5.3.
Elektronický hmotnostní průtokoměr
Standardně je používán průtokoměr MicroMotion CNG050, variantně průtokoměry firmy Endress+Haouser
typu CNGmass DN 15, DN 25. Progresivní systém elektronické kalibrace měřidla je realizován přímo
mikroprocesorem měřidla nebo mikroprocesorem elektronického počitadla. Nastavení parametrů a
kalibračních hodnot v elektronickém počitadle se provádí dálkově pomocí servisní infraklávesnice.
6.5.4. Elektrická rozvodná krabice
Slouží k propojení přívodních napájecích kabelů s napájecími a ovládacími okruhy VS. Jsou použity
schválené nevýbušné rozvodné krabice v provedení EEx e fy Adast Systems, a.s, eventuálně firmy ROSE,
STAHL, BARTEC apod. v plastovém nebo hliníkovém provedení osazené schválenými plastovými nebo
kovovými nevýbušnými vývodkami EEx e.
6.5.5. Čidlo tlaku
Je vřazeno do tlakového systému. Slouží pro indikaci tlaku v tlakovém systému VS. Předává informace o
tlaku do elektronického počitadla, které řídí plnění vozidla podle stanoveného algoritmu v programu
počitadla.
6.5.6. Čidlo teploty
Je umístěno ve větraném prostoru výdejního modulu CNG. Slouží pro měření okamžité teploty okolního
vzduchu. předává informace o teplotě do elektronického počitadla, které řídí plnění vozidla podle
stanoveného algoritmu v programu počitadla.
6.5.7.
Připojení výdejního stojanu k tankovacímu automatu
Výdejní stojany ADAST V-line 47xx.xxx/CNG je možné připojit k externímu automatu (ADAST CARD), který
umožňuje bezhotovostní a bezobslužné plnění motorových vozidel pomocí bezkontaktních, magnetických
nebo čipových karet odpovídajícího mezinárodního standardu, včetně tisku dokladu.
Výdejní stojany CNG je rovněž možno podle požadavku zákazníka připojit prostřednictvím rozhraní RS 485
k externím kreditním a bankovním automatům.
Do výdejního stojanu V-line 4701.010/CNG(MONO) je možné integrovat tankovací automat ADAST CARD pro
bezhotovostní a bezobslužné plnění motorových vozidel pomocí bezkontaktních, magnetických nebo
čipových karet odpovídajícího mezinárodnímu standardu.
7.
PROVEDENÍ
Výdejní stojany pro plnění zemním plynem se vyrábějí v několika typových provedeních
Typ
Počet pneumatických
modulů
Počet
výdejních míst
Označení
4701.010/CNG
1
1
MONO
4701.020/CNG
1
2
DUO
4701.100/CNG
1
1
MONO - MAX
4701.110/CNG
1
2
DUO - MINIMAX
4701.200/CNG
1
2
DUO - MAX
4702.020/CNG
2
2
DUPLEX
4702.110/CNG
2
2
DUPLEX - MINIMAX
4702.200/CNG
2
2
DUPLEX - MAX
7
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Výdejní stojany CNG dodávají ve 3 základních verzích podle systému plnění.
47xx.xxx/CNG I
jednostupňový systém
plnění z jednoho zásobníku
47xx.xxx/CNG II
dvoustupňový systém
plnění ze 2 sekcí zásobníku
s automatickým přepínáním
47xx.xxx/CNG III
třístupňový systém
plnění ze 3 sekcí zásobníku
s automatickým přepínáním
8.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Měřené médium
Elektronické
Stlačený zemní plyn (CNG)
ADP1/T/CNG, ADP2/T/CNG
Displej
LCD s podsvětelením – BACK LIGHT DISPLAY (BLD
Napájení řídicí elektroniky
Unap
Pnap
1/N/PE AC 230 V ±15 %, 50 Hz
příkon 85 VA
Napájení průtokoměru
Unap
Pnap
24 V DC ±15 %
příkon 5 až 8 W
Napájení elektroniky ADAST CARD
Unap
Pnap
1/N/PE AC 230 V ±15 %, 50 Hz
příkon 120 VA
Napájení elektromagnetický ventilů –
alternativně
Unap
Pnap
24 V DC ±15 %
Zobrazení objemu
příkon
13 až 18 W
6-ti místné s nastavením pozice požadovaného řádu
Zobrazení ceny
6-ti místné s nastavením pozice požadovaného řádu
Zobrazení jednotkové ceny
4 místné s nastavením pozice požadovaného řádu
Součtové počitadlo objemu
elektromechanické – 7 míst
elektronické – 11 míst
230 V ±15 %
Komunikační rozhraní pro připojení průtokoměru
k elektronickému počitadlu ADP1/T/CNG, ADP2/T/CNG
Alternativně používané průtokoměry
Jmenovitá světlost DN
Max. průtok Qmax
Min. průtok Qmin
Nejmenší odměr Vmin
Max. průtok Qmax
Min. průtok Qmin
Nejmenší odměr
Přesnost měření (výdeje)
Maximální provozní tlak
plynu
Minimální provozní tlak
Zkušební tlak
Provozní teplota okolního prostředí
Provozní teplota média
Dosah výdejní hadice
Maximální hladina hluku
Komunikační rozhraní
Střední operativní doba trvání opravy
Střední technický život
Protokol MODBUS
Endress+Hauser
Promass
60
Promass
63
mm
15
25
kg.min-1
kg . min-1
kg
3
m .min-1
m3.min-1
m3
30
0,3
2
40
0,4
3
70
1
5
100
1,5
7
Pmax
Pmin
PZ
MicroMotion
CNG
mass
15
15
30
0,3
2
40
0,4
3
±1,0 %
CNG
mass
25
25
CNG050
70
1
5
100
1,5
7
25,0 MPa
7,0 MPa
40,0 MPa
-30 až +55 °C
-40 až +125 °C
4m
60 dB
RS 485, IFSF LON, TCP/IP (Ethernet
too = 25 min
tz = 7 let
8
15
70
0,77
2
100
1,1
3
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
8.1.
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Technické parametry výdejního stojanu CNG MONO
Max. průtok Qmax
Min. průtok Qmax
Nejmenší odměr Vmin
8.2.
V-line 4701.010/CNG
30 kg.min-1 / 40 m3.min-1
0,3 kg.min-1 / 0,4 m3.min-1
2 kg / 3 m3
Technické parametry výdejního stojanu CNG DUO
V-line 4701.020/CNG
Max. průtok Qmax
Min. průtok Qmax
Max. průtok Qmax při výdeji z jedné pistole
Min. průtok Qmax při výdeji z obou pistolí současně
Nejmenší odměr Vmin
8.3.
30 kg.min-1 / 40 m3.min-1
0,3 kg.min-1 / 0,4 m3.min-1
30 kg.min-1 / 40 m3.min-1
2x 20 kg.min-1 /2x 30 m3.min-1
2 kg / 3 m3
Technické parametry výdejního stojanu CNG MONO MAX
V-line 4701.100/CNG
Max. průtok Qmax
Min. průtok Qmax
Nejmenší odměr Vmin
8.4.
70 kg.min-1 / 100 m3.min-1
1 kg.min-1 / 1,5 m3.min-1
5 kg / 7 m3
Technické parametry výdejního stojanu CNG DUO MIN/MAX
V-line 4701.110/CNG
Max. průtok Qmax
Min. průtok Qmax
Max. průtok Qmax při výdeji z jedné pistole
Min. průtok Qmax při výdeji z obou pistolí současně
Nejmenší odměr Vmin
8.5.
30/70 kg.min-1 / 40/100m3.min-1
0,3/1 kg.min-1 / 0,4/1,5 m3.min-1
30/70 kg.min-1 / 40/100m3.min-1
20/50 kg.min-1 / 30/70 m3.min-1
2/5 kg / 3/7 m3
Technické parametry výdejního stojanu CNG DUO MAX
V-line 4701.200/CNG
Max. průtok Qmax
Min. průtok Qmax
Max. průtok Qmax při výdeji z jedné pistole
Min. průtok Qmax při výdeji z obou pistolí současně
Nejmenší odměr Vmin
8.6.
