Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
-1-
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
-2-
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
-3-
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
AMAÇ
Bu doküman Niğde Emniyet Müdürlüğü’nün Stratejik Planını içermektedir. En geniş
ifadesiyle stratejik plan, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve nasıl yaptığı konusunda temel
kararlar üretme ve davranışlar geliştirmeye yönelik ilkeli çabaların tamamını içermektedir. Bu
stratejik planın temel amacı kurumun şu an hangi noktada bulunduğunu, gelecekte nereye
gitmek istediğini, gitmek istediği yere nasıl ulaşacağını ve sonuçta ulaşmayı düşündüğü yere
ulaşıp ulaşmadığını belirleyecek planların neler olduğunu tanımlamak ve ortaya koymaktır.
Bununla ilgili olarak geliştirilen bu plan somut strateji, hedef ve performans göstergelerini
tanımlamaktadır.
KAPSAM
1. Bu stratejik plan; izleme, değerlendirme ve revizyonlarının yapılması sonucunda ortaya
çıkan 2015–2019 dönemini kapsamaktadır,
2. Tüm Emniyet Birimleri ilçeler de dâhil olmak üzere plana dâhil edilmiştir,
3. Plan bazı temel varsayımlar üzerine inşa edilmiştir. Olağanüstü durumlarda planda
bazı değişiklikler yapılabilecektir,
4. Planda kurumun vizyonu ve misyonu tanımlanmış, FÜTZ analizi yapılmış, bu analizden
hareketle stratejiler geliştirilmiş, hedefler konulmuş ve bu hedeflere yönelik performans
göstergeleri belirlenmiştir.
Stratejik Planlama Süreci: Neredeyiz sorusuyla başlanmakta, nereye gitmek istendiği
belirlenmekte, bugünden arzu edilen geleceğe hangi yolla veya nasıl gidileceği ortaya
konulmakta ve son aşamada başarı ölçülmektedir.
Vizyon: Kurumun gelecekte nerede ve ne olacağına ilişkin öngörüleridir. Yani, mevcut
gerçeklerle gelecekte beklenen şartları birleştirerek, kurum için gelecekte arzu edilen noktayı
tarif etmektir. Vizyon, kurumun gelecekle ilgili olarak ortaya koyduğu iddialar, hedefler ve
sonuçlardır.
Misyon: Kurumun varlık nedenidir.
Strateji: Vizyona ulaşmak için yapılması gerekenleri içeren uzun vadeli planlardır.
Hedef: Stratejilere ulaşma yollarını gösteren daha kısa vadeli planlardır. Hedefler somuttur
ve açıktır. Her bir stratejiye ilişkin çeşitli sayıda hedef bulunabilir, hedeflerin ölçülebilir özellikli
olması stratejilere ulaşmayı kolaylaştırır.
Performans Göstergeleri: Hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını gösteren sayısal verilerdir.
FÜTZ Analizi (Fırsatlar, Üstünlükler, Tehditler, Zayıflıklar): Kurumun güçlü ve zayıf
yönleri ile çevrenin ortaya koyduğu fırsat ve tehditleri belirlemek için yapılan analizdir
Değer: Kurum açısından neyin doğru, saygıdeğer ve istenen olduğuna dair geniş, soyut ve
ortak ölçülerdir, değişmezlerdir.
İlke: Bir yöneticiye alacağı kararlarda yol gösteren ve vizyona ulaşmasında ona rehberlik
eden önermelerdir. Yöneticiler, ilkeler çerçevesinde hareket ederler.
Paydaş: Kurumla ilişki içinde olan, ihtiyacı tatmin edilen ve kurumdan beklentisi olan kişi
ya da kurumlardır. İç ve dış olmak üzere iki türü vardır.
-4-
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
-5-
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
AMAÇ
-4-
İÇİNDEKİLER
Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
YÖNETİCİ SUNUMU
Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
________________________ BÖLÜM I ________________________
Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASININ YASAL DAYANAĞI
-7-
1.STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
1.1.STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONLARI
-8-
1.2.STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ
- 12 -
2.BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ
- 13 -
2.1.KURUMUN TARİHÇESİ
- 14 -
2.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- 33 -
2.3.BİRİMLERİN GÖREV VE FONKSİYONLARI VE BUNLARA İLİŞKİN
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
ÜRÜN VE HİZMETLER BİLGİLERİ
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
2.3.1.PERSONEL DURUMU
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
PAYDAŞ ANALİZİ
- 52 -
GZFT ANALİZİ
- 59 -
ÜSTÜNLÜKLER
- 59 -
GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR
- 60 -
FIRSATLAR
- 61 -
TEHDİTLER
- 63 -
BÖLÜM III
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
GELECEĞİN TASARIMI
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
MİSYONUMUZ
- 67 -
VİZYONUMUZ
- 68 -
TEMEL İLKE VE DEĞERLERİNİMİZ
- 69 -
-6-
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
BÖLÜM IV
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMAN GÖSTERGELERİ
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
STRATEJİK AMAÇLAR
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
STRATEJİK HEDEFLER
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
BÖLÜM V
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
MAALİYETLENDİRME
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
BÖLÜM VI
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
İZLEME DEĞERLENDİRME
Yer işareti tanımlanmamış.
Hata!
STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASININ YASAL DAYANAĞI
Stratejik Plan hazırlama çalışmalarının nasıl yapılacağı konusunda mevzuatın amir
hükümlerine aşağıda yer verilmiştir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Madde 9– Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar
ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için
bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve
hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama
sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla
-7-
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı yetkilidir.
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve
hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin
bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu
çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından
birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır.
Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.
1.1.STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONLARI
STRATEJİK PLAN ÜST KOMİSYON ÜYELERİ
O L U R01
ADI SOYADI
Ali Kemal KURT
Saadettin YASAVUL
Yaşar ŞENTÜRK
Osman MENTEŞ
Hayri ŞAHİN
İbrahim AKTAŞ
Murat GÜLLER
Emrullah KAHRAMAN
Fatih ODUNCUOĞLU
Sinan TOKDEMİR
Hakan KAPLAN
RÜTBESİ
1.Sınıf Emniyet Müdürü
2.Sınıf Emniyet Müdürü
2.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
-8-
GÖREV YERİ
İl Emniyet Müdürü
İl Emniyet Müdür Yrd.
İl Emniyet Müdür Yrd.
İl Emniyet Müdür Yrd.
Bor İlçe Emn. Md
Bölge Trf. Dnt.Şb.Md.
Polisevi Şube Md
Oly. Yri İnc.Kml Tes. Şb Md.
Asayiş Şube Md.
Hukuk İşleri Şb Md.
Bilgi İşlem Şb Md.
GÖREVİ
Başkan
Başkan Yrd.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYON ÜYELERİ
O L U R01
ADI SOYADI
Yaşar ŞENTÜRK
Hayri ŞAHİN
Ersin CEVİZ
Murat GÜLLER
Sinan TOKDEMİR
Hamiyet ATEŞ
Ergün BİLEN
RÜTBESİ
2.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
Başkomiser
GÖREV YERİ
İl Emniyet Müdür Yrd.
Bor İlçe Emn. Md
Koruma Şube Md.
Polisevi Şube Md
Hukuk İşleri Şb Md.
Evrak Arşiv Şb Md.
Sungurbey P.M.A.
GÖREVİ
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
STATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYON ÜYELERİ
ADI SOYADI
Saadettin YASAVUL
Yaşar ŞENTÜRK
Osman MENTEŞ
Ahmet Nazif ÜNAL
Ramazan YORULMAZ
Durmuş Ali DOĞAN
Hayri ŞAHİN
Ersin CEVİZ
İbrahim AKTAŞ
Mümtaz AYCAN
Murat GÜLLER
Emrullah KAHRAMAN
Nalan CESUR
Fatih ODUNCUOĞLU
Ahmet KOÇAK
Ali ALTINPINAR
Sinan TOKDEMİR
Hakan KULEN
Hakan KAPLAN
Arif PEHLİVAN
Z.Serkant YAĞANOĞLU
Hamiyet ATEŞ
Levent ÇİVİ
Ergün BİLEN
Ali AYDIN
Bülent KALE
RÜTBESİ
2.Sınıf Emniyet Müdürü
2.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
4.Sınıf Emniyet Müdürü
Başkomiser
Başkomiser
Komiser Yardımcısı
Komiser Yardımcısı
-9-
GÖREV YERİ
İl Emniyet Müdür Yrd.
İl Emniyet Müdür Yrd.
İl Emniyet Müdür Yrd.
Sosyal Hizmetler Şb.Md.
Personel Şb Md.
Silah ve Pat Mad. Şb Md.
Bor İlçe Emn. Md
Koruma Şube Md.
Bölge Trf. Dnt.Şb.Md.
Trf Tes ve Dnt Şb Md
Polisevi Şube Md
Oly. Yri İnc.Kml Tes. Şb Md
Pasaport Şb Md
Asayiş Şube Md.
Çevik Kuvvet Şb Md
Güvenlik Şube Md.
Hukuk İşleri Şb Md.
Lojistik Şube Md.
Bilgi İşlem Şb Md.
Kom Şube Md
TEM Şube Md.
Evrak Arşiv Şb Md.
Çocuk Şube Md.
Sungurbey P.M.A.
Altuhisar İlçe Emn.Amir.V.
Çamardı İlçe Emn.Amir.V.
GÖREVİ
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Hacı ŞAHGÜL
M. Önder AYGÖRDÜ
M. Aşkın SARIBAŞ
Abdullah ÖZDEMİR
Mustafa EROĞLU
Bekir GÜL
Eray KARAKÖSE
Aydın ARPAÇ
Kadir CİN
Emir YİĞİTER
Ali AYDIN
Erkan KARA
Mürsel GÜLTEPE
Ahmet BEDİR
Ferruh ÇALIŞKAN
Taner ARIK
Süleyman SÜSLÜ
Doğan GÜNDOĞDU
Komiser Yardımcısı
Komiser Yardımcısı
Komiser Yardımcısı
Komiser Yardımcısı
Komiser Yardımcısı
Komiser Yardımcısı
Komiser Yardımcısı
Büro Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
Çiftlik İlçe Emn.Amir.V.
Ulukışla İlçe Emn.Amir.V.
Tanık Koruma Büro A. V.
Ulukışla Bölge Trf İstasyon A.
Lojistik Şube Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü
Trf Tes ve Dnt Şb Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Büro A.
Strateji Geliştirme Büro A.
Personel Şube Müdürlüğü
Lojistik Şube Müdürlüğü
Lojistik Şube Müdürlüğü
Bölge Trf Dnt Şube Müd.lüğü
Lojistik Şube Müdürlüğü
Trf Tes ve Dnt Şb Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü
Trf Tes ve Dnt Şb Müdürlüğü
Sivil Savunma Büro A.
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
1.2.STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ
1- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARININ
BAŞLATILMASI
Stratejik Planlama Kurulunun Oluşturulması
Stratejik Planlama Çalışmalarının Başlandığına
Dair Duyuru
Stratejik Planlamayla İlgili Örnek Çalışmaların
Derlenmesi, İncelenmesi ve Arşiv Oluşturma
Birim Personellerinin Bilgilendirilmesi
2-DURUM ANALİZİNİN YAPILMASI
Paydaş Analizi
Paydaşların Tespit Edilmesi
Paydaşları Önceliklendirme
İç Çevre Analizi
Dış Çevre Analizi
GZFT ANALİZİ
- 10 -
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
FAALİYETLER
Şubat
2014 YILI
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
GZFT/TFZG Matris Analizi ve Stratejiler
3- GELECEĞİN TASARIMI
Misyonun Belirlenmesi
Vizyonun Belirlenmesi
Temel Değerlerin Belirlenmesi
Öncelikli İyileşme Alanlarının Belirlenmesi
4-AMAÇLAR, HEDEFLER VE ÖLÇÜM
KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ
Stratejik Amaçların Belirlenmesi
Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi
Performans Göstergeleri
5-MAALİYETLENDİRME
6-İZLEME VE DEĞERLENDİRME
- 11 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
- 12 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
- 13 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Durum Analizi:
Durum Analizi bölümünde yapılan analizler, mevcut durumun değerlendirilmesi ile sorun
ve eksikliklerin tespit edilmesi bakımından önemli bir fırsat sunmaktadır. Durum Analizinin
gerçekçi bir şekilde yapılması, Müdürlüğümüzün geleceğini modellemesinde başarı koşullarının
belirlenmesi bakımından özel bir öneme sahiptir.
Kurum içi analiz ve GZFT analizi (güçlü, zayıf, fırsatlar ve tehditler) Müdürlüğümüzde
düzeltme, iyileştirme ve yeniden yapılanma (çalışma koşulları, donanım, fiziksel ortam, eğitim,
vb.) için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir.
Gelecek Modellemesi yapılırken, Müdürlüğümüzün vizyonunu ve misyonunu
gerçekleştirmesi ve bu doğrultuda amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için yürüteceği faaliyetlerde,
söz konusu eksikliklerin ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik tedbirlere de yer verilmiştir.
Bu çalışma ile, kurumun hizmet kalitesinin artırılması, çalışma ortamının iyileştirilmesi,
kurum kültürünün geliştirilmesi, kurum misyon ve vizyonuna hizmet edecek ve programlarını
oluşturacak personelin eğitimlerinin artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ihtiyacı ortaya
çıkmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği stratejik yönetim sürecinin
kurumsallaştırılabilmesi için, Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerdeki iç yapılanmanın kurumsal ve
personel olarak tamamlanması gerekmektedir.
