Úřad městské části města Brna
Brno - Královo Pole
Odbor územního a stavebního řízení
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Č. j. 11/4460/US/442/Ing.Mut./To
Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský, tel.č.: 541588253
Brno 3.10.2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stavební povolení na stavbu bytového domu na ul. Božetěchova v návaznosti na
stávající bytový dům Božetěchova 102, Brno, na dotčených pozemcích dle jednotlivých
stavebních objektů: SO 01 Bytový dům – p.č. 203/1, 203/5, 203/6 k.ú. Královo Pole, SO
06 Hrubé terénní úpravy – p.č. 203/6 k.ú. Královo Pole, SO 07 Opěrné zdi – p.č. 203/1,
203/6 k.ú. Královo Pole
- vyrozumění účastníků řízení o podaném odvolání
ÚMČ města Brna, Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení, jako stavební
úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, po
projednání žádosti stavebníka společnosti Goodwill Project, s.r.o., IČ: 27742466,
Božetěchova 102, 612 00 Brno, zastoupené Františkem Císařem, Jezuitská 15, 602 00 Brno,
vydal dne 24.8.2012 pod č.j.: 11/4460/US/442/Ing.Mut./To stavební povolení na stavbu
bytového domu na ul. Božetěchova v návaznosti na stávající bytový dům Božetěchova 102,
Brno, na dotčených pozemcích dle jednotlivých stavebních objektů: SO 01 Bytový dům – p.č.
203/1, 203/5, 203/6 k.ú. Královo Pole, SO 06 Hrubé terénní úpravy – p.č. 203/6 k.ú. Královo
Pole, SO 07 Opěrné zdi – p.č. 203/1, 203/6 k.ú. Královo Pole.
V zákonné lhůtě proti tomuto rozhodnutí dne 1.10.2012 podal odvolání účastník řízení:
- pan Ing. Pavel Pučegl, Božetěchova 102, 612 00 Brno.
ÚMČ města Brna, Brno-Královo Pole, Odbor územního a stavebního řízení, v souladu
s ustanovením § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, vyrozumívá účastníky řízení o podaném odvolání a o obsahu tohoto odvolání a
vyzývá je, aby se ve lhůtě do 5 dnů od obdržení této výzvy k němu vyjádřili.
V rámci svého vyjádření se účastníci řízení mohou vyjádřit ke všem skutečnostem
uvedeným v podaném odvolání. K vyjádřením podaným po lhůtě se ve smyslu § 86 odst. 3
správního řádu nemusí přihlížet.
Otisk úředního razítka
Bc.Jaroslav Tošovský
referent OÚSŘ ÚMČ Brno-Královo Pole
Č. j. 11/4460/US/442/Ing.Mut./To
-2-
Příloha:
Kopie odvolání – 4 x list
Vyvěšeno: 3.10.2012
Razítko a podpis oprávněné osoby
osoby
Sňato: 19.10.2012
Razítko a podpis oprávněné
Písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, na elektronické úřední
desce, dne: 3.10.2012
Zveřejnění vyhlášky umožňující dálkový přístup, na elektronické úřední desce, ukončeno dne:
19.10.2012 umožňující dálkový přístup.
Razítko a podpis oprávněné osoby:
Tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je
dnem doručení.
