Technické informace pro montáž a provoz
Systémy pro velké kotelny se spojkami Victaulic
Změny vyhrazeny.
Rozdělovače a čerpadlové skupiny až 2300 kW a pro průtočné množství do 100 m3/hod
1
Obsah
1. Bezpečnostní pokyny .............................................................................................................................................................. 3
1.1 Předpisy/směrnice.....................................................................................................................................................................3
1.2 Před uvedením do provozu .....................................................................................................................................................3
2. Příklad objednávky................................................................................................................................................................... 4
3. Popis Victaulic .......................................................................................................................................................................... 5
4. Informace o výrobku................................................................................................................................................................ 6
5. Rozdělovače .............................................................................................................................................................................. 7
5.1 Rozdělovače pro 2 topné okruhy...........................................................................................................................................7
5.2 Rozdělovače pro 3 topné okruhy ..........................................................................................................................................8
5.3 Úhlové přípojky ...........................................................................................................................................................................8
6. Stabilizátor kvality ................................................................................................................................................................... 9
7. Čerpadlové skupiny DN25 / DN32 ........................................................................................................................................ 11
7.1 Čerpadlové skupiny V-UK DN 25 a 32.................................................................................................................................. 11
7.2 Čerpadlové skupiny V-MK DN 25 a 32 ................................................................................................................................ 12
7.3 Technické údaje čerpadlové skupiny V-UK a V-MK ......................................................................................................... 13
7.4 Průtokový diagram čerpadlové skupiny V-UK a V-MK .................................................................................................... 14
7.5 Směšovač pro čerpadlové skupiny typ V 1“ až 1 ¼“ ....................................................................................................... 15
7.6 Servomotor ................................................................................................................................................................................ 16
7.7 Výměna teploměru .................................................................................................................................................................. 17
7.8 Zpětné klapky............................................................................................................................................................................ 17
8. Čerpadlové skupiny DN40 / DN50 / DN65 .......................................................................................................................... 18
8.1 Čerpadlové skupiny FL-UK DN 40, 50 a 65........................................................................................................................18
8.2 Čerpadlové skupiny FL-MK DN 40, 50 a 65 ....................................................................................................................... 19
8.3 Technické údaje čerpadlové skupiny FL-UK a FL-MK ..................................................................................................... 20
8.4 Diagramy FL-UK a FL-MK ......................................................................................................................................................... 21
8.5 Přechodové šroubení do topného okruhu, 1 pár ............................................................................................................ 22
8.6 Směšovač pro čerpadlové skupiny typ FL DN 40 – DN 65 .......................................................................................... 22
8.7 Servomotor ............................................................................................................................................................................... 24
8.8 Izolace ........................................................................................................................................................................................ 25
9. Příslušenství ...........................................................................................................................................................................26
2
1. Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si před zahájením montáže pečlivě tento
návod. Montáž a první uvedení do provozu kompletní
stanice smí provést pouze odborná firma s příslušným povolením. Před zahájením práce se seznamte se
všemi díly a s manipulací s těmito díly. Postupujte prosím přesně podle těchto bezpečnostních pokynů, aby
se vyloučilo ohrožení a zranění osob a věcné škody
-
Přečtěte si návod pro montáž
před použitím
-
Nebezpečí pořezání
-
Nebezpečí pohmoždění
Místo instalace musí být zajištěno proti mrazu a musí
být dobře přístupné. Aby bylo zaručeno bezpečné
postavení systému, musí být podlaha rovná a patky
stojanu musí být pevně ukotveny.
-
Ohrožení vysokou teplotou
-
Ohrožení elektrickým napětím
Prostor/místo pro instalaci musí odpovídat regionální a
místním požadavkům na požární a technickou bezpečnost.
-
Nebezpečí pádu při montáži
Meibes – velké rozdělovače – stavebnicový systém:
1.1 Předpisy/směrnice
Dbejte na plané předpisy bezpečnosti práce, ekologické
předpisy a zákonná pravidla pro montáž, instalaci a provoz. Kromě toho je nutné dodržovat příslušné směrnice
DIN, EN, DVGAW, VDI a VDE (včetně ochrany proti blesku) a také veškeré aktuální relevantní normy, zákony a
směrnice specifické pro příslušnou zemi.
1.2 Před uvedením do provozu
Překontrolujte dodané díly z hlediska úplnosti, poškození při transportu a jiných důvodů reklamace a toto
ihned písemně zaznamenejte a před zahájením montáže informujte naši firmu!
Výsledek prvního uvedení do provozu musí být zaznamenán v protokolu. Při nedodržení tohoto zápisu nelze
uplatnit vzniklé poškození nebo chybné funkce v rámci
garančních a záručních nároků vůči firmě Meibes.