Bu aşamada Durum Analizi çıktılarının iyi değerlendirilerek bu tespitlere göre kurumun
önündeki gerek kurum içi gerekse kurum dışı engellerin giderilmesi gerekmektedir.
- 14 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
KURUMUN TARİHÇESİ
ESKİ TÜRKLERDE POLİS
İnsanların toplum içinde yaşamak ihtiyacı, özgürlük ihtiyacından daha eski ve öndedir.
Toplumlar binlerce yıl özgürlüksüz yaşayabilmişler, fakat düzensiz ve güvensiz
yaşayamamışlardır. Devlet olarak örgütlenmiş toplumlarda, toplum düzeninin ve güveninin
sağlanması Devletin en başta gelen ödevidir. Devletin bu ödevi, ulusal savunma ihtiyacı ile
birlikte devlet kadar eskidir.
Polis tarihi Türk tarihi ile başlamıştır. Tarih boyunca çeşitli devlet kurmuş olan Türkler kamu
düzeni ve güvenliğini ulusal savunma ile birlikte yürütmüşlerdir.
Eski Türkler'de kamu düzen ve güvenliği işleri Subaşı'lar tarafından yürütülmüştür. Kabile
halinde yaşadıkları dönemde Türkler, orduyu sevk ve yönetenlere "Subaşı" adını vermişlerdir. Su,
asker, komutan, ordu ve subaşı, başkomutan anlamında kullanılmıştır. Kabileler birleşip toplum
büyüyünce Kağan ortaya çıkmış, Subaşılar savaşta belli birliklere komuta etmeye başlamış,
barışta da bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamışlardır. Böylece Subaşıların rolleri küçülmüş
ve belli görevlerin yöneticileri olmuşlardır. Bilinen en eski Subaşı, VIII. Asra ait TONYUKOK
Kitabesinde ismi yazılı olan İNALKAĞAN'dır. Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kurucusu Selçuk
Bey de bir Subaşıdır. Keza Anadolu Selçuklularında da il merkezlerinde askeri ve mülki işlere
bakan komutanlara subaşı denilmiştir. Bunlar bulundukları yerlerin kamu düzen ve güvenliğini
sağlamışlar, savaş zamanında ise çevrelerindeki ilçe ve köylerin tımarlı sipahilerine komuta
etmişlerdir. Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılışından sonra, Anadolu'da kurulmuş olan beyliklerde
askeri komutana "Subaşı" denilmiştir. Örneğin Aydınoğlu Mehmet Bey de aynı ordunun
subaşılığını yapmıştır. Keza XVI. Asrın ortalarında, Karamanoğullarının da Nizamüddin Bekler
adında bir subaşısı bulunduğu anlaşılmıştır.
Özetle belirtilecek olursa, Eski Türklerde kamu düzeni ve güvenliği belli yasalara uygun
olarak yürütülmüştür. Oğuz Han'ın Oğuz Türesi, Cengiz Han'ın Uluğ Yasası, Timur'un Tüzükkatı
o devirlerin belli başlı hukuk kuralları örnek olarak gösterilebilir.
Bu yasalarda, suçların önlenmesi kadar işlenen suçlarda suçluların yakalanmasına da önem
verilmiştir. Eski Türklerde Polis Teşkilatı bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere askeri teşkilat
içinde yer almış ve Askeri özellikler göstermiştir.
- 15 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
( 1845 - 1879 Dönemi )
( Polis Teşkilatının Kuruluşu )
Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra gerek Osmanlı başkentinde ve gerekse illerde iç
güvenlik hizmetlerinin eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde gelişmesine rağmen güvenlik
hizmetlerinin birçok makam ve kişilere bağlı olarak yürütülmesi uygulaması sürmüştür.
Örgütlenme açısından ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan
1845'de (12 REBİ - ÜL EVVEL 1261) İstanbul'da "POLİS" adıyla bir teşkilat kurulmuş, yeni
kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş
ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazıyla duyurulmuştur.
Bugüne değin kaynağının ne olduğu bilinmeyen 1845 tarihli Polis Nizamnamesinin
kaynağının 12 Messidor an VII (1 Temmuz 1800) tarihli "PARİS EMNİYET MÜDÜRÜNÜN
GÖREVLERİNİ DÜZENLEYEN KARARNAME" adlı metin temel alınarak hazırlandığı belirtilmiştir.
Yapılan araştırma ve incelemeleri gerçekten de 1845 tarihli Polis Nizamnamesi'nin
kendisinden yarım yüzyıl kadar önce çıkarılan "Paris Emniyet Müdürü'nün Görevlerini
Düzenleyen Kararname" ile madde madde karşılaştırılması sonucunda kaynağının bu metin
olduğunu ortaya koymaktadır.
"Polis" adıyla ilk kez kurulan teşkilata ve yabancı elçiliklere de duyurulan 17 maddelik Polis
Nizamnamesi ile getirilen yeniliklere rağmen karışıklıklar tümüyle ortadan kaldırılamamış,
Başkentte polis hizmeti Yeniçeri Ağası yerine geçen Serasker, İhtisap Ağası ve Polis adını
taşıyan bir teşkilat tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Taşrada polis hizmeti ise, sipahiler ve
İstanbul'da olduğu gibi memleketin birçok illerinde kurulan Asakir-i Mansure Alaylarına verilmiştir.
1846 yılında yayımlanan bir genelge ile polis hizmetlerinin serasker tarafından yönetilmesinin
askerlerin asıl görevlerini aksattığı belirtilerek yalnızca polis hizmetlerini yürütmek üzere ve
seraskerlikten bağımsız olarak "Zaptiye Müdürlüğü, Zaptiye Müdür Yardımcılığı" ve polisle ilgili
yasaları hazırlamak için, "Zaptiye Meclisi" kurulmuştur. Kısa bir süre sonra da bu meclis
kaldırılmış ve yerine "Divan-ı Zaptiye" ve "Meclis-i Tahkik" kurulmuştur. Böylece hem İstanbul
hem de illerin güvenlik işleri Zaptiye Müşiriyetince yürütülmüş ve bu makam, teftiş memurlarıyla
ikinci defa olarak 1867 de kurulmaya girişilen polis teşkilatının bağlı olduğu tek yer olmuştur. Bu
Tevhidi Zabıta Dönemi 1879 yılına kadar devam etmiştir. Bu yılda Zaptiye Müşiriyeti kaldırılmış
ve yerine görevi sadece polis işlerini kapsayan Zaptiye Nezareti kurulmuş, Polis ve Jandarma bir
daha birleşmemek üzere ayrılmışlardır.
- 16 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
( 1879 - 1908 Dönemi )
1876 yılında Tanzimat ve Islahat hareketleri çerçevesinde Avrupa'daki örneklere göre bir
polis teşkilatı kurulmasına birinci meşrutiyetin ilanından sonra oluşan hükümet programında yer
verilmiş ve 1879 da Zaptiye Nezareti kurulmuştur.
Başlangıçta İstanbul ve çevresinde teşkilatlanarak güvenlik işlerini yürüten zaptiye nezareti
daha sonra ülke çapında kuruluşları bu nezaret tarafından tek merkezden yönetilmiştir. Bugünkü
Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini yürütmüş olan Zaptiye Nezareti 1909 da
kaldırılmıştır.
1845 yılında kurulan polis teşkilatı 1867 ve 1879 dan sonra da 1881 - 1886 - 1898 ve 1907
yıllarında yapılan düzenlemelerle sürekli gelişmiş ve genişlemiştir. Bu dönemde; 1881'de
İstanbul'da düzen ve güvenliği sağlayan Asakir-I Zaptiye teşkilatı kaldırılmış ve yerine Polis
Teşkilatı kurulmuştur. Bu merkez kuruluşu İstanbul, Üsküdar, Beyoğlu Polis Müdürlükleri ve
Beşiktaş Polis Memurluğu olarak, dört polis dairesi de merkezlere bölünmüştür. Her polis dairesi
bir polis müdürü ile bir başkan ve iki üyeden oluşan bir polis meclisi ve her merkez bir serkomiser
tarafından yönetilmiştir. Zamanla, polis meclisinin üye ve her daireye bağlı serkomiserlerinin
sayısı çoğalmıştır. 1886 yılından sonra, İstanbul polis müdürlüğü dışındaki diğer müdürlüklere
mutasarrıflık adı verilmiş ve polis müdürüne de mutasarrıf denilmiştir. Aynı yılda ve ayrıca,
zaptiye nezaretine bağlı bir baştabibin başkanlığında da bir sağlık dairesi, 1898 yılında da
İstanbul'da bir sivil polis teşkilatı kurulmuştur.
Taşra teşkilatı, başlangıçta 15 ilde kurulmuş ve her il polis dairesinin başına bir serkomiser
verilmiştir. Zaptiye nezaretinin sonu olan 1909 yılına doğru illerin çoğunda polis teşkilatı
kurulmuş, bazılarını polis müdürü bazılarını da serkomiserler yönetmiderdir. 1881 yılında fiilen
kurulmuş olan Polis Teşkilatı'nın görev ve yetkilerini belirleyen ilk hukuksal metin 6 Aralık 1896 da
yayınlanmıştır.
Bundan sonra 19 Nisan 1907 tarihinde ilk Polis Nizamnamesi yayınlanmıştır. Polis örgütünün
ihtiyaçlarını her bakımdan yeterli bir biçimde karşılayan ve 167 maddeden oluşan bu
nizamnamenin en belirgin özelliği, içerdiği hükümlerin yabancı etkiler altında kalınmadan
hazırlanmasıdır. Daha önce, gerek Tanzimat ve gerekse Abdülhamit döneminde yayınlanmış
olan metinlerin çoğu, yabancıları tatmin etmek için, yabancı devletlerin yasalarından aktarılmış
hükümleri kapsamaktaydı. Bu nizamnamenin ikinci belirgin özelliği uzun süre başarı ile
uygulanmış olmasıdır.
Söz konusu nizamnane, polisin idari, adli, siyasi görevlerini, merkez ve taşra kuruluşlarını
hiyerarşi, polisin Asakir-i Nizamiye ve jandarma ile ilişkileri, polisin yetkileri, izinde iken polisin
görev ve yetkileri, polis müfettişlerinin görevleri, polis meclisinin görevleri, polisin seçim ve tayin
usulü, polisin cezalandırılması, yargılanması, polisin ödenekleri ve benzeri hususları
kapsamaktaydı.
Aynı nizamnameye göre polisler, serkomiser, ikinci komiser, üçüncü komiser, komiser
muavini ve polis memuru olmak üzere 5 sınıfa ayrılmaktaydı.
- 17 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
( 1908 - 1918 Dönemi )
1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanı üzerine Fransız ve Alman Polis Teşkilatları esas alınarak
Polis Teşkilatının yeniden organize edilmesi kararlaştırılmış ve 22 Temmuz 1909 yılında çıkarılan
"İstanbul Vilayeti ve Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Teşkilatına Dair Kanun" ile 31 Mart ayından
sonra artık yaşaması imkansız olan Zaptiye Nezareti kaldırılarak, yerine Dahiliye Nezaretine bağlı
ve memlekete şamil polis işlerinin yürütülmesiyle görevli "Emniyet Umumiye Müdürlüğü" ve
İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti kurulmuştur.
Emniyeti Umumiye Müdüriyeti, 1913 yılına kadar polis işlerini 1907 de çıkarılan polis
nizamnamesi hükümlerine göre yürütmüş ve hükümleri İstanbul dahil tüm ülke sathında
uygulanmıştır.
9 Aralık 1913 tarihinde, Dahiliye Nezareti Teşkilat Nizamnamesi çıkarılmış ve bu
Nizamnamede Emniyeti Umumiye Müdüriyetinin görevi "Memleketin Emniyet ve İnzibatına taalluk
eden her türlü umum ve muamelatı takip ve o baptaki muhaberatı idare ve polis teşkilat ve polis
mekteplerini idare etmek" olarak belirlenmiştir. Görevleri bu nizamname ile belirlenen Emniyeti
Umumiye Müdürlüğü, Ankara'da milli hükümet Emniyeti Umumiyesi kurulana kadar Dahiliye
Nezaretine bağlı olarak hizmet görmüştür.
1913 tarihli Nizamname ile Dahiliye Nezaretine bağlanan Emniyeti Umumiye Müdürlüğü,
başlangıçta emniyet, memurin ve levazım, muhasebe ve tahribat şubelerinden oluşmuştur. Daha
sonraki tarihlerde bunlara, Heyet-i İstihbariye, polis müfettişliği, siyasi ve idari kısımlara bakan iki
umum müdür muavini eklenmiştir. Bu kısımlardan siyası kısım bir müdür yönetiminde 6 şube ile
umumi ve hususi kalemden, her şubenin kadrosu ise bir müdür, iki yardımcı ve gerektiği kadar
memurdan oluşmuştur.
