Uživatelský návod pro SW PINETRON
EMS - Enterprise Management Suite
Verze 01.02V
Obsah
I. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY.............................................................. 4
II. INSTALACE........................................................................................ 5
III. SPUŠTĚNÍ EMS................................................................................. 7
IV. HLAVNÍ RYSY....................................................................................8
1. Celkový pohled................................................................................8
1. Tlačítko ON/OFF.....................................................................................8
2. Správce zařízení.......................................................................................8
3. Strom........................................................................................................10
4. Živý......................................................................................................... 10
5. E-mapa.................................................................................................... 10
6. Provoz......................................................................................................10
7. EMS log...................................................................................................13
8. Nové vDVR.............................................................................................14
9. Okno stromu............................................................................................ 14
10. Hlavní okno........................................................................................... 15
2. Nastavení EMS................................................................................15
1. Nastavení OSD........................................................................................ 16
2. Heslo........................................................................................................16
3. Etc............................................................................................................16
4. Standard videa......................................................................................... 16
5. Ukládání videa.........................................................................................16
6. Videokanál...............................................................................................16
7. Verze........................................................................................................16
V. OVLÁDÁNÍ DVR................................................................................ 17
1. Živý režim....................................................................................... 17
1. Jednotlivé DVR....................................................................................... 17
1) Zavřít........................................................................................................17
2) Nastavení zobrazení/multiscreenu............................................................18
3) Ovládání PTZ...........................................................................................18
4) Snímek......................................................................................................20
5) Záznam.....................................................................................................20
6) Sekvence...................................................................................................20
7) Hlavní zobrazení.......................................................................................21
2. Multi okno & (ne)pokrytí okna............................................................... 23
3. Virtuální DVR......................................................................................... 24
1) Co je virtuální DVR................................................................................. 24
2) Monitorování virtuálních DVR................................................................24
3) Editace......................................................................................................24
4) Smazání kamery........................................................................................25
2. Režim přehrávání............................................................................ 26
1. Vzdálené vyhledávání............................................................................. 26
1) Vzdálené vyhledávání.............................................................................. 26
2) Vzdálené zálohování................................................................................ 28
2. Místní vyhledávání.................................................................................. 29
3. Nastavení DVR............................................................................... 29
4. Kontextové menu............................................................................ 30
1. Kontextové menu virtuálního DVR........................................................ 30
2. Kontextové menu DVR........................................................................... 31
3. Kontextové menu kamery........................................................................32
4. Kontextové menu digitálního vstupu/výstupu.........................................32
5. Kontextové menu kanálu........................................................................ 32
VI. UDÁLOSTI AKCÍ.............................................................................. 33
1. Události akcí DVR.......................................................................... 33
2. Události akcí kamery.......................................................................35
3. Události akcí digitálních vstupů/výstupů........................................ 36
VII. E-MAPA............................................................................................ 37
1. Editace.............................................................................................37
2. Spojení E-map................................................................................ 40
I. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
EMS využívá o dost více systémových prostředků počítače, pokud komunikuje s více DVR zároveň.
PC musí dostatečně a pohotově pracovat s příchozími daty a poplachy ze všech připojených DVR.
Z toho vyplívá, že PC musí být vybaveno vyššími systémovými požadavky než jsou uvedeny jako
minimální.
V následující tabulce jsou uvedeny minimální a doporučené systémové požadavky pro aplikaci EMS.
Opearční systém
CPU
RAM
Grafická karta
Rozlišení
Direct X
Síť
HDD
Minimální
Doporučené
Windows XP SP1
Windows XP SP1
Pentium 4 2,4G
Pentium 4 D3,0G
(Přes 90% volných prostředků)
(Přes 95% volných prostředků)
512MB
1GB
(Volná fyzická paměť 300MB)
(Volná fyzická paměť 700MB)
AGP 64MB paměti
PCI-E 256MB paměti
1024*768
1600*1200(1920*1080)
2 monitory
DX 9.0
DX 9.0
100MB ethernet
100MB ethernet
Volné místo 10GB
Volné místo 40GB
EMS není funkční s nainstalovanou verzí Direct X 7.0 nebo nižší. Stáhněte si prosím nejnovější verzi
Direct X.