Doručí se:
Účastníci řízení – do vlastních rukou:
Stavebník:
Goodwill Project, s.r.o., Božetěchova 102, 612 00 Brno
zastoup: František Císař, Jezuitská 15, 602 00 Brno
Ostatní účastníci řízení vyrozuměni veřejnou vyhláškou:
Adámek Stanislav, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Al Khatib Amal Ing., Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Ali Masroor Anwar, 5 Paines Orchard, Cheddington, Bedfordshire LU7 0SN, Spojené
království
Anthony James Clifford, 6 Duke Street, Alderley Edge, SK9 7HX Cheshire, Spojené
království
Bačová Martina, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Bařinová Kristýna, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Bednaříková Helena Ing., Božetěchova 2673/102, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Bittnerová Lucie, Na Bělince 1449, 686 04 Kunovice
Brook Andrew Simon, 70 Pipers Gree, Hall Green, Birmingham B 28 ONU, Spojené
království
Bučková Ludmila, Božetěchova 2673/102, Královo Pole,612 00 Brno 12
Č. j. 11/4460/US/442/Ing.Mut./To
-3-
Bychler Igor MUDr., Rostislavova 575, Uherské Hradiště,686 01 Uherské Hradiště 1
Callaghan Patrick George, 14 Devonshire Road,Chorlton,Manchester, M21 8XB, Spojené
království
Calliste Joel Rodney, 7 St Catherines Road,Hampshire,SO23 OPP - Winchester, Spojené
království
Casagrande Richard Francis, 55 Brownlow Road, London ,E8 4NS, Spojené království
Chmela Rudolf, Božetěchova 2673/102, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Collins Marie, Flash Farm House, Cheshire - Woore,602 00 Brno 2, Spojené království
Conway Brendan John, Barrats Hill Farmhouse,Shropshire.TF12 5 RH - Benthall, Spojené
království
Conway Karen Ann, Barrats Hill Farmhouse, Shropshire TF12 5 RH - Benthall, 101 00 Praha
101, Spojené království
Cooley Glyn, 15,Clarence Road, Essex. SS7 1DE -Benfleet,, Spojené království
Cooley Russell, 16 Stradlers Close, Northampton.NN4 6JE - Wootton,, Spojené království
Černoch Milan Ing., Anenská 5/5, Brno-střed – Staré Brno, 602 00 Brno 2
Černoch Pavel MgA., Kárníkova 1536/14, Řečkovice, 621 00Brno 21
Červáková Alica Bc., Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Dave Brijesh, 11,Penylan Place, Middlesex,HA 6EN - Edgware, Spojené království
Daykin Christopher Aaron, 1 Longland Avenue, Storrington, West Sussex,RH20 4HY,
Spojené království
Diprose Ann May, 22 Gilpin Crescent, Middlesex, HA 6EN, Edgware, Spojené království
Doubravová Lenka, Němčičky 89, 664 66 Němčičky u Židlochovic
Dvořák Radim, Čelakovského 662/14, Židenice, 615 00 Brno 15
Eady Peter John, 15 Coltsfoot Crescent, Bury St Edmunds IP32 7NN,, Spojené království
Filip Filip a Filipová Veronika MUDr., Tábor 2356/28a, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Marie Cecilie 606/5, 664 41 Troubsko
Fišerová Alena, Osová Bítýška 197, 594 53 Osová Bítýška
Formánková Alena, Božetěchova 2673/102, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Formanová Vladimíra, Božetěchova 2673/102, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Forsyth Alan, 53 Crusader House, Thurland St, Nottingham, NG1 3BT,, Spojené království
Forsyth Neil Johnston, Apartment 416,, Londýn - 8 Dean Ryle Street Westminster, Spojené
království
