GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
l e Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
GİRİŞİMCİ ADI ................
:
İŞ FİKRİ
: Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
İŞLETMENİN ADI :
MÜHENDİSLİĞİ VE PROJE
ÇİZİM İNŞAAT ( EK
%
10
0
XYZ HARİTA
ÜNVANLAR YAZILACAKTIR ) LTD ŞTİ
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
l e Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu
(Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız)
Ankara ili merkezde ( buraya iş yerinin tam adreside yazılacak ) kiralanacak
uzman ekibimizle işletmemiz İl merkezinde aşağıda
bir büroda
belirtilen alanlar işletmemiz
faaliyet
%
10
0
konusudur;
Yol Yapım İşi Harita Desteği ve Projelendirme
Alt yapı Kanalizasyon Yağmursuyu içme suyu yapım, harita desteği ve projendirme
Üst Yapı İşleri Projelendirilmesi ,İç ve Dış Mimari 3 boyut tasarım işleri
Kamulaştırma
Halihazır Harita Yapımı
İnşaat Yapım İşlerinde Harita Desteği(Kübaj aplikasyon alim vs.)
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
İmar Planlarının Hazırlanması
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
l e Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Kurumlara Dosya Hazırlama Hizmeti(Bakanlık-Belediye-Tarım-Kadastro vb.)
Z
Parselasyon Uygulama
Müşavirlik Hizmetleri
Kurumlarda İş Takibi Hizmeti
Her Türlü Aplikasyon -Alım -İfraz
İmar Uygulamaları Danışmanlık Hizmeti
1.3 İş Kurma Süreci
(Bu kısımda işinizi kurarken attığınız adımları kısaca anlatınız)
1-Vergi kimlik numarasının alınması (Vergi Dairesi)
2-Defterlerin alınması ve tasdik edilmesi (Noter ve Kırtasiye)
%
10
0
3-Yoklama tutanağının düzenlenmesi (Vergi Dairesi)
4-Vergi levhası (Vergi Dairesi)
5-Lisansın alınması *(Lisanslı büro aça bilmek için bakınız şartları)
6-Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı (Maliye Bakanlığının anlaşmalı
matbaalar)
7-İlgili odaya kayıt yaptırılması( Ticaret Odası ve Sanayi Odası)
8-İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınması (Belediye)
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
9-SGK işlemleri (Sosyal Güvenlik Kurumu)**( Personel istihdamı için bakınız
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
şartlar)
*Lisans alabilmek ve lisanslı büro açabilmek için aranan şartlar
(1) Lisans sahibi olabilmenin genel şartları şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
ç) Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamış olmak.
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık ve vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm
olmamak.
(2) Lisans sahibi olabilmenin özel şartları şunlardır:
a) Harita ve kadastro mühendisleri odasına kayıtlı bulunmak.
b) Kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az beş yıl çalışmış olmak.
c) Sınav başvuru tarihinde, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men cezası veya ihraç cezası almamış
olmak.
ç) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca her yıl yeniden değerleme
oranında artırılan teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına bloke
ettirmek.
d) Lisans sınavında başarılı olmak.
(3) Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açabilmek için;
%
10
0
a) 16 ncı maddede belirtildiği şekilde lisans sınavında başarılı olmak,
b) 22 nci ve 24 üncü maddelerde belirtilen şartları taşıdığını belgelendirmek,
gerekir.
**Lisanslı bürolarda çalıştırılacak personelin niteliği
(1) Lisanslı bürolarda çalışacak personelin;
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
c) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
Z
b) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve vergi
kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,
d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı
beyanı,
e) Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneğini vermesi,
gerekir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan personel, lisanslı bürolarda çalıştırılamaz
İş ile ilgili tamamlanan ve yapılması planlanan aşamalar aşağıda belirtilmiştir;
Tamamlanan Aşamalar;
 KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak, sertifika alındı
 Büro için uygun iş yeri seçimi yapılarak, kiralandı.
 Rapor yazım hizmetlerine uygun şekilde dekore edildi, tadilatlar yapıldı.