II. INSTALACE
Vložte instalační CD do jednotky CD-ROM v PC, vyhledejte soubor EMSLiteInstaller_x_x_x_xx.exe.
X v názvu souboru znamají číslo verze programu. Dvojklikem na soubor se spustí instalace.
V dialogovém okně se zobrazí možnosti
instalace: EMS, XP Firewall setup, XP Sound
sample, Start Menu Shortcuts, Desktop
Shortcuts.
Poslední čtyři nabídky v seznamu je možno odznačit
a neinstalovat je.
Kliknutím na Další pokračujte v instalaci.
Vyberte adresář, kam se má program
nainstalovat. Defaulně je nastavená cesta:
“ C:\Program files\EMS “
Kliknutím na Instalovat se spustí instalace.
Kliknutím na Zavřít dokončíte instalaci.
III. SPUŠTĚNÍ EMS
Dvojklikem na ikonu
se zobrazí přihlašovací okno.
Defaultní heslo je “0“
V položce Nastavení je možné heslo změnit.Pokud chceme okno zrušit, stiskněte
IV. HLAVNÍ RYSY
1. Celkový pohled
1. Tlačítko ON/OFF
Připojí/odpojí všechny události na každém zařízení
2. Správce zařízení
Správce zařízení je přístupný pouze v režimu Offline. Slouží k registraci všech
zařízení, která budou v EMS použita.
1- Export: exportuje výpis informací o registrovaných zařízení k uložení do souboru.
A. kliknutím na tlačítko Export budete vyzváni k zadání hesla
B. zadejte heslo platné pro vstup do EMS
C. vyberte adresář pro uložení souboru.
D. soubor pojmenujte a vytvořte soubor s příponou “ *.exp “
2 - Import: importuje soubor se zařízeními “ *.exp “ a tyto zaregistruje
3 - Skenovat: automaticky vyhledá DVR připojená v místní síti vyjma těch, která jsou již
uvedeny v seznamu. „Poslední tři číslice z IP adresy DVR“ jsou
automaticky vloženy do názvu DVR a defaultní heslo je 000000 (USER)
4 - Přidat: přidá ručně DVR
A. vyberte v položce Typ<DVR>, položka Model se aktivuje
B. výběrem modelu DVR se aktivují “Jméno, IP, Port, Heslo, ETC“
a. Jméno: napište jméno, které se má zobrazovat ve Stromu, Provozu a Hlavním
okně
b. IP: zadejte IP adresu DVR (např.:192.168.0.52) nebo jméno DVR serveru
(např.: demo.dvrhost.com)
c. Port: 7000 (defaultně)
d. ETC: vyplňte, pokud chcete vepsat nějakou poznámku
C. Heslo: zadejte s následujícími možnostmi: User heslo-funkce závisí na právech
Admin heslo-všechny funkce
D. Kliknutím na Použít nebo OK se dokončí přidání DVR do seznamu EMS
E. Plánované zálohování, dobu zálohování, zálohované kanály nastavte dle potřeby
(pozn) Plánované zálohování pracuje nezávisle,i když EMS zavřete.“C:Program files\EMS\Download“
je defaultně nastavený adresář pro ukládání. Prosím změňte tuto složku, pokud zapnete Plánované
zálohování. Jinak se může stát, že se Vaše PC zaplní staženými videosoubory z DVR. Zálohování
nebude aktivováno, pokud je volné místo na HDD menší než 3GB.
5 - Smazat: smaže vybrané zařízení (zařízení se smaže ze Stromu a z E-mapy)
6 - Použít: potvrdí změny
7 - OK: zavře okno Správce zařízení
3. Strom
Zobrazí nebo skryje okno stromu
4. Živý
Spustí předešlý žívý pohled
5. E-mapa
Spustí okno E-mapy. Bude o ní pojednáváno v kapitole VII.
6. Provoz
Zobrazuje informace o stavu DVR, jména DVR s událostmi a poruchami. Barva buněk
a symboly tabulky se mění odpovídajícím způsobem v závislosti na závažnosti události
nebo poruše vzniklé v DVR.
6.1 Výstražné barvy stavu připojení
Barva pozadí buňek se mění podle stavu připojení jednotlivých zařízení.