Franc Miroslav a Francová Alice, Tyršova 2671/45, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Franc Miroslav, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Frýdek Miroslav Mgr., Božetěchova 2673/102, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Goodwill Project, s.r.o., Božetěchova 2673/102, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Gouldson Carl, 10 Le Clos Horrell, St Ouen's Village, Jersey JE3 2HF - La Rue Militaire,
Spojené království
Grant Jacqueline, 2A Garnet Waz, Walthamstow E17 6AQ, Spojené království
Gregory Peter Graham, 130 Stockport Road, Stockport , SK6 3AN - Romiley, Spojené
království
H - NEST s.r.o., Moravské náměstí 754/13, Brno-město, 602 00 Brno 2
Hálová Lucie Dipl.Kff., Bohdalice 140, Bohdalice- Pavlovice, 683 41 Bohdalice
Hanson Mark Ralph, Copmanthorpe Grange, North Yorkshire - Moor Lane,Copmanthorpe
York, Spojené království
Č. j. 11/4460/US/442/Ing.Mut./To
-4-
Hardy Beverly, 37 Church Street,Heage,nr Belper, Derbyshire,DE56 2BG, Spojené království
Hardy Philip Neil, 37 Church Street,Heage,nr Belper, Derbyshire,DE56 2BG, Spojené
království
Havlíček Karel a Havlíčková Dana Mgr., Koliště 1907/3, Brno-střed - Černá Pole, 602 00
Brno 2
Hawkins George Forbes, 26 Mochrum Drive, Fife,KY128YH - Crossford,, Spojené království
Hawkins Malcolm Stuart Forbes, 13 Western Diates Terrace, Edinburgh,EH12 5LR, Spojené
království
Hennebry William, 728 North Circular Road, NW2 7QH London, Spojené království
Hladká Kateřina, Polívkova 353/10, Medlánky, 621 00 Brno 21
Hollinger William Robert, 51 Collin Road, Northern
Ireland BT39 9JS –
Ballycl,Co.Antrimare, Spojené království
Horňáček Bohdan Ing. a Horňáčková Andrea, Tasov 127, 696 63 Hroznová Lhota
Horvát Tomáš, 07215 Budkovce 28, Slovensko
Hourami Botan Maksood, 73 Cromer Road, Hertfordshire,EN5 5HT - New Barnet, Spojené
království
Houšťová Monika, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Hulston Paul Geoffrey, Spindle Street 12, Coventry, CV1 4 NP, Spojené království
Isaacs John Michael, 79 Conway Road, Londýn N147 BD - Southgate, Spojené království
Isaacs Sally Ann Christina, 79 Conway Road, Londýn N14 7BD - Southgate, Spojené
království
Janeček Pavel Bc. a Janečková Karolína Ing., Husitská 374/32, Nové Sady, 779 00 Olomouc
9
Javorek Čestmír Mgr., Okružní 1300/19, Olomouc, 779 00
Jones Anthony Graham, 1 Streamside, Gloucester GL4 OTA - Tuffley, Spojené království
Kadlec Zdeněk Ing., Foltýnova 1021/4, Bystrc, 635 00 Brno 35
Kalmár Vojtech a Kalmárová Romana, Bartolomějská 872/51, Žebětín, 641 00 Brno 41
Kaszas Robert Antal, 11,Bankfoot, Essex,RM17 5JA - Baders Dene,Grays, Spojené
království
Kejzlarová Romana, Božetěchova 2673/102, Královo Pole, 612 00 Brno 12
King Anna Louise, Cowley Farm, MK18 4DR Buckinghamshire, Bucks - Preston Bissett,
Spojené království
King James Henry, Cowley Farm, MK18 4DR Buckinghamshire, Bucks - Preston Bissett,
Spojené království
Klimus Roman Mgr., Městečko 22, Velké Němčice, 691 63
Kolář Michal, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Kosek Karel, Provazníkova 1258/47, 613 00 Brno
Kotek Jan, Božetěchova 2285/83, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Kounek Filip, Opatov 177, 675 28 Opatov na Moravě
Králíček Jaroslav, Jizerská 551, Podmoklice, 513 01 Semily
Králíčková Ilona, Jizerská 551, Podmoklice, 513 01 Semily
Kunčický Tomáš Ing. a Kunčická Pavla Ing., Božetěchova 2409/119, Královo Pole, 612 00
Brno 12