 Çalışılacak muhasebeci belirlenerek işyeri açılışı yapıldı ve gerekli hukuki işlemler
tamamlandı.
 Şirket (şahıs şirketi) ve uygulamalar için gerekli cihazların fizibilitesi yapıldı, ofis
malzemeleri tedarik edildi.
%
10
0
 İşin gereksinimi için istihdam ettirilecek personel alımı yapıldı.
 Firmalara tanıtım başladı.
 Görev tanımları yapıldı.
 Eleman çalışma şekli, düzeni belirlendi.
Yapılması Planlanan Aşamalar;
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
l e Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
 Yeni istihdam elemanlar alınacak.
Z
 Demirbaşın devamı alınacak.
 Firma tanıtımları devam edecek.
%
10
0
 Raporlama hizmetleri için gereksinim olan eğitimler alınacak.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
l e Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
Z
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
Son 8 çeyrektir kesintisiz büyüme gösteren Türkiye ekonomisi, Çin’den sonra en hızlı
büyüyen ikinci ülke unvanının da sahibi oldu. Üçüncü çeyrekte %8,2 büyüyen Türkiye’nin 9
aylık dönemde büyüme hızı %9,6 oldu. Geçen yılın 3. Çeyreğinde bu oran %5,3 seviyesinde
%
10
0
gerçekleşmiştir.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
en büyük daralmalarından birini yaşayan Türkiye ekonomisi, o dönemde 4 çeyrek üst üste
Z
Küresel krizin etkisiyle 2009 yılının ilk çeyreğinde %14,7 küçülmeyle Cumhuriyet tarihinin
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
yaşanan kesintisiz daralmayla birlikte Avrupa’daki kabul edildiği biçimiyle teknik anlamda
resesyona girmişti. Ekonomide yaşanan toparlanmanın ardından, Türkiye ekonomisi son 8
çeyrektir ise kesintisiz büyüme gösterdi. Sanayi ve hizmetler sektörlerinde de güçlü büyüme
oranları kaydedilmiştir. İnşaat sektörü ise iki haneli rakamlarla büyümeye devam etmiştir. Bu
çerçevede, yılın Temmuz-Eylül döneminde tarım sektörü %4,5 büyürken, sanayi sektörü%8,4
oranında büyüme kaydetmiştir. Hizmetler sektöründe büyüme %9,1’i bulurken, aynı
kapsamın içinde değerlendirileni inşaat sektöründe de %10,6’lık büyüme görülmüştür.
GSYH’ya net katkılar incelendiğinde tarım kesiminin katkısının0,7 puan, sanayinin 2,1 puan,
hizmetler kesiminin ise5,4 puan olduğu gözlenmektedir.
İnşaat sektörünün büyüme hızında yavaşlama yaşansa da çift haneli gelişimin devam ettiği
görülmektedir. Buna göre inşaat sektöründe üçüncü çeyrekte kaydedilen büyüme %10,6olarak
%
10
0
gerçekleşmiştir. İnşaat sektörünün büyüklüğünde ise çeyreklik bazda cari fiyatlarla dikkat
çektiğimiz 10 milyar TL’nin artık çok geride kaldığı görülmektedir. 3. Çeyrek tesektörün
büyüklüğü 15,03 milyar TL düzeyinde oluşmuştur. İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisine
katkısında da gerileme yaşanmıştır. Buna göre bir önceki çeyrekte, 2008 yılından beri ilk kez
%6 seviyesini yakalayan inşaat sektörünün büyümeye katkısı, 3. çeyrekte yeniden %5,5
seviyesine gerilemiştir. İnşaat Sektöründe bu yılın üçüncü çeyreğinde üretim ve cirolar arttı.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
8
10
%
0
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
9
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İnşaat Cirove Üretim Endeksleri 2011 Yılı 3. Dönem”
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
sonuçlarını açıkladı.Buna göre, Üç Aylık İnşaat Sektörü Ciro Endeksi 2011 yılı3. döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 artışkaydetti. Bina İnşaatı Sektörü Ciro Endeksi
%1,3 artarak 114,9’dan116,4’e, Bina Dışı İnşaat Sektörü Ciro Endeksi %7,9 artarak177,3’ten
191,3’e yükseldi. Üç Aylık İnşaat Sektörü Üretim Endekside 2011 yılı 3. döneminde bir
önceki yılın aynı döneminegöre %10,7 arttı. Bina İnşaatı Sektörü Üretim Endeksi
%11,9artarak 119,2’den 133,4’e, Bina Dışı İnşaat Sektörü Üretim Endeksi%6,5 artarak
177,5’ten
189,1’e
yükseldi.