70 kg.min-1 / 100 m3.min-1
1 kg.min-1 / 1,5 m3.min-1
70 kg.min-1 / 100 m3.min-1
2x 30 kg.min-1 /2x 40 m3.min-1
5 kg / 7 m3
Technické parametry výdejního stojanu CNG DUPLEX
V-line 4702.020/CNG
Max. průtok Qmax
Min. průtok Qmax
Max. průtok Qmax při výdeji z jedné pistole
Min. průtok Qmax při výdeji z obou pistolí současně
Nejmenší odměr Vmin
8.7.
30 kg.min-1 / 40 m3.min-1
0,3 kg.min-1 / 0,4 m3.min-1
2x 30 kg.min-1 / 2x 40 m3.min-1
2x 30 kg.min-1 / 2x 40 m3.min-1
2 kg / 3 m3
Technické parametry výdejního stojanu CNG DUPLEX MIN/MAX
V-line 4702.110/CNG
Max. průtok Qmax
30/70 kg.min-1 / 40/100m3.min-1
9
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
Min. průtok Qmax
Max. průtok Qmax při výdeji z jedné pistole
Min. průtok Qmax při výdeji z obou pistolí současně
Nejmenší odměr Vmin
8.8.
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
0,3/1 kg.min-1 / 0,4/1,5 m3.min-1
30/70 kg.min-1 / 40/100m3.min-1
20/50 kg.min-1 / 30/70 m3.min-1
2/5 kg / 3/7 m3
Technické parametry výdejního stojanu CNG DUPLEX MAX
V-line 4702.200/CNG
Max. průtok Qmax
Min. průtok Qmax
Max. průtok Qmax při výdeji z jedné pistole
Min. průtok Qmax při výdeji z obou pistolí současně
Nejmenší odměr Vmin
9.
70/70 kg.min-1 / 100/100 m3.min-1
1 kg.min-1 / 1,5 m3.min-1
70 kg.min-1 / 100 m3.min-1
2x 70 kg.min-1 /2x 100 m3.min-1
5 kg / 7 m3
ZNAČENÍ
Každý vyrobený a expedovaný výdejní stojan je opatřen na viditelném místě karoserie štítkem s uvedením
těchto hlavních údajů:
1. Název, značka a sídlo výrobce
Adast Systems, a.s. CZ – 679 04 ADAMOV
2. Údaj o specifikaci použití výdejního stojanu
Výdejní stojan na CNG
3. Typ
viz přílohu 21, 22
3
4. Nejmenší odměr Vmin [kg], [m ]
nejmenší odměr v garantované přesnosti měření
5. Maximální průtok Qmax [kg.min-1], [m3.min-1]
maximální průtok, pro který je výdejní stojan
certifikován
6. Minimální průtok Qmin [kg.min-1], [m3.min-1]
minimální průtok, pro který je výdejní stojan
certifikován
7. Maximální provozní tlak pmax [MPa]
maximální tlak stanovený pro provoz výdejního
stojanu
8. Minimální provozní tlak pmin [MPa]
minimální tlak stanovený pro provoz výdejního
stojanu
9. Schválení typu měřidla
číslo certifikátu vydaného certifikačním
metrologickým úřadem
označení CE s číslem notifikovaného orgánu, který
se účastní kontroly výroby
10.
11.
II 2G IIA T3
specifické označení ochrany proti výbuchu
doplněné o symbol skupiny a kategorie zařízení,
skupinu výbušnosti čerpaných látek a teplotní třídu
12. ES cerfitikát o přezkoušení typu
číslo certifikátu vydaného certifikačním orgánem
13. Elektrické parametry
hodnoty napájení výdejního stojanu a vytápění
14. Výrobní číslo / rok výroby
podle evidence výrobce výdejních stojanů
10.
UVEDENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU CNG DO PROVOZU
10.1. Uvedení výdejního stojanu a elektronického počitadla do pracovního stavu
•
•
Zavěsit výdejní pistoli.
Zapnout napájení výdejního stojanu (napájení elektroniky) v rozváděči čerpací stanice.
10
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
•
•
•
•
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Při zmáčknutí zeleného tlačítka START provede počitadlo samostatně test displeje (test osmiček),
osmičky se vynulují a po připojení výdejní pistole na nádrž vozidla je možno provést výdej.
Výdej lze ukončit stisknutím červeného tlačítka STOP.
V případě zapnutí stojanu s odvěšenou pistolí se tato musí zavěsit a znovu odvěsit, aby došlo
k aktivaci výdejního stojanu (vynulování počitadla).
Potom je možno provádět výdej pohonné látky.
10.2. Uvedení výdejního stojanu a elektronického počitadla do vypnutého stavu
•
Vypnout napájení výdejního stojanu (napájení elektroniky) v rozváděči čerpací stanice.
10.3. Nové uvedení výdejního stojanu a elektronického počitadla do provozu po
výpadku sítě a poklesu napětí
•
•
•
11.
Při výpadku sítě nebo změně napětí mimo přípustné meze zůstává na displeji počitadla uchována
informace o objemu a ceně vydaného CNG v intervalu od posledního zahájení výdeje (stisknutí
tlačítka START).
V případě, že k výpadku sítě došlo přímo při výdeji CNG, je nutno stisknout červené tlačítko STOP
(na displeji zůstane vydaná hodnota objemu a ceny média) a vyinkasovat částku, která zůstala na
displeji zobrazena.
Při obnovení sítě je elektronické počitadlo v pracovním stavu a stisknutím tlačítka START lze
uskutečnit další výdej CNG.
PLNĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL STLAČENÝM ZEMNÍM PLYNEM
Po instalaci výdejního stojanu zapnout napájení výdejního stojanu (napájení elektroniky) v rozváděči čerpací
stanice.
Stisknout zelené tlačítko START a pozvolným otevřením uzavíracích kohoutů na přívodním potrubí
stlačeného CNG provést zaplnění pneumatického okruhu výdejního stojanu. Při zaplnění kontrolovat těsnost
spojů pneumatického okruhu a tlak na manometru zabudovaném v bočním krytu modulu CNG.
V případě, že nebyla zjištěna žádná závada, je výdejní stojan připraven k provozu.
11.1. Plnění motorových vozidel na plnicích stanicích s obsluhou
Plnění motorových vozidel stlačeným zemním plynem mohou provádět pouze dokonale vyškolení
pracovníci obsluhy plnicí stanice CNG.
Obsluha plnicí stanice CNG koordinuje pohyb vozidla v prostoru vymezeném pro plnění tak, aby hadice
výdejního stojanu CNG dosáhla k plnicí koncovce tlakové nádrže vozidla. Vozidlo může být přistaveno
pouze ke stojanu, jehož zelené signální světlo je rozsvíceno (STOJAN JE VOLNÝ).
Vozidlo připravené k plnění musí mít vypnutý motor a přídavná topení se spalovací komorou. U vozidla
obsluha stanice zkontroluje, zda tlaková nádrž má homologizační značku a zda plnicí koncovka tlakové
nádrže není poškozena. Podle typu plnicí koncovky rozhodne o přímém napojení plnicí pistole výdejního
stojanu, nebo o použití mezikusů pro konkrétní plnicí koncovky tlakových nádrží.
Pokud obsluha shledá závažné technické nedostatky na zařízení rozvodu CNG ve vozidle, odmítne
naplnit tlakovou nádrž vozidla a doporučí zákazníkovi odstranění nedostatku v odborné dílně.
Pracovník obsluhy připojí plnicí pistoli ke koncovce tlakové nádrže vozidla, zkontroluje správnost spoje
pistole s koncovkou a otevře ventil plnicí pistole.
Plnění vozidla stlačeným zemním plynem se zahájí po stisku ZELENÉHO tlačítka START na skříni výdejního
stojanu a následném automatickém vynulování počitadla stojanu. Zelené signální světlo stojanu zhasne.
Plnění vozidla je možno kdykoliv ukončit stiskem ČERVENÉHO tlačítka STOP na skříni výdejního stojanu.
V případě trvalého úniku plynu při plnění vozidla obsluha okamžitě ukončí plnění ČERVENÝM tlačítkem
STOP.
Při poklesu plnicího průtoku pod minimální hodnotu nastavenou parametrem počitadla výdejního stojanu,
dojde k automatickému ukončení plnění vozidla.
Po ukončení plnění dojde k rozsvícení červeného signálního světla stojanu. Po určité době (dle nastavení
parametru) červené signální světlo zhasne a rozsvítí se zelené signální světlo..