Č. j. 11/4460/US/442/Ing.Mut./To
-5-
Kylarová Katarina, Božetěchova 2673/102, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Lásko Josef Ing. a Lásková Ivana Mgr., Zálší 27, 565 01 Choceň 1
Lišková Renata, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Loughran Patrick John, 98, Moghan Road, Northern Ireland.BT703BY - Dungannon,County
Tyrone, Spojené království
Loughran Susan Jennifer, 98,Moghan Road, Northern Ireland.BT703BY - Dungannon,County
Tyrone, Spojené království
Lysáková Kateřina, Malackova 1402, Rosice 665
Lžičař Vladislav a Lžičařová Štěpánka, Chotěnice 26,538 03 Heřmanův Městec, Chotěnice
113, 538 03 Heřmanův Městec
Makin Ian Christopher, 4 Gawsworth Close, Glossop SK131QT - Hadfield, Spojené
království
Mantlová Sylva, Bystřinova 2577/18, Brno 612 00
Mc Carthy Paul, 4 Thorncliffe Park, Dublin 14 – Orwell Road, Irsko
McCarthy Pauline Mary, 4 Thorncliffe Park, Dublin 14 - Orwell Road, Irsko
Mikula Pavel, Řeznovice 153, 664 91 Ivančice
Miller Joanne Margaret, 92, Victoria Road,Cowes, Isle of Wight, PO31 7JL, Spojené
království
Moučka Milan a Moučková Zdeňka, Vaňkova 2400/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Muir Robert Douglas James, Carriage Cottage, Bedfordshire,SG18 9NN - Southill
Road,Broom, Spojené království
Musilová Radka Bc., Hodějice 11, 684 01
Najmanová Marcela, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Nečasová Kateřina, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Nekvasilová Veronika, Božetěchova 2673/102, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Nkuo Hyacinth Kuma, 136,Inwood Road 2673/102, Hounslow,TW3 1XN, Spojené království
Norris Mark Jonathan, 38 Orton Road, Warton, Tamworth, Staffordshire B79 0HT, Spojené
království
Norris Robert, 97 Pooley View, England B781Bt - Polesworth,Tamworth,Staffs, Spojené
království
O´Dea Bernard Philip, Flat D,6,Hyde Park Mansions, Londýn, NW1 5BJ - Cabbell Street,
Spojené království
O´Dea Catherine Mary, Flat D,6,Hyde Park Mansions, Londýn, NW1 5BJ - Cabbell Street,
Spojené království
Ondríková Lucie, Dolní louky 267/26, Brno, Kníničky 635 00
Palíšek Lukáš, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Pařízková Jiřina, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Pechmann Vladimír PharmDr., Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Peřinová Jana, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Pilkington Simon Richard, 15, College Road, Berkshire, GU47 0QU - Sandhurst, Spojené
království
Podpěra Libor, Hlavní 147, 675 73 Rapotice
Pokorný Bedřich, Božetěchova 2261/99, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Pool Stuart, 249,Bournemouth Road, Dorset,BH14 9HX - Poole, Spojené království
Prior James Douglas, 98 Manchuria Road, Londýn, SW11 6AE, Spojené království
Č. j. 11/4460/US/442/Ing.Mut./To
-6-
Pučegl Pavel Ing., Božetěchova 2673/102, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Punčochářová Lucie Ing., Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Robson Jacqueline Lisa, 13 Bridgford Street, London,SW18 3TQ, Spojené království
Rollason Sally Fiona, 45 Berkeley Road, Warwickshire,CV8 1AQ - Kenilworth, Spojené
království
Rollason Simon John, 45 Berkeley Road, Warwickshire,CV8 1AQ - Kenilworth, Spojené
království
Rouzková Šárka Mgr., Hlavní 372, Rajhradice, 664 61
Rozmarin Roman, Bosonožské náměstí 11/32, Brno, Bosonohy 642 00