Harcamalar
tarafında
yılın
üçüncü
döneminde
özel
tüketimharcamaları %9,2 artış kaydederken, kamu tüketim harcamaları%10,2 yükseliş
göstermiştir. Özel sektör yatırımları%29’un üzerinde artarken, kamu yatırımlarındaki
büyüme%5’de kalmıştır. Dış talebin büyümeye katkısının da negatif3,1 puan olduğu göze
çarpmaktadır. 2011 yılı üçüncü döneminde, 101.754 konut satış sonucu eldeğiştirmiş ve
Türkiye genelinde bir önceki döneme göre %-5,18 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Konut
satışlarında,3. çeyrekte, 2. çeyreğe göre tüketici talebinin hız kestiği görülmektedir.Özellikle
faizlerin yeniden yükseliş trendine girmesive Avrupa’dan gelen kriz haberleri bunda etkili
olmuştur.İkinci çeyrek dönemde İstanbul’da konut satışları 22.343adet, üçüncü çeyrek
dönemde ise 18.494 adet olmuştur. 2011yılı üçüncü döneminde, konut satışlarında bir önceki
%
10
0
yılın aynı dönemine göre ise %21,57 oranında artış gerçekleşmiştir.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
10
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Yapı ruhsatlarında geçen yılın aynı dönemine göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki
kullanım izinleri %25,87, %37,91 ve %31,93 düzeyinde artış kaydetmiştir.
%
10
0
değişimler sırasıyla -%4,97,%14,95 ve -%21,58 düzeylerinde oluşurken, aynı dilimde yapı
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
11
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
%
10
0
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Ülkemizde son yıllardaki hızlı kentleşme ve buna bağlı olarak gelişen inşaat sektörüne
paralel olarak harita mühendisliği bünyesinde sunulan '' Yol Yapım İşi Harita Desteği ve
Projelendirme ,Alt yapı Kanalizasyon Yağmursuyu içme suyu yapım, harita desteği ve
projendirme,Üst Yapı İşleri Projelendirilmesi ,İç ve Dış Mimari 3 boyut tasarım
işleri,Kamulaştırma ,Halihazır Harita Yapımı,İnşaat Yapım İşlerinde Harita Desteği(Kübaj
aplikasyon alim vs.),İmar Planlarının Hazırlanması,Parselasyon Uygulama vb hizmetlere olan
talep artmıştır.Ülke genelinde Harita Mühendislik danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
12
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
firmaların sayısı yaklaşık 1400’dür. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı elinde bulunan verilere
göre 3000’e yakın firma var. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı ise 15000 civarındadır. Bu
rakam aile bireyleri ile birlikte düşünüldüğünde 6.0000 kişilik bir büyüklüğe ulaşıyor.
Yabancı menşeli firmaların sayısı toplam firma sayımızın %1 gibi az olmasına rağmen
toplamdaki iş hacimleri bakımından sektörde önemli bir yerdedirler. Buradan anlaşılacağı
üzere firmalarımızın kurumsallaşmaları ve sonrasında güç birliği yapmak için şirket evlilikleri
yaparak büyümeleri gerekmektedir.
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
İnşaat sektörü ülkenin olduğu gibi bölgeninde en canlı sektörüdür gerek Ankara ili için
Kalkınma ajansının 2010-2013 ön gelişim planı, gerek TÜİK’in resmi sitesindeki veri tabanı
incelendiğinde bölgemizde, inşaat sektörü sürekli gelişen bir sektör olarak görülmektedir. (
Sektörde 2011 ‘de göre %8.2 büyüme
var TUİK
verilerine göre 2011 yılının üçüncü
döneminde önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında 3 bölgede artış olurken, diğer
23 bölgede düşüş gerçekleşti.Artış oranı Ankara ilinde % 12,8 olarak
belirlendi.)
