KATALOG ZDRAVOTNICKÝCH A
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA
LOUNY A OKOLÍ
aktualizace
24.6.2014
aktualizovaná verze na www.mulouny.cz, sekce zdravotnictví
OBSAH
ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY ........................................................................................ 1
LOUNY ................................................................................................................................. 1
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – pobočka Louny .............................................................. 1
Všeobecná dětská pohotovost ........................................................................................................................ 1
Všeobecná pohotovost pro dospělé ............................................................................................................... 1
Zubní pohotovost Louny – Poliklinika Louny ............................................................................................... 1
Nemocnice Louny, a. s. ................................................................................................................................. 2
Ambulance a oddělení ........................................................................................................................................ 3
Chirurgické ambulance .................................................................................................................................. 3
Interní ambulance .......................................................................................................................................... 4
Gynekologické ambulance ............................................................................................................................ 5
Neurologické ambulance ............................................................................................................................... 6
Praktičtí lékaři pro dospělé ............................................................................................................................ 8
Dětští lékaři (dětská poliklinika) ................................................................................................................. 12
Stomatologické ambulance .......................................................................................................................... 15
Orthopedické ambulance ............................................................................................................................. 19
Oční ambulance ........................................................................................................................................... 20
Otorinolaryngologie – nosní, krční, ušní ambulance ................................................................................... 20
Nefrologická a peritoneální ambulance - Fresenium Medical Care............................................................. 21
Urologické ambulance ................................................................................................................................. 21
Kožní ambulance ......................................................................................................................................... 22
Alergologické ambulance ............................................................................................................................ 22
Psychologické ambulance............................................................................................................................ 23
Psychiatrické ambulance ............................................................................................................................. 23
Logopedické ambulance .............................................................................................................................. 24
TRN – plicní ................................................................................................................................................ 25
Diabetiologická ambulance ......................................................................................................................... 25
EEG ............................................................................................................................................................. 26
Hematologická poradna ............................................................................................................................... 26
Ambulance fyziatrie a rehabilitační lékařství .............................................................................................. 26
Imuno – biochemická laboratoř ................................................................................................................... 26
Imuno – odběrové místo – odběry krve ....................................................................................................... 27
Optometristé - Optik......................................................................................................................................... 27
Lékárny ............................................................................................................................................................ 29
ŽATEC .................................................................................................................................31
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost ...................................................................................................... 31
Všeobecná pohotovost pro dospělé ............................................................................................................. 31
Nemocnice Žatec o.p.s................................................................................................................................. 31
MOST...................................................................................................................................32
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost ...................................................................................................... 32
Všeobecná pohotovost pro dospělé ............................................................................................................. 32
Oční pohotovost........................................................................................................................................... 32
Zubní pohotovost – Poliklinika Paracelsus, s. r. o. ...................................................................................... 32
Krajská zdravotní, a. s. – nemocnice Most, o. z. ......................................................................................... 32
CHOMUTOV ........................................................................................................................33
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost ...................................................................................................... 33
Všeobecná pohotovost pro dospělé ............................................................................................................. 33
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. ................................................................................ 33
SLANÝ .................................................................................................................................33
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost ...................................................................................................... 33
Všeobecná pohotovost pro dospělé ............................................................................................................. 33
Nemocnice Slaný ......................................................................................................................................... 34
KADAŇ ................................................................................................................................34
Nemocnice Kadaň, s. r. o. ............................................................................................................................ 34
ÚSTÍ NAD LABEM ...............................................................................................................34
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem ............................................................ 34
POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ........... 35
ÚŘADY ................................................................................................................................35
Městský úřad Louny, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ........................................................................... 35
Okresní správa sociálního zabezpečení Louny ................................................................................................. 37
Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny, Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny ...................................... 38
Policie České republiky .................................................................................................................................... 38
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje ...................................................................................................... 38
Preventivně informační skupina Louny ............................................................................................................ 38
Policie České republiky .................................................................................................................................... 39
Obvodní oddělení Louny .................................................................................................................................. 39
Městská policie Louny ..................................................................................................................................... 40
Probační a mediační služba ČR ........................................................................................................................ 40
Středisko Louny ............................................................................................................................................... 40
POSKYTOVATELÉ SLUŽEB PRO SENIORY .....................................................................41
Domov pro seniory U Pramene Louny ............................................................................................................. 41
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny ............................................................................. 41
Občanské sdružení Pomoc bližnímu ................................................................................................................ 42
Občanské sdružení Lounští Lounským ............................................................................................................ 43
POSKYTOVATELÉ SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ..........................................43
Nemocnice Louny, a. s. .................................................................................................................................... 43
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s. .................................................................................... 44
Svaz postižených civilizačními chorobami, ČR, Základní organizace Louny ................................................. 44
Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Louny ................................................................................................ 45
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Louny ..................................................................... 45
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Obl. organizace Louny .......................................... 46
Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Základní organizace neslyšících Louny .......................................... 46
Společnost pro podporu lidí s mentálním postiženým v ČR, o.s., Okr. organizace.......................................... 47
MEDIKA Agentura domácí péče ..................................................................................................................... 47
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny ............................................................................. 47
Městská knihovna Louny – Sociálně terapeutická dílna Jeroným .................................................................... 48
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI, DĚTI, MLÁDEŽ A OBČANY V KRIZI ............................49
Manželská poradna ........................................................................................................................................... 49
Náhradní rodiny Ústeckého kraje o.s. .............................................................................................................. 50
Dětská psychiatrická nemocnice Louny ........................................................................................................... 51
Pedagogicko – psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, pracoviště Louny ..................................................................... 51
Český červený kříž, Oblastní spolek Louny – Azylový dům muži .................................................................. 52
Domov pro seniory U Pramene - azylový dům ................................................................................................ 52
Občanské sdružení „Návraty“ o.s. – sociální poradenství a služby .................................................................. 53
Most k naději – Nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené drogou, pracoviště Žatec a Asistent pro terenní
kontakt .............................................................................................................................................................. 54
Občanské sdružení Spirála ............................................................................................................................... 55
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Louny............................. 55
Centrum krizové intervence o. s. Spirála Ústí nad Labem, detašované pracoviště Louny ............................... 55
Most k naději – Linka dušení tísně ................................................................................................................... 56
Městská knihovna Louny, Klub(ovna) Luna .................................................................................................... 57
JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME: MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY, V ROCE 2012
OTEVŘELA JAKO SVOU POBOČKU VOLNOČASOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A
MLÁDEŽ NAZVANOU KLUB(OVNA) LUNA. .......................................................... 57
Bludo, dětské centrum ...................................................................................................................................... 57
Sdružení Romano Jasnica, Poradenské centrum Louny ................................................................................... 58
POSKYTOVATELÉ SLUŽBY ROZVOZ OBĚDŮ ..................................................... 58
Veřejné stravování a restaurace Pohoda ........................................................................................................... 58
Veřejné stravování CZ, a. s. ............................................................................................................................. 59
Restaurace na Valích ........................................................................................................................................ 60
Městská pečovatelská služba ............................................................................................................................ 60
Pivovarská restaurace U Somolů ...................................................................................................................... 60
Kučera a Dlouhý, s.r .o. .................................................................................................................................... 60
JMENNÝ SEZNAM LÉKAŘŮ A SPECIALISTŮ V
LOUNECH
Lékař
Str.
MUDr. Abiad Fádi.......................................................................................................... 23
MUDr. Brada Zbyněk........................................................................................................8
MUDr. Bradáč Bohumil........................................................................................ ............5
MUDr. Bradáčová Hana................................................................................................. 20
MUDr. Broďáni Peter..................................................................................................... 15
MUDr. Budínská Hana................................................................................................... 25
MUDr. Bufka Jan..............................................................................................................8
MUDr. Bušák Ladislav......................................................................................................4
MUDr. Bušáková Iveta.................................................................................................. 8
MUDr. Červová Romana................................................................................................15
MUDr. Dernerová Alena...................................................................................................6
MUDr. Dolínek Tomislav................................................................................................ 15
MUDr. Dragoun Martin................................................................................................... 15
MUDr. Dragoun Miroslav................................................................................................16
MUDr. Dubský Josef
...................................................................................................3
MUDr. Dubský Hynek. ............................................................................................... ..3
MUDr. Dzivjak Martin..................................................................................................... 19
MUDr. Emingr Vladimír............................................................................................ 12,22
MUDr. Faustová Lenka ...................................................................................................9
MUDr. Fialová Olga....................................................................................................... 8
MUDr. Miloslav Fišer.......................................................................................................12
MUDr. Hanková Kamila................................................................................................. 20
MUDr. Hellingerová Jitka............................................................................................... ..9
MUDr. Helšusová Dobroslava .........................................................................................7
MUDr. Hochmanová Lenka.............................................................................................5
MUDr. Holubová Jitka.................................................................................................... .9
Mgr. Homolková Eva..................................................................................................... 24
MUDr. Horáčková Marie................................................................................................ 10
MUDr. Hošek Daniel .................................................................................................. 20
MUDr. Houska Josef ..................................................................................................... ..6
MUDr. Chloubová Alena .............................................................................................. 16
MUDr. Iblová Miroslava ................................................................................................ 25
MUDr. Jandová Kateřina................................................................................................16
MUDr. Klepišová Kateřina...............................................................................................10
Mgr. Kolaříková Anna.................................................................................................... 24
MUDr. Kolářová Jitka..................................................................................................... 13
MUDr. Králíček Milan..................................................................................................... 19
MUDr. Králová Jitka....................................................................................................... 21
MUDr. Krátká Lenka ..................................................................................................... 20
MUDr. Kreslová Dana ................................................................................................... 13
MUDr. Kučerová Blanka............................................................................................... ..9
MUDr. Kulhánek Petr...................................................................................................... 6
MUDr. Laksa Václav .................................................................................................... 10
MUDr. Lošan Ivo .......................................................................................................... 21
MUDr. Machek Petr ..................................................................................................... 21
MUDr. Marešová Olga................................................................................................... ..9
MUDr. Maszlanková Šárka ........................................................................................... 16
Mgr. Mikolášek Aleš ..................................................................................................... 23
MUDr. Mládek Josef ..................................................................................................... 10
MUDr. Mudruňková Dana.............................................................................................. 22
MUDr. Nováček Jakub.................................................................................................. 17
MUDr. Nováčková Věra................................................................................................. 17
MUDr. Nováková – Antkowiczová Helena..................................................................... 13
MUDr. Pehr Luděk .........................................................................................................10
MUDr. Pilař Roman ....................................................................................................... ..3
MUDr. Piklová Alena…………………………………………………………………….........26
MUDr. Ploranská Eva .... .............................................................................................. 14
MUDr. Protivová Hana ................................................................................................. 14
MUDr. Ptáček Václav ................................................................................................... 17
MDDr. Ptáčková Alžběta.................................................................................................17
MUDr. Raisová Veronika .............................................................................................. 18
MUDr. Rajzík Ota ........................................................................................................ ..3
MUDr. Rausová Vlasta ................................................................................................. ..4
MUDr. Rejnková Petra ................................................................................................. 23
MUDr. Richterová Aneta .............................................................................................. 26
MUDr. Rossová Alena .................................................................................................. ..7
MUDr. Roubalová Monika ............................................................................................ ..5
MUDr. Řepková Zdenka...................................................................................................6
MUDr. Semrádová Václava .............................................................................................4
MUDr. Skála Zdeněk .................................................................................................... 18
MUDr. Skolilová Markéta .............................................................................................. 18
MUDr. Slavík Ivan ......................................................................................................... 7
MUDr. Slávik Martin........................................................................................................11
MUDr. Staňo Ota ............................................................................................................20
MUDr. Svačinová Lívia ................................................................................................. 22
MUDr. Šmahelová Milena ............................................................................................. 11
MUDr. Špinková Renáta ............................................................................................... 14
MUDr. Šusová Jitka ...................................................................................................... 24
MUDr. Šuttová Vladimíra .............................................................................................. 18
MUDr. Tesař Jiří ............................................................................................................11
MUDr. Tyl Petr .............................................................................................................. ..5
MUDr. Uhlířová Věra .................................................................................................... 19
MUDr. Unger Jiří ........................................................................................................... 3
MUDr. Urban Miroslav....................................................................................................11
MUDr. Vicherek Pavel .................................................................................................. ..5
MUDr. Vlček Miroslav .................................................................................................. 19
Mgr. Volkmerová Marie ................................................................................................ 23
MUDr. Vondra Vítěslav...................................................................................................12
MUDr. Weberová Anna ................................................................................................ 12
MUDr. Zasadil Bořek .......................................................................................................3
MUDr. Žídková Alena ................................................................................................... 23
Vážení spoluobčané,
předkládaný adresář vám v aktualizované podobě přináší informace o zdravotních a
sociálních službách, které jsou poskytovány ve městě Louny a jeho správním území.