11
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Pracovník obsluhy provede uvolnění pistole, při kterém dojde k odvedení přetlaku z prostoru hrdla pistole
a poté pistoli odpojí z plnicí koncovky a zavěsí ji do krytu výdejního stojanu.
Obsluha zkontroluje zda z plnicí koncovky tlakové nádrže vozidla neuniká plyn.
V případě, že neshledá žádné závady, dá vozidlu pokyn k opuštění prostoru vymezeného k plnění.
Při poškození výdejního stojanu obsluha okamžitě uzavře kulové kohouty na vstupním potrubí
výdejního stojanu a provede odpojení stojanu od elektrického napájení.
S poškozeným výdejním stojanem obsluha nesmí plnit motorová vozidla, ani jinak se zařízením
manipulovat.
Závady na výdejním stojanu CNG a ostatním zařízení plnicí stanice obsluha neprodleně nahlásí
provozovateli plnicí stanice, jenž zajistí odborný servis.
11.2. Plnění motorových vozidel na samoobslužných plnicích stanicích
Plnění motorových vozidel stlačeným zemním plynem mohou provádět pouze dokonale vyškolené
osoby (zákazníci).
Vozidlo může být přistaveno pouze ke stojanu, jehož zelené signální světlo je rozsvíceno (STOJAN JE
VOLNÝ).
Hadice výdejního stojanu CNG musí dosáhnout k plnicí koncovce tlakové nádrže vozidla.
Vozidlo připravené k plnění musí mít vypnutý motor a přídavná topení se spalovací komorou. Tlaková nádrž
musí mít homologizační značku a plnicí koncovka tlakové nádrže nesmí být poškozena. Zákazník připojí
plnicí pistoli ke koncovce tlakové nádrže, zkontroluje správnost spoje pistole s koncovkou a otevře ventil
plnicí pistole.
Plnění vozidla stlačeným zemním plynem se zahájí po stisku ZELENÉHO tlačítka START na skříni výdejního
stojanu a následném automatickém vynulování počitadla stojanu. Současně se rozsvítí červené signální
světlo stojanu (STOJAN JE OBSAZEN). Zelené signální světlo stojanu zhasne.
ZELENÉ tlačítko START není vybaveno aretací, plnění vozidla proto probíhá pouze po dobu stisku tohoto
tlačítka. Jakmile se tlačítko uvolní, dojde okamžitě k automatickému přerušení plnění. Plnění je možné
opětovně zahájit dalším stiskem ZELENÉHO tlačítka START.
ČERVENÉ tlačítko STOP slouží k nouzovému ukončení plnění a odpojení výdejního stojanu od
elektrického napájení.
V případě trvalého úniku plynu nebo jiné havárie zákazník stiskem ČERVENÉHO tlačítka STOP ukončí
plnění.
Při poklesu plnicího průtoku pod minimální hodnotu nastavenou parametrem počitadla výdejního stojanu,
dojde k automatickému ukončení plnění vozidla.
Po ukončení plnění dojde k rozsvícení zeleného signálního světla stojanu (STOJAN JE VOLNÝ). Červené
signální světlo zhasne.
Zákazník provede uvolnění pistole, při kterém dojde k odvedení přetlaku z prostoru hrdla pistole a poté
pistoli odpojí z plnicí koncovky a zavěsí ji do krytu na výdejním stojanu.
Zákazník zkontroluje, zda z plnicí koncovky tlakové nádrže vozidla neuniká plyn.
V případě, že neshledá žádné závady opustí s vozidlem prostor vymezený k plnění.
Při poškození výdejního stojanu zákazník stiskem červeného tlačítka STOP odpojí stojan od
elektrického napájení.
S poškozeným výdejním stojanem zákazník nesmí plnit motorová vozidla, ani jinak se zařízením
manipulovat.
Závady na výdejním stojanu CNG a ostatním zařízení plnicí stanice zákazník neprodleně nahlásí
provozovateli plnicí stanice, jenž zajistí odborný servis.
12.
POSTUP NASTAVENÍ JEDNOTKOVÉ CENY
Upozornění!
Pokud je výdejní stojan připojen na řídicí systém plnicí stanice, změna jednotkové ceny média se provádí
přímo z řídicího systému (viz manuál pro řídicí systém plnicích stanic).
V případě, že výdejní stojan není připojen na řídicí systém plnicí stanice, pracuje v obslužném režimu.
12
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Pro nastavení jednotkové ceny je nutná manažerská infraklávesnice KL-MANINF nebo servisní klávesnice
KL-SERINF.
12.1. FUNKCE MANAŽERSKÉ KLÁVESNICE KL-MANINF A SERVISNÍ KLÁVESNICE KLSERINF
Manažerská KL-MANINF a servisní KL-SERINF klávesnice se dodávají v provedení s infračerveným
bezdrátovým přenosem IR.
IR manažerská klávesnice KL-MANINF
Umožňuje nastavení jednotkových cen a zobrazení stavu elektronických totalizérů.
Manažerská klávesnice je vybavena čtyřmi tlačítky, označenými „0“, „+“, „–“ a „R“. Tlačítko „0“ slouží
pro přechod do „nastavení jednotkových cen pro MAN“ a pro ukončení kterékoli z funkcí prováděných
manažerskou klávesnicí.
Tlačítka „+“ a „–“ se používají pro vlastní nastavení hodnot jednotkových cen resp. pro přechod do režimu
„zobrazení elektronických totalizérů“.
Tlačítko „R“ je bez funkce.
IR servisní klávesnice KL-SERINF
Umožňuje nastavení parametrů počitadla a zadávání hodnot elektronické kalibrace měřičů a ATC,
zobrazení stavu elektronických totalizérů, nastavení jednotkových cen a nastavení zpětného odsávání par.
Servisní klávesnice je vybavena čtyřmi tlačítky, standardními třemi „0“, „+“„–“ a navíc tlačítkem „S“.
Tlačítko „S“ je určeno pro přechod do režimu „nastavení parametrů/kalibrace“.
Pokud není použito tlačítka „S“, lze servisní klávesnici používat pro všechny funkce, pro které je
použitelná manažerská klávesnice a ovládání je stejné jako u manažerské klávesnice.
Poznámka
K přechodu do nastavení jednotkových cen v režimu MAN nedojde, pokud již bylo od posledního
zapnutí počitadla alespoň jednou stisknuto tlačítko START. Do nastavení se nepřejde ani v případě, že byl
ukončen výdej stisknutím tlačítka STOP b čerpání CNG nebo předchozí transakce nebyla uvolněná pomocí
vstupu RLS.
12.2. Nastavení jednotkových cen manuálně
Nezbytné podmínky pro přechod do nastavení jednotkových cen
– pracovní režim MAN
– od posledního zapnutí počitadla nebylo stisknuto tlačítko START
– ukončené transakce musí být potvrzeny (uvolnění prostřednictvím vstupů RLS).
V režimu MAN se jednotkové ceny produktů nastavují pomocí manažerské KL-MANINF nebo servisní
klávesnice KL-SERINF.
1. Do režimu nastavování jednotkových cen se uživatel dostane stiskem klávesy „0“.
2. V režimu nastavování jednotkových cen
na 1. řádku displejů (tj. na řádku celkové ceny) se zobrazí číslo strany, pro kterou je jednotková
cena
nastavována („1“…strana A, „2“… strana B),
na 2. řádku displejů (tj. na řádku celkového objemu) se zobrazí číslo pistole, pro kterou je
jednotková
cena nastavována,
na 3. řádku displejů (tj. na řádku jednotkové ceny) se rozbliká číslice, jejíž hodnotu uživatel
nastavuje.
3. Uživatel
pomocí klávesy „+“ zvyšuje hodnotu aktuálně nastavované (tj. blikající) číslice (hodnota 9 přechází
na hodnotu 0), držením tlačítka „+“ listujeme hodnotami 0–9, tzv. funkce autorepeat,
pomocí klávesy „–“ posouvá nastavování číslic směrem k vyšším řádům,
4. Nastavování hodnoty jednotkových cen uživatel může kdykoliv ukončit zmáčknutím klávesy „0“.
5. Tímto se nastavené jednotkové ceny zapíší do nonvolatilní paměti a počitadlo se vrátí do režimu MAN.
13
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
12.3. Nastavení jednotkových cen z řídicího systému v režimu AUTO
V režimu AUTO se jednotkové ceny nastavují z řídicího systému pro každou transakci nezávisle na
jednotkových cenách, které jsou nastavené pro režim MAN.
Jednotkové ceny pro režim AUTO se nastavují pro každé výdejní místo dynamicky příkazem „povolení
čerpat“ posílaným z konzoly čerpací stanice nebo příkazem „nastavení cen“. Všechny tyto příkazy jsou
součástí specifikace komunikačního protokolu EASYCALL.
12.4. Zobrazení elektronických totalizérů
Počitadlo ADP/T/CNG je vybaveno nenulovatelnými elektronickými totalizéry objemu a ceny pro
jednotlivé
výdejní pistole.
Totalizéry lze zobrazit na displejích strany pomocí manažerské klávesnice KL-MANINF nebo pomocí servisní
klávesnice KL-SERINF. Zobrazení totalizéru lze přepnout sepnutím spínače START na dané straně.
Suma objemu (resp. suma ceny) se zobrazují na displejích strany na spojených řádcích celkové ceny a
celkového objemu.
Oba displeje strany zobrazují stejnou sumu.
Jako první znak zleva se na řádku celkové ceny zobrazí: - „U“ při zobrazení sumy objemu
- „A“ při zobrazení sumy ceny
Druhý znak zleva na řádku celkové ceny představuje nejvyšší řád příslušné sumy.
Šestý znak zleva na řádku objemu představuje nejnižší řád příslušné sumy.
Sumy se počítají a zobrazují s počtem desetinných míst podle nastavení parametrů počitadla.
Na řádku jednotkové ceny je zobrazeno číslo strany a pistole právě zobrazovaného totalizéru:
např.: 1 - 3...strana A - pistole č. 3;
2 - 1...strana B - pistole č. 1.
Postup zobrazení:
1. Obě výdejní místa musí být volná (na žádném z obou výdejních míst neběží transakce a ukončené
transakce musí být potvrzeny).
2. Pro zobrazení sumy objemu stiskněte tlačítko „+“, pro zobrazení sumy ceny stiskněte tlačítko „–“.
3. Na displejích stran se po stisknutí tlačítka „+“ (resp. „–“) rozsvítí a zhasnou všechny segmenty
(podobně jako při zahájení transakce pro kontrolu, zda všechny segmenty správně ukazují) a krátce
se zobrazí celkový počet výpadků napájecího napětí.
4. Poté se na displejích stran zobrazí „U“ a suma objemu příslušné pistole (resp. „A“ a suma ceny
příslušné pistole).
5. Opakovanými stisky tlačítka „+“ nebo nebo stisknutím tlačítka START na dané straně lze přecházet na
zobrazení totalizérů objemu dalších výdejních pistolí (opakovanými stisky tlačítka „–“nebo stisknutím
tlačítka START na dané straně lze přecházet na zobrazení totalizérů ceny dalších výdejních pistolí).
6. Stisknutím tlačítka „0“ ukončíte prohlížení elektronických totalizérů a v případě, že byla aktivována
teplotní a elektronická kalibrace, přejdete do režimu zobrazení jejího nastavení.
7. Nastavení teplotní kalibrace ATC pro příslušnou pistoli je uvedeno textem AtC. Nastavení elektronické
kalibrace měřiče příslušné pistole je uvedeno textem EC.
8. Stisknutím tlačítka „0“ ukončíte prohlížení a vrátíte se do normálního režimu.
13.
ÚDRŽBA VÝDEJNÍHO STOJANU CNG A JEHO JEDNOTLIVÝCH
FUNKČNÍCH CELKŮ
Provozovatel plnicí stanice CNG je povinen provozovat výdejní stojan bezpečně, spolehlivě a hospodárně.
Provozovatel je povinen:
- Ustanovit pracovníka odpovědného za provoz a technický stav výdejního stojanu a jeho jednotlivých
komponentů.
- Zajistit kontroly, ověření (zkoušky) a odbornou údržbu výdejního stojanu
-
Provádět záznamy o provozu výdejního stojanu viz bod 5.2.
14
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Všechny opravy funkčních celků výdejního stojanu smí provádět pouze servisní firma a její pracovníci
s příslušným oprávněním.
Opravy, výměny a demontáže níže uvedených celků výdejního stojanu jsou podmíněny uzavřením
kulových kohoutů na vstupním potrubí výdejního stojanu.
Zemní plyn z pneumatického okruhu výdejního stojanu musí být vypuštěn před zahájením oprav
pomocí mezikusu (přípravku) plnicí pistolí stojanu.
Při servisních úkonech a opravách výdejního stojanu CNG je nutno postupovat nanejvýš opatrně.
POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH CELKŮ VÝDEJNÍHO STOJANU CNG
13.1. Uzavírací kulový kohout pákový
Je umístěn ve spodní části pneumatického modulu na vstupním potrubí výdejního stojanu.
Je určen k okamžitému uzavření průtoku média v případě havárie nebo při servisu výdejního stojanu.
U vícestupňových systémů plnění, má vstupní potrubí každého tlakového stupně svůj vlastní uzavírací
kulový kohout.
Kulový kohout se běžně neudržuje, případná závada je řešena jeho výměnou.
Výměnu může provést pouze pracovník autorizované servisní firmy.
13.2. Zpětný (jednosměrný) ventil
Je určen k usměrnění průtoku média. U více stupňových systémů plnění zabraňují jednosměrné ventily
zpětnému tlakování potrubí nižších stupňů.
Zpětné ventily se běžně neudržují, případné závady jsou řešeny výměnou poškozeného ventilu.
Výměnu může provést pouze pracovník autorizované servisní firmy.
13.3. Elektronické měřidlo hmotnostního průtoku
Výdejní stojany CNG jsou vybaveny špičkovými elektronickými měřidly hmotnostního průtoku. Měřidlo je
tvořeno vlastním měřícím senzorem hmotnostního průtoku média, který pracuje na principu Coriolisových
sil a mikroprocesorovou jednotkou, která kromě nastavení parametrů měření a kalibrace rovněž zajišťuje
komunikační propojení s elektronickým počitadlem výdejního stojanu nebo propojení s nadřazeným
řídicím systémem pomocí interface.
Elektronické měřidlo je od výrobce nastaveno a seřízeno. Opravy a případné změny nastavení smí provádět
pouze odborný pracovník autorizované servisní firmy za účasti pracovníka ČMI (Český metrologický
institut), který provede následnou kontrolu přesnosti a úřední ověření. ČMI je povinen na základě
příslušných zákonných předpisů elektronické měřidlo periodicky kontrolovat.
13.4. Elektromagnetický řídicí ventil
Elektromagnetický řídicí ventil je umístěn na vstupu pneumatického systému výdejního stojanu.
Otevření a zavření elektromagnetického ventilu je řízeno elektronickým počitadlem výdejního stojanu.
U vícestupňových systémů plnění je elektromagnetickým řídicím ventilem osazen každý přívodní stupeň
výdejního stojanu.
Elektromagnetický řídicí ventil se běžně neudržuje, případná závada je řešena jeho výměnou.
Výměnu může provést pouze pracovník autorizované servisní firmy.
13.5. Manometr výdejního stojanu CNG
Manometr je umístěn na čelním krytu modulu CNG. Jeho měřící rozsah je 0÷400 bar. Zobrazuje okamžitý
tlak plnění vozidla stlačeným zemním plynem. Manometr obsahuje glycerínovou náplň pro tlumení
15
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
tlakových rázů. Je připojen nerezovou trubičkou  6x1, pomocí šroubení k potrubnímu rozvodu výdejního
stojanu CNG.
Manometr se běžně neudržuje, jeho poškození je řešeno výměnou.
Výměnu může provést pouze pracovník autorizované servisní firmy.
13.6. Potrubní rozvody výdejního stojanu CNG
Stlačený zemní plyn (CNG) je ve výdejním stojanu rozváděn nerezovými trubkami
 18x3. Trubky jsou spojovány pomocí nerezových šroubení se zářeznými kroužky. Součástí potrubního
rozvodu jsou dílčí mezikusy a rozvodné kostky.