3
2. Příklad objednávky
Při použití čerpadlových skupin od DN 40 je nutné zvolit požadovaný přechod do topného okruhu.
E
B
D
C
Přechod Stabilizátor kvality Přechod
66258.831
66374.100
66295.695
F
Sada redukcí pouze u V-skupin (strany 4/5)
66305.50
A
Zdroj tepla
Rozdělovač
66457.2
Vypočtený celkový objemový průtok:
Maximální počet vývodů topných okruhů:
B Určeno na základě požadavků projektu
28 m3/hod
2 okruhy
A
Trubka 
168,3
Objednací č.
66457.2
Stabilizátor kvality 30 m3/h
114,3
66374.100
2x redukční spojka včetně izolace
168,3 × 114,3
66258.831
Příruba Victaulic PN 6 bez izolace
114,3 × DN 100
příruba
66259.695
Označení
2okruhový modul
C
D
E
Objemový průtok
30 m3/h
4
3. Popis Victaulic
Technika spojování Victaulic je již dlouhou dobu známý
systém, který se doposud používal převážně pro investiční výstavbu. Vyznačuje se rychlou a jednoduchou
montáží.
Po montáži zapadá spojka Victaulic do drážek umístěných v trubkách. Na tlak reagující těsnění ve tvaru C
se přizpůsobí standardním válcovaným nebo vyfrézovaným drážkám na trubce. Všechny dodávané spojky
obsahují těsnění s povolením pro systémy rozvodu
teplé vody (do 110 °C).
Před montáží spojek Victaulic a příslušenství je nutné
přečíst si vždy montážní návod.
Pro lepší pochopení silně zvýrazněno
5
4. Informace o výrobku
Produkt:
Vaše výhody:
Kompletní systém sestávající z:
 Rozdělovač pro 2 nebo 3 topné okruhy
– libovolně kombinovatelné
 Úhlové přípojky 90° při nedostatku místa
 Předem smontované čerpadlové skupiny
DN 25 až DN 65 s velkým výběrem čerpadel
 Pro průtočné množství až 100 m3/hod
a výkon až 2300 kW
 Stabilizátor kvality = odlučovač vzduchu,
zachycovač nečistot, hydraulická výhybka



Krátké montážní časy
Jednoduchá kalkulace
Rychlá projekce
Spoje Victaulic
Victaulic je známý systém spojů.
Vyznačuje se rychlou a jednoduchou montáží.
Při montáži se trubky přiloží k sobě a spojka Victaulic se umístí kolem trubek tak, aby ve žlábcích spojky ležely
konce trubek.
Příklad systému
6
5. Rozdělovače
Rozdělovač (modul pro 2 okruhy nebo pro 3 okruhy)
Rozdělovač sestává ze dvou nad sebou umístěných komor s termickým oddělením náběhového a vratného okruhu.
Okruh kotle lze připojit jak vlevo, tak také vpravo.
Všechny přípojky jsou připraveny pro použití objímek Victaulic. Horní vývody pro připojení topných okruhů jsou provedeny se jmenovitou světlostí DN 50.
Veškeré rozdělovače jsou dodávány jako lakované, s tlakovou zkouškou, kompletně izolované a se dvěma výškově
nastavitelnými nohami. Kromě toho se společně dodávají také 2 spojky Victaulic a 2 zátky pro otvory ½“, jakož i izolace pro objímky Victaulic.
Otvory jsou uzavřeny záslepkami.
Alternativně lze zašroubovat vymezovací kohout.
Systém rozdělovače sestává z elementů pro 2 nebo 3 topné okruhy, které lze libovolně vzájemně kombinovat.
Max. PN 10
Max. 110 °C
5.1 Rozdělovače pro 2 topné okruhy
Obj. č.
Dodané
množství až
Výkon až*
Průměr
trubky AD
(mm)
a (mm)
H min
(mm)
H výška pro
stabilizátor kvality
(mm)
Vzdálenost
os AA
(mm)
66457.0
12 m3/h
66457.2
66457.4
66457.6
* při T = 20 K
280 kW
114,3
170
580
680
225
3
700 kW
168,3
230
760
860
340
3
1150 kW
168,3
230
850
1005
450
3
2300 kW
219,1
230
850
1005
450
30 m /h
50 m /h
100 m /h
1135 mm
H
AA
AD
a
250 mm
Přechodové šroubení (systém – interní)
Ze stabilizátoru kvality do rozdělovače, nebo rohové přípojky
Victaulic-Victaulic s izolací, 1 pár
Stabilizátor 
Jmenovitý 
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200
7
trubky
60,3
88,9
114,3
168,3
219,1
trubky
114,3
114,3
168,3
168,3
219,1
Vzdálenost os AA
225
225
340
450
450
Objednací č.