Cílem tohoto materiálu je podat občanům aktuální, dostatečně srozumitelné informace o
sociálních a zdravotních službách tak, aby každému, kdo potřebuje pomoc nebo se o tuto
oblast zajímá, pomohl lépe se orientovat.
Záměrem je nejen ve stručnosti vysvětlit, co jsou a jaké typy sociálních i zdravotních služeb
existují, ale přinést všem zájemcům detailní informace o jejich obsahu i s kontakty, na které
je možné se v případě potřeby obrátit.
Doufám, že tento materiál bude přínosem pro všechny, kteří se dostanou do tíživé situace
v důsledku stáří, nemoci či jiné události.
S ohledem na neustále se měnící data, ordinační hodiny i místa poskytování služeb by byla
jeho písemná aktualizace velice nákladná a proto bude tento obsáhlý dokument neustále
aktualizován a vyvěšen na webových stránkách Města Loun www.mulouny.cz (sekce
Komunitní plánování a sekce Zdravotnictví).
Radovan Šabata
starosta města Loun
Z
ZD
DR
RA
AV
VO
OT
TN
NIIC
CK
KÉ
ÉS
SL
LU
UŽ
ŽB
BY
Y
LOUNY
Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje – pobočka Louny
Adresa: Rybalkova 2784, Louny
155
Telefon:
Souřadnice GPS: 50.211318N, 13.4837102E
ZZS ÚK zabezpečuje pouze neodkladnou péči v terénu. Volejte ji pouze výjimečně,
jde-li o stavy:
 bezprostředně ohrožující život postiženého
 mohou prohlubováním chorobných změn vést k náhlé smrti
 by vedly při neposkytnutí odborné první pomoci k trvalé chorobné
změně, nebo působí náhlé utrpení a náhlou bolest
 kdy chování a jednání postiženého ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí
Všeobecná dětská pohotovost
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny (v objektu polikliniky – boční vchod)
Telefon: 415 242 480
Ordinační hodiny: Pondělí až Pátek: 17:00 - 20:00
Sobota, Neděle, Svátky: 09:00 – 18:00
Souřadnice GPS: 50.20.99418N, 13.48.49472E
Poznámka: Neošetřuje chirurgické úrazy, využijte nemocnice
Žatec, Most nebo Slaný
Všeobecná pohotovost pro dospělé
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny (v objektu polikliniky – boční vchod)
Telefon: 415 242 481
Ordinační hodiny:Pátek: 17:00 – 20:00
Sobota, Neděle, Svátky: 09:00 – 18:00
Souřadnice GPS: 50.20.99418N, 13.48.49472E
Poznámka: Neošetřuje chirurgické úrazy využijte nemocnice Žatec, Most nebo Slaný
Zubní pohotovost Louny – Poliklinika Louny
Adresa: Louny, Pod Nemocnicí 2503 (ordinace MUDr. Zdeňka Skály)
Telefon: 415 242 134
Ordinační hodiny: Soboty, Neděle, a svátky: 09:00 – 12:00 (od 01.09.2012)
Souřadnice GPS: 50.20.99418N, 13.48.49472E
1
Nemocnice Louny, a. s.
Adresa: Rybalkova 1400, 440 01 Louny
Telefon: 415 242 400, automatická spojovatelka
E-mail: [email protected]
Web: http://www.nemlouny.cz
Souřadnice GPS: 50.211318N, 13.4837102E
Oddělení: Lůžka následné péče












Oddělení lůžek následné péče má v současné době 90 lůžek.
Poskytuje léčebnou, komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a psychosociální
péči pacientům, kteří vyžadují delší pobyt ve zdravotnickém zařízení po od léčení
na akutním lůžku.
Při diagnostické a léčebné péči spolupracuje s celou řadou ambulantních
provozů.
Součástí oddělení následné péče je oddělení sociálních lůžek, které má v
současné době kapacitu 30 lůžek.
Sociální lůžka poskytují služby na základě smlouvy uzavřené mezi
poskytovatelem a osobou požadující sociální službu
Stanice dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče
Na lůžkovou stanici DIOP jsou umísťováni pacienti s převážně neurologickými
postiženími, kteří již nemusí pobývat na lůžku JIP, ale je pro ně nadále nezbytná
dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. Zařízení tohoto typu pro specifickou
skupinu pacientů v lounském okrese zatím chybělo.
Vysoce náročná zdravotnická činnost je zabezpečována odborně vyškoleným
zdravotnickým personálem.
Toto specializované pracoviště s deseti lůžky pracuje v nepřetržitém 24
hodinovém režimu.
Radiodiagnostické oddělení
Počítačová tomografie (CT)
Skiagrafie (prosté, konvenční snímky)
Intravenozní urografie (IVU)
Ultrazvukové sono vyšetření

Rehabilitační oddělení
Léčebná tělesná výchova pro dospělé i děti + cvičení na míčích
Reflexní masáž
Měkké techniky a mobilizační techniky u vertebrogenních onemocnění
Magnetoterapie
Mechanoterapie – rotoped, steper, mechanický chodník, žebříčky, kladky, kolo
pro cvičení ramenního kloubu
 Ergoterapie – nácvik praktických denních činností
 Vodoléčba – podvodní masáže, vířivé koupele pro horní i dolní končetiny,
perličkové koupele, zábaly po koupeli
Elektroléčba - s přístroji diadynamik, sonodyn, interdyn, iontoforesa, krátkovlnná
diathermie, ultrazvuk, solux, horské slunce, biolampa
Lymphoterapie




Ambulantní pracoviště
Interní ambulance
Ambulance fyziatrie a rehabilitačního lékařství
EEG
Ambulance pro léčbu chronické bolesti






2
Ambulance a oddělení
Chirurgické ambulance
DUBSKÝ s. r. o.
Lékař: MUDr. Hynek Dubský a MUDr. Josef Dubský
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 325
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 11:30
07:00 – 11:30
07:00 – 11:30
07:00 – 11:30
07:00 - 11:00
POZNÁMKA
Dny
13:00 – 15:00
12.30 – 15:00
13:00 – 15:00
12:30 – 15:00
----------
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Ota Rajzík – lichý týden, MUDr. Bořek Zasadil – sudý týden
Adresa: Pod Nemocnicí 2503
Telefon: 415 620 213
Ordinační hodiny
Dopoledne
Odpoledne
07:30 – 12:00 12:30 – 15:00
07:30 – 12:00 12:30 – 15:00
07:30 – 12:00 12:30 – 15:00
07:30 – 12:00 12:30 – 16:00
07:30 – 12:00 12:30 - 14:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Mamologická poradna
vč. chir. amb. každý
lichý týden
08:00 – 14:00 Dr. Rajzík
(úterý, středa, čtvrtek)
Lékař: MUDr. Jiří Unger, (MUDr. Roman Pilař - cévní)
Adresa: Pod Nemocnicí 2381, Louny
Telefon: 415 623 274
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 – 15:30
Dny
POZNÁMKA
Po
07:30 – 12:00
Út
07:30 – 13:00 14:30 – 17:00
07:30 – 15:30
07:30 – 13:00
St
Čt
Pá
13:00 – 18:00
cévní chirurgie
3
Interní ambulance
Lékař: MUDr. Ladislav Bušák – kardiologie, interna
Adresa: Kosmonautů 2303, Louny
Telefon: 415 670 341
E-mail: [email protected]
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 – 12:00 12:30 – 18:00
07:30 – 12:00 12.30 – 16:00
07:30 – 12:00 12:30 – 18:00
07:30 – 12:00 12:30 – 16:00
07:30 – 12:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Vlasta Rausová – endokrinologie, interna
Adresa: Beneše z Loun 321, Louny
Telefon: 732 965 366
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30
Dny
POZNÁMKA
St
Čt
Louny
Louny
Lékař: MUDr. Václava Semrádová – gastroenterologie, interna
Adresa: Poděbradova 859, Louny
Telefon: 415 655 050
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 14:00
14:00 – 16:00
07:00 – 15:00
07:00 – 14:00
07:00 – 14:00
07:00 – 14:00
Dny
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
14:00 – 16:00 pro
objednané
Kolonoskopie
Gastroskopie
Ordinace
Ordinace
4
Lékař: MUDr. Petr Tyl – kardiologie, interna
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 225 – lékař, 415 620 224 - sestra
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Po
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Út
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
St
13:00 - 15:00
Čt
Pá
08:00 - 12:00
POZNÁMKA
06:30 – 08:00
ECHO
06:30 – 08:00
ECHO
06:30 – 08:00
ECHO
06:30 – 08:00
ECHO
06:30 – 08:00
ECHO
od 12:00 ERGO
dle objednání
Lékař: MUDr. Pavel Vicherek – revmatologie, interna
Adresa: Kosmonautů 2303, Louny
Telefon: 415 670 470
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 17:00
07:00 – 17:00
Út
Čt
POZNÁMKA
Gynekologické ambulance
GYNOFT s. r. o. Louny
Lékař: MUDr. Bohumil Bradáč
MUDr. Monika Roubalová
MUDr. Lenka Hochmanová
Adresa: Březinova 1614, Louny
Telefon: 415 670 138
Doktor
Ordinační hodiny
MUDr. Roubalová
7:00 – 12:30 13:00 – 15:30
MUDr. Hochmanová
10:00 – 12:30 13:00 – 16:30
MUDr. Bradáč
7:00 – 12:30 13:00 – 15:30
MUDr. Bradáč
7.00 – 12:30 13:00 – 17:30
MUDr. Bradáč
MUDr. Hochmanová
MUDr, Roubalová
12.00 – 17:00
7:00 – 12:30 13:00 – 17:30
12.00 – 17:00
Po
9:00 – 13:00
MUDr. Bradáč
15:30 – 17:30
odpo. bez objed.
po obejdnání
Út
St
Čt
7:00 – 12:30 13:00 – 15:30
MUDr. Hochmanová
POZNÁMKA
dopo.bez objed.
15:30 – 17:30
MUDr. Roubalová
MUDr. Hochmanová
Dny
po objednání
po objednání
bez objednání
odpo.bez objed.