Je využíváno těsnění pomocí „O“ kroužků z materiálu VITON, odolného vůči agresivním médiím i velmi
nízkým teplotám.
Potrubní rozvod výdejního stojanu nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. 1x za měsíc zkontrolovat těsnost
spojů pomocí pěnotvorného roztoku. Při zjištění závady dílčí komponenty a poškozená těsnění v případě
potřeby vyměnit. Výměnu může provést pouze pracovník autorizované servisní firmy.
13.7. Plnicí hadice výdejního stojanu CNG
Hadice výdejního stojanu je biaxiální konstrukce. Skládá se z vlastní plnicí hadice a ventilační hadice
menšího průřezu. Ventilační hadice slouží k odvedení přetlaku z prostoru hrdla plnicí pistole. Obě hadice
tvoří nedílný komplet.
Hadice je na jednom konci opatřena závity pro našroubování plnicí pistole a na druhém konci závity k
našroubování bezpečnostních rozpojek. Standardně je plnicí hadice dodávána v délce 4 m. Pro spojení
výstupní kostky výdejního stojanu s bezpečnostními rozpojkami je standardně použita hadice délky 0,5 m
(viz obrázek).
Plnicí hadice výdejního stojanu nevyžaduje žádnou údržbu. Poškozená hadice musí být vyměněna. Výměnu
může provést pouze pracovník autorizované servisní firmy.
13.8. Bezpečnostní rozpojky
Bezpečnostní rozpojky slouží k rozpojení plnicí hadice v případě jejího extrémního tahového namáhání.
Jsou opatřeny ventily, které zabrání úniku plynu při rozpojení obou základních dílů rozpojek. Bezpečnostní
rozpojky lze po rozpojení opakovaně spojit a provozovat. Jejich spojení provádí pouze odborný pracovník
autorizované servisní firmy.
16
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Bezpečnostní rozpojky nevyžadují žádnou údržbu. Poškozené bezpečnostní rozpojky musí být v případě
potřeby vyměněny autorizovanou servisní firmou.
13.9. Plnicí pistole
Koncovým článkem výdejního stojanu je plnicí pistole, kterou se provádí plnění vozidel stlačeným zemním
plynem. Plnicí pistole je sestavena z plnicího hrdla a třícestného ventilového mechanizmu ovládaného
pákou pistole. Plnicí hrdlo pistole zajišťuje její dokonalé spojení s plnicí koncovkou tlakové nádrže
vozidla. Pistole je konstruována tak, aby nebylo možné nepřesné napojení a manipulace nevyžadovala
velkou fyzickou sílu. Doporučuje se 1x za 3 měsíce promazat upínací mechanismus hrdla plnicí pistole
silikonovým olejem. Tento úkon může provádět obsluha plnicí stanice CNG. Třícestný ventil pistole slouží k
otevření a uzavření průtoku a současně k odvedení přetlaku z prostoru plnícího hrdla pistole.
V místě kde dochází ke styku pistole s rukou je tělo pistole opatřeno ochranným krytem z antistatické
hmoty pro případ náhlého ochlazení kovových částí pistole. Plnicí pistole se neopravuje, v případě závady
se provede její výměna.
Výměnu může provést pouze pracovník autorizované servisní firmy.
13.10.Demontáž krytování
Provádí se při běžné údržbě a opravách elektrických komponentů nebo komponentů agregátu modulu CNG
výdejního stojanu. Při zpětné montáži zachovat původní umístění krytů.
13.10.1. Krytování hydraulického modulu
Výdejní stojan V-line 47xx.xxx/CNG neobsahuje žádné hydraulické komponenty. V prostoru hydraulického
modulu jsou k nosnému sloupu připojeny pouze elektrické rozvodné krabice. Odemknutím dveří modulu,
jejich vyklopením a vysunutím směrem nahoru je pohodlný přístup k těmto rozvodným krabicím a ke
dvěma kotvicím šroubům M12 v základu výdejního stojanu.
13.10.2. Krytování modulu CNG
Ke zpřístupnění vnitřního prostoru modulu CNG, v němž jsou uloženy veškeré komponenty pneumatického
systému, je nutno demontovat boční kryt modulu povolením čtyř šroubů M8 umístěných na boku tohoto
krytu. Následným vyklopením a vysunutím směrem nahoru je možno tento kryt sundat. Pro usnadnění
přístupu ke komponentům umístěným v horní části modulu doporučujeme demontovat boční kryt modulu po
demontáži šroubů M6 spojujících kryt se skeletem modulu.
Pro zlepšení přístupu k pneumatickým komponentům ve spodní části modulu CNG je možno rovněž
odemknout a po vyklopení směrem nahoru vysadit dveře modulu z obou jeho stran.
13.10.3. Krytování skříně počitadla
Demontáž čelních krytů se provádí odemknutím krytu a jeho vyklopením směrem nahoru na závěsech.
Odklopený kryt zajistíme v horní poloze pomocí držáku krytu. Při zvednutém krytu je možné provádět
čištění skel krytu apod.
Zásahy do elektrických a elektronických zařízení může provádět pouze specialista, který má k této činnosti
oprávnění – certifikát výrobce a který odpovídá za bezpečnost zařízení. Manipulací se skříní počitadla
nesmí být porušeno krytí IP 54.
Před zpětnou montáží čelního krytu je nutno provést kontrolu těsnění, poškozené těsnění nutno vyměnit.
13.11.Demontáž prvků pneumatického systému – výměna
Demontáž jednotlivých komponentů (měřidlo, el. magnetické ventily, čidla, potrubí) smí provádět pouze
servisní mechanik, který vlastní platný certifikát vydaný výrobcem zařízení pro tuto činnost.
Pozor!
Při každém servisním zásahu je nutno po zpětné montáži zkontrolovat těsnost spojů pomocí
pěnotvorného přípravku. Případné zjištěné netěsnosti nutno odstranit před novým uvedením
výdejního stojanu do provozu.
17
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
13.12.Údržba krytování výdejních stojanů CNG
Součástí úrovně plnicích stanic je i dobrý vzhled výdejních stojanů. I když díly vnějšího krytování jsou
opatřeny kvalitními nátěry nebo jsou vyrobeny z nerezavějících ocelí, je nutno věnovat jejich údržbě
pravidelnou pozornost. Pro údržbu doporučujeme používat běžné autokosmetické přípravky. Při jejich
použití se postupuje podle návodu, který je na nich uveden.
Zvýšenou pozornost nutno věnovat těmto dílům v zimním období, kdy se projevuje nepříznivý vliv aerosolu
chloridových přípravků používaných pro údržbu vozovek.
Obnovu lešticími konzervujícími prostředky se doporučuje provést po znečištění povrchu pohonnými
látkami.
Údržbu krytování provádí obsluha plnicí stanice.
Doporučené časové intervaly údržby karosářských dílů:
• omytí VS teplou vodou - nejméně 2x za měsíc (dle stupně znečištění, ročního období).
• omytí VS saponátem, důkladné očištění krytů od zbytků solí, prachu a mastnot s následným obnovením
konzervačního povlaku na karosářských dílech - 1x za měsíc (dle ročního období).
• omytí VS saponátem a obnovení konzervačního povlaku doporučujeme provést i po větším znečištění
povrchu pohonnými látkami.
13.13.Elektronické počitadlo
Žádná údržba elektronického počitadla se neprovádí. Jakékoliv zásahy do počitadla a elektrické instalace
výdejního stojanu smí provádět pouze odborný pracovník.
Oprava vlastního elektronického počitadla se provádí na stanici výměnným způsobem.
14.
ZÁSADY PŘI PROVÁDĚNÍ SERVISNÍHO ZÁSAHU
Servisní zásah se provádí v souladu s provozním řádem plnicí stanice.
1. Před zahájením prací musí být výdejní stojan CNG vyřazen z provozu, příjezdový pruh musí být
označen přenosnou značkou "ZÁKAZ VJEZDU" a na výdejním stojanu musí být viditelně umístěn nápis:
"MIMO PROVOZ".
2. Výdejní stojan musí být před každým zásahem odpojen od přívodu elektrické energie vypnutím
hlavního vypínače v rozváděči plnicí stanice.
3. Kulové kohouty na vstupním potrubí výdejního stojanu musí být uzavřeny.
4. Z pneumatického okruhu výdejního stojanu CNG musí být před zásahem vypuštěn veškerý zemní plyn.
Vypuštění se provádí plnicí pistolí pomocí mezikusu.