İdari kısım, muhasebe, memurin ve polis mecmua müdürlükleri, ile evrak ve levazım
memurlukları, memurin ve mustahdemini müteferrikadan meydana gelmiştir. 1915 yılı
başlangıcında bu teşkilat yeniden genişletilerek seyrüsefer, Ecanip, Takibat-ı Adliye Müdürlükleri
kurulmuştur. Ayrıca aynı yıl içinde doğrudan Dahiliye Nezaretine bağlı Emniyet Müdürlükleri
kurulmuş ve bunlar hudut kapılarıyla demiryolu durak yerlerinde görev yapmışlardır. Yolcu
trenlerinde görevli olan gezici polis ve komiserler, Emniyet Müfettişlerine bağlı olarak
çalışmışlardır.
Mondros Mütarekesi sonucunda Emniyeti Umumiye Müdürlüğü Teşkilatı, Emniyeti Umumiye
Müdürü, Emniyeti Umumiye Müdür Muavini, Asayiş Seyrüsefer, Ecanip Şubeleriyle, Kalem-i
Umumi, Kalem-i Hususi Müdüriyetleri, muhasebe, memurin, levazım, polis mecmuası, evrak
müdüriyetleri, memurin ve müstahdemini müteferrikadan oluşmuş bulunmaktaydı. 1911 yılında
çıkarılan bir kanunla 1909 yılında yürürlüğe konulan İstanbul Vilayeti ve Emniyeti Umumiye
Müdüriyeti Teşkilatına dair kanunun dört ve beşinci maddeleri değiştirilmiş, Emniyeti Umumiye
Müdüriyeti ile İstanbul Valiliği arasında çıkan sürtüşmeler sebebiyle, başkentin polis hizmetlerine
ilişkin işleri Emniyeti Umumiye Müdürlüğünden alınmış ve doğrudan Dahiliye Nezaretine bağlı
olarak oluşturulan İstanbul Polis Umum Müdürlüğüne verilmiştir. Vilayetin Polis Teşkilatları ve
Polis Müdürlükleri ise, eskisi gibi valilerin ve bağımsız mutasarrıfların yönetimleri altında Emniyeti
Umumiye Müdüriyetine bağlı bırakılmıştır. Böylece kurulmuş olan İstanbul Polis Müdüriyeti
- 18 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Umumiyesi, kentin polis hizmetlerini, 24 Şubat 1923 de kaldırıp yerine İstanbul Polis
Müdürlüğü kuruluncaya kadar yürütmüştür.
İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesinin mütareke dönemindeki teşkilatı; Bir Umum Müdür ve
Umum Müdür Muavini, Teftis Heyeti Reisi, Tahrirat Müdürlüğü, Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü
Şube Müdürlükleri, Muhasebe Memurluğu, Heyet-i Sıhhiye, Polis Hastanesi'nden oluşmuştur.
Böylece Milli Hükümetin kurulmasına kadar, ülkenin iç güvenliğine ilişkin işler, Umum Jandarma
Komutanlığı, Emniyeti Umumiye Müdüriyeti ve İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi olmak üzere
üç teşkilat tarafından yürütülmüştür.
21 Mayıs 1913 tarihli Polis Nizamnamesi, II. Meşrutiyet devrinin koşullarına ve zamanın
ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve bu Nizamname ile polisin örgütlenmesi, görev ve yetkileri,
personelin dereceleri, sınıfları, mesleğe giriş, yükselme ve diğer tüm özlük işleri, soruşturma,
yargılama, istifa, tayin, izin cezalandırma işleri, levazım işleri, polis karakolları ve görevleri, polisin
kıyafeti ve davranış biçimleri yeniden düzenlenmiştir. Bu Nizamnamede polis, piyade, süvari ve
sivil olmak üzere üç sınıfa ayrılmış, meslek dereceleri, sıralaması, polis adaylığı, polis
memurluğu, komiser muavinliği, komiserlik, merkez memurluğu, polis müdürlüğü kısmı, adli ve
idari riyaset ve müdüriyetleri emniyet müdürlüğü, Emniyet Umumiye Müdürlüğü, İstanbul Polis
Müdüriyeti Umumiyesi Müdürlüğü, İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi olarak düzenlenmiştir.
Başkent Polis Teşkilatı diğer illerden ayrı düşünülmüş, illerde polis müdürlüğü kurulacağı Liva ve
Kazalarda birer amirin yönetiminde yeteri kadar polis bulunduracağı belirtilmiş, polis mesleğine
alınma ve yükselme şartları aydınlatılarak polisin değişik hizmet yerlerinde görev ve yetkileri tam
olarak belirtilmiştir.
- 19 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
( 30 Ekim 1918-29 Ekim 1923 )
Mondros Mütarekesinin yapıldığı 1918 tarihinden, Mili Polis Teşkilatının kurulduğu 24
Haziran 1920 tarihine kadar, bütün yurtta Osmanlı Devletinin Polisi olarak hizmet etmiştir. 24
Haziran 1920 tarihinden, İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi'nin kaldırıldığı 24 Şubat 1923
tarihine kadar geçen sürede ise polis teşkilatı ikilemiş, birisi merkezi İstanbul'da ve Osmanlı
Devletine tabi olarak Kurtuluş Savaşı boyunca ve gittikçe daralmış olan bir bölgede ve yalnızca
İstanbul'da, diğeri ise, merkezi Ankara'da hızla genişlemiş olan bir bölgede, İstanbul hariç Misak-ı
Milli ile çizilen sınırlar içinde faaliyet göstermiştir. İstanbul'da Osmanlı Polis Teşkilatı, padişah ve
onun hükümetinin emrinde, işgalci düşman kuvvetlerinin baskı ve istekleri doğrultusunda
çalıştırılmaya zorlanmıştır. Milli Polis Teşkilatı ise, bir yandan anayurdu işgal eden düşman
devletlere, diğer yandan düşmanlarla işbirliği yapan padişah ve hükümetine, bundan başka
ayaklanarak yurdun iç güvenliğini bozan yerli işbirlikçilere ve bağımsız devlet kurma hayali
peşinde koşan ve bu uğurda akla sığmayacak çılgınlıklar yapan Ermeni ve Rum azınlıklara karşı
mücadele edilmiştir.
Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devletine bırakılan topraklar üzerinde, 15 vilayet 35 bağlı
Liva ve 17 bağımsız Liva kalmıştır. Merkezi Yönetim; Vilayet Liva, Vilayetlere bağlı Livalar ve
doğrudan Dahiliye Nezaretine bağlı bağımsız Livalar, Kaza, Nahiye ve köylerden oluşmuştur.
Bu yıllardaki vilayetler ve bağımsız livaların nüfusunu kesin olarak saptamak mümkün
olmamıştır. Ancak Devlet İstatistik Enstitüsünce 14 Nisan 1919 tarihli Hükümet tahminleri ve
diğer veriler değerlendirilerek nüfuslar belirlenmiştir.
İşgal altında bulunan bölgelerde ihtilaf devletleri kendi askeri polis teşkilatını
görevlendirmişler, mevcut Osmanlı Polis Teşkilatında azınlıkları, ermeni ve Rumları egemen
kılmışlardır. Maddi ve manevi baskı ve her türlü çıkar vaatlerine karşın yabancıların emellerine
hizmet etmeyecek yapıda olan bir kısım Türk Polislerini derhal azletmişler, memleket dahilinde
kalmaları tehlikeli görülen polisleri de Malta’ya sürgüne göndermişler, bunların yerine kendi
amaçları doğrultusunda hizmet edecek kimselere görev vermişlerdir. Ancak her gidenin yerine
yeterince eleman bulamadıkları için bir kısım polisler görevlerinde kalmış, bunlar ulusal Kurtuluş
Savaşının kazanılması için, işgalin her türlü bilgi ve yardımları Ankara'ya ulaştırma yolunda
fedakarca çalışmışlardır. Anadolu'dan verilen direktifler çerçevesinde istenilen işleri başarmak
amacıyla milli ve gizli grupları oluşturmuşlar, bazı kişilerin ve mütarekeyi takiben esaretten dönen
Türk subaylarının Anadolu'ya kaçırılmasını, işgal altındaki depo ve ambarlardan silah ve
cephanelerin gizlice Anadolu'ya gönderilmesini sağlamışlardır. Keza bu dönemde düşman
devletler casus örgütlerini Kurtuluş Savaşını sabote etmek için ülkemize göndermişler. Türk Polisi
bunların gizli amaçlarını hareketlerinden önce öğrenmiş, haklarında her türlü bilgiyi fotoğraflarıyla
birlikte Anadolu'ya ulaştırmış ve böylece Milli Mücadeleyi kundaklamaya gidenlerin emellerini
gerçekleştirmeden yakalanmalarını sağlamışlardır.
Türk Polisi, işgal altında bulunan bölgelerde emniyet ve asayişin korunması ve suç faillerinin
meydana çıkarılmasında da başarılı çalışmalar yapmışlardır.
Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı günlerde Samsun'da bir İngiliz yüzbaşının emrinde
işgal kuvvetleri bulunuyor, kentin sokakların da dişinden tırnağına dek silahlı Pontus'cu Rum
çeteleri dolaşıyor ve bunlara hiç kimse bir şey yapamıyordu.
- 20 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Sivas Kongresinde işgal edilmiş bölgelerde milli direnişin örgütlenmesi ve bölgelerin işgalden
kurtulması için önlemler alınmıştır. Kongre Fransız ve İngilizlerin Diyarbakır, Halep ve Suriye'deki
Ermenilerin bölgeye göçlerini sağlayarak Müslüman halkı göçe zorlayarak, ermeni çoğunluğu
gerçekleştirmek ve bir ermeni devleti kurmak planı izlediklerini saptamış, Güneydoğu
Anadolu'nun kurtarılması için özellikle Maraş ve Antep bölgesine şu direktifi vermiştir. "Göç
yasaktır."
Arazi ve emlak ancak Türk’lere satılacaktır, yabancılarla Hristiyanların arazi sahibi olmasına
meydan verilmeyecektir. Milli amaçlar uğruna, herkes mal ve beden açısından görevli
tutulacaktır. Jandarma ve poliste Türklerin kullanılması sağlanacaktır. Görüldüğü üzere, işgal
altındaki bölgelerde dahi polis teşkilatının Türklerden oluşturulmasına önem verilmiş ve özen
gösterilmiş, düşman işgalinden kurtarılmış olan bölgelerde ise sivil yönetimle birlikte polis teşkilatı
da yeniden düzenlenmiştir.
Bazı illerde polisler, Damat Ferit Paşa hükümetini tanımadıklarını ve Kuvayi Milliye emrine
girdiklerini açıkca ilan etmişlerdir. Büyük Millet Meclisinin 2.6.1920 tarih ve ikinci celsesinde
okunan Kastamonu Valisi Cemal Bey'in Zonguldak Polislerinin Kuvayi Milliye emrine girerek Ferit
Paşa hükümetini tanımadıklarına dair telgrafı bunun en güzel kanıtıdır.
"Dahiliye Vekaletine, Zonguldak'a talimat-ı mahsusa ile gönderilen Şevket Turgut Bey'den
şimdi alınan telgrafnameye nazaran Zonguldak'ta İstanbul'dan gelen bilumum polisler ve
memurini saire, Kuvayi Milliye emrine giderek, Ferit Paşa hükümetini tanımadıklarını, Mutasarrıf
vekili Kadri Bey'e tebliğ ettikleri gibi Kuvayi Milliye aleyhtarlarından Mal Müdürü Mevlüt Lütfü ve
İstanbul'dan gelen İnzibat Zabiti Jandarma Bölük Kumandanı Yüzbaşı Cemil Efendi'ler tevkif
edilerek Mahfazan Devrek'e izan kılınmış ve mutasarrıf ve refakatında bulunan Mülkiye
Müfettişleri, kısa bir müzakereden sonra istifa eylemiş tarafımızdan mukaddeme mutasarrıf
vekaletine tayin kılınan Cevdet Bey mutasarraflık umuruna vaziyet eylemiştir."
23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş ve bu meclisin 2 mayıs tarihli
oturumunda hükümet teşkili ile ilgili "Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair" 3
nolu Kanun'u kabul etmiştir. Bu kanunun birinci maddesine göre "şerefiye ve evkaf, suhiye
Muaveneti içtimaiye, iktisat (ticaret,sanayi,ziraat,orman,maden) maarif, adliye, mezahip, maliye
ve rüsumat, defteri hakani, nafia, dahiliye, (emniyeti umumiye posta ve telgraf) müdafaai milliye,
hariciye, erkanı harbiye-i umumiye işlerini görmek üzere 11 zattan mürekkep icra vekilleri heyeti"
kurulmuştur. Milli Hükümetin 9 mayısta açıkladığı programında iç güvenlikle ilgili olarak aşağıdaki
ifade yer almıştır.
"iç siyasetimizde bütün çalışmalarımızın hedefi, milletin birlik ve dayanışmasının korunması
ile genel güvenliğin kurularak asayişin her yerde teminidir..."
24 Haziran 1920 de Milli Hükümetin Emniyeti Umumiye Müdürlüğü kurulmuş, 1 genel müdür,
1 genel müdür yardımcısı ile emniyet, seyrisefer, memurin şubelerinden ve 6 kişilik Teftiş
Kurulundan oluşan küçük bir kadro ile çalışmaya başlamıştır.
