KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Obec Kyselka
IČ: 00254762
Váš dopis značka // ze dne
//
Naše značka
Vyřizuje/linka:
Karlovy Vary
3294/ZZ/2013
Chochel/2594
20-09-2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
podle ustanovení § 25, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
kterou se oznamuje provedení zásahů ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v rozsahu likvidace
invazních druhů rostlin na níže uvedených pozemcích
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen správní orgán), jako
příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle § 77a, odstavce (4), zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění (dále jen zákon)
oznamuje
vlastníkům níže uvedených pozemků, že v souladu s § 68, odstavci (3) a (4), zákona provede správní orgán
prostřednictví vybraných dodavatelů likvidaci rostlin bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté, a to
ve vhodných agrotechnických termínech dle metodik likvidace jednotlivých rostlin uvedených v systému
Heracleum v letech 2013 - 2015 v rámci projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském
kraji“.
Tabulka s pozemky, rostlinou a způsobem likvidace: viz příloha
Správní orgán provádí oznámení podle ustanovení § 25, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, veřejnou vyhláškou, jelikož se některým vlastníkům zaplevelených pozemků nepodařilo doručit výzvy
podle § 68, odstavce (3), zákona a jde zároveň o větší množství osob.
……………………………….
Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je dnem doručení.
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: [email protected]
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Datum vyvěšení: ............................................
Datum sejmutí: …………………................
………………………………….....................
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….
V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
Žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: [email protected]
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Příloha č. 1 – tabulka zasažených pozemků
Obec
Kyselka
Číslo
pozemkové
parcely
1246
Číslo
stavební
parcely
Číslo
1
Druh pozemku Katastrální území
kú
Rostlina
Metodika
trvalý travní
Kyselka
678678 Ig
vytrhávání
porost
Vlastník
Arkhitskaia Victoria
Middx ha8 8bb uk
London
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Kyselka
Kyselka
1248/2
.89
trvalý travní
porost
Kyselka
678678 Ig
vytrhávání
zastavěná
plocha a
nádvoří
Kyselka
678678 Rsp
sečení
nebo
pastva
Lida Michael
Middx ha8 8bb uk
London
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Arkhitskaia Victoria
Middx ha8 8bb uk
London
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Lida Michael
Middx ha8 8bb uk
London
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Arkhitskaia Victoria
Middx ha8 8bb uk
London
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hm – Bolševník
Ig – Netýkavka
Rsp - Křídlatka
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: [email protected]
Download

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE