EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice
www.egc-cb.cz
TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ
TRANSFORMÁTORU 110 kV/vn
TAFT 112
Kontakt:
Ing. Václav Král
[email protected]
-2-
STRUČNÝ POPIS FUNKCÍ TERMINÁLU
Terminál automatizačních funkcí transformátoru 110 kV/vn – TAFT 112 – slouží pro
automatické řízení jednoho transformátoru 110 kV/vn se zhášecí tlumivkou a s připínáním
odporníku k jejímu pomocnému vinutí. Jednotlivé automatizační funkce trafa, tlumivky
a odporníku je možno zapínat / vypínat samostatně. Výpočet jednotlivých automatizačních
algoritmů probíhá v cyklu 100 ms, což umožňuje dostatečně rychlé reakce i při ladění zhášecí
SVYP
č. odb.
UL, IL nast
KVmax
KVmin
S1 – pohon ZT
S2 – pohon ZT
S3 – zvyš.IW
S4 – zatl. sítě
m1
IT
n1
m2
Rpř1
n2
Rpř1
Rpř2
SVYP
SP příp
Obr.1
URO, USO,
UTO
tlumivky v síti se strmou rezonanční křivkou. Zařízení je určeno především pro stanice
s blokovým uspořádáním transformátoru, zhášecí tlumivky a přípojnice (obr.1), pro stanice se
složitějším schématem je zapotřebí umožnit přiřazování příslušné zhášecí tlumivky a přípojnice.
TAFT 112 prošel zkouškami podle norem ČSN EN 61326:99+A1:99+A305 a ČSN EN 610006-2 ed.2:02 v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. Praha.
Při zapnutí terminálu se může zvolit jedno ze dvou uložených nastavení parametrů automatik,
zvolené nastavení se pak použije při každém dalším zapnutí.
Každá automatika může pracovat v automatickém nebo manuálním režimu. Při manuálním
režimu se přepínají odbočky transformátoru nebo ladí tlumivka pomocí tlačítek na panelu.
Za provozu zapisuje TAFT do paměti flash provozní deník, dále průběh vždy posledního ladění
tlumivky a na žádost obsluhy rezonanční křivku sítě. Všechny záznamy lze přečíst
vyhodnocovacím programem a převést do databáze, tabulky EXCEL nebo do dokumentu.
-3-
Parametry jednotlivých automatik TAFT se nastavují pomocí parametrizačního programu
v prostředí Windows – viz obr. 2, 3. TAFT je s počítačem spojen rozhraním USB. Obsluha
parametrizačního programu je komfortní, některé funkce probíhají zcela automaticky.
Obr. 2
Obr. 3
-4-
Automatika regulace napětí transformátoru
Regulátor vydává povel ke změně odbočky transformátoru (zvýšení nebo snížení napětí)
v případě, že odchylka napětí na výstupu transformátoru od žádané hodnoty překračuje zvolené
toleranční pásmo a přitom trvá déle než zvolené časové zpoždění. Toto zpoždění může být podle
volby závislé na velikosti odchylky (čím větší odchylka napětí, tím kratší časové zpoždění), nebo
konstantní.
Funkce regulace napětí:
Přizpůsobení žádané hodnoty zatížení – žádané napětí závislé na proudu transformátoru,
kompenzace napěťového úbytku vedení. K těmto dvěma variantám je ještě přiřazena
volba na odlehčení transformátoru.
Zpoždění výstupního povelu na odbočkový přepínač – Inverzní, konstantní, kombinované
zpoždění
Detekce kývání regulace- po sobě jdoucí střídavé povely na přestavení odbočky
v určitém časovém pásmu
Přetížení I > Imax – vznik přetížení způsobí zablokování regulace (→ B)
Podpětí U < Umin – vznik podpětí způsobí zablokování regulace (→ B)
Přepětí U > Umax – vznik přepětí vede k nezpožděnému přepínání odboček. Nedojde-li
k poklesu ani při přechodu na nejnižší odbočku, pak přechází do poruchového stavu
a vyhlašuje poruchu. Při poklesu napětí se automatika bude chovat podle nastavených
časových charakteristik. (→ P)
Automatika ladění zhášecí tlumivky
Automatika ladění má dva základní režimy:
IC
Vyladěný stav sítě I Lnast
Rozladěný stav sítě, dále dělený na - Podladěná síť
- Přeladěná síť
ILnast
IC (1
IC )
IL nast
IC (1
IC )
Rozladěný stav sítě je definován buď proudovou odchylkou ±ΔIC od vyladěného stavu nebo
napěťovou odchylkou, to je poměrné snížení napětí zhášecí tlumivky U L proti napětí
ve vyladěném stavu sítě ULres, a to rovněž v podladěném (k -) nebo přeladěném stavu (k+).
Při vrcholu mimo regulační rozsah se pohon zastaví v krajní poloze a setrvává zde do
doby než se změní napětí o 1.
Při nenalezení vrcholu – tlumivka se nastaví na určitou zvolenou polohu IL. Pro opětné
naladění je možné použít časové nebo napěťové kriterium, případně jejich kombinaci.
Řešení problémů v sítích s velkou kapacitní nesymetrií
V těchto sítích dochází k velké nesymetrii fázových napětí a tím ke zvýšenému namáhání
izolace. Pro odstranění tohoto problému se používá zatlumování sítě vn přídavným odporníkem,
který se automaticky odpojí při zemním spojení. Toto řešení, které je ekonomicky nesrovnatelně
-5efektivnější než jiná známá řešení, je standardní funkcí automatiky ladění zhášecí tlumivky.
Návrh velikosti zatlumovacího odporníku je součástí návrhu parametrů TAFTu.
Automatika odporníku
Automatika vydává povel k připojení odporníku při trvajícím zemním spojení (UL>Urzs)
po uplynutí vyčkávací doby Tvzs. Další zapnutí odporníku je zablokováno až do skončení
zemního spojení (UL<Urzs), pokud trvá déle než zvolená blokovací doba Tbzs. Při
krátkodobých zemních spojeních a trváním jednotlivých zemních nárazů kratším než Tvzs dojde
k připojení odporníku po uplynutí součtové doby Tvzs .V tomto případě je zvolená blokovací
doba prodloužena.
Odporník lze připojit i ručně z místa nebo dálkově z RD. Ručním ovládáním nebo automatickou
regulací je vždy aktivován ochranný systém zabraňující tepelnému přetížení odporníku.
Automatika je vybavena tepelným modelem, který signalizuje vyčerpání 50 % tepelné kapacity
a pokud by dalším zapnutím na nastavenou dobu TZAPR mohlo dojít k překročení tepelné
kapacity, je zapnutí odporníku zablokováno a signalizováno.
Automatika je vybaveny funkcí „cyklování“, tj. z programu je vyřazena funkce blokování
opětného připnutí odporníku (Tblok=0)
Prodloužení blokovací doby Tblok po připojení odporníku při krátkodobých přerušovaných
zemních spojeních
Nezpožděné-okamžité připojení odporníku při zemní poruše v síti 110 kV
Výstup pro zemní wattovou ochranu GSC – spínací kontakt se zvoleným časovým
zpožděním po připojení odporníku.
Reference:
TAFT 112 je od roku 2005 v provozu v rozvodnách Sušice, Nýrsko, Horažďovice a Přeštice
v ČEZ Distribuce, oblast Západ.
Download

nabídka