Milli mücadele sırasında polis kadrosu oldukça düşmüş ve bu nedenle 1922 tarih ve 1379
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, kadroda mürettep üyelerin noksanlığından dolayı polis divanının
kurulması mümkün olmayan vilayet ve müstakil livalardan, divan kurulmasına lüzum hasıl
oluncaya kadar polislerle ilgili soruşturma ve cezaların polis teşkilatının amiri tarafından ifa ve o
yerin en büyük mülkiye memuru tarafından tasdik olunması, en büyük polis amirinin
cezalandırmayı gerektiren bir hali görüldüğü takdirde, soruşturmanın en büyük mülkiye memuru
tarafından yaptırılması ve onun vereceği kararın Emniyet Umumiye Müdürlüğünce
onaylanmasından sonra uygulanması kabul olunmuştur.
- 21 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Kurtuluş Savaşı başarıldıktan sonra İstanbul’u da yönetimi altına alan milli hükümet Osmanlı
Devletinin Emniyeti Umumiye Müdüriyetini, İstanbul Polis Müdürlüğü haline dönüştürmüştür.
Böylece Mondros Mütarekesi ve Kurtuluş Savaşı koşullarının Anadolu'da ortaya çıkardığı ikili
polis sistemi, (bir yanda İstanbul'da Osmanlı Hükümetine bağlı, diğer yanda Milli Hükümetin
oluşturduğu yeni Polis teşkilatı) teke indirgenmiş ve bütünlük sağlanmıştır. Ankara'da Milli
Hükümetin Emniye-i Umumiyesi Erzurum Milletvekili Durak Bey tarafından 1920 de
teşkilatlandırılmaya başlanmış, aynı yıl içinde A.Naci Bey'ler, 1923 yılında Halit Bey Emniyet
Genel Müdürlüğü yapmışlardır.
29 Ekim 1923 te Cumhuriyet ilan edilirken yeni Türkiye Cumhuriyeti zayıf bir polis teşkilatı
devralmıştır. Cumhuriyet yönetimi, İl polis teşkilatlarını da merkez teşkilatı gibi pek zayıf durumda
bulmuştur. İstanbul, İzmir, Edirne, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi büyük iller 1922 yılına kadar
işgal altında kalmış ve bu nedenle kadroları yetersiz durumda bırakılmıştır. 1923 yılında Ankara,
Antalya, Adana, Samsun, Trabzon, Konya, Kastamonu, Sivas, Erzurum, Kars, Eskişehir, Elazığ,
Zonguldak ve İzmit illerinin polis teşkilatları başında 25-30 lira maaşlı birer polis müdürü;
Diyarbakır, Bitlis, Amasya, Tokat, Bolu, Afyonkarahisar, Malatya, Yozgat, Sinop, Menteşe, Urfa,
Kayseri, Gaziantep, Ertuğrul illeri polis teşkilatlarının başında birer serkomser; Rize, Kütahya,
Ordu, Gümüşhane, Niğde, Aydın, Isparta, Silifke, Mardin, Kırşehir, Çorum, Denizle, Çankırı,
Ardahan ve Artvin polis teşkilatlarının başında birer ikinci komiser; Aksaray, Burdur, Beyazıt,
Sarat, Genç, Muş ve Van polis teşkilatlarının başında ise bir komiser muavini yönetici olarak
görev yapmıştır.
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet, Ulu Önderimiz Atatürk, silah arkadaşları ve ona inanan, bu
uğurda mücadele eden tüm vatandaşların eseridir. Kuşkusuz zafere inananlarda,
inanmayanlarda olmuştur.
- 22 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
MEVCUT DURUM
İçişleri Bakanlığının 09.02.1999 tarihli olurları ile; Niğde İl Emniyet Müdürlüğü 12.02.1999
tarihinde Norm Kadro esaslarına göre (C) tipi İl Emniyet Müdürlüğü statüsünden (B) tipi İl
Emniyet Müdürlüğünü statüsüne geçirilmiştir.
İl Merkezinde (27) Şube Müdürlüğü, (6) Büro Amirliği, (1) Bölge Trafik Denetleme İstasyon
Amirliği, (1) Polis Merkezi Amirliği, İlçelerde (1) İlçe Emniyet Müdürlüğü, (4) İlçe Emniyet
Amirliği ve (5) İlçe Polis Merkezi Amirliği bulunmaktadır.
- 23 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
İNSAN KAYNAKLARI :
Personel Durumu :
5 YILLIK PERSONEL SAYI TABLOSU
YIL
2009
2010
2011
2012
2013
PERSONEL
SAYISI
796
833
924
980
1048
( 2014 yılı 03.06.2014 tarihi itibariyle (1043) personel görev yapmaktadır. )
Personelin Eğitim Durumu
Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Personelin eğitim durumları; İlkokul Mezunu 18 (%2),
Ortaokul Mezunu 17 (%2), Lise Mezunu 133 (%13), Yüksek Okul Mezunu 491 (%47),
Üniversite Mezunu 389 (%36) düzeyindedir.
Eğitim Faaliyetleri :
5 YILLIK HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
HİZMETİÇİ EĞİTİM
2009
2010
2011
2012
2013
3
6
3
3
11
133
168
35
40
486
Düzenlenen Eğitim Ve Seminer Sayısı
9
15
9
26
25
Eğitim Ve Seminerlere Kat.Pers.Sayısı
536
511
542
3647
3690
2
0
4
3
2
382
0
112
113
401
İntikal Eden Kitap Sayısı
9
9
3
4
4
Spor Faaliyetleri
2
2
2
2
3
1035
1054
1168
0
1435
Düzenlenen Kurs Sayısı
Kurslara Katılan Personel Sayısı
Düzenlenen Konferans Sayısı
Konferanslara Katılan Pers.Sayısı
Kadro Tab.Atış Kat.Per.Sayısı
- 24 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
FİZİKİ KAYNAKLAR :
Malzeme Durumu :
BİLGİ İŞLEM MALZEME DURUMU
MALZEME TÜRÜ
2009
2010
2011
2012
2013
248
297
301
308
410
9
18
18
20
24
138
133
136
141
162
TARAYICI
24
23
24
32
37
SERVER
1
2
2
3
9
TABLET PC
-
-
3
10
25
PROJEKSİYON
3
5
5
5
10
423
478
489
519
677
BİLGİSAYAR
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
YAZICI
TOPLAM
Destek Hizmetleri :
ARAÇ DURUMU
ARAÇ SINIFI
2009
2010
2011
2012
2013
Binek Oto
69
68
67
62
52
Minibüs
12
13
12
8
7
Otobüs
3
3
3
3
4
Motosiklet
3
3
5
5
6
Ambulans
1
1
1
1
1
Panzer
1
1
-
-
-
Kamyonet
1
1
1
1
1
Panelvan
25
19
19
8
10
Combivan
-
8
10
30
33
115
117
118
118
114
Toplam
- 25 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Lojman Durumu :
İL ve İLÇELERİ GÖSTERİ LOJMAN TABLOSU
Bulunduğu Yer
Lojman Sayısı
Personel Sayısı
Yüzdelik Oran
140
810
%17
BOR
20
111
%18
ULUKIŞLA
12
31
%38,7
ULUKIŞLA BÖL. TRF. İST.A
30
23
%100
ÇAMARDI
16
27
%59
ÇİFTLİK
16
23
%69
ALTUNHİSAR
16
26
%61,5
250
1050
%23,8
İL MERKEZİ
TOPLAM
Muhabere Elektronik Hizmetleri :
155 POLİS İMDAT İHBARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR
TOPLAM
ASILLI
ASILSIZ
2009
2855
2414
441
2010
8864
6480
2384
2011
7909
5990
1919
2012
7514
4946
2568
2013
7754
5186
2568
- 26 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Toplum Destekli Polislik Hizmetleri :
FAALİYET
KATILIMCI
FAALİYET
KATILIMCI
FAALİYET
KATILIMCI
2013
KATILIMCI
2012
FAALİYET
2011
KATILIMCI
2010
FAALİYET
2009
MAHALLE HUZURTOPLANTISI
3
137
2
82
6
392
6
809
2
106
APARTMAN-SİTE TOPLANTISI
0
0
8
180
1
65
12
328
15
231
EĞİTİM KURUMU TOPLANTIZİYARET
32
438
91
1418
126
1062
330
1653
361
927
PARK-BAHÇE ZİYARETİ
41
138
31
31
34
149
184
259
243
246
CADDE-SOKAK ZİYARETİ
38
96
762
989
260
1198
5248
5787
3091
3255
PAZAR YERİ ZİYARETİ
367
581
882
1004
277
699
1075
1463
1398
1573
ESNAF ZİYARETİ
562
693
4213
6176
2721
5493
3575
6238
2814
4293
MUHTAR ZİYARETİ
92
92
124
425
242
538
186
389
173
307
MAĞDUR ZİYARETİ
41
41
5
20
24
40
19
48
16
76
TAZİYE ZİYARETİ
3
3
4
34
21
244
18
38
68
99
DİĞER ZİYARETLER
6
6
188
789
339
1435
56
436
54
104
ÖZEL GÜN
7
22
28
468
1
50
2
37
17
37
HASTA ZİYARETİ
1
1
8
8
11
26
20
82
58
104
HANE ZİYARETİ
496
1488
44
60
187
475
1121
1514
194
221
İŞYERİ ZİYARETİ
852
852
30
30
56
95
0
0
32
34
BROŞÜR DAĞITIMI
8000
8000
379
1436
143
9750
537
943
535
535
DİĞER DAĞITILAN
0
0
0
0
62
62
0
0
0
0
AFİŞ
5
5
25
58
2
80
1
150
0
0
SOSYAL AMAÇLI TESPİTYAŞLI, ALİL, ACİZ
18
18
9
9
8
113
1
16
4
4
SOSYAL ETKİNLİK- DİĞER
2
2
1
15
6
111
0
0
0
0
FAALİYETLER
- 27 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinde Teknolojinin Kullanımı :
Kent İçinde Güvenlik Hizmetleri ( MOBESE – PTS - EDS )
Kent Güvenlik yönetim sistemi (KGYS) çalışmalarına 2008 Şubat ayında başlanmış,
15.05.2008 tarihinde ihaleye çıkılmış olup, 13.09.2008 tarihinde hizmete girmiştir. Büro
kurulumu için 22.12.2008 tarihinde Personel Şube Müdürlüğü ile yazışma yapılmıştır.
Görüntüler Türk Telekom Alt yapısı kullanılarak fiber optik kablolarla sağlanmaktadır. İlimizdeki
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üç ana sistemden meydana gelmiştir. Bunlar;
1Ekip Takip Sistemi: Resmi ve sivil ekip otolarında bulunan GPS-GSM modülü sayesinde
tüm ekiplerin ilimizde hangi cadde ve sokak üzerinde bulundukları, hareketli veya sabit
oldukları, hızları ve kaç kilometre yol yaptıkları gibi bilgiler anında sistem tarafından
görülmektedir.
ARAÇ TAKİP SİSTEMİ TAKILI BULUNAN POLİS ARAÇ SAYISI
2009
2010
2011
2012
2013
25
25
40
40
55
2Bölge İzleme Sistemi: İlimizde toplam 11 noktada 30 sabit ve 7 hareketli kamera ile
asayişe müessir olaylara ve trafikle ilgili olaylara karşı izleme yapılmaktadır. Görüntüler yaklaşık
olarak 30 gün süre ile kaydı yapılmaktadır.
İLİMİZ MOBESE KAMERA NOKTA VE SAYILARI
İlimizde Toplam 11 izleme noktasında 37 adet kamera mevcuttur.
3Plaka Tanıma Sistemi: İlimiz ana giriş ve çıkış yollarında bulunan toplam 4 nokta ve 34
adet kamera ile ilimize giriş çıkış yapan araçların plaka okumaları yapılmaktadır. Sistem
tarafından okunan plakalar anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü sunucularına bağlı veri
tabanından sorgulanarak çalıntı, hacizli yakalamalı, trafikten men gibi sorunlu araçları ikaz
etmektedir.
- 28 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
İSTATİSTİKİ VERİLER
:
Asayiş Hizmetleri
:
İLİMİZ GENELİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR ( 2009 – 2013 YILLARI ARASI )
OLAYLAR
KİŞİLERE
KARŞI
İŞLENEN
SUÇLAR
MAL
VARLIĞINA
KARŞI
İŞLENEN
SUÇLAR
TOPLUMA
KARŞI
İŞLENEN
SUÇLAR
TAKİBİ
GEREKEN
SUÇLAR
MİLLETE VE
DEVLETE
KARŞI İŞL.
SUÇ.
TOPLAM
2009
2010
2011
2012
2013
FB FF FM TOP. FB FF FM TOP. FB FF FM TOP. FB FF FM TOP. FB FF FM TOP.