Stav připojení
Barva buněk
Připojeno
Předtím bylo odpojeno, teď již připojeno
Odpojeno
6.2 Informace o stavu
Dvoklikem v tabulce Informace o stavu na jakékoliv jméno nebo číslo DVR,
nebo na jakýkoliv symbol v buňce, se zobrazí DVR LOG list.
1 – Číslo: pořadí DVR, tak jak byla postupně přidávána
2 – Jméno: jméno DVR, pojmenováno automaticky programem nebo ručně uživatelem
3 – HDD: oznamuje selhání HDD během provozu
V pořádku
Vyskytla se závada, nyní v pořádku
Závada se vyskytuje
4 – Záznam: zobrazuje stav záznamu, odpovídá LED nahrávání na DVR
Záznam zapnutý
Záznam byl zastaven, nyní zapnutý
Záznam vypnutý
5 – Kalendář: zobrazuje stav kalendáře, odpovídá LED nahrávání podle plánu na DVR
Záznam podle plánu zapnutý
Záznam podle plánu byl vypnutý, nyní zapnutý
Záznam podle plánu vypnutý
6 – Záloha: zobrazuje stav zálohování, odpovídá LED zálohování na DVR
Zálohování je spuštěno
Zálohování bylo zastaveno, nyní je spuštěno
Zálohování je zastaveno
7 – Ventilátor: informuje zastavení nebo závadu Systémového ventilátoru
informuje zastavení nebo závadu CPU ventilátoru (model PDR-M50xx)
V pořádku
Vyskytla se závada, nyní v pořádku
Závada je aktuální
8 – Teplota: informuje o nadměrné teplotě Systému
informuje o nadměrné teplotě CPU (model PDR-M50xx)
V pořádku
Vyskytla se závada, nyní v pořádku
Závada je aktuální
7 – Událost: informuje o vzniklém alarmu, detekci pohybu, ztrátě videosignálu
Žádný alarm
Alarm
Vznikl alarm, nyní žádný alarm
Alarm je aktuální
Žádný pohyb
Pohyb
Pohyb byl detekování, nyní žádný pohyb
Detekován pohyb
V pořádku
Ztráta
videosignálu
Vyskytla se ztráta, nyní v pořádku
Ztráta videosignálu
7. EMS Log
Zobrazuje logy všech událostí, od doby spuštění EMS.
1. Začátek: nastavení počátečního času vyhledávání
2. Konec: nastavení konečného času vyhledávání
3. Jméno: vyhledávání v logu podle vybraného jména DVR
4. Kanál: vyhledávání v logu jenom vybraného kanálu
5. Dotaz: vyhledávání v logu pouze podle konkrétních slov obsažených v seznamu
6. Rychlé přehrání: I. Pokud kliknete v logu na událost, aktivuje se panel tlačítek přehrávání
II. Po aktivaci panelu se zobrazí statický obraz vybrané události, pokud
je k ní přiřazen záznam obrazu
III. Přehrávání je možné rychlostí -8x, -4x, -2x, -1x, 1x, 2x, 4x, 8x
7. Miniatury nebo Zpráva: přepíná mezi Miniaturami a Zprávou. Log miniatur bude funkční
za předpokladu, pokud bude povolen snímek v Události akcí
8. Vyhledat: spustí vyhledávání v logu. Pokud je v režimu Zpráva zobrazuje 1000
událostí. A pokud v režimu Miniatury zobrazuje 100 událostí.
9. Více: vyhledá a přidá předešlé události před již zobrazenými. V režimu Zpráva přidá 1000
událostí a v režimu Miniatury 100 událostí. Maximálně zobrazí ve Zprávě 20 000
událostí a v Miniaturách 1000 událostí
10. Tisknout: vytiskne vyhledaný log
11. Export: umožní uložení logu do PC v textovém formátu
12. OK: zavře okno logu
8. Nové vDVR
Přidá nové virtuální DVR.
9. Okno stromu
Každé DVR zařízení, které byly přidány do EMS, budou pod sebou vypsána v Okně stromu s
vlastní DVR ikonou a jménem. Navíc jednotlivé DVR ikony mají také doplňkovou funkcizobrazují status DVR.
Vytvoření skupin a podskupin se provádí kliknutím pravým tlačítkem myši a je možné je
následně přejmenovat.