po objednání
po objednání
Pá
po objednání
administrativa
5
Lékař: MUDr. Josef Houska
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 335
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
Dny
13:00 – 15:30
13:00 – 15:30
POZNÁMKA
Po
Út
sudý týden –
operační den
lichý týden – nové
těhotné
07:30 – 12:00
13:00 - 16:30
St
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
13:00 – 15:30
13:00 – 15:00
Čt
Pá
disp. péče
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
akutní pacienti
jsou přijímáni do
08:00
Lékař: MUDr. Petr Kulhánek
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 314 – sestra, 415 620 315
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 12:00
12:30 – 15:30
07:00 – 12:00
12:30 – 16:30
07:00 – 12:00
12:30 – 15:30
07:00 – 12:00
12:30 – 15:30
07:00 – 12:00
Lékař: MUDr. Zdenka Řepková
Adresa: Jiráskovo nám. 496, 439 42 Postoloprty
Telefon: 722 167 878
Ordinační hodiny
Dny
07:30 – 12:00 12:00 – 17:00
Po
07:30 – 12:00 13:00 – 15:00
Út
St
Čt
Pá
07:30 – 12:00 13:00 – 17:00
07:30 – 12:00 13:00 – 15:00
07:30 – 12:00
POZNÁMKA
dopo. jen sestra a
pro zvané
Neurologické ambulance
Lékař: MUDr. Alena Dernerová – dětská neurologie
Adresa: Pod Nemocnicí 2709
Telefon: 415 620 253
Ordinační hodiny
Dny
09:00 – 14:00
Po
09:00 – 14:00
Čt
POZNÁMKA
08:00 – 09:00UZ
09:00 – 14:00
ordinace
14:00 – 15:30
EEG
6
Lékař: MUDr. Dobroslava Helšusová
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 170
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 - 12:00
13:00 - 14:30
07:00 - 12:00
13:00 - 14:30
07:00 - 12:00
13:00 - 14:30
07:00 - 12:00
13:00 - 14:30
07:00 - 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Alena Rossová
Adresa: Čeňka Zemana 1440, Louny
Telefon: 415 653 239
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
11:00 – 14:00
14:30 - 17:30
08:00 – 13:00
11:00 – 14:00
14:30 – 17:30
08:00 – 14:00
06:00 – 13:00
Po
Út
St
Čt
Pá
13 – 14 hod EEG
6 - 9,30 EEG
Lékař: MUDr. Ivan Slavík (dětská poliklinika)
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 163
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 – 12:45
07:30 – 12:45
07:30 – 12:45
07:30 – 12:45
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
07:30 - 12:00
Dny
POZNÁMKA
Po
07:30 – 08:3 ultrazvuk
08:30 – 12:45
ambulance
13:00 – 14:00 konzilia
14:00 – 15:00
ambulance
Út
07:30 – 12:45 EEG,
ambulance, ultrazvuk
13:00 – 15:00 konzilia,
hodnocení EEG
St
07:30 – 08:3 ultrazvuk
08:30 – 12:45
ambulance
13:00 – 14:00 konzilia
14:00 – 15:00
ambulance
Čt
07:30 – 12:45 EEG,
ambulance, ultrazvuk
13:00 – 15:00 konzilia,
hodnocení EEG
Pá
07:30 – 08:00 ultrazvuk
08:00 – 12:00
ambulance
7
Praktičtí lékaři pro dospělé
Lékař: MUDr. Zbyněk Brada
Telefon: 415 696 137, 415 696 143
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07 :00 – 11: 30
07:00 – 10:00
12:30 – 15:00
07:00 – 11:30
Dny
POZNÁMKA
Po
Hřivice 110
Dopol.:Jimlín 231
Odpol.: Ročov
Hřivice 110
Dopol.:Ročov
Odpol.: Hřivice 110
Dopol.: Jimlín 231
Odpol.: Hřivice 110
Út
St
07:00 – 09:30
12:00 – 16:00
Čt
06:30 – 09:00
09:30 – 11:30
Pá
Lékař: MUDr. Jan Bufka
Telefon: 415 697 147, 732 263 108
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 – 12:00
Po
Nám. E. Filly 12,
Peruc
09:30 – 14:00
Út
Panenský Týnec 16
07:30 – 12:00
St
14:00 – 18:00
Čt
07:30 – 11:30
Pá
POZNÁMKA
Nám. E. Filly 12,
Peruc
Nám. E. Filly 12,
Peruc
Nám. E. Filly 12,
Peruc
Lékař: MUDr. Iveta Bušáková
Adresa: Kosmonautů 2970, Louny
Telefon: 415 658 334
Ordinační hodiny
Dny
07:30 – 14:30
Po
07:30 - 13:00
Út
07:30 – 14:30
St
12:30 - 18:00
Čt
07:30 – 12:30
Pá
POZNÁMKA
12:00 – 14:30
objednaní
11:00 – 13:00
objednaní
12:00 – 14:30
objednaní
16:00 – 18:00
objednaní
Lékař: MUDr. Olga Fialová
Adresa: Kosmonautů 2304, Louny
Telefon:773 975 522
Ordinační hodiny
Dny
13:00 – 18:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
13:00 – 18:00
07:00 – 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
8
Lékař: MUDr. Jitka Hellingerová, MUDr. Olga Marešová
Adresa: Javorová 2896, Louny
Telefon: 415 653 884
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 13:00
07:00 – 13:00
07:00 – 13:00
12:00 – 18:00
07:00 – 13:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Jitka Holubová
Adresa: Husova 647, Louny
Telefon: 415 652 830, 415 655 655
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 – 12:00
12:45 – 15:00
07:30 – 12:00
12:45 – 14:30
07:30 – 12:00
Po
Út
St
12:45 – 17:00
Čt
07:30 – 12:00
Pá
POZNÁMKA
Od 14:00 pouze
pro objednané
Od 09:00 pouze
pro objednané
Lékař: MUDr. Lenka Faustová
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 247 – sestra
415 620 246 – lékař
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 13:00
07:00 – 13:00
10:00 – 13:00
POZNÁMKA
Po
Út
14:00 – 18:00
St
07:00 – 13:00
07:00 – 12:00
odpoledne
prevence
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Blanka Kučerová
Adresa: Pod Nemocnicí, 2503, Louny
Telefon: 415 620 233, 773 947 600
Ordinační hodiny
dopoledne odpoledne
Dny
12:30 – 18:00
07:00 – 12:30
07:00 – 11:00
07:00 – 12:30
07:00 – 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
9
Lékař: MUDr. Václav Laksa
Adresa: Tyršovo náměstí 1970, Louny
Telefon: 415 655 162
Ordinační hodiny
Dny
07:00 - 12:00
12:00 - 17:00
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Josef Mládek, MUDr. Horáčková
Adresa: Blahoslavova 1710, Louny
Telefon: 415 657 125, 415 657 126
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Pouze pro
07:30 – 12:00
zvané do 16:00
07:00 - 12:00
13:00 – 15:30
07:30 - 12:00
13:00 – 18:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
07:00 – 12:00
13:00 – 15:30
Čt
07:30 - 12:00
Pouze pro
zvané do 14:30
Pá
Ordinuje MUDr.
Horáčková
Lékař: MUDr Lucie Betková Tylová
Adresa: Pod Nemocnicí, 2503, Louny
Telefon: 415 620 443
Ordinační hodiny
7:00 – 13:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
12:00 – 17:30
Dny
Po
Út
St
Čt
POZNÁMKA
7:00 – 12:00
Pá
ordinuje
MUDr. Luděk
Pehr
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
07:30 – 13:30
12:00 – 18:00
07:30 – 13:30
07:30 – 13:30
07:30 – 13:00
Po
Út
St
Čt
Pá
Odběry krve
denně
06:30 – 08:00
Lékař: MUDr. Kateřina Klepišová (MediClinic)
Adresa: 17. listopadu 2071, Louny
Telefon: 415 670 601
10
Lékař: MUDr. Martin Slávik
Adresa: Koštice 26, 439 21
Telefon: 415 693 442
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 11:30
13:00 – 15:30
Út
Čt
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Milena Šmahelová
Adresa: Dvořákova 1159, Louny
Telefon: 415 653 815
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
10:00 – 18:00
07:00 – 13:00
07:00 – 15:00
07:00 – 13:00
07:00 – 13:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Jiří Tesař
Adresa: Kosmonautů 2970 (Na Široké)
Telefon: 777 653 816 – lékař
Ordinační hodiny
Dny
07:00 – 13:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
13:00 – 18:00
07:00 – 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Miroslav Urban
Adresa: Jiráskovo nám. 496, Postoloprty
Telefon: 415 783 180
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 12:00 13:00 – 14:30
Po
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00 13:00 – 14:00
07:00 – 12:00 14:00 – 15:30
07:00 – 12:00 13:00 – 14:00
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
odběry - denně
7,00-8,30 hod
13-14 hod návštěvy
11
Lékař: MUDr. Vítěslav Vondra (praktický lékař pro děti a dospělé)
Adresa: Knížete Václava 64, Lenešice
Telefon: 415 679 413
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 14:30
07:00 – 14:00
12:00 – 17:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
POZNÁMKA
Dny
Po
Út
St
Čt
17-18hod pro zvané
Pá
12 – 14:30hod
poradna pro zdravé
děti
Lékař: MUDr. Anna Weberová
Adresa: Chelčického 1127, Louny
Telefon: 415 658 044
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
06:30 – 13:00
06:30 – 13:00
Po
Út
06:30 – 13:00
06:30 – 13:00
06:30 – 13:00
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Miloslav Fišer
Adresa: Jiráskovo nám. 496, 439 42 Postoloprty
Telefon: 415 783 181
Ordinační hodiny
Dny
POZNÁMKA
07:00 – 10:00 12:00 – 18:00
Po
07.00 – 12:00 13:00 – 15:00
Út
07:00 – 12:00 13:00 – 15:00
St
07:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Čt
10-12 hod sestra
- odběry
odběry denně do
9 hod, odpo prevence
odpo – ordinace
Bitozeves
odpo – prevence
07:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Pá
odpo - pozvaní
Dětští lékaři (dětská poliklinika)
Lékař: MUDr. Vladimír Emingr – děti a dorost, imunologie
Adresa: Benedikta Rejta 2774, Louny
Telefon: 415 670 203, 602 968 729
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 11:00 12:00 – 14:00
13:00 – 18:00
Po
Út
07:00 – 11:00 12.00 – 14:00
St
07:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čt
07:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Pá
POZNÁMKA
odpo: Poradna pro
kojence
odpo: Poradna pro
kojence
12
Lékař: MUDr. Jitka Kolářová
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 265, 415 620 266
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
07:00 – 11:00
07:00 – 11:00
Po
Út
pro nemocné
07:00 – 11:00
11:30 – 13:00
St
11:00 – 15:30
Čt
07:00 – 11:00
Pá
odpoledne pro
kojence
pro nemocné
Lékař: MUDr. Dana Kreslová
Adresa: Pod nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 262
07:30 -11:00
pro nemocné
07:30 – 09:30
ordinace
Koštice
07:30 – 11:00
pro nemocné
Ordinační hodny
11:00 – 13:00
preventivní prohlídky
09:30 – 11:00
návštěvy v bytě
11:00 – 11:30
preventivní prohlídky
07:30 – 11:00 11:00 – 11:45
pro nemocné preventivní prohlídky
07:30 – 11:00
pro nemocné
11:00 – 13:00
preventivní prohlídky
Dny POZNÁMKA
13:00 – 14:00
návštěvy v bytě
Po
11:00 – 17:00
pro nemocné
Út
11:30 – 13:30 13:30 – 14:30
poradna pro návštěvy v bytě
kojence
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
ordinace
návštěvy v bytě
Koštice
13:00 – 14:00
návštěvy v bytě
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Helena Nováková – Antkowiczová – pro děti a dorost
Adresa: Náměstí B. Rejta 2297, Louny
Telefon: 415 670 615
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
07:15 – 11.00
12:30 – 15:00
07:15 – 11:00
12:30 – 14:00
07:15 – 11:00
12:30 – 15:00
07:15 – 11:00
12:30 – 15.00
07:15 – 11:00
Po
Út
St
Čt
Pá
odpoledne pro
zvané.
v úterý od 16 hod
do 17:20 pro
nemocné.
13
Lékař: MUDr. Eva Ploranská
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 490, 415 655 542
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
07:30 - 09:00
11:00 - 17:00
Po
9:00-11:00 návštěvy
v bytech
07:30 - 11:00
11:00 – 13:00
(poradna pro
kojence)
Út
13:00-15:30 návštěvy v
bytech
07:30 - 11:00
(pro nemocné)
11:00 - 14:00
(lichý týden)
St
sudý týden
13:00-14:00 Hřivice,
14:00 – 15:30 návštěvy v
bytech
07:30 - 11:00
(pro nemocné)
11:00 -14:00
(pro pozvané)
Čt
14:00-15:30 návštěvy v
bytech
07:30 - 11:00
(pro nemocné)
11:30 - 12:30
(pro pozvané)
Pá
12:30-14:00 návštěvy v
bytech
Lékař: MUDr. Hana Protivová
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 263, 603 592 435
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 - 11:00
07:30 - 11:00
11:00 - 12:30
11:00 - 15:30
07:30 - 11:00
11:00 - 12:00
07:30 - 11:00
Dny
POZNÁMKA
Po
12:00 – 13:30
ordinace Peruc
13:30-15:00 návštěvy v
bytech
Út
11:00 – 12:30 pro zvané,
12:30-15:00 návštěvy v
bytech
St
8:00 – 9:30 ordinace Peruc
15:30-17:00 akut.př.