2471 15 73 2559 2720 39 95 2854 3001 25 84 3110 3520 151 119 3790 3132 293 159 3584
393 19 410 822 474 34 564 1072 522 21 529 1072 521 91 445 1057 477 151 530 1158
309 1
6 316 351 8
1 360 297
11 308 500 14 5 519 752 38 13 803
797
797 855 1
856 896
896 990 2
1 993 951 17 13 981
60
60 55
55 65
65 73 3
1 77 77 8
1 86
4030 35 489 4554 4455 75 667 5197 4781 46 624 5451 5604 261 571 6436 5389 507 716 6612
- 29 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
5 YILLIK KAYIP ŞAHISLAR İSTATİSTİĞİ
YILLAR
KAYIP ŞAHIS
BULUNAN ŞAHIS
BULUNAMAYAN ŞAHIS
2009
53
53
------
2010
47
46
1
2011
54
54
------
2012
65
65
------
2013
83
83
------
ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ALANINA GİREN SUÇ İSTATİSTİKLERİ
KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
2009
2010
2011
2012
2013
OLAY SAYISI
113
148
150
222
148
SSÇ SAYISI
129
169
149
278
172
MAĞDUR SAYISI
63
113
130
160
121
MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
2009
2010
2011
2012
2013
OLAY SAYISI
25
40
22
51
64
SSÇ SAYISI
48
70
42
91
104
MAĞDUR SAYISI
8
2
10
12
13
- 30 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
DİĞER (Topluma-Millete-Devlete Karşı) İŞLENEN SUÇLAR
2009 YILI
2010 YILI
2011 YILI
2012 YILI
2013 YILI
OLAY SAYISI
61
116
127
108
86
SSÇ SAYISI
12
16
20
16
24
MAĞDUR SAYISI
56
101
115
98
71
KAYIP ÇOCUK SAYISI
YURTTAN KAYIP ÇOCUK
EVDEN KAYIP ÇOCUK
YILLAR
TOPLAM
ARANAN
BULUNAN
ARANAN
BULUNAN
2009
0
41
0
62
103
2010
0
35
0
70
105
2011
0
42
0
84
26
2012
0
21
0
141
162
2013
1
41
0
141
183
- 31 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Trafik Hizmetleri:
VERİLEN SÜRÜCÜ BELGELERİ
TÜRÜ
2009
2010
2011
2012
2013
A1-A2
1,276
1.281
1.275
1.278
1.283
36,428
7,164
168
24,305
4,062
171
1,373
756
3,154
592
237
461
80,147
38.990
7.085
227
25.068
4.022
192
1.535
1.103
3.815
654
159
325
84.456
41.665
6.987
340
26.046
3.963
210
1.750
1.471
3.941
613
183
672
89.116
43.996
6.933
409
26.562
3.944
238
1.903
1.735
4.185
616
212
718
92.729
46.104
6.793
548
26.855
3.897
265
2.019
2.057
4.454
625
237
797
95.914
B
C
D
E
F
H
E+A2
E+D
B+A2
C+A2
E-G/B-G
DİĞER
TOPLAM
TESCİLLİ ARAÇ SAYILARI
ARAÇ SINIFI
2009
2010
2011
2012
2013
MOTOSİKLET
8787
9086
9425
9732
9197
17222
19077
21234
23108
25204
MİNİBÜS
1237
1275
1322
1336
1420
OTOBÜS
605
661
669
758
728
KAMYONET
6166
7297
8409
9414
10166
KAMYON
4106
3977
3693
3773
3562
TRAKTÖR
10890
11449
12136
12541
12786
ÇEKİCİ
183
216
259
320
391
TANKER
114
119
123
126
133
ARAZİ TAŞITI
106
126
130
135
155
ÖZEL AMAÇLI TAŞIT
108
100
105
113
130
YARI RÖMORK
282
307
365
437
526
-
55
40
9
1
49.806
53.745
57.940
61.802
64.399
OTOMOBİL
DİĞER
TOPLAM
- 32 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
ŞEHİRİÇİ TRAFİK CEZA DURUMU
TOPLAM CEZA
KONTROL EDİLEN
ARAÇ
YILLAR
ADEDİ
TUTARI
2009
26.549
10.030
1.186.996,00
2010
17.889
11.669
1.283.543,00
2011
23.045
11.398
1.480.452,00
2012
29.517
13.467
1.917.129,00
2013
52.568
16.839
3.338.940,00
KAZA DURUMU
YILLAR
2009
2010
2011
2012
2013
ÖLÜMLÜ
MADDİ
HASARLI
YARALAMALI
TOPLAM
KAZA
SAYISI
KAZA SAYISI
ÖLÜ
SAYISI
KAZA
SAYISI
YARALI
SAYISI
KAZA
SAYISI
332
346
411
538
655
2
3
2
3
1
3
3
4
3
1
155
171
192
261
338
270
300
299
409
498
175
172
217
274
316
BÖLGE TRAFİK KAZA DURUMU
2009
2010
2011
2012
ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI
19
14
13
12
13
71
ÖLÜ SAYISI
23
23
19
15
15
95
YARALANMALI KAZA SAYISI
218
204
175
153
146
896
YARALI SAYISI
534
517
432
400
330
2213
MADDİ HASARLI KAZA SAYISI
260
249
193
227
212
1141
TOPLAM KAZA SAYISI
497
467
381
392
371
2108
- 33 -
2013 TOPLAM
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
- 34 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Polis teşkilatının görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiş olup yetkilerini temel olarak
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundan (PVSK)
ve görev veren diğer mevzuattan alır.
Türk Polis Teşkilatının görevini düzenleyen 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanununun ilk maddesi:
“Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz,
can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç
olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanunun ve nizamnamelerin kendisine verdiği
vazifeleri yapar.” şeklinde düzenlenmiştir.
Yine aynı kanunun 2. maddesi;
“Madde 2- Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.
A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun
olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,
B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda
yazılı görevleri yapmak,” şeklinde düzenlenmiş olup polisin görevleri adli ve idari olmak üzere iki
kısma ayrılmıştır.
Polisin adli Görevleri:
Polisin adli görevleri suçun işlenmesiyle başlar. Suç delillerini toplar, suç işleyenleri tespit
ederek yakalar. Cumhuriyet Savcıları adına ve bilgileri dahilinde gereken soruşturmayı yaparak,
şüpheli ve suç delillerini yargı mercilerine teslim eder.
Polisin İdari Görevleri:
Genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, korunması, muhtaçlara, yaşlılara, sakat ve
güçsüzlere, hastalara ve çocuklara yardım etmek, duran ve akan trafiği düzenlemek, araçların
tescil işlemlerini yapmak, belge ve plakalarına vermek olarak sayılabilir.
Ayrıca, Anayasal rejimimizi korumak, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
muhafaza etmek ve bu bütünlüğü bozmak isteyen her türlü bölücü ve bölgeci mihraklara karşı
tedbirler almak, suç ve şüpheliler hakkında yasal işlemler yapmak, devlet büyüklerini, ülkemize
gelen yabancı devlet başkanlarını ve misyonları korumak, pasaport, vatandaşlık, iltica ile ilgili
işlemleri yürütmek polisin siyasi görevleri çerçevesindedir.
- 35 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU
Madde 1 – Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur.
Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlerle
yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin
kendisine verdiği vazifeleri yapar.
Madde 2 – Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.
A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun
olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,
B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda
yazılı görevleri yapmak,
Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis; amirinden aldığı
emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri
verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir yerine
getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle
yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz.
Aşağıda yazılı hallerde:
I – Can, ırz veya mal emniyetini korumak için,
II – Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tesbit
etmek için,
III – Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette
bulunanları yakalamak, veya bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için,
IV – Hükümete karşı, şiddet kullanan veya gösteren veya mukavemet edenlerin
yakalanması, taarruz veya mukavemet edenlerin def edilmesi için,
V – Zabıtaca muhafaza altına alınan şahıslara, bina veya tesislere, meskûn veya
gayrimeskûn yerlere vaki olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için,
VI – Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden
kaçmakta olan şahısların yakalanması için,
VII – İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için,
VIII – Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç
delillerinin tespiti veya suç faillerinin yakalanması maksadıyla yapılacak aramalar için,
IX – Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak
için,
X – Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde görevlilerce alınması
gereken tedbirler için,
XI – Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde
bozulan düzeni sağlamak için,
XII – Herhangi bir sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılması için,
XIII – Yukardaki maddeler dışında diğer kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emirle
yapmaya mecbur tutulduğu haller için,
- 36 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı
olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk
emri verene aittir.
Madde 3 – (Mülga: 2/6/2007-5681/6 md.)
Madde 4 – Polis hiç bir suretle vazifesinden başka bir işte kullanılamaz.
Durdurma ve kimlik sorma
Madde 4/A- (Ek: 2/6/2007-5681/1 md.)
Polis, kişileri ve araçları;
a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,
b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya
kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,
c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,
ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik
mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek,
amacıyla durdurabilir.
Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan
edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî durum
ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.
Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir;
kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.
Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan
süreden fazla olamaz.
Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin
verilir.
Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir
eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar
verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Ancak bu amaçla kişinin üzerindeki
elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin
açılması istenemez.
Bu Kanun ve diğer kanunların verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında, polis
tarafından gerekli işlemler için durdurulan kişiler ve araçlarla ilgili hükümler saklıdır.
Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten
sonra, kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık
gösterilir.
Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı
beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan
derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar
gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü
bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.
- 37 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kişiye, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte
bulunması halinde, bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilir. Kişinin
kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal
son verilir.
Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa kayıtlarının temini için
gerekli işlemler yapıldıktan sonra, 5 inci maddeye göre fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek
kayda alınır.
Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun anlaşılması halinde, 5682 sayılı
Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
hükümlerine göre işlem yapılır.
Parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması
Madde 5- (Değişik: 2/6/2007-5681/2 md.)
Polis;
a) Gönüllü,
b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge
almak için başvuruda bulunan,
c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi
olarak istihdam edilen,
ç) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan,
d) Sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş yapan sair
yabancı,
e) Gözaltına alınan,
kişilerin parmak izini alır.
Birinci fıkraya göre alınan parmak izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileri ile birlikte, ne zaman
ve kim tarafından alındığı belirtilmek suretiyle, bu amaca özgü sisteme kaydedilerek saklanır.
Ancak, parmak izinin hangi sebeple alındığı sisteme kaydedilmez.
Olay yerinden elde edilen ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen parmak izleri, kime ait
olduğu tespit edilinceye kadar, ilgili soruşturma dosya numarası ile birlikte sisteme kaydedilir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 81 inci maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınan parmak izleri de
bu sisteme kaydedilir.
(a) bendi hariç birinci fıkra ile dördüncü fıkra kapsamına giren kişilerin ayrıca fotoğrafları
alınarak, ikinci fıkrada belirlenen esaslara uygun olarak parmak izi ile birlikte sisteme kaydedilir.
Bu sistemde yer alan bilgiler, kimlik tespiti, suçun önlenmesi veya yürütülmekte olan soruşturma
ve kovuşturma kapsamında maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla mahkeme, hâkim,
Cumhuriyet savcısı ve kolluk tarafından kullanılabilir.
Kolluk birimleri, kimlik tespiti yapmak ya da olay yerinden alınan parmak izini
karşılaştırmak amacıyla doğrudan bu sistemle bağlantı kurabilir.
Sistemde kayıtlı bilgilerin hangi kamu görevlisi tarafından ve ne amaçla kullanıldığının
denetlenebilmesine imkân tanıyan bir güvenlik sistemi kurulur.
Sistemde yer alan kayıtlar gizlidir; altıncı ve yedinci fıkralarda belirlenen amaçlar dışında
kullanılamaz.
- 38 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren on yıl ve her
halde kayıt tarihinden itibaren seksen yıl geçtikten sonra sistemden silinir.
Parmak izi ile fotoğrafların sistemde kaydedilmesi ve saklanması ile bu kayıtlardan
yararlanmaya ilişkin diğer esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığının
görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Madde 6 – (Mülga: 13/1/1986 - 3257/13 md.; Yeniden düzenleme: 24/11/2004-5259/1
md.)
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;
a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,
b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,
c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,
d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,
İş yerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idarî para
cezası verilir.
Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni,
belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair
kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı
tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz,
idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz,
zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır.
İdarî para cezaları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre tahsil olunur.
Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para
cezası bir kat artırılarak uygulanır.
Madde 7 – (Değişik: 24/11/2004-5259/2 md.)
Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel,
motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane,
içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç
kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki
elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu
elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri
sayılır.
Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında,
birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve
eğlence yeri sayılır.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü
alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel
idareleri tarafından verilir. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay
içinde sonuçlandırılır. İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır.
- 39 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Bu iş yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belirlemeye veya mevcut umuma açık istirahat
ve eğlence yerlerinin bu amaç için ayrılan yerlerde toplanmasına, belediye ve mücavir alan
sınırları içinde belediyeler; bu alanlar dışında il özel idareleri yetkilidir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunacağı alanların tespiti ve bu yerlerin
ruhsatlandırılmasında uygulanacak usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
Bu iş yerleri için düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği yetkili kolluk
kuvvetine gönderilir. Bu iş yerleri genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından
denetlenir.
Bu yerlerin ruhsatlandırılmasında 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 5 inci
ve 6. maddelerinin hükümleri uygulanmaz.
Madde 8- (Değişik: 24/11/2004-5259/3 md.)
Polisçe kat’i delil elde edilmesi halinde;
A) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve
kuruluşlara ait lokaller,
B) Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan,
bulundurulan yerler,
C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve
yerler,
D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel
güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant
gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler,
E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ile benzeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan
lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet
göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler,
F) (Ek: 28/12/2006-5571/1 md.) Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur
düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya
müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar,
Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle
faaliyetten men edilir.
Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde,
bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî
amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.
- 40 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Önleme araması
Madde 9- (Değişik: 2/6/2007-5681/3 md.)
Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usûlüne göre verilmiş sulh
ceza hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar;
alınması gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar.
Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte
gösterilmesi gerekir.
Arama kararında veya emrinde;
a) Aramanın sebebi,
b) Aramanın konusu ve kapsamı,
c) Aramanın yapılacağı yer,
ç) Aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre,
belirtilir.
Önleme araması aşağıdaki yerlerde yapılabilir:
a) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde.
b) Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya
sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde.
c) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde.
ç) Eğitim ve öğretim özgürlüğünün sağlanması için her derecede eğitim ve öğretim
kurumlarının idarecilerinin talebiyle ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (A) bendindeki koşula
uygun olarak girilecek yüksek öğretim kurumlarının içinde, bunların yakın çevreleri ile giriş ve
çıkışlarında.
d) Umumî veya umuma açık yerlerde.
e) Her türlü toplu taşıma araçlarında, seyreden taşıtlarda.
Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması
yapılamaz.
Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlendiği
veya aniden toplulukların oluştuğu hallerde gecikmesinde sakınca bulunan hal var sayılır.
Polis, tehlikenin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı bina ve tesislere
gelenlerin; herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, üstünü, aracını ve eşyasını
teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Bu yerlere girmek
isteyenler kimliklerini sorulmaksızın ibraz etmek zorundadırlar. Milletlerarası anlaşmalar
hükümleri saklıdır.
Önleme aramasının sonucu, arama kararı veya emri veren merci veya makama bir
tutanakla bildirilir.
- 41 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Madde 10 – Taşınması memnu olan kama, hançer ve saldırmanın yapılması ve satılması da
yasaktır.
Eski eserlerden olupta kıymetli olanların satışı bu hükümden müstesnadır.
Madde 11 – (Değişik: 16/6/1985 - 3233/3 md.)
Polis;
A) Genel ahlak ve edep kurallarına aykırı olarak; utanç verici ve toplum düzeni bakımından
tasvip edilmeyen tavır ve davranışta bulunanlar ile bu nitelikte söz, şarkı, müzik veya benzeri
gösteri yapanları,
B) Çocuklar, kız ve kadınlar ile genç erkeklere sözle veya herhangi bir şekilde sarkıntılık
edenleri, kötü alışkanlıklara ve her türlü ahlaksızlığa yönelten ve teşvik edenleri,
C) (Değişik: 3/8/2002-4771/10 md.) Genel ahlâk ve edebe aykırı mahiyette her türlü sesli
ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üreten ve satanları,
Herhangi bir müracaat veya şikayet olmasa bile engeller, davranışlarının devamını durdurarak
yasaklar, sanıklar hakkında tanzim olunacak evrakı derhal şikayete bağlı suçlar hakkındaki evrakı
da şikayet ve müracaat vuku bulduğu takdirde adliyeye tevdi eder.
(Mülga: 3/8/2002-4771/12 md.)
Madde 12- (Değişik: 3/8/2002-4771/10 md.)
Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve
açılması izne bağlı yerlerde on sekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.
Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan
benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış küçüklerin
girmesini meneder.
Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 17 nci, işyerleri hakkında da 6 ncı
madde hükümlerine göre işlem yapılır.
Madde 13- (Değişik: 3/8/2002-4771/10 md.)
Polis,
A) Suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer hâllerde suç işlendiğine
veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan
şüphelileri,
B) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama veya tutuklama kararı bulunanları,
C) Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş olanları veya
sarhoşluk hâlinde başkalarına saldıranları, yapılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam
edenler ile başkalarına saldırmaya yeltenenleri ve kavga edenleri,
- 42 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
D) Usulüne aykırı şekilde ülkeye giren ya da haklarında sınır dışı etme veya geri verme
kararı alınanları,
E) Polisin kanunlara uygun olarak aldığı tedbirlere karşı gelenleri, direnenleri ve görev
yapmasını engelleyenleri,
F) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla ve bu Kanunun uygulanmasını
gösteren tüzükte belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla,
toplum için tehlike teşkil eden akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı serseri veya
hastalık bulaştırabilecek kişileri,
G) Haklarında gözetim altında ıslahına veya yetkili merci önüne çıkarılmasına karar verilen
küçükleri,
Yakalar ve gerekli kanunî işlemleri yapar.
Yakalanması belirli bir usule bağlanmış kişilerle ilgili kanun hükümleri saklıdır.
Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin
sağlığına zarar vermeyecek şekilde her türlü tedbir alınabilir.
Yakalanan kişilere, yakalama sebebi herhalde yazılı ve bunun mümkün olmaması hâlinde
sözlü olarak derhal; toplu suçlarda ise en geç bu kişiler hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar
bildirilir.
Kişinin yakalandığı, istediği kanunî yakınlarına derhal bildirilir.
Yakalananlardan,
A) Uyuşturucu madde kullanmış olanlar ile sarhoş olanların,
B) Zor kullanılarak yakalananların,
C) Haklarında suç soruşturması yapılacak olan şüpheli ve sanıkların,
Yakalanma anındaki sağlık durumları tabip raporuyla tespit edilir.
Yakalanan kişilerden suç işlediği şüphesi altında olanlar adlî mercilere sevk edilir.
Haklarında ıslah veya tedavi tedbiri alınması gerekenler, ilgili kurum yetkilileri tarafından teslim
alınır. Yakalama sebebi ortadan kalkanlar derhal serbest bırakılır.
Madde 14 – Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24 ten sonra her
ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe
menolunur. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında Ceza Kanununun 546 ncı maddesine göre takibat
yapılır.
Madde 15 – Polis; yaptığı tahkikat esnasında ifadelerine müracaat lazım gelen kimseleri çağırır
ve kendilerine lüzumu olan şeyleri sorar.
- 43 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Zor ve silah kullanma
Madde 16- (Değişik: 2/6/2007-5681/4 md.)
Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve
kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir.
Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve
direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedenî kuvvet, maddî güç
ve kanunî şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir.
İkinci fıkrada yer alan;
a) Bedenî kuvvet; polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya
kullandığı bedenî gücü,
b) Maddî güç; polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedenî kuvvetin dışında
kullandığı kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fizikî engeller, polis
köpekleri ve atları ile sair hizmet araçlarını,
ifade eder.
Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan doğruya zor
kullanılacağı ihtarı yapılır. Ancak, direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak,
ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir.
Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç
ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak, toplu kuvvet olarak
müdahale edilen durumlarda, zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler
müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir.
Polis, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin
koşullara bağlı kalmaksızın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun meşru savunmaya ilişkin
hükümleri çerçevesinde savunmada bulunur.
Polis;
a) Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında,
b) Bedenî kuvvet ve maddî güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, bu
direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde,
c) Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş
olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak
ölçüde,
silah kullanmaya yetkilidir.
Polis, yedinci fıkranın (c) bendi kapsamında silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği
şekilde "dur" çağrısında bulunur. Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde,
önce uyarı amacıyla silahla ateş edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele
geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve
sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir.
- 44 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Polis, direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini
kullanırken, kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, silahla saldırıya teşebbüs
eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateş edebilir.
Madde 17 – Polisin:
A) Kanun ve usul dairesinde verdiği emre itaatsizlik ve ittihaz eylediği tedbirlere riayetsizlik
edenler;
B) Vazife yaparken polise mukavemette bulunan veya vazifesinden alıkoymak maksadiyle
polise zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları takdirde hareketlerinde devam etmeleri melhuz
bulunan şahıslar;
(Değişik: 16/6/1985 - 3233/6 md.) Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak evrakla
beraber adliyeye verilirler.
Madde 18 – (Mülga: 20/2/1948 - 5188/1 md.)
Madde 19 – Polis; sokak, meydan ve umuma mahsus yerlerde intizamı temin ve Seyrüsefer
Talimatnamesindeki vasıflara uygun olmayan nakil vasıtalarını işletmekten ve bu vasıtaları
sarhoş olarak veya seyrüseferin intizam ve selametini bozacak surette idare edenleri çalışmaktan
meneder.
Madde 20 – (Değişik: 26/6/1973 - 1775/4 md.)
Zabıta, imdat istenmesi veya yangın, su baskını ve boğulma gibi büyük tehlikelerin haber
verilmesi veya görülmesi halleri ile ağır cezalı bir suçun işlenmesine veya yapılmakta devam
olunmasına mani olmak için konutlara, iş yerlerine ve eklentilerine girebilir.
Zabıta aşağıda yazılı hallerde üniversite, bağımsız fakülte veya üniversiteye bağlı
kurumların binalarına veya bunların eklerine girebilir.
A) Üniversite binaları veya ekleri içinde, kurumun imkanlarıyla önlenmesi mümkün
görülmeyen olayların çıkması ihtimali karşısında rektör, acele hallerde de dekan veya bağlı
kuruluş yetkililerinin zabıtadan yardım talep etmeleri halinde,
B) Herhangi bir davet veya izne bağlı olmaksızın suç ve suçluların kovuşturulması için her
zaman,
Fıkranın (A) bendinde gösterilen hallerde talep derhal yerine getirilir,
İlgili kurumlar kovuşturma dolayısıyla zabıta kuvvetlerine gereken her türlü yardım ve
kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.
Madde 21 – Bir neşir vasıtası için abone yazmak veya bunlar için yazı, resim, ilan gibi bir madde
kabul etmek maksadıyla Matbuat Kanununa göre alınmış vesikası olmaksızın idare evlerinin
dışında dolaşanlar veya dolaştırılanlar şantajdan veya böyle bir harekette dolandırıcılıktan
maznun olarak takibat altında bulunanlar; polisçe bu yolda çalışmaktan menedilir.
Madde 22 – Bu kanunda yazılı vazife ve salahiyetlerin yapılması ve kullanılması için en
büyük mülkiye amirlerinin vereceği emirleri, Dahiliye Vekili re'sen verebilir.
- 45 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Madde 23 – Umumi ve hususi kanunlarla polise verilen ve bu kanunda yazılı bulunmayan
vazife ve salahiyetlerin hükümleri bakidir.
Madde 24 – Mahsus zabıta teşkilatı olan işlerde bu teşkilata mensup memur bulunmadığı
yerlerde polis, bunlara ait inzibati muameleleri yapmağa salahiyetlidir.
Madde 25 – (Değişik: 25/6/1973 - 1758/1 md.)
Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile jandarma
karakol komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar.
Madde 26 – Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılacaktır.
Ek Madde 1- (Ek: 3/8/2002-4771/10 md.)
Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında,
gerçek kişi veya topluluklar, mahallin en büyük mülkî amirine, en az kırk sekiz saat önceden
yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri
düzenleyebilir.
Bunlardan, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene veya
genel ahlâka aykırı olduğu tespit edilenler hakkında mahallin en büyük mülkî amiri tarafından
derhal Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde oyun veya temsile katılan yönetici ve diğer
kişilerin kimlik, ikametgâh ve tâbiiyetleri belirtilir.
Ek Madde 2 – (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.)
Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar Emniyet Genel
Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.
Ek Madde 3 – (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.)
Polis, aşağıdaki hallerde gerekli görülen kişilerden;
A) Devletin bütünlüğü, genel güvenliği ve Anayasa düzeni ile kaçakçılık ve uyuşturucu
maddelerle ilgili olarak yaptığı suç soruşturmaları sırasında ifadesine başvurulacak olanlara,
B) Vatandaşlık durumu ile bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen kimlik tesbiti
yapılıncaya kadar,
Tespit edilmiş olan ikametgah veya iş adreslerinden ayrılmamalarını yazılı olarak
isteyebilir.
Bunların, bulunabilecekleri yeni adreslerini bildirmeleri şartıyla o yerden ayrılmalarına
mahallin en büyük mülki amirinin yazılı emriyle izin verilir.
- 46 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Ek Madde 4 – (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.)
Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına
bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tesbit,
muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir.
Bu madde hükmü gereğince bir suça müdahale eden polise karşı işlenen suçlar görevli
memura karşı işlenmiş suç; müdahalede bulunan polisin işlediği suçlar ise görevli memurun
işlediği suç sayılır.
Ek Madde 5 – (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.)
Genel güvenlik, kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle ilgili önemli olayları takip etmek,
gerekiyorsa müdahale ederek soruşturmasını yapmak üzere;
A) İçişleri Bakanlığınca doğrudan veya ilgili valinin talebi üzerine merkez personelinden
ekipler (timler) görevlendirilebilir.
B) Yukarıdaki bent hükmüne uygun olarak bir ilde soruşturması yapılan olayın
aydınlatılması, delillerin toplanması, sanıkların yakalanması, başka illerde de araştırma ve
soruşturma yapılmasını gerektiriyorsa iller arasında ilgili valiliklerce ekipler görevlendirilebilir.
Bu ekiplerin polis yetkilerini kullanması, polis bölgesi sınırları ile kayıtlı değildir. Bu ekipler
görev yaptıkları mahallin en büyük mülki amirine bilgi vermek zorundadırlar. Görevin ifası
sırasında mahallin en büyük mülki amirine karşı da sorumludurlar.
Genel ve özel kolluk makam ve memurları bu personele gereken her türlü yardımı
yapmaya mecburdur.
Adlî görev ve yetkiler
Ek Madde 6 – (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.; Değişik: 2/6/2007-5681/5 md.)