Rozmarinová Hana, Bosonožské náměstí 11/32, Brno, Bosonohy 642 00
S.A.S. Invest, spol. s r.o., Údolní 527/27, Brno-město, 602 00 Brno 2
Sasínková Jana, U Rybníka 292, Strachotín, 693 01 Hustopeče u Brna
SAVARE, spol. s r.o., Rezkova 448/51, Brno-střed - Stránice, 602 00 Brno 2
Scott David James, 5 Beaufort Place, CB5 8AG Cambridge - Thompson Lane, Spojené
království
Sherry Brendan James Campbell, 40 City Road, Londýn EC1Y 2AN - Flat 39, Spojené
království
Snyman Thomas Frederik, Božetěchova 2673/102, Královo Pole, 612 00 Brno 12
SOMERS PROPERTY INVESTMENTS s.r.o., Pompova 299/35, Brno-jih - Komárov, 617
00 Brno 17
Stehlík Pavel MVDr. a Stehlíková Pavla, Na Pěšině 1992/19, Břeclav, 690 03 Břeclav 3
Surmař Michal Mgr., Francova Lhota 394, 756 14 Francova Lhota
Šichnárková Eva, Úlehla 1029, Bučovice 685 01
Šoula Zdeněk, Přístavní 1263/10, Bystrc, 635 00 Brno 35
Šťastný Alexander, Petra Jilemnického 360/27, Adamov 679 04
Štastná Iveta, Petra Jilemnického 360/27, Adamov 679 04
Švejdíková Jitka, Kopečná 657, 671 28 Jaroslavice
Todorovová Eva, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Tomlin James Russell, 10 Hartslock Way, Berkshire RG31 6PH - Tilehurst, Reading, Spojené
království
Townsend Paul James, 50,Cleave Road, Barnstable, EX31 2 DU, Spojené království
Urban Jaroslav, Dalimilova 1319/96, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Urbanová Gita Ing., Klimešova 55/30, Ořešín, 621 00 Brno 21
Varadinek Evžen Ing., Lázeňská 765, 763 12 Vizovice
Viktorinová Zdenka, Skoumalova 191/32, Mokrá Hora, 621 00 Brno 21
Vít Jiří, Jílová 141/30, Brno 639 00
Voslářová Eva Ing. Ph.D., Preslova 419/71, Brno-střed - Pisárky, 623 00 Brno 23
Vostal Jaroslav, Bellova 377/23, Kohoutovice, 623 00 Brno 23
Vostal Petr Ing., Ondrouškova 849/19, 635 00 Brno
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.,Pivovarská 542,Jarošov,686 01´Uherské Hradiště 1
Wheeler Martin John, 116,Redwood Avenue, Leicestershre.LE13 1 UF - Melton Mowbray,
Spojené království
Whiten John Christopher, Calcada da Fonte, Colares 2705- 264, Cassa Branca,Penedo,
Portugalsko
Zicha Jiří, MUDr., Havlíčkova 159/59, Brno 602 00
Č. j. 11/4460/US/442/Ing.Mut./To
-7-
Zichová Eva MUDr., Havlíčkova 159/59, Brno 602 00
Žák David, Božetěchova 2673/102, 612 00 Brno
Žvátora Martin Ing., Mánesova 2611/17, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Mrázek Boris MUDr. Nejedlého 390/24, Brno, Lesná, 638 00
Statutární město Brno, zast. MMB MO
Eni Česká republika, s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha, Karlín, 186 00
ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábř.390/42,Praha 128 00
Společenství pro dům Božetěchova 102, Brno, Božetěchova 102, 612 00 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
GTS Czech s.r.o., zast. spol. Sitel, spol.s.ro.
Dotčené orgány:
MMB OŽP
MMB OPP
MMB OVLHZ
MMB OTS
MMB OD
OVS ÚMČ Brno – Královo Pole - zde
HZS JMK
KHS JMK
ČR-SEI
Policie ČR-DI
BKOM a.s.
ŘSaD ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Na vědomí:
NIPI ČR, o.p.s.
Teplárny Brno, a.s.
BvaK a.s.
JMP a.s.
E.ON ČR s.r.o.
OM ÚMČ Brno – Královo Pole - zde
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Finanční úřad Brno III, Šumavská 31, Brno
Co: spis 2x
Příloha: 4 listy
Download

Úřad městské části města Brna - Královo Pole