İşletmemizde potansiyel hedef kitlemiz olan kamu kurum ve kuruluşları ,yerel yönetimler, inşaat
firmaları,müteahitler vb için aşağıda bahsi geçen hizmetler sunulacaktır;
I- İMAR PLANI UYGULAMALARI
II- AYIRMA (İFRAZ, TERK İŞLEMLERİ)
III- BİRLEŞTİRME (TEVHİD)
IV- İHDAS YOLUYLA PARSEL OLUŞTURMA
V- YAPI APLİKASYON PROJESİ VE UYGULAMASI
VI- FENNİ MESULİYET - TUS
VII- BENZİNLİK, KOOPERATİF, FABRİKA, TOPLU KONUT VB. HARİTALARI (1/1000)
VIII- MADEN VE TAŞOCAĞI GİBİ İŞLETME SAHALARININ ÜRETİM HARİTALARI
%
10
0
IX- PLANKOTE VE KÜBAJ HESABI
X- ŞERİTVARİ HARİTALAR
XI- SINIRLANDIRMA HARİTALARI
XII- KONUM BELİRLEME
XIII- VAZYET PLANI, BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI, RÖPERLİ KROKİ
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
13
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Ankara ilinde gelişen inşaat sektörü ve yapılarda olmazsa olmaz olan harita mühendisliği
hizmetleri için Ankara boyutunda ise pazarın büyüklüğü yıllık yyyyyyy milyon tl civarında
olduğu tahmin edilmektedir bizim bu pazardan hedef pazar payımız ilk yıl % tttttt % tttttt
% ttttt pay almak.
3.7 Ürün/Hizmet Tanımı
Harita mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının çeşitli tekniklerle
(uydulardan konum belirleme, uydu görüntüleri vb.) metrik anlamda ölçülmesi ve elde edilen
mekansal verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve
tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, analiz ve görselleştirme
çalışmaları ile ilgilenen mühendislik dalıdır.İşletmemizde sunulacak hizmetlerin tanımları
aşağıda yer almaktadır.
Plankote haritaları;
Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.'de bir detay noktası
(istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut
yapıları kapsar ve dahili kayıt üniteli, bilgisayara veri transferi mümkün olan Total Station
(Elektonik Takeometre) ile yapılır.
%
10
0
Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm
detayları kapsayan haritalardır.
Ölçülen verilerin büro değerlendirmesi bilgisayar ortamında , çizimi plotter ile 1/100, 1/200,
1/500 ve/veya 1/1000 ölçeğinde yapılır ve ayrıca çizim AutoCAD dosya yapısında (DXF veya
DWG files) teslim edilir.
- Halihazır haritaları
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
14
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır harita da
içindebulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir.Halihazır haritada nirengi, poligon
noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar dışında kalan
yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları
vb. çalışılan alanda bulunan herşey gösterilir. Halihazır haritalar , " 1/2500 ve daha büyük
ölçekli harita ve planların yapımına ait yönetmelik " esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000
ölçekli olarak yapılır.Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin
proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer
projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük
ölçekli haritalar halihazır harita olarak adlandırılır.
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
İmar planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan konut veya işyeri yapılarının ruhsat
alabilmesi için mevzi imar planının dolayısıyla da halihazır haritası'nın hazırlatılması
gerekmektedir
- Altyapı proje haritaları
- Güzergah haritaları
- Kamulaştırma haritaları
- Şeritvari haritaları
- Parselasyon haritaları
-Boykesit ve enkesit haritaları
Demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve
herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır.
Boykesit; proje ekseni boyunca, arazinin kırık ve dalgalı biçimini gösterir.
Enkesitler çoğunlukla hacim hesaplarının yapılmasında kullanılırlar. Enkesit, boykesit
doğrultusuna dik bir düzlemde kalan araziye ait bilgileri içerir. Yol eksenlerinin daha önce
belirtilmiş noktalarında eksene dik yönde ve eksenin her iki tarafında ihtiyaca göre 10-50 m.
genişlikteki karakteristik noktalar ölçülür.