Polis, bu maddede yazılı görevlerinin yanında, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer
mevzuatta yazılı soruşturma işlemlerine ilişkin görevleri de yerine getirir.
Polis, bir suça ilişkin olarak kendisine yapılan sözlü ihbar ve şikâyetleri ve görevi sırasında
öğrendiği suça ilişkin bilgileri yazılı hale getirir.
Edinilen bilgi veya alınan ihbar veya şikâyet üzerine veya kendiliğinden bir suçla
karşılaşan polis, olay yerinde kişilerin ve toplumun sağlığına, vücut bütünlüğüne veya
malvarlığına zarar gelmemesi ve suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için derhal
gerekli tedbirleri alır.
Bir suç işlendiği veya işlenmekte olduğu bilgisini edinen polis, olay yerinin korunması,
delillerin tespiti, kaybolmaması ya da bozulmaması için acele tedbirleri aldıktan sonra el koyduğu
olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet savcısına bildirir ve
Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerini
yapar.
- 47 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Yapılacak araştırma sonunda edinilen bilginin bir kabahate ilişkin olduğu hallerde, konu
araştırılarak gerekli yasal işlem yapılır veya yapılması sağlanır.
Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan polis, bunların yapılmasına engel olan veya
yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve
gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder.
Polis, suçun delillerini tespit etmek amacıyla, Cumhuriyet savcısının emriyle olay yerinde
gerekli inceleme ve teknik araştırmaları yapar, delilleri tespit eder, muhafaza altına alır ve
incelenmek üzere ilgili yerlere gönderir.
Olay yeri dışında kalan ve o suça ilişkin delil elde edilebileceği yönünde kuvvetli şüphe
sebebi bulunan konut, işyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda yapılacak işlemler için
Ceza Muhakemesi Kanununun arama ve el koymaya ilişkin hükümleri uygulanır.
Polis, olaydaki failin, gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi
bakımından zorunlu olması halinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla teşhis yaptırabilir.
Tanıklıktan çekinebilecek olanlar, teşhiste bulunmaya zorlanamaz.
İşleme başlanmadan önce, teşhiste bulunacak kişinin faili tarif eden beyanları tutanağa
bağlanır.
Teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin birden fazla ve aynı cinsten olması, aralarında yaş,
boy, ağırlık, giyinme gibi görünüşe ilişkin hususlarda benzerlik bulunması gerekir. Teşhis için
gerekli olması halinde, şüphelinin görünüşü ile ilgili gerekli değişiklikler yapılabilir. Teşhis işlemine
tâbi tutulan kişilerin her birinde, teşhis sırasında bir numara bulundurulur.
Teşhiste bulunan kişi ile teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin birbirini görmemesi gerekir.
Teşhis işlemi en az iki kez tekrarlanır ve teşhiste bulunması istenen kişiye, şüphelinin
teşhis edilecek kişiler arasında yer almıyor olabileceği hatırlatılır.
Teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin, bu işlem sırasında birlikte fotoğrafları çekilerek veya
görüntüleri kayda alınarak, soruşturma dosyasına konur. Şüphelinin fotoğrafı üzerinden de teşhis
yaptırılabilir. Ancak tek bir fotoğraf veya aynı kişinin farklı fotoğrafları üzerinden teşhis
yaptırılamaz. Değişik kişilerin fotoğraflarının aynı büyüklük ve özellikte olmaları gerekir.
Teşhis işlemi tutanağa bağlanır.
Ek Madde 7 – (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.)
Polis, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel
güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere, ülke
seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili
mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine
yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları
hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin
önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel
Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan
iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir.
- 48 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmi dört saat içinde yetkili ve
görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin
dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde
dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit
olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin
bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına
göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak
kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tesbite
imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire
başvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı
usûlle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti
çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan
fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin
içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tesbit olunur ve bu
tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) İstihbarat faaliyetlerinde, bu maddede belirtilen suçların
önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı alınmak koşuluyla, teknik araçlarla izleme yapılabilir. Ayrıca,
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların ihtiyaç duyulan bilgi ve
belgelerinden yararlanabilmek için gerekçesini de göstermek suretiyle yazılı talepte bulunulabilir.
Bu kurum ve kuruluşların kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle bu bilgi ve belgeleri
vermemeleri halinde ancak hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler
çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde
edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa
bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) Hâkim kararları ve yazılı emirler, Emniyet Genel
Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve
bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum
amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları tarafından yapılır.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) Bu maddede belirtilen telekomünikasyon yoluyla yapılan
iletişime ilişkin işlemler ile 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak
dinlemeler, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, Kurum başkanına doğrudan bağlı
"Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı" adıyla kurulan tek bir merkezden yürütülür. (Değişik ikinci
cümle: 4/5/2007-5651/12 md.) Oluşturulan bu Başkanlık bir başkan ile daire başkanlıklarından
oluşur. Bu Başkanlıkta Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel
Komutanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Verilen görevleri yerine getirmek
üzere yeteri kadar da personel istihdam edilir.
- 49 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Telekomünikasyon İletişim Başkanı, Kurul üyelerinin sahip olduğu özlük haklarına sahiptir.
Ulaştırma Bakanlığı bu merkezle ilgili alt yapıyı hazırlamakla yükümlüdür. Bu merkezin kuruluş
giderleri Telekomünikasyon Kurumu gelirlerinden karşılanır. Bu merkezin kuruluşu ile ilgili her
türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinden muaftır.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) Bu maddede belirlenen usûl ve esaslara aykırı
dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
(Ek fıkra: 3/7/2005 – 5397/1 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller
Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 8 – (Ek:16/6/1985 - 3233/7 md.; Mülga: 24/11/2004-5259/8 md.)
Ek Madde 9 – (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.)
Bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine göre gerekli hallerde;
A) Önleyici, caydırıcı, düzenleyici ve koruyucu kolluk hizmetlerine dair görevlerin ifası
sırasında silah kullanmak zorunda kalan polis hakkında, cezai sorumluluğun tespiti bakımından
Memurun Muhakematı Hakkında Kanuna göre işlem yapılır.
B) Adliyeye ilişkin vazife ve işlerle ilgili bir hizmeti yerine getirirken silah kullanmak zorunda
kalan polis hakkında, hazırlık soruşturması bizzat Cumhuriyet savcıları veya yardımcıları
tarafından yapılır.
Sanık polis, hakkında dava açıldığı takdirde duruşmadan vareste tutulabilir. Olayın
mahiyetine ve kusurun derecesine göre, İçişleri Bakanlığınca durumu uygun görülen polisin
vekalet verdiği avukatın ücreti, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekten
karşılanır. Avukat tutma ve ücret ödeme usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.
(Mülga üçüncü fıkra: 12/7/2013-6495/102 md.)
1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna göre, sanık ve
hükümlülerden ilan edilmek suretiyle arananların bulundukları yerleri bildiren ve yakalanmalarına
yardımcı olanlara para ödülü verilebilir. Verilecek ödülün miktarı ile bu fıkranın uygulanmasına
dair diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. Para ödülüne ait
giderler Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ödül verilen
kişilerin kimlikleri, rızaları olmadıkça hiçbir şekilde açıklanamaz.
Ek Madde 10 – (23/7/1999 - 4419/2 md.)
Görevli personelden görevin icrası sırasında veya görevin icrasından dolayı bir uzvunu
veya duyusunu tamamen veya kısmen kaybedenlerin, rehabilitasyonu ile bu kayıplardan doğan
ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü cihaz ve sistemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
aynen temin edilir veya bedelleri, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenir.
Madde 27 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 28 – Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
- 50 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU
Madde 1 - Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden Dahiliye Vekili mesuldür. Dahiliye
Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlüğü ile Umum
Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teşkilatı vasıtasile ifa ve lüzum halinde İcra
Vekilleri Heyeti kararile ordu kuvvetlerinden istifade eder.
Madde 2 - Dahiliye Vekilinin riyaseti altında Büyük Erkanıharbiyenin bir mümessili ile Emniyet
Umum Müdürü, Jandarma ve Gümrük ve Orman Umum Komutanları ve Vekaletçe seçilecek
lüzumu kadar umumi müfettiş ve validen mürekkep bir emniyet komisyonu teşkil edilir.
Bu Komisyon Ankara'da bulunan azaları ile her ay umumi müfettiş ve valilerin iştirakile de en az
senede bir defa Dahiliye Vekilinin lüzum gördüğü zamanlarda toplanır ve memleketin umumi
emniyet ve asayiş işlerini tetkik ile istişari mütalaasını bildirir.
Dahiliye Vekili lüzum gördüğü zamanlarda diğer alakalı vekaletlerden birer mümessil
göndermesini talep edebilir.
Komisyon raportörü Emniyet Umum Müdürüdür.
Madde 3 - (Değişik madde: 15/06/1938 - 3452/1 md.)
Madde 4 - (Değişik madde: 28/12/1972 - 1649/1 md.)
Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır.
Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, hesap, levazım, telli veya telsiz
haberleşme, kriminal laboratuvar, trafik fenni muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, emniyet
hizmetleri sınıfı mensupları tarafından ifa olunur.
Her hizmet bölümü için gerekli görev ve çalışma şartları ile bir hizmet bölümünden diğerine
aktarılmada göz önünde bulundurulacak esaslar ve sağlık şartları, İçişleri Bakanlığınca
hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.
Madde 5 - Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ayrılır. Vasıtalı polis; atlı, bisikletli,
motorlu ve canlı, cansız diğer vasıtalarla teçhiz edilen kısımdır.
Madde 6 - Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız çalıştırılan kısımdır.
EMNİYET MAKAMLARI:
Madde 7 - (Mülga madde: 26/08/1988 - KHK-341/4. md; Aynen kabul: 12/01/1989 - 3518/4
md.)
EMNİYET TEŞKİLATI BÖLÜMLERİ
Madde 8 - (Değişik madde: 15/06/1938 - 3452/2 md.)
Polis: İdari, siyasi ve adli kısımlara ayrılır.
- 51 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yerlerde idari polis kadrosundan ayrılan ve tahsisatı
belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi işbu kanun
hükümlerine tabi tutulurlar.
Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat nispetinde olmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğü
kadrosundaki şube müdürü, emniyet amiri başkomiser, komiser, komiser muavini ve polis adedi
İcra Vekilleri Heyeti karar ile tezyit edilebilir ve o zamana kadar belediye zabıtası işlerinde
çalışanlar aldıkları maaş miktarına göre ilave edilen bu kadrolara tayin edilirler.
Lüzum görülen yerlerde bu madde hükümlerine göre emniyet kadrosuna alınacak belediye
zabıtası maaş ve masrafları İcra Vekilleri Heyeti karar ile Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden
ödenir.
Madde 9 –
A) İdari polis, içtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef olan kısımdır.
B) Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine taallük eden işlerle mükellef olan kısımdır.
C) Adli polis; asgari tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli işlerle uğraşmak
üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce kadrodan ayrılan bir kısımdır.
Tam teşekküllü bir kadrodan daha az kuvvette olan polis teşekküllerinin tamamı veya bir kısmı
adli polis olarak tefrik edilebilir.
Madde 10 - Adli polis toplu olarak veya mıntıkalara ihtiyaç nispetinde tevzi edilmiş bir halde
bulundurulur.
Adli polis, adli tahkikat vazifeleri haricindeki hizmetlerde, mafevklerinin emrindedir.
Madde 11 - Mahalli vakalar hakkında malumat istemek ve teknik, muhasebe, levazım ve zat
işlerine ait muameleleri idare etmek hususunda, Emniyet Umum Müdürlüğü vilayet emniyet
teşkilat ile ve vilayet emniyet müdürlüğü vilayet dahilindeki emniyet teşkilatı ile ve kaza emniyet
amirliği de kaza dahilindeki emniyet teşkilat ile re ‘sen muhabereye salahiyetlidir.
Madde 12 - Adli işlere müteallik tahkikat; salahiyetli adli otoritelerin direktifleri altında ve
kanunlarına tevfikan yalnız adli zabıtaya yaptırılır. Polis teşkilatı yapılmayan yerlerde teşkilat
yapılıncaya kadar adli polis vazifeleri diğer zabıta tarafından yapılır. İdari zabıta adli zabıtaya
icabında veya Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi üzerine yardımla mükelleftir.
İdari polis adli zabıta vazifesini tahrik eden herhangi bir hal karşısında kaldığı takdirde bir
taraftan adli zabıta vazifesini ifa etmekle beraber, diğer taraftan adli zabıtayı haberdar eder ve
adli zabıta gelince işi ona devreder. Adli zabıta vazifesini gerek aslen ve gerek yardım suretiyle
gören zabıta memurları hakkında bu vazifeden mütevellit suçlardan dolayı Ceza Mahkemeleri
Usulü Kanununa göre takibat yapılır.
- 52 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
PAYDAŞ ANALİZİ
Müdürlüğümüz faaliyet alanının genişliği nedeniyle çok yaygın bir hizmet alanına sahiptir.
Bu nedenle Müdürlüğümüz pek çok kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör mensupları ve
vatandaşlar ile paydaş durumdadır.
Müdürlüğümüz paydaş analizi çalışmalarında ilk olarak iç ve dış paydaşlar belirlenmiştir.
Bu kapsamda hazırlanan paydaş listesi değerlendirilmiş ve paydaşlar Müdürlüğümüzün
faaliyetlerini etkileme gücü ile Müdürlüğümüzün faaliyetlerinden etkilenme derecesine göre
sıralanmıştır.