Všechny skupiny se dají otevřít současně volbou Otevřít vše.
Síť je připojena
Síť byla odpojena
Síť je odpojena
10. Hlavní okno
V hlavním okně se zobrazují další okna, u kterých je možná funkce pokrytí/nepokrytí.
1. V hlavním okně je možno zobrazit až 64 kamer v živém režimu nebo režimu přehrávání.
Pokud je zobrazen živý režim, zobrazí se číslo a název kanálu, stejně jako snímková rychlost.
2. Je možno zobrazit E-mapu
3. Je možno zobrazit Informace o stavu
2. Nastavení EMS
Nachází se v přihlašovacím okně nebo v nabídce Soubor—Nastavení.
1. Nastavení OSD
Volba informací OSD, které se mají zobrazovat v obrazu každé kamery:
čas, jméno DVR, číslo kamery, jméno kamery, rychlost snímkování, status kamery.
2. Heslo
Nastavení pro změnu hesla pro počáteční přihlášení do EMS programu.
a) Staré heslo: zadejte současné platné heslo. Defaultní heslo je “0“
b) Nové heslo: zadejte nové heslo
c) Potvrdit heslo: zadejte nové heslo pro potvrzení
(pozn) Toto heslo se zadává do přihlašovacího okna a slouží jako ochrana pro spuštění EMS. Toto
heslo je rozdílné od hesla DVR zařízení.
3. ETC
1) Kontrolovat vodoznak: možnost zapnout/vypnout
2) Podržet okno: pokud je funkce zaplá, EMS automaticky otevře všechna okna, která
byla otevřená před ukončení naposledy spuštěného EMS programu
3) Čas sekvence: nastavení intervalu pro sekvenční zobrazovaní všech oken
4. Standard videa
Volba normy NTSC nebo PAL.
5. Ukládání videa
Překrytí je defaultně stále zapnuto. Překrytí-ukládání videa využívá Microsoft Direct X
a grafickou kartu s hardwarovou akcelerací pro optimální přenosovou rychlost videa.
Zvolte VMR7 pro Direct X 7.0 nebo VMR9 pro Direct X 9.0
6. Videokanál
Volba mezi zobrazením 16 kanálů nebo 64 kanálů.
7. Složka pro zálohu
Určení adresáře pro zálohování podle plánu, vzdálené stahování a stažené soubory.
8. Verze
Zobrazuje verzi EMS programu.
V. Ovládání DVR
1.Živý režim
Živý režim jednotlivých DVR i virtuálních DVR, může být zobrazen a seřazen v libovolném
pořadí.
1. Jednotlivé DVR
Dvojklikem na ikonu DVR
1) Zavřít
Zavřít: zavře jedno zobrazené okno
Zavřít vše: zavře všechny okna najednou
nebo tlačítkem “LIVE“ se spustí živý režim.
2) Nastavení zobrazení/multiscreenu
Zleva: jedna kamera, 4 kamery, 6 kamer, 7 kamer, 8 kamer, 9 kamer, 10 kamer, 16 kamer, 25 kamer, 36
kamer, 49 kamer, 64 kamer v jednom okně. Všechny režimy zobrazení jsou přístupné bez ohledu na to,
kolik je připojených DVR nebo kolik je zobrazených kamer.
a.
jedna kamera
g.
10 kamer
b.
4 kamery
h.
16 kamer
c.
6 kamer
i.
25 kamer
d.
7 kamer
j.
36 kamer
e.
8 kamer
k.
49 kamer
f.
9 kamer
l.
64 kamer
3) Ovládání PTZ
Pokud je k DVR připojena jedna nebo více PTZ kamer, může být jednotlivě vybrána a ovládána přes
PTZ panel. Pro ovládání konkrétní PTZ kamery jednou klikněte na kanál, kde je PTZ kamera
připojena. Tato ikona
přepíná mezi zobrazením nebo skrytím PTZ panelu.