5. V okruhu 5 metrů od výdejního stojanu musí být po dobu servisního zásahu zamezeno projíždění
motorových vozidel, v dosahu pracovníků provádějících servis musí být po celou dobu hasicí přístroj.
6. Zásah musí provádět minimálně 2 vyškolení pracovníci autorizované servisní firmy.
7. Zásah musí být proveden pouze speciálním nejiskřícím nářadím!
15.
ROZEBÍRÁNÍ A LIKVIDACE
Z důvodu možné přítomnosti zbytků zemního plynu v potrubních rozvodech a v komponentech
pneumatického modulu výdejního stojanu je nutno při rozebírání a likvidaci dbát zvýšené opatrnosti.
Je zakázáno provádět likvidaci pomocí hořáků a jiskřícího nářadí!
Hadice je nutno likvidovat podle speciálního předpisu o likvidaci ekologicky závadných materiálů.
16.
PŘEHLED HLAVNÍCH ZÁSAD KONTROLY VÝDEJNÍHO STOJANU
Kontrola se provádí současně s kontrolou plynového zařízení plnicí stanice CNG.
Kontrolu provádí pouze oprávněná organizace a člení se na:
– kontrolu plynového zařízení
– opravu plynového zařízení
18
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Kontroly technologického zařízení, zásobníků, potrubních rozvodů a výdejního stojanu CNG se provádějí
v termínech určených provozním řádem plnicí stanice podle platných předpisů, které určují termíny a
rozsah údržby a revize.
Při kontrole se provede:
– přezkoušení těsnosti potrubních rozvodů výdejního stojanu pěnovým prostředkem
– přezkoušení stavu strojního zařízení a očištění od prachu, odstranění vody a jiných nečistot
z tlakových zásobníků CNG
– kontrola, kalibrace a úřední ověření výdejního stojanu CNG se provádí podle platných předpisů
metrologického úřadu příslušného státu (v České republice – ČMI)
– po kontrole se provede odstranění zjištěných závad
Opravy strojního zařízení plnicí stanice se provádějí po zjištění znaků jeho poruchových stavů a podle
podmínek stanovených výrobcem jeho jednotlivých částí. Po ukončení opravy se provede přezkoušení
funkce a kontrola těsnosti potrubních rozvodů a ostatních komponentů plynového zařízení.
Servis zajišťuje servisní organizace autorizovaná výrobcem!
17.
DOPRAVA
Zákazník si u výrobce smluvně zajistí způsob dopravy výdejního stojanu. Pokud dopravu zajišťuje Adast
Systems, a.s., dopraví výrobek na sjednané místo. Výrobce má dostatečné znalosti o způsobu manipulace a
dopravy. Pokud si dopravu zajišťuje zákazník jiným způsobem, výrobce zajistí odbornou nakládku, za
způsob přepravy neodpovídá. Všeobecně je stanoveno, že výdejní stojan musí být přepravován řádně
zabalený, vždy upevněný na přepravní paletě, kde jsou otvory pro vidlice vysokozdvižných vozíků.. Na
dopravním prostředku musí být zabezpečen proti poškození (krytování a nátěrů), posunu a převrácení.
Veškerá manipulace a doprava se provádí zásadně ve svislé poloze, výdejní stojan se nesmí pokládat na
kryty.
Upozornění!
Při manipulaci je povoleno používat pouze vysokozdvižné vozíky. V případě použití jiných
manipulačních prostředků Adast Systems, a.s. neručí za vzniklé poškození!
17.1. Přeprava výdejního stojanu a jeho uložení na základový rám
1. Výdejní stojan je připevněn čtyřmi šrouby k přepravní paletě, která zajišťuje jeho stabilitu během
přepravy.
2. Rozbalit a odstranit obal výdejního stojanu
Pomocí vysokozdvižného vozíku převézt výdejní stojan i s paletou k základovému rámu šachty
Na obou stranách odemknout a sejmout dveře výdejního stojanu včetně dveří modulu CNG
Demontovat šrouby kotvící výdejní stojan k přepravní paletě
Přesunout výdejní stojan na základový rám šachty
3. Pomocí kotvicích šroubů výdejní stojan připevnit k základovému rámu čerpací stanice.
19
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
18.
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
INSTALACE VÝDEJNÍHO STOJANU
POZOR!
INSTALACI VÝDEJNÍHO STOJANU MŮŽE PROVÁDĚT POUZE FIRMA AUTORIZOVANÁ VÝROBCEM!!
Před instalací výdejního stojanu pozorně přečtěte bod 1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.
Výdejní stojan je možné připojit pouze k technologickému zařízení (nádrže a potrubní rozvody), které
splňuje podmínky stanovené pro tento účel a je dokonale těsné a čisté. Za čistotu a těsnost odpovídá
dodavatel technologických zařízení, eventuálně provozovatel.
Před instalací provede kontrolu použitých silových a komunikačních kabelů včetně jejich vedení a
upevnění.
Po instalaci výdejního stojanu proveďte kontrolu těsnosti a funkce zařízení modulu CNG výdejního stojanu
a komunikačních kabelů včetně jejich vedení a upevnění.
Před provedením úřední metrologické zkoušky musí být výdejní stojan (každá výdejní pistole) v provozu
minimálně 10 minut při maximálním průtoku.
Technologická a obslužná zařízení čerpacích stanic smí být provozována pouze v případě realizace
podle schváleného projektu a na základě kladného výsledku schvalovacího řízení.
18.1. Pneumatická část – připojení modulu V-line 8690.xxx/CNG
Na šachtu, ž níž vyúsťuje přívodní potrubí CNG pro jednotlivé stupně plnění a odvodní potrubí pro odvod
přetlaku z plnicí koncovky, se na usazený rám pomocí připevňovacích šroubů vsunutých do kotevních
otvorů v základu výdejního stojanu připojí výdejní stojan
Přívodní potrubí musí být před vstupem do prostoru šachty pod výdejním stojanem opatřeno
uzavíracími ventily pro případnou demontáž výdejního stojanu.
Pomocí propojovacího šroubení (šroubení není součástí dodávky výdejního stojanu) s vnějším závitem G
½“, eventuálně G ¾“ (dle velikosti závitu kulových ventilů na vstupu u výdejního stojanu) a se zářezným
těsnicím kroužkem pro daný vnější průměr přívodních trubek propojit přívodní potrubí jednotlivých
tlakových stupňů se vstupními kulovými ventily pneumatického modulu výdejního stojanu CNG. Pomocí
shodného šroubení s vnějším závitem G ¼“ a zářezným těsnicím kroužkem pro daný vnější průměr trubky
odvodu přetlaku z plnicí koncovky tuto propojit s potrubím svedeným a připojeným k základu výdejního
stojanu.
Upozornění:
Provedení spoje musí zaručit dokonalou těsnost do tlaku 400 barů.
18.2. Elektroinstalace
POZOR!
Do šachty pod každý výdejní stojan musí být vždy zaveden vodič pro zapojení uzemnění.
Přívody k výdejnímu stojanu musí být utěsněny tak, aby dovnitř nemohly vnikat hořlavé kapaliny
nebo jejich páry. V šachtách pod výdejními stojany se smí používat pouze kabelové koncovky odolné
působení hořlavých kapalin. Kabelové vývodky smí být použity vždy pouze pro jeden kabel.
Havarijní vypínání:
Výdejní stojany musí být vypínatelné z jednoho místa, které je kdykoliv dosažitelné. Elektrická
zařízení umístěná v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být vypínatelná nouzovým vypínačem
umístěným mimo prostředí s nebezpečím výbuchu. Jako nouzový vypínač lze použít i vypínač pro
normální provoz.
Přívodní vodiče se připojují do rozvodné krabice umístěné na konzole připojené k nosnému sloupu
v prostoru skříně pro hydrauliku. Přístup do skříně je po odemknutí, vyklopení a odejmutí dveří.
20
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Přívodní vodič pro topnou jednotku, pokud je skříň elektroniky touto vybavena, se připojuje rovněž do
rozvodné krabice ve výdejním stojanu.
Komunikační kabel se připojuje do rozvodné krabice pro komunikační linku umístěné v témže prostoru
výdejního stojanu.