Müdürlüğümüz, iç ve dış paydaşlarının faaliyetlerimizi etkileme gücü ve faaliyetlerinden
etkilenme derecesine göre sıralanışı ile bu paydaşlar aşağıda belirtilmiştir.
Niğde Emniyet Müdürlüğü İç Paydaşları
1
Üst Kademe Emniyet Personeli
5
Sözleşmeli Personel
2
Orta Kademe Emniyet Personeli
6
Genel İdare Hizmetlisi Memurlar
3
Alt Kademe Emniyet Personeli
7
Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli
4
Tüm Emniyet Birimleri
- 53 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
İÇ PAYDAŞ ANKET ANALİZİ :
1- Personele yönelik özlük, tayin, terfi, tahakkuk vb. işlemleri adil yapılmaktadır.
6%
A
12%
abcde-
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
B
4%
44%
C
D
E
34%
2- Hizmetiçi eğitimlerde eğitmenler yeterli bilgiye sahiptir.
abcde-
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
A
4% 14%
B
32%
C
27%
D
23%
E
6%
A
3- İdare içi iletişimden (hiyerarşik, birimler arası) memnunum.
abcde-
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
19%
B
31%
C
30%
14%
- 54 -
D
E
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
4- Kurum çalışanı olarak çalıştığım yerden memnunum.
abcde-
11%
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
A
22%
B
C
15%
38%
D
E
14%
5- Birim amirlerimizle olan iletişimden (bilgilendirme, sorun iletme-çözüm bulma, destek alma,
güvende hissetme vb.) memnunum.
abcde-
13%
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
A
22%
B
C
32%
20%
D
E
13%
6- Polis Merkezleri ve hizmet binalarındaki iyileştirmeler, çalışma verimliliğimi arttırmaktadır.
abcde-
A
12%
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
22%
12%
B
C
12%
42%
- 55 -
D
E
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
7- Polis Kantini, Sosyal Hizmetler ve Polis Evi hizmetlerinden memnunum.
abcde-
8%
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
A
21%
B
28%
C
23%
D
E
20%
8- İstediğim ve ihtiyaç duyduğum zaman sıralı amirlerime ulaşabiliyorum.
abcde-
12%
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
A
15%
B
11%
C
9%
D
53%
E
9- Bir hata yaptığımda üstlerimden hatamı düzeltmem için yapıcı eleştiriler alıyorum.
abcde-
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
7%
A
17%
B
C
39%
21%
D
16%
- 56 -
E
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
10- Salı günleri Müdüriyet Makamında yapılan görüş gününden memnunum.
abcde-
9%
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
23%
A
10%
B
C
15%
D
43%
E
11- Verilen Hizmetiçi eğitimler kişisel ve mesleki gelişimime katkıda bulunuyor.
abcde-
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
10%
A
16%
B
C
20%
36%
D
E
18%
12- İşle ilgili yaptığım öneriler yeterli ölçüde dikkate alınıyor.
6%
abcde-
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
A
21%
B
27%
C
28%
18%
- 57 -
D
E
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
13- Yaptığım çalışmalarda yönetimin desteğini aldığımı hissediyorum.
5%
abcde-
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
A
23%
B
28%
C
25%
19%
D
E
14- Amirlerimiz, kişisel veya ailevi sorunlarıma anlayışla yaklaşım gösterip destek oluyor.
A
16%
abcde-
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
21%
B
C
18%
32%
D
E
13%
15- Karşılaşmış olduğum ruhsal ve psikolojik sıkıntılarda, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro
Amirliği’nden gerekli desteği alırım.
abcde-
A
11%
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
22%
B
24%
C
18%
25%
- 58 -
D
E
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
Niğde Emniyet Müdürlüğü Dış Paydaşları
1
Niğde Valiliği
19
Askeri Kurumlar
2
Niğde Halkı
20
Sivil Toplum Kuruluşları
3
Niğde Adliyesi ve Barosu
21
Özel Sektör Kuruluşları
4
Niğde Üniversitesi
22
Basın-Yayın Kuruluşları
5
Niğde Belediyesi
23
Özel Güvenlik Kurumları
6
Polis Meslek Yüksekokulu
24
İlçe Belediyeleri
7
İlçe Kaymakamlıkları
25
Mahalle Muhtarları
8
Resmi ve Özel Sağlık Kuruluşları
26
Emniyet Personeli Aile Fertleri
9
Eğitim ve Öğretim Kurumları
27
Noterler
10
Karayolları Şube Şefliği
28
Gençlik Spor İl Müdürlüğü
11
İl Özel İdaresi
29
Türk Telekom Müdürlüğü
12
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
30
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
13
Defterdarlık
31
Göç İdaresi İl Müdürlüğü
14
Bankalar
32
PTT Baş Müdürlüğü
15
Gümrük İl Müdürlüğü
33
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
16
Müftülük
34
Şoförler ve Otomobilciler Odası
17
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
35
NTSO
18
İl Dernekler Müdürlüğü
36
TÜVTÜRK
- 59 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
GZFT ANALİZİ
ÜSTÜNLÜKLER
 Konusunda uzman yeteri kadar personelin bulunması,
 Mevcut
hızlandırması,
teknolojik
sistemin
bazı
çalışmaları
 Birim personelinin eğitim seviyesindeki artış,
 Personel arasında dayanışmanın ve birime aidiyet
hissinin bulunması,
 Kişisel gelişim ve şeffaflık konularına önem verilmesi,
 Devamlı denetlenerek
zamanında giderilmesi,
aksaklıkların
yerinde
ve
 Doğrudan kurum amirine ulaşma imkânının olması,
 Kurum Psikoloğunun olması,
 İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının olması,
 Araç filomuzun yeterli olması,
 Sınav ve eğitime göre yapılandırılmış personel seçim
sistemi,
 Mesleki gelişimin birim tarafından desteklenmesi,
 Hizmet içi eğitim faaliyetleri,
- 60 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR

İş yoğunluğu veya ilgisizlik sebebi ile eğitim faaliyetlerine katılım oranı,

Personelin işle ilgili fikirlerini açıklamada yeterli öz güven seviyesi,

Teknolojik gelişmelerinin polisiye hizmetlerde yaygınlığı

Personel değerlendirme kriterleri,

Dış faktörlerin polis teşkilatındaki personel politikalarına etki etmesi,

Branşlaşma, uzmanlaşma ve hizmet içi eğitim faaliyetleri,

Cezalandırma ödüllendirme dengesi,

Personelin özlük haklarındaki iyileştirmeler,

Destek birimlerine emniyet hizmetleri sınıfı harici personel istihdamı,
- 61 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
FIRSATLAR
 Örgütlü suçlarla mücadelede uluslararası alanda işbirliği, imkan ve çalışmalarının artması,
 Hizmetlerin tanıtımında basın ve yayın kuruluşlarından destek alınabilmesi,
 Diğer kurumların teşkilatımıza verdiği desteğin gelişmesi,
 İlimizde şehircilik anlayışının gelişmesi, eğitim seviyesinin genel olarak artması, ekonomik
gelişmeler ve ulaşımdaki iyileşmeler,
 İletişimde sağlanan kurumsal fırsatlar, (Avea)
- 62 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
 Teknolojik imkanlarla sunulan hizmetlere ulaşmada insanların da ihtiyaç duyduğu kişisel
teknolojik bilgi ve alt yapılarının artması, (Kişisel Bilgisayar kullanımının artması)
 Bilim, teknoloji özellikle bilgisayar ve iletişim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler,
 Devlette etkinlik, verimlilik, liyakat ve somut verilere dayalı bilimsel yönetim anlayışının
yerleşmesine dair üst düzeyde destek oluşması,
 İnsanların polisliğin etkinliğinin artırılmasına yönelik desteğinin bulunması,
 Personele sunulan bazı imkanların gelişmesi ( lojman sayısının artması vs.)
- 63 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
TEHDİTLER
 Suç teşekküllerinin yasal boşluklardan yararlanarak sivil toplum örgütlerini kullanması,
 Yasal düzenlemelerde ön görülen ceza sisteminin suçun işlenmesinde önleyici ve caydırıcı
bir etkisinin bulunmaması,
 Polisin bazı yetkilerinin kısıtlı olması ve zor kullanma yetkisi standartlarının gelişmemiş
olması,
 Yapılan yeni düzenlemeler ve bunların sonrasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi
amacıyla sürekli yapılan yasal değişiklikler sebebi ile mevzuatın uygulanmasında güçlükler
yaşanması, yerleşmiş hukuk kurallarının eksikliği,
 Ülkemizdeki ekonomik politikalarla uygulanan tasarruf tedbirlerinin birimimizin gelişimini
engellemesi,
- 64 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
 Yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde birçok suç türünde yargılamanın tutuksuz
yapılması sebebi ile toplumun genelinde özellikle müşteki şahıslarda adalet sisteminin işleyişine
güvensizlik duygusu gelişmekte ve bu durum başka suçların işlenmesine, suçun mağduru veya
tanığı olanların ihbar ve bilgi verme konularında çekingen davranmalarına yol açması,
 Gelir dağılımındaki dengesizlikler,
 Teknolojinin doğurduğu yeni suç biçimlerinin ortaya çıkması, suç işleyenlerin teknolojiyi
kullanmaları,
 Polisin etkinliğinin ve yaptırım gücünün kalmadığına dair basında çıkan haberlerin suçluları
cesaretlendirmesi, polisin caydırıcılığının olumsuz etkilenmesi,
 İşsizlik artışı,
 Basın özgürlüğünün zaman zaman istismarı,
 Halkın kişisel güvenlik bilincinin yetersizliği,
 Madde bağımlılığındaki artış,
 Çocukların suça sürüklenmesindeki artış ve ailelerin ilgi ve bilinç eksikliği,
 Toplumda ve kurumlarda özel güvenlik ile ilgili bilinç eksikliği ve bu tür hizmetlerin polisten
beklenmesi,
 Polisiye görev dışında sorumluluk yüklenmesi,
 Bürokratik prosedür fazlalığı,
 Bireysel silahlanma,
 Vatandaşların tanıklıktan kaçınma eğilimi,
 Trafik sistemindeki ve alt yapıdaki sorunların teşkilata yansıması,
 Parçalanmış aile sayısındaki artış,
 Küresel ve bölgesel terör örgütleri,
 Kolluk adliye ilişkilerinde standart eksikliği,
 Polisin fazla mesaisi konusunda standartın geliştirilmemesi,
 Üniformanın sağlıksız, kalitesiz ve yanıcı malzemeden oluşması ve ideal üniforma
imajının sağlanamaması,(Zayıflıklar)
- 65 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
ZAYIFLIKLAR
1- Teknolojinin her birime eşit yayılmaması,
2- Sosyal ve sanatsal aktivitelere katılımın yeterli düzeyde olmaması,
2- Moral ve motivasyon yetersizliği,
3- Halkla ilişkilerde yetersizlik,
4- Polisin kendisini ve sıkıntılarını kamuoyuna yeterli ve doğru bir şekilde anlatamaması,
5- Önleyici polislik hizmetlerinde halkın katılımının yeterli düzeyde olmaması,
6- Yabancı dil bilen personelin az olması,
7- Operasyonel birimler dışındaki birimlerimizde görev yapan personelin ikinci plana
itilmişlik duygusunu yenememesi,
8- Takip edilen suçların failini yakalama çalışmaları ile ilgili suçun mağdurlarına ulaşılıp
çalışmaların aşamaları hakkında belirli periyotlarla bilgilendirme yapılamaması,
10- Kişiye endeksli görev anlayışı,
11- Kişiye endeksli personel yönetimi,
- 66 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
GELECEĞİN TASARIMI
- 67 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
MİSYONUMUZ
“Hukuk kuralları çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan
haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak yasaların
vermiş olduğu yetki çerçevesinde bireylerin temel hak ve
özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve asayişi sağlayıcı
her türlü tedbiri almak; suçu önlemek, delilleriyle ortaya
çıkarmak ve suçla mücadele etmek, trafik düzenini sağlamak,
mevzuatla belirlenen diğer görevleri yerine getirmek ve
paydaşlarına karşı sorumluluklarının farkında olmaktır.”
- 68 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
VİZYONUMUZ
“Kamu düzenini, toplumun huzur ve güvenliğini bozmak
isteyenler karşı etkin tedbir alan, suç işleyenleri bilimsel ve
teknolojik veriler ışığında en kısa sürede yakalayan, çağın
gereklerini karşılayan yerleşkeye sahip; modern donanımlı,
nitelikli ve eğitimli personeli ile insan merkezli hizmet
anlayışıyla güven veren bir İl Emniyet Müdürlüğü olmaktır.”
- 69 -
Stratejik Plan ( 2015 – 2019 )
TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ
Anayasa ve Hukuka Bağlılık, Tarafsızlık ve Eşitlik, Hesap
Verilebilirlik, Kaliteli Hizmet, Şeffaflık, Kişisel Verilerde Gizlilik,
Profesyonellik, İnsan Odaklılık, Kaynakları Etkin ve Verimli
Kullanmak, İletişime Açıklık.
- 70 -
Download

Stratejik Plan ( 2015 – 2019 ) - Niğde Sosyal Bilimler Meslek