AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE
VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57
(Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice)
Tento materiál byl projednán a vzat na vědomí na 14. Valné hromadě
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 dne 18.04.2012
Celková situace „Slezský kříž“
Silnice I/11, prodloužená Rudná – hranice okresu Ostrava/Opava
(obchvat Ostravy-Poruby, obce Vřesina a Ostravy-Krásné Pole)
Silnice I/11, prodloužená Rudná – hranice okresu Ostrava/Opava
(obchvat Ostravy-Poruby, obce Vřesina a Ostravy-Krásné Pole)
Základní údaje:
Délka trasy 6,5 km
Náklad stavby:
3,232 mld. Kč
Aktuální stav:
Stavba vysoutěžena – dodavatel STRABAG, a. s. Zahájení stavby odloženo
v závislosti na objemu finančních prostředků.
Financování stavby:
rozpočet SFDI 2012
rozpočet SFDI 2013
rozpočet SFDI 2014
18,373 mil. Kč
0 Kč
0 Kč
Ve schváleném rozpočtu SFDI je tato částka určena na přípravu této stavby
(např. výkupy pozemků, realizační dokumentace apod.). Pravděpodobně
dojde k posílení finančních prostředků.
Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava/Ostrava
(obchvat obcí Velká Polom a Hrabyně)
Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava/Ostrava
(obchvat obcí Velká Polom a Hrabyně)
Základní údaje:
Délka trasy 9,758 km
Náklad stavby:
4,780 mld. Kč, dodavatel navrhl slevu ve výši 250 mil. Kč.
Aktuální stav:
Stavba je náhradním projektem v rámci Operačního programu Doprava.
V letech 2009-2010 prostavěno 723 mil. Kč
Financování stavby:
rozpočet SFDI 2012
rozpočet SFDI 2013
rozpočet SFDI 2014
400 mil. Kč
500 mil. Kč
200 mil. Kč (EIB: 51,750 mil. Kč, OPD: 300 mil. Kč)
Stabilizace trasy silnice I/11 v úseku Nové Sedlice – Suché Lazce
Základní údaje:
V říjnu 2006 zpracována technická studie tohoto úseku.
Zadáno Ministerstvem dopravy České republiky, odborem strategie.
Předpokládané náklady 804 mil. Kč včetně DPH v cenové úrovni roku
2006.
Aktuální stav:
V současné době nezahrnuto do územního plánu obce Nové Sedlice,
nesouhlas s navrhovaným vedením trasy sousední obce Štítina.
Návrh zastupitelstva obce, aby tento úseku I/11 byl zahlouben do tunelu.
Sdružení považuje toto řešení s ohledem na finanční a technickou
náročnost za neprůchodné.
Trasa je stabilizována v rámci schválených Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje.
Silnice I/11, Opava-Komárov
Silnice I/11, Opava-Komárov
Zpracovány technické studie průtahu a severního obchvatu této městské
části z finančních prostředků Sdružení. V roce 2010 dokončena
vyhledávací studie jižního obchvatu Komárova, kterou financovalo
Statutární město Opava.
V roce 2012 nutno stabilizovat trasu v návaznosti na technickou a
ekonomickou efektivitu budoucí stavby.
Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě
Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě
Stavba spojky S1 je I. etapou severního obchvatu města. Tato stavba patří
mezi prioritní stavby v rámci přesunu tranzitní dopravy mimo město.
Stavba byla zprovozněna koncem roku 2009.
Silnice I/11 Opava – severní obchvat, východní část
Silnice I/11 Opava – severní obchvat, východní část
Aktuální stav:
V současné době se dokončují výkupy pozemků, vykoupeno cca 95 %
pozemků. Vydáno územní rozhodnutí, vydána či vydávána stavební povolení.
Statutární město Opava pokračuje v přípravě této klíčové části severního
obchvatu města, stavba je ve vysokém stupni připravenosti, je možné zahájit
výstavbu.
Dne 24.11.2009 zahájeny komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kateřinky u
Opavy, Palhanec, které jsou nyní fyzicky prováděny Pozemkovým úřadem.
Financování stavby:
Návrh finančních prostředků z rozpočtu SFDI a střednědobého výdajového
rámce 2013-2014:
2012
21,690 mil. Kč
2013
0 Kč
Ve schváleném rozpočtu SFDI je tato částka určena na dokončení přípravy
této stavby zejména na výkupy pozemků. Pravděpodobně dojde k posílení
finančních prostředků.
Silnice I/11 Opava – severní obchvat, západní část
Silnice I/11 Opava – severní obchvat, západní část
Aktuální stav:
Ministerstvem dopravy ČR schválen 10/2009 investiční záměr stavby.
Dne 24.11.2009 zahájeny komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kateřinky u
Opavy, Palhanec, které jsou nyní fyzicky prováděny Pozemkovým úřadem.
Moravskoslezský kraj podpořil dokončení a urychlení projektové přípravy
(DÚR).
Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele DÚR, jedním účastníků tendru
podán podnět ÚOHS, v současné době nepodepsána smlouva s potenciálním
zhotovitelem.
Financování stavby:
Návrh finančních prostředků z rozpočtu SFDI a střednědobého výdajového
rámce:
2011
0 Kč
2012
0 Kč
2013
0 Kč
Silnice I/57, Obchvat Obce Brumovice, část Skrochovice
Silnice I/57, Obchvat Obce Brumovice, část Skrochovice
Aktuální stav:
V 10/2009 proběhlo posouzení IZ, byl upraven termín předpokládané
realizace, investiční záměr schválen.
Financování stavby:
Návrh finančních prostředků z rozpočtu SFDI a střednědobého výdajového
rámce 2013-2014:
2012
0 Kč
2013
0 Kč
2014
0 Kč
Probíhá změna územního plánu obce. Po jejím ukončení bude provedeno v
souladu s § 101 stavebního zákona formou záznamu v katastru nemovitostí
předkupní právo k pozemkům dotčených stavbou ve prospěch ŘSD ČR.
Silnice I/57 Krnov, severovýchodní obchvat
Silnice I/57 Krnov, severovýchodní obchvat
Aktuální stav:
V současné době se dokončují výkupy pozemků, dokončují se stavební řízení,
stavba je připravena k realizaci.
Financování stavby:
Návrh finančních prostředků z rozpočtu SFDI a střednědobého výdajového
rámce 2013-2014:
2012
2013
2014
0 Kč
0 Kč
0 Kč
V současné se připravuje proces výstavby některých stavebních objektů z
protipovodňového fondu Ministerstva zemědělství ČR.
Silnice I/57 Obchvat Města Albrechtice
Silnice I/57 Obchvat Města Albrechtice
Aktuální stav:
Investiční záměr spolufinancován z rozpočtu SFDI na rok 2009. IZ dokončen
12/2009, v roce 2010 byla provedena revize tohoto IZ, probíhá připomínkové
řízení.
Financování stavby:
Návrh finančních prostředků z rozpočtu SFDI a střednědobého výdajového
rámce 2013-2014:
2012
2013
2014
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Download

aktuální stav přípravy a realizace výstavby komunikace i/11-i/57