11:00–12:00 poradna
12:00-15:00 návštěvy v
bytech
11:00 – 12.30 pro pozvané
12:30-14:00 návštěvy v
bytech
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Renáta Špinková
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 244
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 - 11:30
Dny
Po
13:00 - 14:00
Út
13:00 - 16:30
07:30 - 11:00
12:30 - 14:30
07:30 - 11:30
St
Čt
Pá
10:30 - 13:00
POZNÁMKA
13:00 – 14:00 poradna
07:30 – 09:30 Libčeves
10:00 – 12.00 Libčeves
12:30 – 14:30 poradna
14
Stomatologické ambulance
Lékař: MUDr. Peter Broďáni
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 654 830, 603 276 511
E-mail: [email protected]
Ordinační hodiny
Dny
5:30 – 13:00
5:30 – 15:30
5:30 – 13:00
5:30 – 13:00
5:30 – 11:30
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Romana Červová - Hájková
Adresa: Platanová 2820, Louny
Telefon: 415 672 645
E-mail: [email protected]
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 12:30 13:00 – 15:00
07:00 – 12:30 13:00 – 15:00
07:00 – 12:30 13:00 – 15:00
07:00 – 12:30 13:00 – 15:00
07:00 – 12:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Tomislav Dolínek
Adresa: Pod Nemocnicí 2503. Louny
Telefon: 415 620 428
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
07:30 - 10:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Martin Dragoun
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 425 – lékař
6Ordinační hodiny
Dny
07:30 – 12:00
13:00 – 15:00
07:30 – 12:00
13:00 – 15:00
07:30 – 12:00
13:00 – 15:00
07:30 – 12:00
13:00 – 16:30
07:30 - 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
15
Lékař: MUDr. Miroslav Dragoun
Adresa: Jeronýmova 704, Louny
Telefon: 415 658 415, 415 658 416
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
06:00 - 12:00
12:30 – 15:30
06:00 - 12:00
12:30 – 15:30
06:00 - 12:00
06:00 - 12:00
12:30 – 17:00
06:00 - 12:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Alena Chloubová
Adresa: Sladovnická 21, Louny
Telefon: 415 655 758
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 12:00
13:00 – 15:00
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
08:00 – 12:00
13:00 – 14:00
07:00 – 13:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
v případě akutní
bolesti do 08:00
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 11:00
Pouze pro objednané
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Kateřina Jandová
Adresa: Osvoboditelů1175, Louny
Telefon: 776 005 325
Lékař: MUDr. Šárka Maszlanková
Adresa: 17. listopadu 2071, Louny
Telefon:415 670 818
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
06:30 – 12:00
06:30 – 12:00
06:30 – 12:00
06:30 – 12:00
06:30 – 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
Bolestivé případy
06.30 – 07:15
16
Lékař: MUDr. Jakub Nováček
Adresa: Náměstí Benedikta Rejta 2774, Louny
Telefon: 606 230 981
Ordinační hodiny
pro nemocné
pro zvané
07:00 – 12:00
12:30 – 15:00
07:00 – 12:00
12:30 – 16:30
07:00 – 12:00
12:30 – 15:00
07:00 – 12:00
12:30 – 15:00
07:00 – 13:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
náhlé a bolestivé
případy
07:00 – 07:45 hod
Lékař: MUDr. Věra Nováčková
Adresa: Náměstí Benedikta Rejta 2774, Louny
Ordinační hodiny
Dny
06:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Po
06:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Út
06:00 – 12:00 12:30 – 14:00
St
06:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Čt
06:00 – 12:00
Pá
POZNÁMKA
naléhavé a
bolestivé
případy
06:00 – 6:45
hod
Lékař: MUDr. Václav Ptáček
Adresa: Husova 647, Louny
Telefon: 415 654 958
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 – 12:30
10:00 – 15:30
07:30 – 12:30
07:30 – 12:30
07:30 – 11:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MDDr. Alžběta Ptáčková
Adresa: Husova 647, Louny
Telefon: 732 307 105
Ordinační hodiny
Dny
08:00 – 16:00
Po
08:00 – 16:00
Út
08:00 – 15:00
St
08:00 – 15:00
Čt
08:00 – 12:00
Pá
POZNÁMKA
17
Lékař: MUDr. Veronika Raisová
Adresa: Jeronýmova 704, Louny
Telefon: 415 652 051
Ordinační hodiny
Dny
07:00 – 16:30
07:00 – 14:30
07:00 – 14:30
07:00 – 14:30
07:00 – 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Zdeněk Skála
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 721 132 340, 415 620 134
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
08:00 - 11:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Markéta Skolilová
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 655 163
Ordinační hodiny
Dny
POZNÁMKA
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 - 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
07:30 – 09:00
akutní ošetření
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
08:30 – 12:00
13:00 – 15:00
08:30 – 12:00
13:00 – 16:00
08:30 – 12:00
13:00 – 15:00
08:30 – 12:00
13:00 – 16:00
08:00 – 10:00
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Vladimíra Šuttová
Adresa: Školní 2426, Louny
Telefon: 415 654 770
18
Lékař: MUDr. Věra Uhlířová
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 670 384
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 - 12:00
13:00 - 16:00
07:30 - 12:00
13:00 - 14:00
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
07:30 - 12:00
13:00 - 14:00
07:30 - 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Miroslav Vlček
Adresa: Husova 647, Louny
Telefon: 415 674 100
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
06:00 – 14:00
06:00 – 14:00
06:00 – 14:00
06:00 – 14:00
06:00 – 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
bolestivé případy
a neobjednaní
pacienti budou
ošetřeni každý
den od 6 do 12
hod
Dny
POZNÁMKA
Po
*dětské kyčle bez
objednání
Orthopedické ambulance
Lékař: MUDr. Martin Dzivjak
Adresa: Beneše z Loun 185, Louny
Telefon: 606 849 702
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
08:00 – 11:00*
11:00 – 18:00
08:00 – 14:00
08:00 – 12:00
St
Čt
Lékař: MUDr. Milan Králíček
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 231, 415 655 255
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 - 12:30
13:00 - 16:00
07:00 - 12:30
13:00 - 16:00
07:00 - 12:30
13:00 - 15:00
07:00 - 12:30
13:00 - 14:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
Čt
Pá
13:00 – 14:00
konsilia
19
Lékař: MUDr. Ota Staňo (ordinace MUDr. Hoška)
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 323
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
09:00 - 15:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Oční ambulance
Lékař: MUDr. Hana Bradáčová
Adresa: 17. listopadu 2074, Louny
Telefon: 415 655 160
E-mail: [email protected]
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 17:00
07:00 – 14:00
07:00 – 13:00
07:00 – 13:00 14:00 – 16:00
07:00 - 12:00
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Lenka Krátká, MUDr. Iveta Němcová
Adresa: Nám. BenediktaR Rejta 2774, Louny
Telefon: 773 641 146
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 – 15:30
07:30 – 15:30
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
07:30 – 16:30
St
07:30 – 16:30
Čt
07:30 – 15:30
Pá
16:30 -18:00
konsilia
16:30 – 18:00
konsilia
Otorinolaryngologie – nosní, krční, ušní ambulance
Lékař: MUDr. Kamila Hanková
Adresa: Kosmonautů 2303, Louny
Telefon: 415 670 509
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 12:00
09:00 – 12:00
13:00 – 14:30
Pouze pro zvané
07:00 – 12:00
13:00 – 14:00
07:00 – 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
20
Lékař: MUDr. Jitka Králová
Adresa: Kosmonautů 2304, Louny
Telefon: 733 792 668
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 13:00 13.30 – 15.00
07:00 – 13:00
Dny
Po
13:30 – 15:00
13:30 – 15:00
pouze pro zvané
Út
07:00 – 13:00 13:30 – 15:00
07:00 – 13:00
POZNÁMKA
St
13:30 – 15:00
13:30 – 15:00
pouze pro zvané
Čt
Nefrologická a peritoneální ambulance - Fresenium Medical Care
Lékař: MUDr. Petr Machek
Adresa: Rybalkova 1400, Louny
Telefon: 415 620 221
Ordinační hodiny
dopoledne Odpoledne
Dny
POZNÁMKA
St
Čt
Pá
Odběry 07:00 – 09:00
denně
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
Urologické ambulance
Lékař: MUDr. Ivo Lošan
Adresa: Konstantina Biebla 1692, Louny
Telefon: 415 652 712, 737 581 495
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
08:00 – 11:00
13:00 – 15:00
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
08:00 – 14:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Pá
21
Kožní ambulance
Lékař: MUDr. Lívia Svačinová
Adresa: Kosmonautů 2970, Louny
Telefon: 606 476 352
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 – 12:00
12.30 – 15:30
Út
07:30 – 12:00
12:30 – 15:30
Čt
07:30 – 12:00
12:30 – 15:30
Pá
POZNÁMKA
12:30 – 15:30
objednaní
12:30 – 15:30
objednaní
12:30 – 15:30
objednaní
Alergologické ambulance
Lékař: MUDr. Vladimír Emingr – imunologie, alergologie
Adresa: Kosmonautů 2970, Louny
Telefon: 725 978 525
Ordinační hodiny
Dny
07:30 – 12:00
Út
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Dana Mudruňková
Adresa: Kosmonautů 2970, Louny
Telefon: 725 978 525
Ordinační hodiny
07:30 – 12:00 12:30 – 16:30
POZNÁMKA
Dny
Po
Lékař: MUDr. Alena Žídková
Adresa: Beneše z Loun 185, Louny
Telefon: 415 653 065
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
06:00 – 12:45
06:00 – 12:45
12:00 – 17:00
06:00 – 12:45
06:00 – 10:45
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
22
Psychologické ambulance
Lékař: Mgr. Aleš Mikolášek
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 139, 777 906 767
Ordinační hodiny
07:30 - 17:00
07:30 - 17:00
07:30 - 17:00
07:30 - 17:00
Dny
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: Mgr. Marie Volkmerová – klinická psychologie
Adresa: Sladovnická 21, Louny
Telefon: 415 658 225
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 15:30
07:00 – 15:30
07:00 – 15:30
07:00 – 15:30
07:00 – 15:30
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Psychiatrické ambulance
Lékař: MUDr. Fádi Abiad
Adresa: Jeronýmova 778, Louny
Telefon: 776 055 486
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
12:00 – 19:00
08:30 – 16:30
08:30 – 16:30
08:30 – 15:30
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Lékař: MUDr. Petra Rejnková – PSYCHÉ s. r. o.
Adresa: Beneše z Loun 321, Louny
23
Telefon: 725 524 056
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
08:00 – 13:00
08:00 – 15:00
08:00 – 13:00
08:00 – 13:00
Po
Út
St
Čt
Přes prázdniny
ordinujeme pouze
pondělí až středa
Pá
Ordinuje MUDr.
Šilhartová –
dětská
psychyatrička
Dny
POZNÁMKA
08:00 – 12:00
Logopedické ambulance
Logoped: Mgr. Eva Homolková
Adresa: Pražská 90, Louny
Telefon: 415 674 068
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 – 17:00
07:30 – 17:00
07:30 – 17:00
07:30 – 15:00
07:30 – 09:00
Po
Út
St
Čt
Pá
Logoped: Mgr. Anna Kolaříková
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 722 202 950
Ordinační hodiny
Dny
POZNÁMKA
08:30 - 15:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 15:00
Po
Út
St
Čt
Pá
pouze lichý týden
24
TRN – plicní
Lékař: MUDr. Jitka Šusová
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 166 – lékař
415 620 165 – sestra
Ordinační hodiny
dopoledne odpoledne
Dny
07:15 - 12:00 12:30 - 16:30
07:15 - 12:00 12:30 - 15:30
07:15 - 12:00
07:15 - 12:00 12:30 - 16:30
07:15 - 12:00 12:30 - 14:30
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
pouze pro zvané
pouze pro zvané
Diabetiologická ambulance
Lékař: MUDr. Hana Budínská
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 381
E-mail: [email protected]
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
diabetická
poradna
07:45 – 12:45
13 :00 – 14:30
Po
06:45 – 07:45
odběry
diabetická
poradna
07:45 – 12:45
07:45 – 12:45
13:00 – 16:30
13:00 – 15:00
Út
St
06:45 – 07:45
odběry
diabetická
poradna,
lipidová poradna
06:345 – 07:45
odběry
diabetická
poradna
07:45 – 12:45
13:00 – 17:00
07:45 – 14:00
Čt
Pá
06:45 – 07:45
odběry
06:45 – 07:45
odběry
25
EEG
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 242 282
Ordinační hodiny
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Hematologická poradna
Lékař: MUDr. Miroslava Iblová
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 370
Ordinační hodiny
Dny
07:00 – 13:30
pouze na základě objednání
Po
POZNÁMKA
7 – 8 hod odběry
9 - 13.30 hod
ordinace
Ambulance fyziatrie a rehabilitační lékařství
Lékař: MUDr. Richterová Aneta
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 242 461
Ordinační hodiny
07:00 – 15:15
08:00 – 12:00
Dny
Út
Čt
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Alena Piklová
Adresa: Pod Nemocnicí 2380, Louny
Telefon:415 623 339
Ordinační hodiny
dopoledne odpoledne
07:30 –12:00 12:30 - 16:00
07:30 –12:00
07:30 –12:00 12:30 - 16:00
07:30 –12:00 12:30 - 16:30
07:30 –12:00 12:30 - 14:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Imuno – biochemická laboratoř
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
26
Telefon: 415 620 236
Ordinační hodiny
Dny
POZNÁMKA
06:00 – 18:00
06:00 – 18:00
06:00 – 18:00
06:00 – 18:00
06:00 – 18:00
Po
Út
St
Čt
Pá
06:00 – 17:00
příjem vzorků
Ordinační hodiny
Dny
POZNÁMKA
06:30 – 10:00
06:30 – 10:00
06:30 – 10:00
06:30 – 10:00
06:30 – 10:00
Po
Út
St
Čt
Pá
Imuno – odběrové místo – odběry krve
Adresa: Kosmonautů 2304, Louny
Optometristé - Optik
Petr Šimánek
Adresa: Tyršovo nám. 1969, Louny
Telefon: 415 652 412
E-mail: [email protected]
Web: www.optikasimanek.cz
Otevírací doba
08:00 – 17:00
08:00 – 11:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
So
DR. OPTIK,.s. r. o.
Adresa: Pražská 78, Louny
Telefon: 774 713 664
Web: www.doctoroptic.cz
Otevírací doba
08:00 – 12:00 13:00 – 17:30
08:30 – 11:30
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Karel Melíšek
27
Adresa: Žatecká 444, Louny - Provozovna
Telefon: 415 652 200
E-mail: [email protected]
Otevírací doba
08:00 – 17:30
08:30 – 12:0
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Jan Sejval
Adresa: Fügnerova 966, Louny
Telefon: 604 378 749
Otevírací doba
Dny
09:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Marta Sejvalová
Adresa: Rybalkova 1400, Louny
Poliklinika 2503, Louny
Telefon: 415 620 111, 415 620 127
Ordinační hodiny
Dny
8:00 – 16:00
Po - Pá
POZNÁMKA
denně se
provádí zraková
zkouška
Karel Melíšek
Adresa: Náměstí Benedikta Rejta 2774, Louny - Ordinace
Telefon: 415 654 903
E-mail: [email protected]
Ordinační hodiny
Dny
08:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Po
08:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Út
08:00 – 12:00 12:30 – 15:00
St
08:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Čt
08:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Pá
POZNÁMKA
28
Lékárny
Lékárna Dr. Max (budova OD Kaufland)
Adresa: Václava Majera 2898, Louny
Telefon: 415 653 502
Otevírací doba
Dny
08:00 – 20:00
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
POZNÁMKA
Lékárna V poliklinice (Pretender, a.s .)
Telefon: 415 652 557
Otevírací doba
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 17:00
07:00 – 17:00
07:00 – 17:00
07:00 – 17:00
07:00 – 15:30
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékárna U Léčivého pramene (malá poliklinika)
Telefon: 415 658 603
Otevírací doba
sudý týden
lichý týden
07:00 – 17:00
07:00 – 15:30
07:00 – 17:00
07:00 – 15:30
07:00 – 17:00
07:00 – 15:30
07:00 – 17:00
07:00 – 15:30
07:00 – 16:00
07:00 – 14:30
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékárna na Široké
Adresa: Kosmonautů 2303, Louny
Telefon: 415 670 118, 739 416 351
E-mail: [email protected], [email protected]
Otevírací doba
07:30 – 18:00
07:30 – 17:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
29
Lékárna na Tyršově náměstí
Adresa: Tyršovo náměstí 1970,Louny,
Telefon: 415 653291
Email: [email protected]
Otevírací doba
Dny
07:00 – 17:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékárna U Svatého Mikuláše
Adresa: Beneše z Loun 321, Louny
Telefon: 415 653 469
E-mail: [email protected]
Otevírací doba
07:00 – 18:00
08:00 – 12:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
So
30
ŽATEC
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost
Adresa: Husova 2796, Žatec (Nemocnice)
Telefon: 414 110 164
Ordinační hodiny: Pondělí až Pátek: 17:00 – 20:00
Soboty, Neděle, Svátky: 9:00 – 18:00
Všeobecná pohotovost pro dospělé
Adresa: Husova 2796, Žatec (Nemocnice)
Telefon: 414 110 111
Ordinační hodiny: Pondělí až Pátek: 17:00 – 20:00
Soboty, Neděle, Svátky: 9:00 – 18:00
Nemocnice Žatec o.p.s.
Adresa: Husova 2796, Žatec
Telefon: 414 110 111
E-mail: [email protected]
Web: www.nemzatec.cz
Souřadnice GPS: 50.3195439N,13.5379817E
Oddělení: Chirurgické oddělení¨
Tel: 414 110 202
Ošetření akutních chirurgických onemocnění a úrazů.
Návaznosti na RTG vyšetření. Diagnostika a
konsiliární služba pro chirurgicky nemocné po dobu 24 hodin. Služba je zajištěna
na ambulanci 24 hodin
denně.
Interní příjmová ambulance při interním oddělení nemocnice
Tel: 414 110 354, 415 110 353
Ambulance je umístěna ve zvýšeném přízemí, vedle lůžkového
interního oddělení.
Všední dny po 15,00 hod, víkendy a svátky nonstop – vyšetření
na interním oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
Tel: 414 110 302
Služba je zajištěna 24 hodin denně
Dětská příjmová ambulance
Tel: 414 110 453
Ordinační hodiny – NONSTOP
Součást budovy dětského lůžkového odd. v areálu
nemocnice
31
MOST
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost
Adresa: J. E. Purkyně 270/5
Telefon: 478 032 537
Ordinační hodiny:
Pondělí až Pátek: 17:00 – 20.00
Sobota, Neděle: 10:00 – 19:00
Všeobecná pohotovost pro dospělé
Adresa: J. E. Purkyně 270/5,
Telefon: 478 031 111
Ordinační hodiny:
Pondělí až Pátek: 18:00 – 21:00
Sobota, Neděle: 10:00 – 19:00
Oční pohotovost
Adresa: J. E. Purkyně 270/5, Most
Telefon: 478 031 111
Ordinační hodiny: Pondělí:
08:00 – 12:00
Úterý a Čtvrtek: 08:00 – 12:00; 15:00 – 18:00
Pátek:
09:00 – 12:00
Zubní pohotovost – Poliklinika Paracelsus, s. r. o.
Adresa: Litvínov – Záluží 1 (V areálu Chemopetrol)
Telefon: 476 163 576
Ordinační hodiny: Soboty, Neděle, a svátky: 09:00 – 18:00
Krajská zdravotní, a. s. – nemocnice Most, o. z.
Adresa: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
Telefon: 478 031 111
E-mail: [email protected]
Web: www.kzcr.eu
Souřadnice GPS: 50.5076978N, 13.6273400E
Oddělení: interní, chirurgické, kožní, oční, neurologické, ortopedické a urologické



V těchto odděleních v pracovní i mimopracovní dobu probíhají:
ambulantní vyšetření,
ošetření,
eventuelní přijetí do nemocnice pacientů:
- přivezených posádkami zdravotnické záchranné služby,
- pacientů na doporučení praktických lékařů a lékařů ambulantní
pohotovostní péče,
- pacientů odborných ambulancí s náhlým zhoršením stavu,
- pacientů, kteří se dostaví na oddělení centrálního příjmu bez
doporučení
32
CHOMUTOV
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost
Adresa: Kochova 1185, Chomutov
Telefon: 474 447 267
Ordinační hodiny:
Pondělí až Pátek: 18:00 – 20:00
Sobota, Neděle, Svátky: 10:00 – 20:00
Všeobecná pohotovost pro dospělé
Adresa: Kochova 1185, Chomutov
Telefon: 474 447 313
Ordinační hodiny:
Pondělí až Pátek: 18:00 – 20:00
Sobota, Neděle, Svátky: 10:00 – 20:00
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
Adresa: Kochova 1185, Chomutov
Telefon: 474 447 313
E-mail: [email protected]
Web: www.kzcr.cz
Souřadnice GPS: 50.4551739N, 13.4112942E
Oddělení: chirurgické, neurologické, interní a pediatrické
SLANÝ
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost
Adresa: Politických vězňů 576, Slaný
Telefon: 312 522 222
Ordinační hodiny:
Pondělí až Pátek: 17:00 – 22:00
Sobota, Neděle, Svátky: 08:00 – 20:00
Všeobecná pohotovost pro dospělé
Adresa: Politických vězňů 576, Slaný
Telefon: 312 575 159
Ordinační hodiny:
Pondělí až Pátek: 17:00 – 20:00
Sobota, Neděle, Svátky: 14:00 – 20.00
33
Nemocnice Slaný
Adresa: Politických vězňů 576, Slaný
Telefon: 314 575 111
E-mail: [email protected]
Souřadnice GPS: 50.2344611N, 14.0839719E
Oddělení: chirurgie, interna, následná péče, pediatrie, gynekologicko – porodnické
KADAŇ
Nemocnice Kadaň, s. r. o.
Adresa: Golovinova 1559, Kadaň
Telefon: 474 944 111
E-mail: [email protected]
Web: www.nemkadan.cz
Souřadnice GPS: 50.3912250N, 13.2701561E
ÚSTÍ NAD LABEM
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Adresa: Sociální péče 3316/12 A, Ústí nad Labem – Severní Terasa
Telefon: 477 111 111
E-mail: [email protected]
Web: www.kzcr.eu
Souřadnice GPS: 50.6800900N, 14.0224850E
34
P
PO
OS
SK
KY
YT
TO
OV
VÁ
ÁN
NÍÍ S
SO
OC
CIIÁ
ÁL
LN
NÍÍC
CH
HS
SL
LU
UŽ
ŽE
EB
BA
A
S
SO
OC
CIIÁ
ÁL
LN
NÍÍH
HO
OP
PO
OR
RA
AD
DE
EN
NS
ST
TV
VÍÍ
ÚŘADY
Městský úřad Louny, Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví
Adresa: Městský úřad Louny, Pod Nemocnicí 2379,
Louny
Telefon: 415 621 229
Vedoucí odboru: Mgr. Iva Vildová
E-mail: [email protected]
Web: www.mulouny.cz
Jaké služby nabízíme: Odbor sociálních věcí se dělí na:
Zdravotnictví
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Úsek sociální prevence
Činnost úseku a oddělení je podrobně popsána níže.
Komu je služba určena: Občanům uvedeným v odděleních a úsecích.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika, budova čp. 2379 naproti
poliklinice (budova bývalého okresního úřadu), vchod z boku.
Úřední hodiny: Pondělí: 07.30 – 17.00
Úterý:
07.30 – 15.00
Středa: 07.30 – 17.00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek:
07.30 – 14.45
35
Agenda zdravotnictví
Vedoucí úseku: Milan Fürstl
Telefon:415 621 230
E-mail: [email protected]
Jaké služby nabízíme: Zdravotnictví. Poradenství pro národnostní menšiny. Agenda
zvláštního příjemce. Agenda rozhodování o výchovných opatřeních. Agenda parkovacích
průkazů pro zdravotně postižené. Ekonomika odboru
Komu je služba určena: Občanům dle problematiky.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Vedoucí úseku: Bc. Eva Steinerová - Kočinová
Telefon: 415 621 225
E-mail: [email protected]
Jaké služby poskytujeme: Sociálně-právní ochranu rodinám s dětmi (funkce opatrovníka
v řízeních týkajících se nezl. dětí, poskytujeme sociálně-právní poradenství, sledování dětí
s nařízeným dohledem). Agenda náhradní rodinné péče (adopce, pěstounská péče, děti
svěřené do péče jiného občana než rodiče, sledování dětí s nařízenou ústavní nebo
ochrannou výchovou). Monitoring dětí s podezřením na syndrom CAN (problematika dětí
týraných nebo sexuálně zneužívaných). Preventivní činnost (přednášky a osvětová činnost
na školách, pořádání víkendových pobytů pro děti ze sociálně slabých rodin). Terénní
sociální práce. Přímá spolupráce s rodinou jako celkem.
Komu je služba určena: Rodičům nezl. dětí, kteří řeší záležitosti své či svých dětí
prostřednictvím soudu. Rodinám dysfunkčním, nestabilním, ohroženým, sociálně slabým.
Rodinám, kam bylo svěřeno dítě na základě rozhodnutí soudu či jiným občanům, kteří o
takové dítě pečují. Rodinám či lidem, kteří mají zájem do své výchovy děti převzít. Rodinám,
které mají problémy s výchovou dětí
Úsek sociální prevence
Vedoucí úseku: Taťána Tkadlečková
Telefon: 415 621 235
E-mail: [email protected]
Jaké služby nabízíme:
Kurátoři pro děti a mládež:
- sociálně-právní ochranu dětí – poradenství dětem a rodičům
- řešení problematiky dětí, které spáchaly trestnou činnost (provázení trestním řízením
dítěte)
- řešení problematiky záškoláctví, nevhodného chování dítěte
- sledování dětí s nařízeným dohledem, dětí s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou
nebo dětí, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby
- preventivní činnost (pořádání víkendových pobytů pro děti s rizikovým chováním)
- terénní sociální práce
Koordinátor sociální prevence (sociální kurátor):
- sociální poradenství
- terénní sociální práce
- drogová problematika
- prevence kriminality
- komunitní plánování
36
Komu je služba poskytována:
Kurátoři pro děti a mládež:
- dětem do 18 let s problémovým chováním (trestná činnost, záškoláctví, útěky, prostituce,
agresivita atd.), dětem, proti nimž je vedeno trestní řízení
Koordinátor sociální prevence (sociální kurátor):
- občanům nad 18 let po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, vazby, ukončené lečby
chorobných závislostí, ústavní nebo ochranné výchovy nebo z pěstounské péče
Terénní sociální pracovníci:
- rodinám, jednotlivcům
- dle potřeby v prostředí, ve kterém se zdržují nebo na pracovišti
- agenda opatrovnictví osobám omezeným v právní způsobilosti
- sociální pracovníci jsou na pracovišti v pondělí a středu od 08.00 – 17.00 hod., ostatní dny
poskytují služby v terénu
Okresní správa sociálního zabezpečení
Louny
Adresa: Pod Nemocnicí 2378, Louny
Telefon: 415 627 311
Statutární zástupce: Ing. Petr Burdych
E-mail: [email protected]
Web: www.cssz.cz
Jaké služby nabízíme: Oblast důchodového a nemocenského pojištění. Oblast lékařské
posudkové služby.
