SPECIFIKACE SP L102
D E N T A C R Y L T E CH N I C K Ý
Výtisk č.
Revize: 2
1. ÚČEL
Účelem této specifikace je stanovení podmínek, které musí splňovat Dentacryl technický před uvolněním
k expedici. Tato specifikace je součástí registrační dokumentace a slouží jako dokumentace pro styk
s odběrateli.
2. CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Dentacryl technický, dvousložková metylmetakrylátová licí pryskyřice, se používá v metalografických
laboratořích, strojírenských a elektrotechnických závodech, slaboproudé i silnoproudé elektrotechnice.
Má i široké možnosti použití pro domácí kutily.
3. ZKRATKY
JJ .........................
JKJ ......................
OKJ ....................
OVD ...................
PE ………………
PVJ .....................
SOP .....................
SP .......................
ZP .......................
jištění jakosti
jištění a kontrola jakosti
oddělení kontroly jakosti
oddělení vnitřní dokumentace
polyethylen
představitel vedení pro jakost
standardní operační postup
specifikace
zkušební postup
4. POPIS
4.1. Název
DENTACRYL TECHNICKÝ
Metylmetakrylátová licí pryskyřice pro technické použití.
4.2. Forma materiálu
Dentacryl prášková složka je sypký, průsvitný prášek, bez chuti a bez zápachu, prostý mechanických
nečistot.
Dentacryl kapalná složka je bezbarvá až slabě žlutá kapalina charakteristického zápachu,
bez mechanických nečistot.
4.3. Velikost balení a popis
Dentacryl technický bezbarvý orig. 100 g:
100 g plv. v PE nádobce a 100 g liq. R v tmavé skleněné láhvi, odměrka pro liq., vše umístěno
ve skládačce s příbalovou informací (návodem).
Dentacryl technický bezbarvý plv. 1000 g:
1000 g plv. v PE láhvi s příbalovou informací (návodem).
Dentacryl technický liq. R 1000 ml:
930 g liq. R v tmavé skleněné láhvi.
4.4. Odběr vzorků: Dle SOP 10-107 bod 5.1.
4.4.1. Množství protivzorků: cca 150 g hotového výrobku z každé šarže
Příloha č. 2 SOP 05-101, revize 2
Specifikace HV
Pravidla pro tvorbu III. vrstvy řízené dokumentace
Strana 1 / 3
SPECIFIKACE SP L102
Výtisk č.
D E N T A C R Y L T E CH N I C K Ý
Revize: 2
4.5. Výrobek musí odpovídat požadavkům:
4.5.1. Obsah orig. balení:
Dentacryl technický bezbarvý orig 100 g:
min. 95,5 g plv a min. 95,5 g liq.
Dentacryl technický bezbarvý plv. 1000 g:
min. 985 g plv.
Dentacryl technický liq. R 1000 ml: 930 g liq. R: min. 915 g liq. R.
4.5.2. Statistická kontrola výrobku: vyhovuje podle SOP 10-107.
4.5.3. Další parametry:
Zkoušená vlastnost:
Doba tuhnutí při 25 °C
Čirost a barva roztoku
Teorie:
(35 - 50) min
vyhovuje
Zkoušeno dle:
ZP 3353200 / ZP 4351100
ZP 3353200
4.6. Podmínky skladování:
V suchu a temnu, při teplotě od 5 °C do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu. Uchovávejte obal na dobře
větratelném místě mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření.
4.7. Doba použitelnosti: 4 roky
5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE
SOP 05-101
Pravidla pro tvorbu III. vrstvy řízené dokumentace
SOP 10-107
Pravidla pro statistickou kontrolu produktů rozplněných do vnitřních obalů a statistickou
kontrolu hotových výrobků
ZP 3353200
Dentacryl liq. RAPID
ZP 4351100
Dentacryl 100 g O
6. REVIZE
Změny této specifikace zajišťuje Manažer JKJ podle SOP 05-101.
6.1. Přehled změn
Číslo
kap.
Název kapitoly
Počet
stran
Číslo
revize
Účinnost od
-
Úplné znění SP L 102, včetně příloh
3+2
1
16.2.2006
-
Aktualizován bod 3, 4.3. (doplnění návodu) a 4.4.1.,
související dokumentace a rozdělovník. Odstraněn bod
4.4.2. Upřesněno složení, upraven název vstupního art.
125211.
3+2
2
data vydání
Příloha č. 2 SOP 05-101, revize 2
Specifikace HV
Pravidla pro tvorbu III. vrstvy řízené dokumentace
Strana 2 / 3
SPECIFIKACE SP L102
D E N T A C R Y L T E CH N I C K Ý
Jméno, příjmení, funkce
Vypracoval Petr Tobolka, referent OVD
Schválil
Jaroslav Adolf, Manažer JKJ
Uvolnil
Jaroslav Adolf, PVJ
Vydal
Petr Tobolka, referent OVD
Podpis
Výtisk č.
Revize: 2
Datum
8.12.2014
Účinnost: od data vydání
Příloha č. 2 SOP 05-101, revize 2
Specifikace HV
Pravidla pro tvorbu III. vrstvy řízené dokumentace
Strana 3 / 3
Download

SPECIFIKACE SP L102 D E N T A C R Y L T E CH N I C K Ý Výtisk