Výsledky zkoušek insolvenčních správců
Úspěšní uchazeči u písemné části zkoušky konané dne 14. 1.2015
a informace o navazující ústní části zkoušky konané ve dnech 12. 2. až 13. 2. 2014
Číslo jednací
Výsledek písemné části
zkoušky
Termín a čas konání
ústní části zkoušky, která
se koná v Praze
(Hybernská 18, Praha 1)
test
případová
studie
výsledek
237/2013-LO-INSO
Ano
82,5%
uspěl
12. 2. 2014
104/2014-LO-INSO
Ano
90%
uspěl
12. 2. 2014
Výsledek
ústní
zkoušky
Neúspěšní uchazeči u písemné části zkoušky konané dne 14. 1. 2015
Číslo jednací
Výsledek písemné části zkoušky
případová
výsledek
studie
test
98/2014-LO-INSO
99/2014-LO-INSO
97/2014-LO-INSO
102/2014-LO-INSO
55/2013-LO-INSO
106/2014-LO-INSO
218/2013-LO-INSO
148/2013-LO-INSO
89/2013-LO-INSO
101/2014-LO-INSO
ano
ano
ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
73,5%
57,55%
55%
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Neuspěl
Neuspěl
Neuspěl
Neuspěl
Neuspěl
Neuspěl
Neuspěl
Neuspěl
Neuspěl
Neuspěl
Poučení:
Uchazeči, kteří při zkoušce neuspěli, jsou oprávněni do 30 dnů ode dne konání zkoušky
písemně požádat ministerstvo o umožnění jejího opakování. Ministerstvo umožní opakování
zkoušky insolvenčního správce žadateli, který uhradil ministerstvu poplatek za umožnění
opakování této zkoušky ve výši 7000 Kč, a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání
zkoušky, při které uchazeč neuspěl, zkoušku lze opakovat pouze dvakrát. Pokud uchazeč
u písemné části zkoušky neuspěl, opakuje při jejím opakování vždy i její testovou část.
Náležitosti žádosti o opakování zkoušky včetně povinných příloh jsou uvedeny v § 4 vyhlášky
č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správce.
Download

Výsledky zkoušek insolvenčních správců Úspěšní uchazeči u