66258.632
66258.634
66258.831
66258.81
66258.91
5. Rozdělovače
5.2 Rozdělovače pro 3 topné okruhy
Obj. č.
Dodané
množství až
Výkon až*
66457.0
12 m3/h
280 kW
66457.2
30 m3/h
700 kW
66457.4
50 m3/h
1150 kW
2300 kW
66457.6
* při T = 20 K
3
100 m /h
Průměr
trubky AD
(mm)
a
(mm)
H min
(mm)
H výška pro
stabilizátor kvality
(mm)
Vzdálenost
os AA
(mm)
114,3
170
580
680
225
168,3
230
760
860
340
168,3
230
850
1005
450
219,1
230
850
1005
450
1635 mm
H
AA
AD
a
250 mm
5.3 Úhlové přípojky
Pomocí úhlových přípojek lze připojovat přes roh kotle, stabilizátory kvality a/nebo rozdělovače. Tyto díly se dodávají v páru a jsou kompletně izolovány. V rozsahu dodávky dostanete kromě toho vhodné objímky Victaulic (1 pár)
s izolací.
Obj. č.
Průměr
trubky
(mm)
Vzdálenost
os pro
rozdělovač
A (mm)
B (mm)
66457.100
114,3
225
275
470
66457.300
168,3
340
300
500
66457.500
168,3
450
300
500
66457.700
219,1
450
300
500
8
6. Stabilizátor kvality
Stabilizátor kvality (viz technická informace „Stabilizátor kvality“) může být podle velikosti popř. dodávaného množství připojen přímo na rozdělovač nebo přes úhlovou přípojku. Pro tyto účely jsou nabízeny redukční spojky.
Tak jej lze podle potřeby společně umístit se systémem rozdělovače.
Těleso: svařený kruhový zásobník s připojovacími hrdly z bezešvých ocelových trubek včetně drážky Victaulic.
Ve dne je umístěn čisticí otvor s úhlovým kohoutem pro vypouštění 1“. Čtyři objímky ¾“ ve dne slouží pro umístění
magnetitového odlučovače, a tyto otvory jsou uzavřeny zátkami v případě, že nejsou potřebné.
Automatický plovákový odvzdušňovač, kulový kohout pro proplachování a ponorné pouzdro pro umístění teplotního
čidla jsou umístěny ve víku.
Stabilizátor kvality obsahuje také výškově nastavitelné patky. Dodávka včetně blokové izolace EPS.
Max. přípustný tlakový stupeň: PN 6
Max. přípustná teplota: 110 °C
Proplachovací kohout s objímkou
pro hadici (přiložena)
Automatický plovákový
odvzdušňovač
Uklidňovací komora
Rozrážecí deska
Ponorné pouzdro pro
teplotní čidlo
Odvzdušňovací kanál
Usměrňovač
Odvzdušňovací kanál
Perforovaná přepážka
Oddělovací plechy
Volitelný MA
Magnetitový odlučovač
Zásobník kalu
Vypouštěcí kulový kohout
s objímkou pro hadici (přiložena)
9
6. Stabilizátor kvality
Přípojky kotel/zdroj tepla
Přípojky kruh rozdělovače
Rozměry
Typ
Dodávané
množství
Výkon
až*
MH 50
6 m3/h
MH 80
MH 100
MH 150
Připojení Průměr trubky
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c AA
(mm)
d min.
(mm)
h min.
(mm)
135 kW
DN 50
60,3
220
410
225
680
1040
3
280 kW
DN 80
88,9
220
410
225
680
1040
3
700 kW
DN 100
114,3
300
500
340
860
1280
3
1150 kW
DN 150
168,3
420
660
450
1005
1460
3
2300 kW
DN 200
219,1
420
660
450
1005
1460
12 m /h
30 m /h
50 m /h
MH 200
100 m /h
* při T = 20 K
Další informace viz technické informace pro montáž a provoz stabilizátoru kvality.
10
7. Čerpadlové skupiny DN25 / DN32
7.1 Čerpadlové skupiny V-UK DN 25 a 32
Čerpadlová skupina V-UK
(nesměšovaný okruh pro rozdělovače roztečí 200 mm a 250 mm)
Kompletní jednotka s oběhovým čerpadlem (180 mm); dva trojcestné kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);
dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu
(rozsah indikace 0-120 °C); jeden kulový kohout čerpadla s přírubou Meibes; izolace EPS; vzdálenost os od 200 mm volně volitelná; dolní vývod 1 1/2“ AG s plošným utěsněním, horní vývod
s vnitřním závitem odpovídajíc rozměrům čerpadla; (hodnota Kvs
skupiny: DN 25 = 9,7; DN 32 = 11).