1) Ostření
Symbol
Funkce
Ostření do vzdálenější scény
Ostření do bližší scény
Automatické zaostření
2) Clona
Symbol
Funkce
Otevření clony
Zavření clony
Automatické nastavení clony
3) Prepozice a předvolení trasy
Symbol
Funkce
Uložení čísla prepozice. Max. počet závisí na typu kamery
Vyvolání čísla prepozice
Spuštění trasy po prepozicích
4) Volitelné funkce
Volitelné funkce jsou dané typem PTZ kamery
5) Auto PAN/TILT
Symbol
Funkce
Spustí automatický horizontální pohyb
Spustí automatický vertikální pohyb
Spustí trasu
6) Menu, Escape, ovládání rychlosti
7) Napájení PTZ
vypne/zapne autopohyb, vypne/zapne osvětlení PTZ kamery
4) Snímek
Uloží do PC nebo vytiskne právě pořízený snímek aktuálního zobrazení.
5) Záznam
Uloží aktuální živé zobrazení do PC ve videosouboru. Pokud je Záznam zapnutý, ikona je zabarvena
světlefialově.
Defaultně nastavený adresář: C:\Programfiles\EMS\Download
6) Sekvence
Spustí sekvenční přepínaní všech oken jednoho po druhém. Ikona se zabarví světlefialově.
Př: S2004 → M5016Pro → E-Map-1
7) Hlavní zobrazení
1) OSD indikátory
Existují 4 typy OSD indikátorů a lze je povolit v Nastavení EMS.
(1) Titulek kamery: zobrazuje tyto informace:číslo kamery, jméno DVR, jméno kamery
*Tip: Názvy kamer v EMS lze aktualizovat podle pojmenování kamer v DVR pravým
klikem na Kamera volbou Aktualizace názvu kamery.
(2) Čas: zobrazuje aktuální čas nastavený v DVR
(3) Status DVR: zobrazuje mód nahrávání, síťové připojení, ztrátu videosignálu, událost a
aktuální režim DVR
Symbol
Stav
REC
Normální záznam
Wait
Čeká na počáteční připojení
Loss
Ztráta videosignálu
Close
Odpojeno od DVR
Alarm
Záznam alarmem
Motion
Záznam pohybem
PB
Přehrávání pro vybraný kanál
Live
Živý režim
(4) Rychlost snímkování: přenosová rychlost sítě. Rychlost snímkování je odlišná od
aktuálně nastaveného počtu snímků pro záznam v DVR.
2) Změna pozice kamery
Kliknutím na zvolenou kameru a přetažením na požadované místo dojde ke změně pozice.
2. Multi okno & (ne)pokrytí okna
EMS umožňuje současné sledování několika živých scén, E-map, informací o stavu, atd.
Kliknutím na “Pokrytí“ se okno přepne do módu “Nepokrytý“ - tzn. že se okno nebude přichycovat do
hlavního okna při pohybování s oknem.
3. Virtuální DVR
1) Co je virtuální DVR
Virtuální DVR není skutečné DVR, ale kombinace nebo sekupení několika DVR již uvedených v
položce Zařízení. Do jednoho virtuálního DVR je možno přidat až 64 DVR, z každého DVR je možno
přidat třeba i jednu kameru. Virtuální DVR se chová stejně jako skutečné DVR, kromě zobrazování
varovných hlášení.
2) Monitorování virtuálních DVR
Základy monitorování virtuálních DVR jsou stejné jako u jednotlivých DVR. Jediný rozdíl je v tom, že
virtuální DVR se skládá z různých kamer vybraných z různých jednotlivých DVR.
3) Editace
(1) Nové virtuální DVR se vytvoří buď
pravým klikem na Skupina a přes kontextové
menu Nové vDVR nebo klikem na Nové
vDVR v horním panelu.
(2) Dvojklikem na ikonu nově vytvořeného
virtuálního DVR se otevře okno virtuálního
DVR s maximálním počtem zobrazených
kanálů, které se definují v Nastavení EMS.
(MAX 16, MAX 64)
Maximální možný počet zobrazených kanálů
je možné v případě potřeby kdykoliv změnit.
(3) Kliknutím na DVR a přetáhnutním do
jakéhokoliv čísla kanálu v zobrazení všech
dostupných kamer ve virtuálním DVR, se
všechny kamery z DVR přidají do
virtuálního DVR v číselném pořadí od
zvoleného kanálu do konce podle počtu
kamer připojených do DVR.
(4) Jednotlivé kamery mohou být přidány do
virtuálního DVR kliknutím na požadovanou
kameru a přetažením do zvoleného kanálu.
