Kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve ŠKODA AUTO a. s., SOU
strojírenském, odštěpný závod a předpokládaný počet přijímaných
uchazečů do 1. ročníku ve školním roce 2014/2015
Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou
MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání
ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Všechny nabízené obory vzdělání jsou určené pro chlapce a dívky.
ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu
žáky, kteří ve školním roce 2013/2014 úspěšně ukončí 9. ročník základní školy. Pro žáky
s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením je určen obor speciálních tříd (viz část C).
Přihlášku (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách
MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře
o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání podá zákonný zástupce nezletilého
uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 15. března 2014.
Přijímací řízení bude probíhat společně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o více
oborů vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.
Všichni uchazeči nebo zákonní zástupci obdrží dopis s informací o přijímacím řízení, pozvánkou k přijímací
zkoušce, příp. s informací o nekonání přijímací zkoušky. V dopise bude uvedeno také registrační číslo
uchazeče, pod kterým se zveřejňuje pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení.
Dle zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou výsledky
přijímacího řízení zveřejněny ve škole a na internetových stránkách školy (www.sou-skoda.cz)
nejdříve v pátek dne 25. 4. 2014. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude uchazeči nebo zákonnému
zástupci nezletilého uchazeče odesláno poštou doporučeně do vlastních rukou dne 28. 4. 2014.
Svůj úmysl vzdělávat se ve ŠKODA AUTO a.s., SOUs, odštěpný závod, potvrdí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení, tj. do 13. 5. 2014.
Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, doporučujeme při přetrvávajícím zájmu o studium podat
odvolání. V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je pravděpodobné, že někteří přijatí
uchazeči zápisový lístek na naši školu neodevzdají a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na
uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání
v zákonné lhůtě (do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí).
A. Denní čtyřleté studium – obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Přehled a předpokládaný počet přijímaných uchazečů
26-41-L/01
23-45-L/01
23-44-L/01
37-41-M/01
MECHANIK ELEKTROTECHNIK (MECHANIK ELEKTRONIK)
MECHANIK SEŘIZOVAČ
MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
(třída se sportovní skupinou – kopaná, atletika, cyklistika, hokej)
PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY (PRŮMYSLOVÝ LOGISTIK)
(obor bez odborného výcviku, žáci budou absolvovat odbornou praxi)
20
30
24
30
1/3
Uchazeči o denní čtyřleté studium v maturitních oborech kategorie L a kategorie M budou přijímáni
na základě:
výsledků písemné přijímací zkoušky: matematicko-technický test, test z českého jazyka, test z cizího
jazyka (50 % z celkového bodového hodnocení uchazeče)
celkového průměrného prospěchu ze základní školy v obou pololetích 8. ročníku a v 1. pololetí
9. ročníku a prospěchu v profilových předmětech český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika
(40 % z celkového bodového hodnocení uchazeče)
výsledku motivačního dotazníku (10 % z celkového bodového hodnocení uchazeče).
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle celkového počtu bodů. Při rovnosti celkového počtu bodů
rozhoduje o pořadí uchazečů bodový součet výsledků písemné přijímací zkoušky a motivačního
dotazníku.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 22. 4. 2014 nebo 23. 4. 2014. Uchazeč je povinen uvést na
přihlášce v příslušné kolonce termín, v němž se zúčastní přijímací zkoušky a zároveň v téže kolonce
uvést cizí jazyk, z něhož se rozhodl konat přijímací zkoušku (anglický nebo německý jazyk).
Žákům se speciálními poruchami učení (dále SPU) budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce podle
kategorizace SPU. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou kopii dokladu
o tom, že je v péči školského poradenského zařízení.
Uchazeč o studium v kombinované třídě ve sportovní skupině (obor 23-44-L/01 Mechanik strojů
a zařízení) uvede za kódové číslo a název oboru, o který sport se jedná. Do sportovní skupiny budou
z přijatých uchazečů zařazeni ti, které doporučí příslušný mladoboleslavský sportovní oddíl zajišťující
sportovní přípravu v průběhu studia.
B. Denní tříleté studium - obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou
s výučním listem
Přehled a předpokládaný počet přijímaných uchazečů
26-57-H/01
26-51-H/02
23-61-H/01
23-55-H/02
23-68-H/01
23-52-H/01
23-56-H/01
23-51-H/01
AUTOELEKTRIKÁŘ
ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD
AUTOLAKÝRNÍK
KAROSÁŘ (KLEMPÍŘ–KAROSÁŘ)
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL (AUTOMECHANIK)
NÁSTROJAŘ
OBRÁBĚČ KOVŮ
STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK)
10
10
14
30
30
20
16
10
Uchazeči o denní tříleté studium v oborech vzdělání kategorie H budou přijímáni na základě:
celkového průměrného prospěchu ze základní školy v obou pololetích 8. ročníku a v 1. pololetí
9. ročníku a prospěchu v profilových předmětech český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika.
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle celkového počtu bodů dosažených za výše uvedený prospěch.
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů dosažených na základní
škole v 1. pololetí 9. ročníku.
2/3
Přijímací zkoušku v oborech vzdělání kategorie H uchazeč nekoná.
Pokud žák studuje na základní škole více jazyků, označí na přihlášce v přehledu prospěchu ten jazyk, který
studuje jako první (hlavní).
C. Denní tříleté studium - obor středního vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou
s výučním listem – speciální třídy
Přehled a předpokládaný počet přijímaných uchazečů
23-51-E/01
STROJÍRENSKÉ PRÁCE (AUTOMONTÁŽNÍ PRÁCE)
28
ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu
ve speciálních třídách žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především s diagnostikovaným
lehkým mentálním postižením – žáky, kteří ve školním roce 2013/2014 ukončí 9. ročník základní školy,
základní praktické školy, základní speciální školy, případně absolventy s ukončenou devítiletou docházkou
v základní škole v 8. třídě.
Přihlášku čitelně vyplněnou ve všech rubrikách včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře
o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení
a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení (max. 1 rok staré) a dokladem
o zdravotním znevýhodnění – ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého
uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 15. března 2014.
Uchazeči o denní tříleté studium v oboru vzdělání kategorie E budou přijímáni na základě:
celkového průměrného prospěchu ze základní školy v obou pololetích 8. ročníku a v 1. pololetí
9. ročníku a prospěchu v profilových předmětech český jazyk, matematika, pracovní vyučování,
chování (60 % přijímacího řízení)
výsledku přijímací zkoušky: test manuální zručnosti (30 % přijímacího řízení)
výsledku motivačního dotazníku (10 % přijímacího řízení)
závěru vyšetření ze školského poradenského zařízení.
Termín přijímací zkoušky je stanoven na 22. 4. 2014 (prioritní), druhý termín 23. 4. 2014 je pouze pro
uchazeče, kteří vykonávají v termínu 22. 4. 2014 přijímací zkoušku na jiné škole. Uchazeč je povinen
vyznačit na přihlášce v příslušné kolonce termín, v němž se zúčastní přijímací zkoušky.
Mladá Boleslav 29. ledna 2014
Ing. Václav Pospíšil v. r.
ředitel školy
3/3
Download

Kritéria pro přijímání žáků ke studiu ve ŠKODA AUTO a. s., SOU