Legenda
1 Kulový kohout 1“ popř. 1 ¼“ IG s pouzdrem pro teploměr
2 Teploměr
3 Zpětná klapka s ručním nastavením a vzduchovou propustí
4 Oběhové čerpadlo s připojovacím kabelem (délka 2 m)
5 Kulový kohout
6 Vývody 1 ½“ AG ((plošně utěsněné) dole)
Provedení
Objednací č.
DN 25 (1“)
Grundfos UPS 25-40
66713
Grundfos Alpha2 25-60
66713.30
Wilo Star RS 25/4
66713 WI
Wilo Star E 25/1-5
66713.65 WI
Wilo Stratos Para 25/1-7
66713.31 WI
Laing E6 auto-25
66713.35 L
DN 32 (1 1/4“)
Grundfos UPS 32-40
66714
Grundfos Alpha2 32-60
66714.30
Wilo Star RS 30/4
66714 WI
Wilo Star E 30/1-5
66714.65 WI
Wilo Stratos Para 30/1-7
66714.31 WI
Laing E6 auto-32
66714.35 L
Jiné typy čerpadel na vyžádání.
Přechodové šroubení
pro velké rozdělovače Meibes
2 kompletní šroubení 1 ½“ IG x DN 50 (60,3 mm Victaulic)
66305.50
11
7. Čerpadlové skupiny DN25 / DN32
7.2 Čerpadlové skupiny V-MK DN 25 a 32
Čerpadlová skupina V-MK
(směšovaný okruh pro rozdělovače s roztečí 200 mm a 250 mm)
Kompletní jednotka s oběhovým čerpadlem (180 mm); dva trojcestné kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);
dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu
(rozsah indikace 0-120 °C); třícestný T-směšovač včetně plynule
nastavitelného obtoku; izolace EPS; vzdálenost os od 175 mm
(větší než 250 mm se dodává za příplatek); dolní vývod 1 1/2“ AG
s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídajíc rozměrům čerpadla; (hodnota Kvs skupiny: DN 25 = 6,2; DN 32
= 6,4).
Legenda
1
Kulový kohout 1“ popř. 1 ¼“ IG s pouzdrem pro teploměr
2 Teploměr
3 Zpětná klapka s ručním nastavením a vzduchovou propustí
4 Oběhové čerpadlo s připojovacím kabelem (délka 2 m)
5 3cestný směšovač T DN 25 s flexibilním připojením
6 Vývody 1 ½“ AG ((plošně utěsněné) dole)
Provedení
Objednací č.
DN 25 (1“)
Grundfos UPS 25-40
66733
Grundfos Alpha2 25-60
66733.30
Wilo Star RS 25/4
66733 WI
Wilo Star E 25/1-5
66733.65 WI
Wilo Stratos Para 25/1-7
66733.31 WI
Laing E6 auto-25
66733.35 L
DN 32 (1 1/4“)
Grundfos UPS 32-40
66734
Grundfos Alpha2 32-60
66734.30
Wilo Star RS 30/4
66734 WI
Wilo Star E 30/1-5
66734.65 WI
Wilo Stratos Para 30/1-7
66734.31 WI
Laing E6 auto-32
66734.35 L
12
7. Čerpadlové skupiny DN25 / DN32
7.3 Technické údaje čerpadlové skupiny V-UK a V-MK
Technické údaje čerpadlové skupiny V-UK DN 25/32
DN
Horní přípojka
Dolní přípojka
25
32
G 1” IG
G 1 1/4” IG
G 1 1/2” AG (plošné utěsnění)
Čerpadlo
viz objednací čísla
Vzdálenost os
175 mm
Materiál konstrukčních dílů
mosaz, izolace EPP
Rozměry
cca V 420 × Š 250 × H 246 mm
Materiál těsnění
PTFE (teflon) bezazbestové těsnění
Indikace teploty
0 až 120 °C
Provozní teplota
do 110 °C
Provozní tlak
PN 6
Hodnota KVs
9,7
11,0
Technické údaje čerpadlové skupiny V-MK DN 25/32
DN
Horní přípojka
Dolní přípojka
25
32
G 1” IG
G 1 1/4” IG
G 1 1/2” AG (plošné utěsnění)
Čerpadlo
viz objednací čísla
Vzdálenost os
175 mm
Materiál konstrukčních dílů
mosaz, izolace EPP
Rozměry
cca V 420 × Š 250 × H 246 mm
Materiál těsnění
PTFE (teflon) bezazbestové těsnění
Indikace teploty
0 až 120 °C
Provozní teplota
do 110 °C
Provozní tlak
PN 6
Hodnota KVs
6,2
6,4
Přehled výkonů/ Objemové průtoky
kvs (m3/h)
v = 0,5 m/s
v = 1,0 m/s
Q (kW)
Provedení
UK
MK
V (l/h)
v = 1,5 m/s
Q (kW)
T= 10 K
T=
20 K
V (l/h)
Q (kW)
T= 10 K
T=
20 K
V (l/h)
T= 10 K
T=
20 K
DN 25
9,7
6,2
1045
12
24
2091
24
48
3136
36
71
DN 32
11
6,4
1821
21
41
3642
42
84
5463
62
124
v = rychlost proudění
V = objemový průtok
Q = výkon
T = teplotní spád přívod – zpátečka
kvs = objemový průtok při tlakové ztrátě 1 bar a při plném průchodu (bez čerpadla)
UK = přímý topný okruh
MK = směšovaný topný okruh
Pozor: tabulka směrných hodnot objemový průtok je určován čerpadlem!
