KVs3-B-2010
Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel
Změna č. 0 účinná od 1.10.2010
Příloha 1 – Přehled souvisejících norem
1.
Obecně závazné normy
■ 100/1995 Sb.
Vyhláška č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení,
v platném znění
■ 173/1995 Sb.
Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah,
v platném znění
■ 266/1994 Sb.
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění
■ 262/2006 Sb.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
■ ČSN ISO 1000
Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání
některých dalších jednotek
■ RID
Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí,
přípojek C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě zboží
(COTIF 1999)
■ UIC 472 V
Vyhláška UIC 472 V, Zpráva o brzdění a výkaz vozidel pro
mezinárodní nákladní vlaky
■ UIC 540
Vyhláška UIC 540, Brzda – Tlakové brzdy pro nákladní a osobní
vlaky
■ UIC 543
Vyhláška UIC 543, Brzda – Předpisy pro výstroj tažených vozidel
■ UIC 545
Vyhláška UIC 545, Brzda – Nápisy, značky a označování
■ UIC 800-01
Vyhláška UIC 472 V, Použití odborných železničních názvů s
ohledem na mezinárodní soustavu jednotek SI
■ VSP
1 (celkem 3)
Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů
KVs3-B-2010
Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel
2.
Změna č. 0 účinná od 1.10.2010
Interní normy jiných právních subjektů
závazné pro ČD Cargo, a.s.
■ SŽDC (ČD) D 1
Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování
drážní dopravy
■ SŽDC (ČD) D 2
Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy
■ ČD D 2/81
Doprava speciálních vozidel podle typů
■ ČD D 17
Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí
■ SŽDC (ČD) S 8
Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel
■ SŽDC (ČD) SR 70 (Sei)
Číselník železničních stanic a ostatních tarifních a dopravně
zajímavých míst
■ ČD V 5
Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel
■ ČD V 15/II
Předpis pro údržbu a opravy brzdových zařízení železničních
kolejových vozidel
3.
Interní normy ČD Cargo, a.s.
■ KV1-B-2008
Provozně technický předpis pro železniční vozy
■ OR1-B-2008
Názvosloví ČD Cargo, a.s.
■ PTs2-B-2007
Směrnice pro organizování drážní dopravy ČD Cargo, a.s.
■ PTs9-B-2009
Provoz a technologie sestavy vlaku
2 (celkem 3)
KVs3-B-2010
Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel
4.
Změna č. 0 účinná od 1.10.2010
Technické normy
■ ČSN ISO 1000
Česká technická norma, Jednotky SI a doporučení pro užívání
jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek
■ TNŽ 28 0001
Technická norma železnic, Kolejová vozidla železniční –
Základní termíny a definice
■ TNŽ 28 0080
Technická norma železnic, Kolejová vozidla železniční – Vnější
označení hnacích vozidel a vozů osobní dopravy
■ TNŽ 28 0083
Technická norma železnic, Kolejová vozidla železniční – Vnější
označení na nákladních vozech
3 (celkem 3)
Download

Příloha 01 ke KVs3-B-2010