4) Smazání kamery
Vyberte kameru, která se má smazat během živého režimu. Pravým klikem na kameře se vyvolá
kontextové menu a v něm se volba Odebrat.
EUROSAT cs
2. Režim přehrávání
DVR, která byla přidána do EMS, budou přístupná v režimu přehrávání pro vzdálené přehrávání
nebo pro zálohování videosouborů do vzdáleného PC. Na rozdíl od živého režimu, může být
současně zobrazeno pouze jedno DVR.
1. Vzdálené vyhledávání
Vzdálené přehrávání umožňuje uživatelům prostřednictvím EMS přímé přehrání záznamů
uložených na interních HDD jednotlivých DVR.
1) Vzdálené vyhledávání
Pravým klikem na DVR se objeví kontextové menu.
Druhou možností je pravý klik do kamery v živém zobrazení a vyvolání kontextového menu.
Vzdálené vyhledávání graficky znázorňuje záznamy videa uložené v DVR.
Záznamy jsou barevně rozlišeny: Normální(žlutá) → Pohyb(zelená) → Alarm(červená)
Vyberte požadované datum a čas. Kliknutím a roztáhnutím je možné vybrat více minut.
Klikem na tlačítko
se spustí přehrávání.
Hodinu, minutu i posuvník je
možné kdykoliv změnit kliknutím v
časové ose dopředu i zpět.
2) Vzdálené zálohování
Vzdálené zálohování umožňuje uživatelům prostřednictvím EMS stažení záznamů
uložených na interních HDD jednotlivých DVR do vzdáleně připojeného PC.
Defultně nastavený adresář pro stahování videodat: C:\Programfiles\EMS\Download
Postup výběru souboru pro zálohování je stejný jako u vzdáleného přehrávání. Navíc je možné vybrat
třeba i jen jednu kameru, kterou si přejete zálohovat. Ke stažení videosouboru klikněte Stáhnout
namísto Přehrát.
Infomace o stahování budou zobrazovat počáteční, konečný a aktuální čas stahovaného záznamu.
Informace o stahování bude zobrazovat max. 500 položek. Jakmile se stahování dokončí zobrazí se u
aktuálního stavu Stahování dokončeno. Klikem na Zrušit se položka vymaže.
2. Místní vyhledávání
Místní vyhledávání je určeno k znovuprohlížení videodat stažených z DVR do PC nebo
zazálohovaných na CD a přehrání prostřednictvím EMS.
Pravým klikem na DVR se objeví kontextové menu.
Nebo je místní vyhledávání v nabídce Nástroje → Přehrát soubor.
Potom se vybere DVR a videosoubor, který byl z tohoto DVR stažen.
3. Nastavení DVR
Nastavení DVR umožňuje modifikaci všech nastavení prostřednictvím EMS, tak jakoby tomu
bylo přes přístup do menu DVR.
Nastavení DVR je přístupné přes kontextové menu pravým klikem na DVR v okně stromu.
4. Kontextové menu
Kontextové menu umožňuje přístup do dílčích podmenu pro kanál, DVR a virtuální DVR.
Tyto dílčí podmenu umožňují přístup k různým funkcím individuálně pro každý typ podmenu.
1. Kontextové menu virtuálního DVR
1) Živý – spustí živé monitorování přednastaveného virtuálního DVR
2) Přejmenovat – umožní změnit jméno virtuálního DVR, které se zobrazuje v okně stromu
3) Odebrat – odebere virtuální DVR z okna stromu
4) Přesun skupiny – přesune virtuální DVR do jiné skupiny
2. Kontextové menu DVR
1) Živý – spustí živé monitorování pro vybrané DVR
2) Vzdálené vyhledávání – otevře okno pro vzdálené vyhledávání záznamů
3) Místní vyhledávání – otevře okno pro místní vyhledávání záznamů
4) Vlastnosti – zobrazí hlavní informace o DVR
5) Log – zobrazí log všech událostí nastalých v DVR od prvního připojení k napájení. Je možné
zvolením konkrétního data a času nebo zadáním Dotazu tento list vyfiltrovat.