13
7. Čerpadlové skupiny DN25 / DN32
7.4 Průtokový diagram čerpadlové skupiny V-UK a V-MK
Tlaková ztráta [bar]
Čerpadlová skupina V-UK
Objemový průtok [l/h]
Tlaková ztráta [bar]
Čerpadlová skupina V-MK
Objemový průtok [l/h]
14
7. Čerpadlové skupiny DN25 / DN32
7.5 Směšovač pro čerpadlové skupiny typ V 1“ až 1 ¼“
Popis výrobku
Typ:
Materiál:
Přípojky:
Médium:
Jmenovitý tlak:
Hodnota kVS:
Trojcestný směšovač MS
Těleso: mosaz
Klapka: mosaz
Převlečná matka 1 ½“ / 1“ AG/ 1 ½“ AG
Topná voda, směs vody s glykolem
(výkres dle VDI 2035)
Rozsah teplot +2 až +110 °C
PN 6
7,3
Tlaková ztráta (bar)
Diagram tlaková ztráta – objemový průtok
3cestný směšovač T
Rychlost proudění (m/s)
Objemový průtok (m3/h)
15
7. Čerpadlové skupiny DN25 / DN32
Hrana kanálu bypassu
1
2
Bypass v poloze ZAVŘENO
Bypass v poloze OTEVŘENO
Náběhový okruh vlevo
Náběhový okruh vpravo
Nastavení bypassu
Poloha bypassu vychází z obrázku. Pomocí bypassu lze teplotu v náběhovém okruhu snížit přimícháním vody z
vratného vedení. Nastavení bypassu lze provádět plynule. K tomu je nutné uvolnit pojistný šroub (1) o cca 1 mm. Při
otevřeném bypassu stojí zářez nastavovacího šroubu (2) rovnoběžně s hranou kanálu bypassu.
Při uzavřeném bypassu stojí zářez v pravém úhlu vůči hraně kanálu bypassu.
7.6 Servomotor
Servomotor včetně montážní sady
S kabelem dlouhým 2 m pro přímou montáž na směšovač skupin MK, 230 V/50 Hz
nebo 24 V, doba chodu 140 s 90 °, 6 Nm s nouzovým ručním režimem a vizuální indikací polohy (Belimo s adaptérem pro směšovače Meibes).
Provedení
Objednací č.
230 V/50 Hz
66341
24 V
66341.24
24 V řidicí signál 0-10 V (10 Nm)
66341.24.10
16
7. Čerpadlové skupiny DN25 / DN32
7.7 Výměna teploměru
Teploměry jsou pouze zasunuty a lze je jednoduše
vyměnit po vytažení.
Je nutné dbát na to, aby se vyjmutý teploměr vyměnil
za rovnocenný. Dbejte prosím na barevné označení.
(červené písmo = VL; modré písmo = RL)
7.8 Zpětné klapky
V našem systému použité zpětné klapky (SB) nebo/a
omezovače zpětného proudění (RV) jsou speciálně
označeny. Jsou integrovány v kulových kohoutech. Na
rukojeti je uvedeno označení „SB”. Přestavením otočné
rukojeti o cca 45° vůči „dorazové poloze” lze SB otvírat
manuálně.
