Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice
Č.j. OSUZPD/10092/14
Vyřizuje: Pavel Žeravík
E-mail: [email protected]
Telefon: 581 828 393
Hranice, dne: 21.05.2014
OZNÁMENÍ
o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Hranic
a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení územního plánování,
jako úřad územního plánování, příslušný dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
v souladu s ustanovením § 22 odst. 1, § 52 odst. 1 stavebního zákona, ve spojení s § 171 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
oznamuje,
že veřejné projednání návrhu územního plánu Hranic a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj
území spojené s odborným výkladem se bude konat dne
25.6.2014 (středa) v 16:00 hodin.
Místo konání: Sokolovna Hranice, Tyršova 880/1, 753 01 Hranice
V souladu s ust. § 20 odst. 1, § 52 odst. 1 stavebního zákona, ve spojení s § 172 správního řádu,
jsou upravený a posouzený návrh i vyhodnocení vystaveny k seznámení
od 23.5.2014 do 2.7.2014 (včetně)
na zdejším úřadu územního plánování
MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 2. patro, oddělení územního plánování, dveře č. 327
(nejlépe v návštěvní dny: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí
telefonické dohodě) a ve stejné lhůtě v elektronické podobě na adrese:
http://www.mesto-hranice.cz/cs/mapa-hranic/novy-uzemni-plan-hranic
Upozornění:
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podle § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 2.7.2014
včetně) může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné
k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
Dle § 52 odst. 4 stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
Dle § 22 stavebního zákona se při veřejném projednání stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně
a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Veřejnost může být při pořizování návrhu územně plánovací dokumentace zastupována zmocněným
zástupcem veřejnosti.
Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Zástupce
veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200
občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace.
Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku,
a podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa
pobytu v zahraničí a podpis osoby prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání
námitky na základě věcné shodné připomínky a k projednání této námitky podle tohoto zákona, a
prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý
pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá.
Případnou korespondenci zasílejte na adresu MěÚ Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a
dopravy, oddělení územního plánování, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I – Město, 753 37 Hranice.
Na podané připomínky a námitky se jednotlivě neodpovídá.
O námitkách bude rozhodovat zastupitelstvo obce.
Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění a vyhodnocení připomínek bude uvedeno jako součást
odůvodnění opatřené obecné povahy.
otisk úředního razítka
Pavel Žeravík v.r.
referent oddělení územního plánování
Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková
str. 2 – OSUZPD/10092/14
Rozdělovník
Obec, pro kterou je územní plán pořizován
1. Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice 1
2. Mgr. Miroslav Wildner (určený zastupitel)
Sousední obce
1. Obec Bělotín
2. Obec Černotín
3. Obec Ústí
4. Obec Teplice nad Bečvou
5. Obec Opatovice
6. Obec Paršovice
7. Obec Týn nad Bečvou
8. Obec Jezernice
9. Obec Milenov
10. Obec Hrabůvka
11. Obec Radíkov
12. Obec Olšovec
13. Obec Střítež nad Ludinou
14. Obec Klokočí
15. Město Lipník nad Bečvou
16. Město Potštát
17. Vojenský újezd Libavá
Dotčené orgány
1. MěÚ Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí (ŽP),
Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
2. MěÚ Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí
(doprava), Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
3. MěÚ Hranice, odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské nám. 1, Hranice
4. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40b, 779
11 Olomouc
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
6. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40b, 779 11
Olomouc
7. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Jeremenkova 40b, 779 11
Olomouc
8. ČR-Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 2687/84, 615 00
Brno-Židenice
9. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov, Šířava 25, 750 02 Přerov
10. Státní báňská správa České republiky, OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
Veleslavínova 18, Ostrava, P.O. Box 103, 702 00 Ostrava
11. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov,
Dvořákova 75, 750 11 Přerov
12. ČR-Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Olomoucký kraj, třída Míru 273/99,77200
Olomouc
13. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, Třída Míru 563/101,
779 00 Olomouc 9
14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 9, 11000 Praha 1
15. Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12,11015 Praha 1
16. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
17. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32,11000 Praha 1
18. ČR-Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 11705
19. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova
2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
20. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 128 00 Praha
str. 3 – OSUZPD/10092/14
21. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10
22. Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Poodří, ul. 2. května 1, 742 13 Studénka
23. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Na vědomí
1. Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00
str. 4 – OSUZPD/10092/14
Download

oznámení DO veřejné projednání ÚP Hranic.rtf