Komu je služba určena: Všem občanům ČR, EU a států se kterými má ČR bilaterální
dohody, splňujícím zákonem stanovené podmínky. Klientů se ujmou pracovnice klientského
centra, kde jsou zastoupena všechna oddělení. Zvláště složité případy jsou dořešeny na
specializovaných pracovištích uvnitř budovy. Případy ve spojitosti s EU vyřizují
specializovaní pracovníci pro tuto oblast.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č.2, zastávka Poliklinika nebo Pudlovská.
Úřední hodiny: Pondělí a středa:
Úterý a Čtvrtek:
Pátek:
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00
8.00 – 13.00
37
Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny,
Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny
Adresa: Postoloprtská 2664, Louny
Telefon: 950 134 111
Statutární zástupce: Ing. Vratislav Pražák
E-mail: [email protected]
Web: www.portal.mpsv.cz
Jaké služby nabízíme: Zabezpečení státní politiky
zaměstnanosti a další úkoly vyplývající ze zvláštních předpisů.
Zajištění agendy státní sociální podpory a dávek pomoci
v hmotné nouzi a dávek pro osoby se zdravotním postižením.
Komu je služba určena: Nezaměstnaným občanům bez
vymezení skupin, kteří o službu požádali, vystupujícím žákům a studentům se ZŠ, SŠ a VŠ.
Zájemcům o změnu zaměstnání, kvalifikace a zaměstnavatelům. Státní sociální podporou a
dávkami pomoci v hmotné nouzi se podílí stát na krytí nákladů na výživu a ostatní základní
potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích Osobám se
zdravot. postižením na krytí nákladů spojených s jejich zdravotním stavem.
Jak se k nám dostanete:
Agenda zaměstnanosti – Autobus MHD č. 1 a 2, zastávka ČSAD, okrajová, západní část
města.
Agenda státní soc. podpory – Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika,Pod Nemocnicí 2380..
Agenda dávek pomoci v hmotné nouzi – Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika.Pod
Nemocnicí 2379, budova B.
Provozní doba:
Agenda zaměstnanosti:
Pondělí a Středa:
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Úterý a Čtvrtek:
8.00 – 11.00
Pátek:
neúřední den, pouze nová evidence nebo po
předchozí dohodě
Agenda státní sociální podpory a dávek pomoci v HN:
Pondělí a Středa:
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Úterý a Pátek:
8.00 – 11.00
Čtvrtek:
neúřední den, pouze nová evidence nebo po předchozí dohodě
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Preventivně informační skupina Louny
Adresa: Cukrovarská zahrada 1124, 440 53 Louny
Telefon: 974 437 207
Mobil: 724 155 239
Statutární zástupce: nprap. Jaromíra Střelcová
E-mail: [email protected]
38
Jaké služby nabízíme: Posláním preventivně informační skupiny je proaktivní a
profesionální předávání informací Policie ČR veřejnosti zejména prostřednictvím
hromadných sdělovacích prostředků a akcí preventivního a prezentačního charakteru.
Oblast mediální komunikace
- poskytování informací hromadným sdělovacím prostředkům a veřejnosti patřící do
působnosti policie
Oblast prevence
- pořádání preventivních a prezentačních akci policie (zaměření hlavně na situační
prevenci)
Projekty:
1. Pozor na kapsáře, Obezřetnost se vyplatí – upozornění na kapesní krádeže (hlavně
při nákupech)
2. Správný cyklista – dodržování BESIP, správné vybavení jízd. kol
3. Houbaři – projekt zaměřený na prevenci vykrádání aut u lesů
4. Auto není trezor – projekt zaměřený na prevenci vykrádání aut hlavně u obchodních
domů
5. Ochrana rekr. objektů – kontrola zabezp. chat a chalup
Ostatní:
Dny s policií – ukázky policejní práce a vybavení
Komu je služba určena: Služby jsou poskytovány pro širokou veřejnost
Jak se k nám dostanete: Budova Okrasního ředitelství Policie ČR – zastávka MHD č. 1,
stanice „Sídliště Hrnčířská“. Půjdete směrem k železničnímu přejezdu, před kterým se dáte
doleva k budově OŘ PČR.
Provozní doba:
Pondělí – pátek
07.00 – 15. 00 hod
Policie České republiky
Obvodní oddělení Louny
Adresa: Cukrovarská zahrada 1124, 440 01 Louny
Telefon: 415 652 946, 974 437 651
Kontaktní osoba: npor. Bc. Antonín Jetenský
Linka tísňového volání: 158
Jaké služby poskytujeme: dle zákona č. 283/1991 Sb. o policii ČR. Prevence na ZŠ
Komu je služba určena: Občanům ČR. Prevence dle problematiky
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 1 – stanice „Hrnčířská“
Provozní doba:
24 hod. služba
39
Městská policie Louny
Adresa: Osvoboditelů 512, 440 01 Louny
Telefon: 415 654 368
Mobil: 603 192 021
Ředitel: Baláš Radek
Linka tísňového volání: 156
Jaké služby poskytujeme: Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce. Dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Prevence v MŠ.
Komu je služba určena: Občanům Loun, dětí v MŠ
Jak se k nám dostanete: Autobus MD, linka č. 1 č. 2 – zastávka „Sokolovna“
Provozní doba:
24 hod. služba
Probační a mediační služba ČR
Středisko Louny
Adresa: Pod Nemocnicí 2380, 440 01 Louny
Telefon: 415 653 031, 415 623 331, 415 623 315, 415 623 321, 415 623 342
Mobil: 731 692 754, 734 362 952
Vedoucí střediska: Mgr. Jan Plhák
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Jaké služby poskytujeme:
Mediace – mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a
poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti
s trestním řízením
Probace – organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo
odsouzeným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených
povinností a omezení, sledování chování klienta ve zkušební době, dále individuální pomoc
klientovi a působení na něj, aby v budoucnu vedl řádný život
PMS se podílí na prevenci trestné činnosti (přednášky, semináře, účast v komisích)
PMS věnuje zvláštní pomoc mladistvým klientům, přispívá k ochraně práv osob poškozených
trestnou činností a ke koordinaci sociálních a terapeutických programů práce s obviněnými.
Komu je služba určena: Všem občanům ČR i cizincům, proti kterým je vedeno trestní
řízení, případně jsou poškozenými či oběťmi trestných činů.
PMS spolupracuje i s rodinným a sociálním prostředí, ve kterém klient žije, pracuje či se
vzdělává.
Jak se k nám dostanete: Autobusem č. 2 – zastávka „Poliklinika“, budova č.p. 2380
budova A, 2.patro, č. dveří 55,63,64,65,66
Provozní doba:
Pondělí až čtvrtek
Pátek
08.00 – 16.00 hod
08.00 – 14.30 hod
40
POSKYTOVATELÉ SLUŽEB PRO
SENIORY
Domov pro seniory U Pramene Louny
Adresa: Rakovnická 2502, 440 01 Louny
Telefon: 415 654 085, 415 652 879
Statutární zástupce: Bc. Jana Černá
E-mail: [email protected]
Webové stránky:www.dsup-louny.cz
Jaké služby poskytujeme:
Domov pro seniory – pobytová služba pro seniory od 65 let věku
Domov se zvláštním režimem – pobytová služba pro osoby od 45 let věku trpící různými
formami demence
Azylový dům – bez omezení věku
Komu je služba určena: Domov pro seniory je určen seniorům pobírající jakoukoli formu
důchodu, kteří z různých důvodů nemohou žít v domácím prostředí. Domov se zvláštním
režimem je pobytová služba pro osoby od 45 let věku trpící různými formami demence.
Azylový dům – služba je poskytována obětem domácího násilí, obětem trestné činnosti,
osobám bez přístřeší a rodinám s dítětemúdětmi, které se ocitly v nepříznivé situaci spojené
se ztrátou bydlení.
Jak se k nám dostanete: MHD č. 2, zastávka Poliklinika
Provozní doba:
Domov pro seniory:
Nepřetržitý provoz
Domov se zvláštním režimem: Nepřetržitý provoz
Azylový dům:
Nepřetržitý provoz
Městská pečovatelská služba s denním
stacionářem Louny
Adresa: Fügnerova 1668, Louny
Telefon: 415 652 404, Ing. Libuše Machillová, ředitelka
725 785 400
725 785 403 Jaromíra Borlová
725 785 406 Dana Šustrová, jídelna
725 785 401 Miluše Benešová
E- mail: [email protected]
Web: www.mpslouny.cz
Jaké služby poskytujeme:
Pečovatelská služba, terenní služby, základní sociální poradenství.
Naše služby:
1) pomoc s péčí o vlastní osobu (pomoc při oblékání, podání jídla a pití, při přesunu na
vozík, při prostorové orientaci)
41
pomoc s osobní hygienou (koupání, pedikúra, atd.)
zajištění 2 druhů stravy (racionální a diabetická), dovoz nebo donáška jídla
Pomoc při chodu domácnosti (běžný a velký úklid, mytí oken)
praní prádla v prádelně MPS vč. žehlení a mandlování, dovoz prádla
zajištění nákupů
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady,
do školského zařízení apod.)
8) pomoc při vyřizování úředních záležitostí (vyplnění žádostí apod.), poradenství
9) přijímání žádosti o byt v DPS
10) další služby nad rámec základních služeb
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Komu je služba určena: Seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby poskytujeme do domácnosti
občana. Služby pro seniory jsou rovněž zajištěny v domech s pečovatelskou službou
v Lounech v ul. Rakovnická čp. 2502 a v ul. U Pramene čp. 2634.
Žádosti vč. ceníků služeb a jiné informace je možné zaslat i e-mailem.
Jak se k nám dostanete: MHD č. 2, zastávka Tyršovo náměstí. Vchod do DPS se nachází
naproti dvoru Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech
Provozní doba:
Pečovatelství: Pondělí
Úterý, Čtvrtek
Pátek
07:00 – 15:30
07:00 – 16:00
07:00 – 15:00
Výdej obědů v jídelně: Pondělí až Neděle 10:30 – 12:00
Dovoz obědů:
Pondělí až Neděle 09:00 – 13:30
Prodej stravenek:
Pondělí až Pátek
10:30 – 12:00
Občanské sdružení Pomoc bližnímu
Adresa: Přemyslovců 2206, Louny
Statutární zástupce: Vilemína Svobodová
Telefon: 605 214 704
E-mail: [email protected]
Web: www.lclubsenior.estranky.cz
Jaké služby poskytujeme: Naplnění volného času a začlenění seniorů do společenského
života. Provoz Senior klubu.
Komu je služba určena: Seniorům a ZTP.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č.2, zastávka Luna nebo MHD č. 1, zastávka U
Žatecké brány. Půjdete cca 300m rovně podél hlavní silnice do bývalé restaurace LUNA.
Sdružení se nachází v 1. poschodí.
Provozní doba:
Středa: od 13.30 hod cvičení pro radost a PC kurz
Čtvrtek: od 13.30 hod pravidelné schůzky
(veškeré změny k četnějším kontaktům budou zveřejněny ve vývěsní skřínce v Korunní
uliččce a regionálních sdělovacích prostředcích Hlas a Press)
42
Občanské sdružení Lounští Lounským
Adresa: Mírové náměstí 1, Louny
Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Bahnerová
Telefon: 736 645 912,
E-mail: [email protected]
Jaké služby poskytujeme: Podporujeme všestranný rozvoj
vzdělanosti a kultury v Lounech a na Lounsku. Usilujeme o rozvoj čtenářství a informační
gramotnosti. Prioritou je vydavatelská činnost, především publikací s regionální platností (viz
http://www.mkl.cz/sdruzeni.htm). Podporujeme aktivity směřující k obohacení fondu Městské
knihovny Louny. V rámci běžného provozu knihovny nabízíme seniorům, zdravotně
postiženým i ostatním znevýhodněným občanům, možnost zařazení do vzdělávacího
projektu „Třetí věk.“ Jedná se o 3 -5 letý vzdělávací cyklus ve 13 oborech.Aktivně pracujeme
s dobrovolníky.
Komu je služba určena: Naše aktivity jsou určeny pro všechny kategorie uživatelů
Jak se k nám dostanete: Sídlíme v prostorách Městské knihovny Louny
Provozní doba: Po domluvě
POSKYTOVATELÉ SLUŽEB PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Nemocnice Louny, a. s.