17
8. Čerpadlové skupiny DN40 / DN50 / DN65
8.1 Čerpadlové skupiny FL-UK DN 40, 50 a 65
Přírubová čerpadlová skupina FL-UK
(nesměšovaný okruh pro velké rozdělovače)
Vzdálenost os volně volitelná od 250 mm, kompletně
z výroby smontováno, utěsněno a přezkoušeno. Oběhové čerpadlo, 3 uzavírací ventily, integrovaná zpětná
klapka, 3 kulové kohouty KFE, 2 teploměry, přídavná
možnost připojení ½“ v náběhovém a vratném vedení,
zachycovač nečistot, díly pro připojení potrubí a spojky,
včetně spojek Victaulic pro rozdělovač.
Max.: PN 10
Max.: 110 °C
Legenda
1 Kohout KFE
2 Teploměr (indikace 0-120 °C)
3 Uzavření
4 Zachycovač nečistot
5 Objímka Victaulic
6 Uzavření se zpětnou klapkou
7 Čerpadlo
8 Izolace EPS
9 Přídavná přípojka ½“ (2xVL; 2xRL)
Provedení
Objednací č.
DN 40 (1 1/2”)
s izolací
Připojení vnější 
Výška
Čerpadlo Grundfos MAGNA 40-100 F
66537.11
48,3 mm
920 mm
Čerpadlo Wilo Stratos 40/1-4
66537.14 WI
48,3 mm
920 mm
Čerpadlo Wilo Stratos 40/1-8
Rozměry čerpadla 250 mm
66537.16 WI
48,3 mm
920 mm
66538.17
60,3 mm
920 mm
66538.12 W
60,3 mm
920 mm
66539.11
76,1 mm
1000 mm
66539.12 WI
76,1 mm
1000 mm
DN 50 (2”)
Čerpadlo Grundfos MAGNA 50-100 F
Čerpadlo Wilo Stratos 50/1-8
Rozměry čerpadla 280 mm
DN 65 (2 1/2”)
Čerpadlo Grundfos MAGNA 65-120 F
Čerpadlo Wilo Stratos 65/1-12
Rozměry čerpadla 340 mm
jiné typy čerpadel na vyžádání.
18
8. Čerpadlové skupiny DN40 / DN50 / DN65
8.2 Čerpadlové skupiny FL-MK DN 40, 50 a 65
Přírubová čerpadlová skupina FL-MK
(směšovaný okruh pro velké rozdělovače)
Vzdálenost os volně volitelná od 250 mm, kompletně
z výroby smontováno, utěsněno a přezkoušeno. Oběhové čerpadlo, 2 uzavírací ventily, integrovaná zpětná
klapka, 3cestný přírubový směšovač, 3 kulové kohouty KFE, 2 teploměry, přídavná možnost připojení ½“
v náběhovém a vratném vedení, zachycovač nečistot,
díly pro připojení potrubí a spojky, včetně spojek Victaulic.
Max.: PN 10
Max.: 110 °C
Legenda
1 Kohout KFE
2 Teploměr (indikace 0-120 °C)
3 Uzavření
4 Zachycovač nečistot
5 Objímka Victaulic
6 Uzavření se zpětnou klapkou
7 Čerpadlo
8 Izolace EPS
9 Přídavná přípojka ½“ (2xVL; 2xRL)
10 Směšovač
Provedení
Objednací č.
DN 40 (1 1/2”)
s izolací
Připojení vnější 
Výška
Čerpadlo Grundfos MAGNA 40-100 F
66547.11
48,3 mm
920 mm
Čerpadlo Wilo Stratos 40/1-4
66547.14 WI
48,3 mm
920 mm
Čerpadlo Wilo Stratos 40/1-8
Rozměry čerpadla 250 mm
66547.16 WI
48,3 mm
920 mm
66548.17
60,3 mm
920 mm
66548.12 W
60,3 mm
920 mm
665349.11
76,1 mm
1000 mm
665349.12 WI
76,1 mm
1000 mm
DN 50 (2”)
Čerpadlo Grundfos MAGNA 50-100 F
Čerpadlo Wilo Stratos 50/1-8
Rozměry čerpadla 280 mm
DN 65 (2 1/2”)
Čerpadlo Grundfos MAGNA 65-120 F
Čerpadlo Wilo Stratos 65/1-12
Rozměry čerpadla 340 mm
jiné typy čerpadel na vyžádání.
