PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č: LE-č. 3022 pro výrobek SAKRET flexibilní trasová
malta pro přírodní kámen TNV
1. Jedinečný identifikační kód výrobku: Zdicí malta M10 dle EN 998-2:2010; Normální
zdicí malta – DIN V 18580 – NM III
2. Typ, série nebo jiný identifikační kód výrobku umožňující jednoznačnou identifikaci
výrobku: číslo šarže (=datum výroby) viz. obal produktu
3. Zamýšlené použití: zdicí malta M10 dle DIN EN 998-2:2010 pro vnitřní a vnější prostředí.
4. Jméno, firma kontaktní adresa výrobce:
JURALITH Bustoff-GmbH
Deuerlinger Str. 43
933 51 Painten b. Kelheim
Tel. +49 (0) 9499 9418 -0
Fax: + 49 (0) 9499 9418 -45
Email: [email protected]
5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na
úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: není
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém posouzení 2+, Certifikát podnikové výrobní kontroly 0785-CPR-21-007-13
Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná
norma: EN 998-2:2010
7. Prohlášení o vlastnostech týkající se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno
evropské technické schválení: nevztahuje se na tento výrobek
8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Základní charakteristiky
Vlastnost
Objemová hmotnost
Pevnost v tlaku
Propustnost vodních par
≤ 1800 kg/m3
M10
Obsah chloridů
Tepelná vodivost
Reakce na oheň
Trvanlivost
15/35
≤ 0,1 M.-%
≤ 0,82 W/(mK) P=50%
≤ 0,89 W/(mK) P=90%
A1
Posouzení podle ustanovení platného v místě zamýšleného použití malty
Harmonizovaná
technická specifikace
EN 1015-10:2007
EN 998-2:2012
EN 1745:2012
(tabulková hodnota)
EN 1015-17:2000
EN 1745:2012
DIN 4102-1:1998
EN 998-2:2010 příloha B
SAKRET TNV ● strana 1/2
SAKRET CZ k.s., 277 08 Ledčice 150 ● tel.: 315 728 411-3, 315 728 421 ● fax: 315 728 452, 315 765 254 ● [email protected] ● www.sakret.cz
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č: LE-č. 3022 pro výrobek SAKRET flexibilní trasová
malta pro přírodní kámen TNV
9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými
v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného
v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem …………………………………………..
Dr. Joachim Korndörfer v.r.
Místo a datum vydání: Painten, 25.06.2013
SAKRET TNV ● strana 2/2
SAKRET CZ k.s., 277 08 Ledčice 150 ● tel.: 315 728 411-3, 315 728 421 ● fax: 315 728 452, 315 765 254 ● [email protected] ● www.sakret.cz
Download

Prohlášení o vlastnostech