- Maden, taş ocağı haritaları
- Sınır tespiti
- Sayısallaştırma
%
10
0
- Parsel aplikasyonu
Parsellerin, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları ve dayanak teşkil eden
poligon, nirengi noktalarının koordinatları temin edilir. Arazide gerekli ölçme yöntemi
seçilerek
ve
gerekli
ölçmeler
yapılarak
sınırlar
tespit
edilir.
Bu yöntemlerden en güveniliri GPS'dir. Bu yöntemde araziniz tarif ile değil, uydulardan
alınan verilerle bulunur.
- Proje aplikasyonu
Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
15
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine aplikasyon
denir.
Aplikasyon, harita veya planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası
vb. gibi sabit noktalardan yararlanılarak yapılır.
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Aplikasyon, çoğunlukla prezisyon (hassasiyet) gerektiren çalışmalardır.
Aplikasyon Nasıl Yapılmalıdır?
Her işte talep edilen bir doğruluk vardır. Talep edilen doğruluğa göre ölçme yöntemi ve
kriterleri seçilir. Aplikasyonda elde edilecek prezisyon ( doğruluk, hassasiyet ), seçilecek
ölçme yöntemi ve kriterlere göre değişkenlik arz edebileceği gibi, ilerde büyük zararlara yol
açabileceği
gözardı
edilmemelidir.
Bu
nedenle
önemlidir.
Bir mühendislik hizmetinde tasarlanan geometrinin talep edilen dogruluğu karşılayacak
şekilde araziye aktarılması gerekir.
Yatay geometrinin araziye aktarılması işlemi, konum aplikasyonu'dur. Konum aplikasyonuna
inşaat şantiyelerinde, en güzel örnek; "binaların aplikasyonu" dur.
Binaların Konum Aplikasyonu
Vaziyet veya konum planı üzerine yerleştirilmiş olan bir binaya ait köşe noktalarının, planı
üzerinden elde edilen aplikasyon elemanlarından yararlanılarak aktarılmasi işlemine binanın
aplikasyonu denir.
Konum aplikasyonunda, kutupsal koordinat metodunda yatay açı ve yatay uzunluk ölçme
yöntemleri ve bunu sağlamak için de elektronik takeometre (total station) ölçme aletleri
kullanılır. Ölçme aleti seçilirken açı okuma doğruluğu ve mesafe okuma doğruluğu,
prezisyonu etkileyen unsurlardandır.
- İmar planı uygulamaları (yola terk, ifraz, tevhid, vb.)
%
10
0
İfraz, tevhid, yola terk vs. gibi adlandırılan uygulamalardır. İmar planları, belde halkının
emniyet ve sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni
sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma, dinlenme ve ulaşım
gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlar ölçüsünde en iyi
çözüm yollarını bulmak için kadastro durumu da işlenmiş halihazır harita üzerine çizilen
planlardır.
Bina inşa etmek istediğinizde, ilgili belediyeye (imar planı dışındaki alanlarda Bayındırlık ve
İskan Müdürlükleri'ne) müracaat ederek ruhsat almanız gerekir. Ruhsat verilirken, imar planı
hükümleri uygulanır (çekme mesafeleri, bina yüksekliği vb.).
İFRAZ(AYIRMA)
Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla
parsellere ayrılmasıdır.
TEVHİD (BİRLEŞTİRME)
Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.
YOLA TERK / YEŞİL ALANA TERK / PARKA TERK
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
16
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Yol istikamet planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve
gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri göz
önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş
planlardır.
Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili belediye tarafından,
planın gerektirdiği kadar kısmının yola / yeşil alana / parka terk işlemlerinin yapılması istenir.
Aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
İmar planları, şehir ve bölge planlamacılar tarafından çizilir. Planların uygulayıcıları ise harita
mühendisleridir.
Bu işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün genelgesi gereği harita mühendislik
büroları tarafından yapılabilir.