19
8. Čerpadlové skupiny DN40 / DN50 / DN65
8.3 Technické údaje čerpadlové skupiny FL-UK a FL-MK
Technické údaje čerpadlové skupiny FL-UK DN 40/50/65
DN
40
50
65
Horní přípojka
Victaulic  48,3
Victaulic  60,3
Victaulic  76,1
Dolní přípojka
Victaulic  48,3
Victaulic  60,3
Victaulic  76,1
Čerpadlo
viz objednací čísla
Vzdálenost os
250 mm
Materiál konstrukčních dílů
ocel, mosaz, izolace EPS
Materiál těsnění
EPDM
Rozměry
V 920 × Š 500 × H 350 mm
V 1000 × Š 500 × H 350 mm
Indikace teploty
0 až 120 °C
Provozní teplota
do 110 °C
Provozní tlak
PN 10
Hodnota KVs
14,5
20,5
26
40
50
65
Horní přípojka
Victaulic  48,3
Victaulic  60,3
Victaulic  76,1
Dolní přípojka
Victaulic  48,3
Victaulic  60,3
Victaulic  76,1
Technické údaje čerpadlové skupiny FL-MK DN 40/50/65
DN
Čerpadlo
viz objednací čísla
Vzdálenost os
250 mm
Materiál konstrukčních dílů
ocel, mosaz, izolace EPS
Materiál těsnění
EPDM
Rozměry
V 920 × Š 500 × H 350 mm
V 1000 × Š 500 × H 350 mm
Indikace teploty
0 až 120 °C
Provozní teplota
do 110 °C
Provozní tlak
PN 10
Hodnota KVs
14
20
25,5
Přehled výkonů/ Objemové průtoky
kvs (m3/h)
v = 0,5 m/s
v = 1,0 m/s
Q (kW)
Provedení
UK
MK
V (l/h)
T= 10 K
v = 1,5 m/s
Q (kW)
T= 20 K
V (l/h)
T= 10 K
Q (kW)
T= 20 K
V (l/h)
T= 10 K
T= 20 K
DN 40
14,5
14
2469
28
57
4938
57
114
7407
84
169
DN 50
20,5
20
3969
46
92
7938
92
184
11907
136
271
DN 65
26
25,5
6689
77
155
13378
155
311
20006
228
456
v = rychlost proudění
V = objemový průtok
Q = výkon
T = teplotní spád přívod – zpátečka
kvs = objemový průtok při tlakové ztrátě 1 bar a při plném průchodu (bez čerpadla)
UK = přímý topný okruh
MK = směšovaný topný okruh
Pozor: tabulka směrných hodnot objemový průtok je určován čerpadlem!
20
8. Čerpadlové skupiny DN40 / DN50 / DN65
8.4 Diagramy FL-UK a FL-MK
Diagram objemový průtok – tlaková ztráta
Čerpadlová skupina FL-UK
2,00
DN 40 (1 1/2")
1,90
1,80
1,70
Tlaková ztráta (bar)
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
DN 50 (2")
0,90
0,80
0,70
DN 65 (2 1/2")
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
Objemový průtok (m /h)
Diagram objemový průtok – tlaková ztráta
Čerpadlová skupina FL-MK s 3cestným směšovačem
2,00
DN 40 (1 1/2")
1,90
1,80
1,70
1,60
Tlaková ztráta (bar)
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
DN 50 (2")
1,00
0,90
0,80
0,70
DN 65 (2 1/2")
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
Objemový průtok (m /h)
21
13
14
15
16
17
18
19
20
8. Čerpadlové skupiny DN40 / DN50 / DN65
8.5 Přechodové šroubení do topného okruhu, 1 pár
Victaulic - Victaulic
Jmenovitý průměr
Připojení
Objednací č.
DN 40
48,3
66259.21
DN 50
60,3
66259.31
DN 65
76,1
66259.41
DN 40
1 1/2” AG
66259.26
DN 50
2” AG
66259.36
DN 65
2 1/2” AG
66259.46
DN 40
48,3
66259.27
DN 50
60,3
66259.37
DN 65
76,1
66259.47
Victaulic - AG
Victaulic - konec pro přivaření
8.6 Směšovač pro čerpadlové skupiny typ FL DN 40 – DN 65
Popis výrobku:
Typ:
Materiál:
Médium:
Jmenovitý tlak:
Trojcestný směšovač s přípojkou
přes přírubu a pro spojku Victaulic,
DR GFLA
GG20
Topná voda
Rozsah teplot +2 až 110 °C
PN 10
Typ
a
b
Hodnota kVS
DN 40
170 mm
85 mm
25
DN 50
190 mm
95 mm
40
DN 65
210 mm
105 mm
63
Montážní pokyn:
U Meibes čerpadlových skupin FL je náběh vlevo; směšovač vestavěn!
Značení hřídele kuželky:
- Stav při dodání: střední poloha
- Nastavení směšovače:
(Dbejte prosím také na informační materiál přiložený k čerpadlovým skupinám!)