Adresa: Rybalkova 1400, Louny
Statutární orgán: Antonín Strolený
Kontaktní osoba: MUDr. Pavel Vicherek
Telefon: 415 242 424 – lůžka následné péče
E-mail: [email protected]
Web: www.nemlouny.cz
Jaké služby poskytujeme: Nabízíme stanice dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče
DIOP a sociální lůžka.
Komu je služba určena: Ošetřovatelská péče je určena dlouhodobě nemocným. Služby na
sociálních lůžkách jsou poskytovány seniorům bez omezení věku.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Pudlovská nebo zastávka Poliklinika
Provozní doba: Nepřetržitý provoz
43
Centrum služeb pro zdravotně postižené
Louny, o.p.s.
Adresa: Rakovnická 2502, Louny
Statutární zástupce: Venuše Firstlová
Telefon: 415 654 308, 608 108 373
E-mail: [email protected]
Web: www.centrum-louny.wbs.cz
Jaké služby poskytujeme:
Služby registrované krajským úřadem:
Odborné sociálně poradenství (odborná pomoc sociálního pracovníka, psychologa,
rehabilitačního pracovníka a speciálního pedagoga).
Osobní asistence pro těžce zdravotně postižené - nepřetržitě
Po-Ne 24 hod. denně
Odlehčovací služba – pomoc pečujícím osobám - nepřetržitě
Po-Ne 24 hod. denně
Pečovatelská služba – denně 07.00 – 22.00 hod.
Další služby a aktivity:
Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Přednášky, školení, semináře, sociálně rehabilitační programy, kurzy základů práce
na počítači, tréninky paměti.
Konzultace uživatelům sluchadel – prodej náhradních dílů a baterií.
Preventivní programy – besedy na základních a středních školách.
Volnočasové aktivity – kulturní a společenské aktivity.
Komu je služba určena: Zdravotně postiženým občanům s různým druhem i rozsahem
postižení a jejich rodinám, nacházejícím se v nepříznivé sociální situace, kterou nejsou sami
schopni zvládnout. Osobám, které se ocitly v krizi z důvod zadlužení.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika, v areálu Domova pro
seniory U Pramene Louny
Provozní doba: Pondělí, Středa: 08.00 – 17.00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: terénní práce, individuální
pomoc (možnost návštěvy centra
po tel. dohodě)
Svaz postižených civilizačními
chorobami, ČR, Základní organizace
Louny
Tato organizace ukončila svoji činnost k 31.05.2013.
Postižení civilizačními chorobami (kardiaci, diabetici, astmatici, dialýzoví pacienti a
postižení ostatními civilizačními chorobami) se mohou obracet na Centrum služeb pro
zdravotně postižené Louny o.s.
44
Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Louny
Adresa: J. Schovánka 1853, Louny
Telefon: 415 180 094, 415 655 169 – p. Kubištová,603 351 654
Statutární zástupce: Ivo Zeman
Jaké služby nabízíme: Edukace, přednášky, rekondiční pobyty, rehabilitační plavání,
zájezdy.
Komu je služba určena: Diabetikům a jejich rodinám.
Jak se k nám dostanete: Městský úřad Louny (radnice), Mírové nám. 35
Provozní doba: Každý 2. čtvrtek v měsíci: výborová schůze na radnici od 14.00 – 15.30
hod. Jinak telefonické konzultace.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
Okresní organizace Louny
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 300, 732 184 297
senior taxi: 739 464 541
Statutární zástupce: Zdeňka Mocňáková
E-mail: [email protected]
Web: http://www.svaztelesnepostizenych-louny.ic.cz/
Jaké služby nabízíme:
Služby registrované krajským úřadem :Odborné sociální poradenství pro tělesně
postižené, Sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory
Další služby a aktivity: Půjčovna kompenzačních pomůcek, edukační činnost, školení,
kurzy, semináře, přednášky psychorehabilitační pobyty, ergoterapie, rekondice.Vyhledávání
architektonických překážek a jejich odstraňování (apelace na úřady).
SENIOR TAXI - doprava seniorů, zdravotně postižených a rodiče s postiženými dětmi, kteří
se potřebují dopravit k lékaři, na nákupy, na úřady, do lázní atd.
Komu je služba určena: Tělesně postiženým a seniorům
Jak se k nám dostanete:
Louny - Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika; Poliklinika, 4. patro,
Postoloprty – Jiráskovo nám. 622, v prostorách rehabilitace, p. Fínová
Podbořany – Mírová 615, v prostorách městského úřadu
Provozní doba: Louny: Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Podbořany: Úterý
Postoloprty: Pátek
08.00 – 17.00
08.00 – 14.00
08.00 – 17.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 14.00
08.00 – 12.00
SENIOR TAXI: Pondělí – Pátek 07.00 – 15.30 (jinak po tel.
dohodě)
Půjčovna kompenzačních pomůcek: NON – STOP po
tel. dohodě – tel. 732 184 297
45
Sjednocená organizace nevidomých
slabozrakých ČR, Obl. organizace Louny
a
Adresa: Fügnerova 1668, Louny (Areál MPS – jídelna)
Telefon: 721 284 317
E-mail: [email protected]
Jaké služby nabízíme: Pomoc zrakově postiženým, poradenství.
Komu je služba určena: Osobám s těžkým zrakovým postižením /nevidomým a
slabozrakým/
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Tyršovo náměstí. Organizace se
nachází v prostorách Městské pečovatelské služby.
Provozní doba:
Každé úterý : 08.00 – 14.00 hod
V době letních prázdnin (červenec – srpen) schůzky pouze po telefonické dohodě.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR,
Základní organizace neslyšících Louny
Adresa: Rakovnická 2502, Louny
Telefon: 774 539 830
Statutární zástupce: Věra Váchová, DiS.
Kontaktní osoba: Mundok Anton
E-mail: [email protected]
Web: www.nnuk.estranky.cz
Jaké služby poskytujeme:
Základní organizace neslyšících Louny:
Sportovní a kulturní akce, přednášky, sociálně rehabilitační pobyty, klubová činnost,
kurzy znakového jazyka.
Služby registrované krajským úřadem:
Sociálně aktivizační služby pro neslyšící (SAS) – pomoc při vyřizování různých
úředních i osobních záležitostí, pomoc při kontaktu se slyšícím prostředím,
přednášky, besedy
Tlumočnické služby pro neslyšící (TS) – pomoc při zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a slyšící veřejností, překlady ze znakového jazyka do
mluveného slova a naopak, pomoc při uplatnění oprávněných práv a zájmů.
Další služby a aktivity:
Výuka znakového jazyka a znakové češtiny.
Komu je služba určena: Sluchově postiženým, komunikujícím znakovou řečí, artikulací a
odezíráním
Jak se k nám dostane: Autobus MHD č.2, zastávka Poliklinika. Využíváme prostory v
areálu Domova pro seniory U Pramene Louny,
Provozní doba: Úterý: 15.00 – 19.00 (ZON)
15.00 – 16.30 terénní služby (TS)
16.30 – 19.00 ambulantní služby (TS)
16.30 – 18.30 ambulantní služby (SAS)
46
Společnost pro podporu lidí s mentálním
postiženým v ČR, o.s., Okr. organizace
Adresa: nám. B. Rejta 2271, Louny
Telefon: 776 682 164,
Statutární zástupce: Olga Bartošová
E-mail: [email protected]
Web: www.spmpcr.cz
Jaké služby poskytujeme: Poskytujeme aktivity pro volný čas, rekondiční pobyty, sportovní
aktivity – Sk Nautilidae – plavecký oddíl při Českém hnutí speciálních olympiád.
Komu je služba určena: Lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami a jejich
rodičům.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č.2, zastávka Tyršovo nám. Schůzky probíhají
v Městské pečovatelské službě s denním stacionářem Louny, Fügnerova 1668, poblíž
Tyršova náměstí.
Provozní doba: Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16.00 hod. klub rodičů, jinak dle aktuální
potřeby.
MEDIKA Agentura domácí péče
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 252,
Statutární zástupce: Alena Babušková
E-mail: [email protected]
Web: domacipece-louny.cz
Jaké služby poskytujeme: Poskytujeme zdravotní a
sociální péči ve spádových oblastech Louny, Žatec, Podbořany (kontakt přes Louny)
Komu je služba určena: Klientům imobilním, po operacích, po mozkových příhodách,
klientům s diabetem- péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika, nachází se v areálu
polikliniky.
Provozní doba: Denně 24 hodin, nepřetržitá služba.
Městská pečovatelská služba s denním
stacionářem Louny
Adresa: Fügnerova 1668, Louny
Telefon: 725 785 400 (pí Machillová,ředitelka)
415 652 404 (Bc. Zuzana Kubínková, Olga
Bartošová)
415 625 404 (Jaromíra Borlová,
47
podpora sam. bydlení)
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.mpslouny.cz
Jaké služby poskytujeme:
Denní stacionář - výchovná péče a zájmová činnost pro mentálně postižené, ambulantní
služby uživatel dochází k nám do zařízení
Podpora samostatného bydlení - péče o osoby s lehkým a středně těžkým mentálním
postižením nebo psychickým onemocněním, terénní služby, cílem je naučit uživatele žít
samostatně ve vlastní domácnosti
Základní sociální poradenství - určeno všem skupinám
Naše služby: podpora samostatného bydlení
služby pro osoby s mentálním postižením či psychickým onemocněním
1) pomoc s péčí o vlastní osobu (pomoc při oblékání, podání jídla a
pití, při přesunu na
vozík, při prostorové orientaci)
2) pomoc s osobní hygienou (koupání, pedikúra, atd.)
3) zajištění 2 druhů stravy (racionální a diabetická)
4) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná
činnost, upevňování
motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností,vytvoření podmínek pro
zajištění přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění)
5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(upevňování kontaktů s rodinou, podpora při aktivitách
podporujících sociální začleňování osob apod.)
sociálně terapeutické činnosti
6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí
- další služby nad rámec základních služeb
Komu je služba určena: Mentálně postiženým občanům. Služby jsou poskytovány
v denním stacionáři umístěném v sídle naší organizace. Mentálně či psychicky postiženým
občanům v jejich vlastní domácnosti. Služba je terénní. Žádosti vč. ceníků služeb a jiné
informace je možné zaslat i e-mailem.
Jak se k nám dostanete: MHD č. 2, zastávka Tyršovo náměstí. Vchod do DPS se nachází
naproti dvoru Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech
Provozní doba:
Denní stacionář: Pondělí - pátek 6:00 – 16:30
Podpora samostného bydlení: Pondělí
Úterý, Čtvrtek
Středa, Páte
07:00 – 15:30
07:00 – 16:00
07:00 – 15:00
Městská knihovna Louny – Sociálně
terapeutická dílna Jeroným
Adresa: Mírové náměstí 1, Louny
Telefon: 734 693 771, 734 693 772, 734 521 907,
736 645 912 – Mgr. Kučerová Dagmar, ředitelka
E-mail: [email protected], [email protected]
48
[email protected], [email protected]
Web: www.mkl.cz
Jaké služby nabízíme: Katalog, on-line a elektronické služby. Půjčování knih, časopisů, CD,
CD-ROM, DVD, LP, magnetofonových kazet a jiných nosičů s možností rezervace;
audioknihy pro handicapované. Meziknihovní výpůjční služba. Knihovnické vzdělávací lekce
pro ZŠ a SŠ. Veřejný internet. Regionální informační služba. Bibliograficko-informační
služba. Kopírování dokumentů a další služby (skenování, xerox, ukládání dat, laminace).
Editační a publikační činnost. Přednáškové a vzdělávací akce, projekty. Program „Mozaika“
– zázemí pro trávení volného času dětí mladšího školního věku a dalším dětem ve věku 12 –
14 let.
Sociálně terapeutická dílna Jeroným (STD) pro osoby s duševním onemocněním a
mentálním postižením ve věku 16 – 64 let.
Komu je služba určena: Nejširší veřejnosti. Dále poskytujeme speciální služby pro
handicapované (audioknihy apod.)
STD Jeroným - osobám s duševním onemocněním a mentálním postižením.
Jak se k nám dostanete: Nově zrekonstruovaná budova v centru na náměstí.
Provozní doba:
Provozní doba STD: Po – Pá: 09.00 – 15.00 hod
Městská knihovna:
Hlavní budova:
Pondělí:
15:00 – 19:00
Úterý až Pátek: 09:00 – 18:00
Sobota:
09:00 – 12:00.
Neděle:
14:00 – 17:00.