6) Nastavení – otevře okno nastavení DVR
7) Vyhledávání P.O.S dat – otevře okno pro vyhledávání P.O.S dat
8) Události akcí – otevře okno pro definování události akcí
9) Ovládání – možnost zapnout/vypnout záznam
možnost zapnout/vypnout záznam podle kalendáře
10) Odebrat – odebere DVR z okna stromu
11) Přejmenovat - umožní změnit jméno DVR, které se zobrazuje v okně stromu.
12) Přesun skupiny – umožní přesunout DVR do jiné skupiny
3. Kontextové menu kamery
1) Živý – spustí živé monitorování vybrané kamery
2) Události akcí – otevře okno pro definování události akcí
3) Ovládání – umožní ovládat PTZ kameru-spustit prepozici,trasu,automatický vert. i hor. pohyb
4) Přejmenování – umožní přejmenovat kameru
4. Kontexové menu digitálního vstupu/výstupu
Digitální vstup je vstupní senzor a digitální výstup je alarmový výstup DVR
1) Digitální vstup – umožní definovat Události akcí a Přejmenovat
2) Digitální výstup – umožní Ovládání spínání/rozpínání alarmového výstupu a Přejmenovat
5. Kontexové menu kanálu
1) Vzdálené vyhledávání – otevře okno pro vzdálené vyhledávání záznamů vybraného kanálu
2) PTZ ovládání – spustí PTZ panel
3) Odebrat (jen virtuální DVR) – odebere kameru z kanálu virtuálního DVR
VI. UDÁLOSTI AKCÍ
EMS umožňuje přizpůsobit nastavení varovných oznámení – zvuková upozornění a obrazová
vyskakovací okna, akativovaná po vzniknutí událostí související s DVR, kameramy a senzory.
1. Události akcí DVR
Pravým klikem na DVR se objeví kontextové menu.
Otevře se okno Události akcí.
1 – Události: EMS zašle oznámení o abnormalitě vzniklé v DVR nebo systému jako je:
Připojení, Odpojení, Chyba HDD, Chyba ventilátoru, Selhání teploty
2 – Zařízení: výběr z registrovaných DVR nebo systému
Systém-znamená PC, kde je nainstalován EMS.
3 – Náhradní typ: výběr typu zařízení, které je připojeno k DVR a má se při vzniklé události
ovládat, nebo nastavení jak má systém reagovat na vzniklou událost
Příklad: DVR-kamera, digitální výstup, Systém-zvuk, okno
4 – Náhradní číslo: výběr čísla kamery/digitálního výstupu k ovládání
5 – Příkaz: 1) DVR>Kamera - výběr nastavení PTZ ovládání, Snímek, okno živého videa.
Log miniatur bude poskytovat snímky, pokud bude zvolena možnost snímek.
2) DVR>Digitální výstup - výběr stavu výstupu-Nejlepší/Nejhorší NO/NC kontakt
3) Systém>Zvuk - vyberte Přehrát zvuk.
EMS bude vydávat zvuk při připojení DVR, odpojení DVR, chybě HDD, chybě ventilátoru, selhání
teploty (v závislosti na zvolené události v bodu č.1)
Nějaké vzorové waw soubory jsou k dispozici a umístěny v adresáři:
[C:\Program Files\EMS\Sound], je možné použít vlastní zvukový soubor
4) Systém>Okno - vyberte Výstražné okno
Zpráva s výstražným oknem se objeví na 10 sekund a pak zmizí.
6 – Parametr: 1) DVR>Kamera>Parametr - zadejte požadované číslo pro PTZ ovládání jako
třeba číslo presetu
2) Systém>Zvuk – vyberte výstražný zvukový soubor
7 – Po: nastavení časové prodlevy pro akci po vzniknuté události (jednotka 1ms: 1000 = 1s)
8 – Přidat: přidá jednu akci do událostí (maximálně je možné zadat 25)
9 – Smazat: smaže vybranou akci
10 – Test: otestuje akci pro vybranou událost
11 – Použít: uloží provedené změny
12 – OK: uloží provedené změny a zavře okno
13- Zavřít: neuloží provedené změny a zavře okno
2. Události akcí kamery
Pravým klikem na kameře se objeví kontextové menu.
1 – Události: EMS zašle oznámení související s kamerou jako je:
Záznam pohybem zapnut, záznam pohybem vypnut, záznam alarmem zapnut, záznam alarmem
vypnut, obnova videosignálu, ztráta videosignálu, detekce pohybu.
Funkci detekce pohybu podporují pouze modely MPEG4 Pro.
2 – Zařízení: výběr z registrovaných DVR nebo systému
Systém-znamená PC, kde je nainstalován EMS
3 – Náhradní typ: výběr typu zařízení, které je připojeno k DVR a má se při vzniklé události
ovládat, nebo nastavení jak má systém reagovat na vzniklou událost
Příklad: DVR-kamera, digitální výstup, Systém-zvuk, okno
4 – Náhradní číslo: výběr čísla kamery/digitálního výstupu k ovládání
5 – Příkaz: 1) DVR>Kamera - výběr nastavení PTZ ovládání, Snímek, okno živého videa.
Log miniatur bude poskytovat snímky, pokud bude zvolena možnost snímek.
2) DVR>Digitální výstup - výběr stavu výstupu-Nejlepší/Nejhorší NO/NC kontakt
3) Systém>Zvuk - vyberte Přehrát zvuk.
EMS bude vydávat zvuk pokud nastane: Záznam pohybem zapnut, záznam pohybem vypnut,
záznam alarmem zapnut, záznam alarmem vypnut, obnova videosignálu, ztráta videosignálu,
detekce pohybu (v závislosti na zvolené události v bodu č.1)
Nějaké vzorové waw soubory jsou k dispozici a umístěny v adresáři:
[C:\Program Files\EMS\Sound], je možné použít vlastní zvukový soubor
4) Systém>Okno - vyberte Výstražné okno
Zpráva s výstražným oknem se objeví na 10 sekund a pak zmizí. Bude zobrazen živý pohled.
3. Události akcí digitálních vstupů/výstupů
Pravým klikem na digitálním vstupu se objeví kontextové menu.
EMS zašle oznámení související s digitálním vstupem jako je: vstup NO/NC
VII. E-MAPA
1. Editace
1.Pravým klikem na Skupina se objeví kontextové menu
nebo klikem na ikonu
v panelu nástrojů se
vytvoří nová E-mapa.
2. Zobrazí se ovládací tlačítka E-mapy.
1 – Přiblížení: zvětší E-mapu dvakrát, maximální přiblížení je 400%
2 – Oddálení: zmenší E-mapu dvakrát, maximální oddálení je 25%
3 – Pozadí: možnost vybrat obrázkový soubor pro E-mapu.
Obrázkové soubory je možné uložit do adresáře: [C:\Program Files\EMS\EMAP\BACKGROUND]
4 – Smaž položku: odebere z E-mapy již umístěné DVR nebo kameru
5 – Nastavení E-Mapy: menu pro konfiguraci E-mapy
3. Vyberte obrázek pro pozadí E-mapy.
4. Přetáhněte požadované položky do E-mapy.
5. Pokud se ikona přetahuje ze stromu do E-mapy pravým tlačítkem, je možné vybrat vzhled ikony.
1) DVR – je možné vybrat z modelů: MPEG4 Pro, MPEG4 Basic, MJPEG a to i ve verzích, kdy bude
ikona DVR červeně blikat při události vzniklé na zařízení.
Možností Zamčeno se zafixují polohy ikon na E-mapě a nejde ani další ikony přidávat do E-mapy.
Nastavení E-Mapy konfiguruje jaké události mají být zobrazovány-záznam pohybem, záznam alarmem
a ztrátu vidosignálu.
2) Kamera – je možné vybrat ikonu odpovídající typu kamery: CCD, DOOM, IP a PZT kamera
– funkce Pohyb bude zobrazovat status při záznamu pohybem
– funkce Preset přesune PTZ nebo DOOM kameru na předvolenou pozici
– funkce Živé video umožní sledovat živě sledovat obraz kamery
2. Spojení E-map
Všechny ikony a E-mapy se dají mezi sebou spojit prolinkováním dohromady.
Pokud chcete E-mapy mezi sebou prolinkovat, E-mapu přetáhněte do druhé E-mapy.
Dvojklikem na ikonu E-mapy se automaticky zobrazí prolinkovaná E-mapa.
Download

Stažení