- Rölöve ölçümleri
- İlk tesis kadastrosu
- Kadastro yenilemesi
- Kadastro ile ilgili tescil işlemleri takibi (sınır düzeltmesi, cins değişikliği, vb.)
- Yükseklik ölçümü (kule, bina, köprü, enerji nakil hattı, vb.)
Üzerine çıkılamayan bu tip yapıların yükseklikleri elektronik takeometre (total station) ile
ölçüm yapılarak hesaplanabilir.
- Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama
- Yol proje uygulamaları
- Enlem ve boylam
%
10
0
On (10) katın üstünde inşa edilecek binalarda, ruhsat esnasında Harita Genel Komutanlığı,
bina yapılacak olan parselin köşe noktalarının enlem ve boylamı ve yapılacak olan binanın
kotunu
(denizden
olan
yüksekliğini)
istemektedir.
Kadastro Müdürlüğünce tanzim edilen röperli krokide (aplikasyon krokisi) bulunan
koordinatlar coğrafi koordinattır ve metrik birimlidir. Çeşitli formüller yardımıyla, dönüşüm
hesabı yapılarak bu koordinatlar açı biriminde (enlem-boylam olarak) hesaplanabilmektedir.
Üzerine çıkılamayan bu tip yapıların yükseklikleri elektronik takeometre (total station) ile
ölçüm yapılarak hesaplanabilir.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
17
10
%
0
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
18
10
%
0
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
19
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
4 MİLYON TL’
600’
Z
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Yİ AŞKIN
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile KOSGEB’ten 30.000 tl hibe 70.000 tl %0
Faizsiz kredi almak için KOSGEB’e eksiksiz ve profesyonelce hazırlanmış bir girişimci iş
planı dosyası sunmalısınız. İş Planı Dosyanız eksik ve yanlış ise İş Planı Dosyanız KOSGEB
tarafından revize( değişiklik) edilmek için girişimciye geri iade edilir. Girişimci tekrar eksik
ve yanlış iş planı verirse KOSGEB tekrar revize verir ancak girişimci tekrar iş planı
projesini eksik ve yanlış verir ise İş Planı Dosyası bir daha KOSGEB tarafından
değerlendirilmez. Girişimcinin 2 revize hakkı vardır daha fazla revize edilmez ve İş Planı
Dosyası KOSGEB tarafından değerlendirilmez ve yapmış olduğunuz bütün işlemler boşa
gider.
İşinizi Riske Atmadan KOSGEB Girişimcilik Desteğine % 100 Destek Alma garantisi ile
ulaşmak istiyorsanız .Brüksel Uzmanları Danışmanlık yanınızda.
Girişimciler için sunulan Danışmanlık Hizmet Paketimiz;
1-İş Fikrinin geliştirilmesi
(Yapacağınız iş ile ilgili en yeni, güncel ve inovatif teknik ve yöntemler konusunda danışmanlık)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği başvrusu için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.
(Desteği almanız başvuru evrak ve işlemleri eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.Bunun için KOBİ Uzmanlarımız
size yol gösterecektir.
3-KOSGEB Girişimci İŞ Planlarınız % 100 Destek Alma Garantili Hazırlanır .
(Girişimci İş Planlarınızı %100 destek almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor)
4-KOSGEB İş Planı’nızı onayladıktan sonrada ‘’desteğin başlangıcından desteğin bitişine kadar 2
yıl boyunca danışmanlık hizmeti’’ yapılmaktadır.
(KOSGEB’in İş Planınızı desteklenmesinin ardından desteğin başlangıcından desteğin bitişine kadar 7/24 size
atanan KOBİ uzmanını arayıp bilgi ve danışmanlık almaya devam edebilirsiniz.
KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almış ve % 100 Destek alma garantili iş planı projesi
%
10
0
hazırlamak isteyen
girişimciler için üstte
bahsi geçen danışmanlık hizmeti bir paket
olarak sunulmaktadır.
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
20
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
TÜRKİYE’DE İLK
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
TÜRKİYE’DE İLK
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
%
10
0
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
21
Download

Üstte yer alan KOSGEB Girişimci iş planı örneği olan KOSGEB