Instalace na čerpací stanici se liší podle toho, zda je do stojanu přivedena komunikační linka samoobslužný
provoz s řídicím systémem) nebo není (obslužný provoz).
Výdejní stojan v samoobslužném provozu s řídicím systémem se připojí komunikační linkou na řídicí
systém, pomocí kterého je řízen provoz čerpací stanice tj. uvolňování výdejních stojanů, změna
jednotkové ceny, autodiagnostika apod.)
Elektromotory jsou vybaveny zabudovanou tepelnou ochranou, která při přetížení zajistí odpojení motoru.
Kterýkoliv motor lze po vychladnutí a odstranění příčiny přetížení uvést do chodu tlačítkem RESET na
elektronickém počitadle.
Přívodní vodiče se připojují do rozvodné krabice umístěné ve výdejním stojanu.
Komunikační kabel se připojuje do rozvodné krabice pro komunikační linku.
Instalace na čerpací stanici se liší podle toho, zda je do stojanu přivedena komunikační linka
(samoobslužný provoz s řídicím systémem) nebo ne (obslužný provoz).
Výdejní stojan v samoobslužném provozu s řídicím systémem se připojí komunikační linkou na řídicí
systém, pomocí kterého je řízen provoz celé čerpací stanice (tj. uvolňování výdejních stojanů, předvolba
množství nebo ceny, změna jednotkové ceny, autodiagnostika apod.).
19.
UVEDENÍ VÝDEJNÍHO STOJANU DO PROVOZU PO INSTALACI
Pro uvedení výdejního stojanu do provozu platí č. č. 10.
Po instalaci výdejního stojanu a jeho připojení nutno provést tlakovou zkoušku celého pneusystému
postupným navyšováním zkušebního tlaku až na hodnotu maximálního provozního tlaku PN 25 MPa. Po
natlakování provést kontrolu všech spojů pomocí pěnotvorného prostředku.
Nutno provést revizi elektrické instalace kompletu výdejního stojanu. Všechny zkoušky a revize provést pod
dohledem inspektora Institutu technické inspekce, který o provedených zkouškách a revizi vystaví protokol.
Revizi el. instalace i tlakovou zkoušku výdejního stojanu CNG smí provádět jen osoba vlastnící k této
činnosti osvědčení vydané organizací státního dozoru.
V případě kladných výsledků zkoušek i výchozí revize je možné následné naplnění pneumatického systému
výdejního stojanu stlačeným CNG a provést funkční zkoušku plnění.
Před uvedením výdejního stojanu do veřejného provozu musí být provedeno metrologické měření
pracovníkem ČMI.
20.
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
20.1. Balení
Balení stojanů je prováděno rozdílně podle místa určení. Pro tuzemsko se balí do bublinkové fólie, do
zahraničí se používají většinou kartónové obaly. Pokud je to předem dohodnuto s odběratelem, je možné
balit stojany do zahraničí rovněž do bublinkové fólie nebo jiných obdobných obalů.
Adast Systems, a.s. je dle zákona č. 477/01 „O obalech“ zapojena do Systému sdruženého plnění
EKO-KOM, plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
20.2. Skladování
POZOR!
Při balení do bublinkové fólie je maximální skladovací doba pod přístřeškem 3 měsíce,
při venkovním uskladnění 1 měsíc.
Při balení do kartónových obalů je max. skladovací doba pod přístřeškem 6 měsíců.
21
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
21.
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
ZÁRUKA A REKLAMACE
Spolehlivá funkce a životnost výdejního stojanu CNG je závislá na správné obsluze a údržbě. Je proto
nutné, aby každý pracovník provádějící obsluhu, kontrolu nebo údržbu výdejního stojanu byl seznámen se
všemi zásadami správné obsluhy, bezpečnosti, kontroly a údržby a příslušnými předpisy o zacházení s
kapalnými plyny, zejména je nutné dodržovat termíny kontrol a revizí určených plánem údržby.
Závady a nedostatky vyplývající z nesprávné nebo nedbale prováděné obsluhy, kontroly a údržby výdejního
stojanu a jeho jednotlivých funkčních částí nejsou předmětem záruky, a proto reklamace v tomto směru
nebudou v žádném případě uznány.
Během provozu je nutná kontrola a případné odstranění vody a jiných nečistot v tlakových zásobnících
CNG. Pokud výrobce při provádění záručních oprav výdejního stojanu zjistí nadměrné množství vody nebo
jiných nečistot v hydraulickém systému, nebudou reklamace z důvodu nečistot uznávány a náklady budou
účtovány uživateli.
Reklamace nemůže být dále uznána z následujících důvodů:
– Závady způsobené chybným projektem nebo chybnou realizací technologického zařízení.
– Závady způsobené vadnou silnoproudou instalací na plnicí stanici, např. chybně provedený rozváděč,
chybný systém zemnění, chybná instalace kabelových rozvodů - silové kabely společně s
komunikačními.
– Závady způsobené vadnou slaboproudou elektroinstalací na plnicí stanici, například:
- chybná instalace komunikačních kabelů, zejména z hlediska rušení
- chybějící UPS (ON LINE) - napájecí síť
- normované hodnoty napětí: Ujm ±10 % při kmitočtu 50 Hz
Záruka se nevztahuje na spotřební materiál - například: filtr, žárovky signálních světel.
Záruka a reklamace jsou stanoveny smluvně.
Výdejní stojan je možné reklamovat pouze u prodejce, kde zákazník tento stojan koupil.
Při uplatňování reklamace na vadnou funkci výdejního stojanu je nutno uvést:
– výrobní číslo výdejního stojanu a název, jak je uveden na typovém firemním štítku na bočnici
výdejního stojanu
– přesný popis závady nebo poruchy
– popis okolností, za kterých k závadě došlo
– pokud se jedná o reklamaci v záruční lhůtě, nesmí být bez předchozího souhlasu porušeny plomby
– Při zjištění porušení plomb nebo nedovoleného - neodborného zásahu do zařízení výdejního stojanu
nebude reklamace uznána.
U výdejních stojanů s řídicím systémem nemůže být uznána reklamace na řídicí systém a elektroniku
výdejních stojanů včetně jejich software z důvodu nesplnění podmínek zapojení a provozu zdroje
nepřetržitého napájení UPS (UPS - Uniterruptible Power Supply).
22.
KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Katalogy náhradních dílů výdejního stojanu a jeho komponentů jsou dodávány smluvním servisním
organizacím.
23.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Součástí dodávky výdejního stojanu jsou:
Sada šroubů M 12 x 70 a speciální podložky pro připojení výdejního stojanu k základovému rámu
Sada elektro – zátka ATEX pro případné zaslepení přívodu komunikační linky
Manažerská klávesnice KL-MANINF pro nastavení jednotkových cen a zobrazení elektronických totalizérů –
klávesnice se dodává jen na zvláštní požadavek uvedený v objednávce výdejního stojanu.
24.
DODÁVANÁ DOKUMENTACE
Návod na obsluhu údržbu a instalaci
ES prohlášení o shodě
Servisní knížka
22
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
25.
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 11
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14
Příloha č. 15
Příloha č. 16
Příloha č. 17
Příloha č. 18
Příloha č. 19
Příloha č. 20
Příloha č. 21
Příloha č. 22
Venkovní vzhled a hlavní rozměry výdejních stojanů V-line H 47xx.xxx/CNG
Venkovní vzhled a hlavní rozměry výdejních stojanů V-line R 47xx.xxx/CNG
Připojovací rozměry výdejních stojanů V-line 46xx.xxx/CNG, 47xx.xxx/CNG I
( jednostupňový systém plnění )
Připojovací rozměry výdejních stojanů V-line 46xx.xxx/CNG, 47xx.xxx/CNG II
( dvoustupňový systém plnění )
Připojovací rozměry výdejních stojanů V-line 46xx.xxx/CNG, 47xx.xxx/CNG III
( třístupňový systém plnění )
Schéma jednostranných výdejních stojanů s elektromagnetickými ventily
a jednostupňovým systémem plnění V-line 4701.010/CNG I, 4701.100/CNG I
Schéma oboustranných výdejních stojanů s elektromagnetickými ventily
a jednostupňovým systémem plnění V-line 4701.020/CNG I, 4701.110/CNG I,
4701.200/CNG I
Schéma jednostranných výdejních stojanů s elektromagnetickými ventily
a dvoustupňovým systémem plnění V-line 4701.010/CNG II, 4701.100/CNG II
Schéma oboustranných výdejních stojanů s elektromagnetickými ventily
a dvoustupňovým systémem plnění V-line 4701.020/CNG II, 4701.110/CNG II,
4701.200/CNG II
Schéma jednostranných výdejních stojanů s elektromagnetickými ventily
a třístupňovým systémem plnění V-line 4701.010/CNG III, 4701.100/CNG III
Schéma oboustranných výdejních stojanů s elektromagnetickými ventily
a třístupňovým systémem plnění V-line 4701.020/CNG III, 4701.110/CNG III,
4701.200/CNG III
Schéma jednostranných výdejních stojanů s pneumaticky ovládanými ventily
a jednostupňovým systémem plnění V-line 4701.010/CNG I, 4701.100/CNG I
Schéma oboustranných výdejních stojanů s pneumaticky ovládanými ventily
a jednostupňovým systémem plnění V-line 4701.020/CNG I, 4701.110/CNG I,
4701.200/CNG I
Schéma jednostranných výdejních stojanů s pneumaticky ovládanými ventily
a dvoustupňovým systémem plnění V-line 4701.010/CNG II, 4701.100/CNG II
Schéma oboustranných výdejních stojanů s pneumaticky ovládanými ventily
a dvoustupňovým systémem plnění V-line 4701.020/CNG II, 4701.110/CNG II,
4701.200/CNG II
Schéma jednostranných výdejních stojanů s pneumaticky ovládanými ventily
a třístupňovým systémem plnění V-line 4701.010/CNG III, 4701.100/CNG III
Schéma oboustranných výdejních stojanů s pneumaticky ovládanými ventily
a třístupňovým systémem plnění V-line 4701.020/CNG III, 4701.110/CNG III,
4701.200/CNG III
Minimální vzdálenosti stojanu od pevné překážky
Podmínky zapojení a provozu UPS pro napájení řídicího systému a elektronické části
výdejních stojanů řady V-line
Připojení výdejního stojanu V-line 4701.010/CNG, V-line 4701.120/CNG k rozváděči ČS
Označení typu na štítku výdejního stojanu V-line 47xx.xxx/CNG
Označení typu na štítku výdejního stojanu V-line 47xx.xxx/CNG/CA
Adast Systems, a.s., Mírová 2, 679 04 ADAMOV, Česká republika
Vzhledem k neustálému vývoji si výrobce vyhrazuje právo na konstrukční změny!
23
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Venkovní vzhled a hlavní rozměry
výdejních stojanů ADAST V-line H 47xx.xxx/CNG
Příloha č. 1
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Venkovní vzhled a hlavní rozměry
výdejních stojanů ADAST V-line R 47xx.xxx/CNG
Příloha č. 2
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Příloha č. 3
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Připojovací rozměry výdejních stojanů
V-line 47xx.xxx/CNG I ( jednostupňový systém plnění )
Příloha č. 4
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Připojovací rozměry výdejních stojanů
V-line 47xx.xxx/CNG II ( dvoustupňový systém plnění )
Příloha č. 5
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Připojovací rozměry výdejních stojanů
V-line 47xx.xxx/CNG III ( třístupňový systém plnění )
Příloha č. 6
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Schéma jednostranných výdejních stojanů
s elektromagnetickými ventily a jednostupňovým systémem plnění
V-line 4701.010/CNG I, 4701.100/CNG I
Příloha č. 7
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Schéma oboustranných výdejních stojanů
s elektromagnetickými ventily a jednostupňovým systémem plnění
V-line 4701.020/CNG I, 4701.110/CNG I, 4701.200/CNG I
Příloha č. 8
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Schéma jednostranných výdejních stojanů
s elektromagnetickými ventily a dvoustupňovým systémem plnění
V-line 4701.010/CNG II, 4701.100/CNG II
Příloha č. 9
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Schéma oboustranných výdejních stojanů
s elektromagnetickými ventily a dvoustupňovým systémem plnění
V-line 4701.020/CNG II, 4701.110/CNG II, 4701.200/CNG II
Příloha č. 10
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Schéma jednostranných výdejních stojanů
s elektromagnetickými ventily a třístupňovým systémem plnění
V-line 4701.010/CNG III, 4701.100/CNG III
Příloha č. 11
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Schéma oboustranných výdejních stojanů
s elektromagnetickými ventily a třístupňovým systémem plnění
V-line 4701.020/CNG III, 4701.110/CNG III, 4701.200/CNG III
Minimální vzdálenosti stojanu od pevné překážky
Příloha č. 12
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Schéma jednostranných výdejních stojanů
s pneumaticky ovládanými ventily a jednostupňovým systémem plnění
V-line 4701.010/CNG I, 4701.100/CNG I
Příloha č. 13
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Schéma oboustranných výdejních stojanů
s pneumaticky ovládanými ventily a jednostupňovým systémem plnění
V-line 4701.020/CNG I, 4701.110/CNG I, 4701.200/CNG I
Příloha č. 14
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Schéma jednostranných výdejních stojanů
s pneumaticky ovládanými ventily a dvoustupňovým systémem plnění
V-line 4701.010/CNG II, 4701.100/CNG II
Příloha č. 15
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Schéma oboustranných výdejních stojanů
s pneumaticky ovládanými ventily a dvoustupňovým systémem plnění
V-line 4701.020/CNG II, 4701.110/CNG II, 4701.200/CNG II
Příloha č. 16
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Schéma jednostranných výdejních stojanů
s pneumaticky ovládanými ventily a třístupňovým systémem plnění
V-line 4701.010/CNG III, 4701.100/CNG III
Příloha č. 17
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Schéma oboustranných výdejních stojanů
s pneumaticky ovládanými ventily a třístupňovým systémem plnění
V-line 4701.020/CNG III, 4701.110/CNG III, 4701.200/CNG III
Příloha č. 18
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Minimální vzdálenosti stojanu od pevné překážky
Příloha č. 19
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Podmínky zapojení a provozu UPS pro napájení řídicího systému
a elektronické části výdejních stojanů řady V-line
1. Na zdroj UPS musí být napojeny veškeré spolupracující elektronické obvody řídicího
systému i výdejních stojanů a z tohoto hlediska jsou považovány za uzavřený
elektronický celek.
2. Řídicí systém a na něj napojená elektronika výdejních stojanů jako uzavřený
elektronický systém musí být napojeny pouze na jeden zdroj UPS.
3. Nepřipouští se napájení třeba i části systému z jiného zdroje.
4. Nepřipouští se paralelní spolupráce více UPS na jednom systému.
5. "Živé" vodiče napájecích obvodů řídicího systému i elektroniky výdejních stojanů musí
být galvanicky odděleny od sítě i od ochranných vodičů - vytvořen systém "plovoucí
nuly".
6. Pro splnění požadavku dle bodu 5 musí mít UPS galvanicky oddělené vstupní a
výstupní obvody.
7. Pro napájení elektronického systému čerpací stanice musí být použita UPS výhradně
typu ON LINE
8. Pro správnou funkci UPS musí být zajištěno, aby velikost trvale instalované zátěže
představovala maximálně 60 % jmenovitého výkonu UPS.
9. Na obvody stabilizovaného napětí nesmí být připojeny další spotřebiče, které nejsou
součástí předepsané technologie.
10.Zásuvky stabilizovaného napětí musí být označeny např. popisem "Napájení řídicího
systému".
11.Jištění vstupních obvodů UPS musí být dimenzováno tak, aby při normální funkci
zařízení nedošlo k výpadku napájení UPS a úplnému vybití baterií.
Příloha č. 20
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Připojení výdejního stojanu
V-line 4701.010/CNG, V-line 4701.120/CNG
k rozváděči ČS
Příloha č. 21
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Označení typu na štítku výdejních stojanů ADAST
V-line 47xx.xxx/CNG
Příloha č. 22
Návod na obsluhu, údržbu a instalaci
ADAST V-line 47xx.xxx/CNG
Označení typu na štítku výdejních stojanů ADAST
V-line 47xx.xxx/CNG/CA
Příloha č. 23
Download

ke stažení - Adast Systems, as