22
8. Čerpadlové skupiny DN40 / DN50 / DN65
Diagram tlaková ztráta – objemový průtok
Směšovač pro čerpadlové skupiny DN 40 – DN 65
Tepelný výkon
Tepelný výkon
Tlaková ztráta
Tlaková ztráta
Objemový průtok
Objemový průtok
23
8. Čerpadlové skupiny DN40 / DN50 / DN65
8.7 Servomotor
Provedení
Obj. číslo
230 V/50 Hz, 10 Nm
66345
24 V 10 Nm
66345.24
24 V řidicí signál 0-10 V (10 Nm)
66341.24.10
Servomotor pro skupiny FL-MK (Belimo s adaptérem pro
směšovače Meibes) s nouzovým ručním provozem.
Elektrické připojení:
Příkon:
Krouticí moment:
Doba chodu:
Připojovací vedení:
Třída ochrany:
Krytí:
Okolní teplota:
Objednací číslo:
Vnější rozměry v mm
~50 Hz/230 V
2,5 VA
10 Nm
140 s/90°
3 x 0,5 mm
II
IP40
0-90°C
66345
Pro montáž a uvádění servomotoru do provozu dbejte na pokyny v přiloženém návodu. Kromě toho je nutné dodržovat platné normy a předpisy.
24
8. Čerpadlové skupiny DN40 / DN50 / DN65
8.8 Izolace
Upínací pásky (nahoře a dole) vést přes určené otvory
(dolní miska).
Viz obr. 1 a 2.
Obrázek 1
Obrázek 2
Dolní misku upevnit pomocí upínacích pásků k čerpadlové skupině.
Viz obr. 3.
Obrázek 3
Horní misku upevnit jednoduchým nasunutím.
Viz obr. 4.
Obrázek 4
25
9. Příslušenství
Přechodová šroubení (systémová – externí)
Victaulic-Victaulic, 1 pár
Rozdělovač/stabilizátor kvality
jmenovitý 
 trubky
DN 50
60,3
DN 50
60,3
DN 80
88,9
DN 80
88,9
DN 100
114,3
DN 150
168,3
DN 150
168,3
DN 200
219,1
Zdroj
jmenovitý 
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
 trubky
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
141,3
168,3
219,1
Objednací č.
66259.23
66259.31
66259.532
66259.51
66259.61
66259.832
66259.81
66259.91
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
66259.371
66259.372
66259.572
66259.573
66259.675
66259.872
66259.873
66259.972
Victaulic – konec pro přivaření, 1 pár
DN 50
DN 50
DN 80
DN 80
DN 100
DN 150
DN 150
DN 200
60,3
60,3
88,9
88,9
114,3
168,3
168,3
219,1
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
Victaulic – příruba PN 6, 1 pár
DN 50
DN 50
DN 80
DN 80
DN 100
DN 150
DN 150
DN 200
60,3
60,3
88,9
88,9
114,3
168,3
168,3
219,1
DN 40 příruba
DN 50 příruba
DN 65 příruba
DN 80 příruba
DN 100 příruba
DN 125 příruba
DN 150 příruba
DN 200 příruba
Victaulic – konec pro přivaření s izolací, 1 pár
Rozdělovač
Zdroj
jmenovitý   trubky jmenovitý   trubky
DN 100
114,3
DN 40
48,3
DN 100
114,3
DN 50
60,3
DN 100
114,3
DN 65
76,1
DN 100
114,3
DN 80
88,9
DN 150
168,3
DN 100
114,3
DN 150
168,3
DN 125
39,7
DN 150
168,3
DN 150
168,3
DN 200
219,1
DN 200
219,1
66259.391
66259.392
66259.592
66259.593
66259.695
66259.892
66259.893
66259.992
Vzdálenost os
225
225
225
225
340/450
340/450
340/450
450
Objednací č.
66258.671
66258.672
66258.673
66258.674
66258.871
66258.872
66258.873
66258.972
26
9. Příslušenství
Victaulic – příruba PN 6 s izolací, 1 pár
Rozdělovač
jmenovitý 
DN 100
DN 100
DN 100
DN 100
DN 150
DN 150
DN 150
DN 200
 trubky
114,3
114,3
114,3
114,3
168,3
168,3
168,3
219,1
Zdroj
DN 40 příruba
DN 50 příruba
DN 65 příruba
DN 80 příruba
DN 100 příruba
DN 125 příruba
DN 150 příruba
DN 200 příruba
Vzdálenost os
225
225
225
225
340/450
340/450
340/450
450
Objednací č.
66258.691
66258.692
66258.693
66258.694
66258.891
66258.892
66258.893
66258.992
Další přechody na vyžádání!
27
MEIBES s.r.o., Bohnická 5/28, 181 00 Praha 8
Tel.: 284 001 081, fax: 284 001 080
E-mail: [email protected]
www.meibes.cz
Download

Návod k užívání