Pobočka Domov pro seniory U Pramene Louny:
Každý čtvrtek: 09:00 – 10:30
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI, DĚTI,
MLÁDEŽ A OBČANY V KRIZI
Manželská poradna
Adresa: Sladovnická 21, Louny
Telefon: 415 655 132
Vedoucí poradny: Petr Kubík
Web: [email protected]
Jaké služby nabízíme: Manželské a rodinné poradenství
Komu je služba určena: Jedincům, párům, rodinám
nacházejícím se v těžké životní situaci
49
Jak se k nám dostanete: Ve středu města. Z Mírového náměstí směrem k Žatecké bráně,
Uličkou proti „Muzeu“ do prava, vedle prodejny nábytku.
Provozní doba:
Pondělí až Čtvrtek: 8.00 – 17.00
Pátek:
8.00 – 15.00
Náhradní rodiny Ústeckého kraje o.s.
Adresa – sídlo: Boženina 169, Peruc
poradna pro náhradní rodinnou péči: V Edenu 258, Peruc
Českých bratří 1510, Louny
místo setkávání Klubu náhradních rodin: Vrchlického 115, Veltěže
Statutární zástupce: Bc. Alena Krausová
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Kraus. DiS.
Telefon: 778 140 249
E-mail: [email protected]
Web: www.monteko.cz/nruk
Jaké služby nabízíme:
Nabízíme služby dle pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999
Sb. a souvisejících předpisů.
Poskytujeme pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě.
Nabízíme nebo zprostředkováváme poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a
při péči o dítě zdravotně postižené.
V rámci poradenské činnosti pořádáme kurzy se zaměřením na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů související s péčí o dítě a jeho výchovou. Také poskytujeme
odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské
péče a poskytujeme poradenskou pomoc fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo
pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením
dítěte do pěstounské péče.
Poskytujeme výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování
výkonu pěstounské péče.
Vyhledáváme fyzické osoby, které jsou vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Komu je služba určena: Služba je určena pěstounům, poručníkům, osvojitelům,
žadatelům a zájemcům o náhradní rodinnou péči. Dále je určena dětem a mladým lidem,
které vyrůstají nebo vyrůstaly v náhradních rodinách do 26 let věku.
Jak se k nám dostanete: Poradna Luna – Fara evangelického kostela (5 minut od
autobusového nádraží)
Poradna Peruc – Fara Husova sboru (5 minut od autobusové
zastávky, 10 minut od zastávky ČD)
Místo setkávání Klubu náhradních rodin – Obecní úřad Veltěže
Provozní doba: Kdykoli po telefonické domluvě na tel. 608 627 195.
50
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Adresa: Rybalkova 1400, Louny
Telefon: 415 620 130
415 620 138 – sociální pracovník Mgr. Pavel Kráčmer
Statutární zástupce: Ing. Čestmír Bárta
E-mail: [email protected] – sociální pracovník
Web: http://www.skoladpl.cz/ - škola při léčebně
Jaké služby poskytujeme:
Provoz lůžkového zdravotního zařízení pro děti a mladistvé ve věku od 3 do 18 let se
specializovanou péčí v oblasti psychiatrie.
Psychiatrie pro děti a dorost – ambulantní péče, lůžková péče
Komu je služba určena: Dětem a mládeži s poruchami chování, nacházející se v krizové
situaci, psychicky nemocným nebo oslabeným jedincům, uživatelům drog, závislým na
alkoholu (spíše ambulantní péče).
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Pudlovská nebo zastávka Poliklinika.
DPL je umístěna v areálu Nemocnice Louny a. s.
Provozní doba:
Psychiatrie pro děti a dorost.
Lůžkové oddělení – 24 hod. denně, nepřetržitý provoz
Ambulance - Pondělí
09.00 – 11.00 – MUDr. Gulová
Úterý
09.00 – 11.00 – MUDr. Moláčková
Středa
09.00 – 11.00 – MUDr. Schejbalová (tel. 415 620 133)
Čtvrtek
09.00 – 11.00 – MUDr. Schejbalová (tel. 415 620 133)
Pátek
09.00 – 11.00 – MUDr. Gulová
Pedagogicko – psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace, pracoviště Louny
Adresa: Postoloprtská 2636, Louny
Telefon: 415 652 323
Statutární zástupce: Mgr. Blahoslava Pekařová
Vedoucí pracoviště: Mgr. Petra Petříčková
E-mail: [email protected]
Jaké služby poskytujeme: Informační, diagnostická, poradenská a metodická činnost v
oblasti speciálně pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb, preventivní aktivity
v oblasti sociálně patologických jevů - metodické vedení, zajišťování dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků
Komu je služba určena: Dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a
školským zařízením.
Jak se k nám dostanete: Okrajová, západní část města, MHD č. 1 a 2, zastávka „ČSAD“
51
Provozní doba: Pondělí, Středa:
Úterý, čtvrtek:
Pátek:
07.00 – 16,30
07.00 – 15,00
07.00 – 14,30
Český červený kříž, Oblastní spolek Louny –
Azylový dům muži
Adresa: Mírové náměstí 129, 440 01 Louny
Telefon: 415 652 573 – vedení; 415 655 285
Statutární zástupce: Miloslava Horová
Sociální pracovnice: Ing. Karolína Nováčková
E-mail: [email protected], [email protected]
Jaké služby nabízíme: Azylový dům pro osoby bez přístřeší
Komu je služba určena: Občanům (mužům), kteří se ocitli bez přístřeší.
Jak se k nám dostanete: Blahoslavova 2635, pod autobusovým nádražím, nedaleko
kostela Českých bratří, MHD č. 1, zastávka „sídl. Hrnčířská
Provozní doba: Denně 24 hodin, nepřetržitý provoz.
Domov pro seniory U Pramene - azylový
dům
Adresa: Domov pro seniory U Pramene Louny, Rakovnická
2502, 440 01 Louny
Telefon: 415 652 879, 604 226 313
Statutární zástupce: Bc. Jana Černá - ředitelka
Kontaktní osoba: Ilona Filandrová - sociální pracovnice
E-mail: [email protected]
Jaké služby poskytujeme: Poskytujeme pobytovou službu na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Základní činnosti: Poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování
práv.
V případě žádosti o službu: Kancelář sociální pracovnice v budově DSUP nebo odbor
sociálních věcí MěÚ Louny
Komu je služba určena: Občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení, kteří nejeví známky akutního onemocnění a nevyžadují ošetřovatelskou péči.
Služba je určena hlavně pro oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší
(ne osoby žijící dlouhodobě bez domova), rodiny s dětmi nebo rodič s dětmi
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD Louny, linka č.2, zastávka Poliklinika, vedle
nemocnice.
Provozní doba: Nepřetržitý provoz.
52
Občanské sdružení „Návraty“ o.s. – sociální
poradenství a služby
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Odpovědná osoba: Petra Jírovcová
Telefon: 721 846 913, 415 620 234
E-mail: [email protected]
Web: www.navraty.com
Jaké služby poskytujeme:
Sociální poradenství – informace v sociální sféře, poradenství v sociálně-právní ochraně dětí
(včetně psaní návrhů k soudu ve věci úpravy práv a povinností k nezletilým dětem – úprava
výchovy, výživy, styku; návrh na předběžné opatření - vykázání, zákaz kontaktu ve smyslu §
76b, § 273 b o.s.ř., ve znění novely zákona č. 135/2006 Sb. v případě domácího násilí),
organizace příprav budoucích pěstounů a osvojitelů, zprostředkování odborné pomoci.
DOMA - Aktivizační služba pro rodiny s dětmi – terénní program pro rodiny ohrožené
sociálním vyloučením. Úzká spolupráce s OSPOD MěÚ Louny.
Zprostředkovává kontakty s:
Intervenčním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím – OS Spirála
Alternativním programem pro podporu rodiny RADDAR (o.s. Mosty – soc. psychologické
centrum) - nabízí rodinnou terapii, individuální terapii, motivační program, doučování aj. pro
rodiny s dětmi se sociálními a emočními problémy
Komu je služba určena: Občanům nacházejícím se v tíživé životní situaci (převážně rodiny
s dětmi, děti a mládež, ale i starší lidé a zdravotně postižení občané). Těmto lidem
pomáháme zvládnout svoji situaci, orientovat se v zákonech a zjistit jejich možnosti na
sociální a právní pomoc.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika, Budova polikliniky – 2.
patro, chodba vlevo.
Provozní doba:
Poradenství: Pondělí: 08.00 – 16.00
Středa:
08.00 – 17.00
Čtvrtek:
08.00 – 12.00
Pátek:
08.00 – 12.00
Objednání a konzultace: tel. 606 223 081, 721 846 913
Doma: Pondělí, Středa, Čtvrtek: 08.00 – 12.00 ambulance
Informace: e-mail: [email protected]
Objednání a konzultace: tel. 721 987 917, 721 635 350
Intervenční centrum: Objednání a konzultace
na tel. 475 511 811
Centrum krizové intervence: Provoz nepřetržitý – tel. 475 603 390
53
Most k naději – Nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené drogou,
pracoviště Žatec a Asistent pro terenní kontakt
Adresa: Dvořákova 11, 438 01 Žatec
Telefon: 415 710 514, 608 273 794, 602 338 092 – ředitel organizace
Statutární zástupce: Lubomír Šlapka
Vedoucí KC: Martin Motl, DiS., Aneta Lávičková (zástupce vedoucího)
E-mail: [email protected] , [email protected]
Vedoucí ATK: Bc. Lenka Holakovská
Jakub Benda, DiS. (terenní pracovník)
Telefon: 776 238 693 – asistent pro terénní kontakt
Web: www.mostknadeji.eu
Jaké služby poskytujeme:
KC: Výměnný program, kontaktní místnost, hygienický servis, vitamínový servis, potravinový
servis, informační servis, preventivní materiály, zdravotní servis, screeningové testy na
přítomnost drog v moči, testování HIV a (hepatitida typu C a syfilis), internet pro klienty,
poradenství, motivační tréning, sociální práce, zprostředkování detoxifikace a následné
léčby, sociální šatník, spolupráce s PMS ČR, korespondence, krizová intervence, rodičovská
skupina, nabídka tématických besed pro žáky a studenty, nabídka stáží studentům SŠ, VOŠ
a VŠ
ATK: Výměnný program, základní zdravotní šetření, krizová intervence, informační servis,
testování HIV a (hepatitida typu C a syfilis), poskytování cigaretových filtrů pro uživatele
konopných látek, asistenční služba, zprostředkování detoxifikace a následné léčby, realizace
besed a přednášek a další
Komu je služba určena: Osobám starším 15ti let
Primární skupina: Uživatelé OPL – omamné a psychotropní látky ( experimentující i závislí)
Rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby uživatelů drog
Osoby od OPL abstinující
Sekundární skupina: žáci ZŠ, studenti SOU, SŠ, VOŠ, VŠ – besedy na školách nebo
v zařízení K-centra
Široká veřejnost ( PR akce – den otevřených dveří, Mezinárodní den boje proti AIDS,...)
Jak se k nám dostanete: Kontaktní centrum poskytuje služby pro města Žatec, Louny,
Podbořany a Postoloprty zázemí se nachází v centru města Žatec, na náměstí, v blízkosti
Bašty a Divadla
Provozní doba:
Provozní doba KC:
Pondělí, Úterý, Středa a Pátek
- od 10.00 do 17.00 (přestávka na oběd od 12.00 do 12.30)
Čtvrtek (na základě telefonické či e-mailové domluvy)
Provozní doba: Provozní doba se přizpůsobuje podmínkám v terénu
ATK: Pracovníky lze kontaktovat: od 08.00 do 13.30
na služební telefon:
776 238 693
54
Občanské sdružení Spirála
Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím, detašované pracoviště
Louny
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny
Telefon: 475 511 811
Statutární zástupce: Bc. Pavla Skokanová, předsedkyně
E-mail: [email protected]
Web: www.spirala-ul.cz
Jaké služby poskytujeme:
Odborné psychologické, právní a sociálně právní poradenství. Kontaktování ohrožené osoby
po vykázání násilné osoby a po obdržení dokumentace od Policie ČR o vykázání násilné
osoby. Telefonické a osobní konzultace, výjezd za uživatelem služby v případě jeho mobility.
Asistenci při vypracování písemných právních podání (návrhy na předběžná opatření,
rozvod, trestní oznámení, úprava péče o děti). Rady s řešením majetkoprávních záležitostí
(bytová otázka). Podporu při kontaktech s oddělením sociálně právní ochrany dítěte, Policií
České republiky, přestupkovou komisí a dalšími subjekty. Pomoc při zajištění krizového,
azylového nebo utajovaného bydlení. Zprostředkování kontaktů na navazující služby.
Nadstandardní služby: vypracování písemných žádostí a podání, pomoc při zajištění finanční
nebo materiální pomoci, přímé zprostředkování návazných služeb za klienta za dohody s
uživatelem služby, krátkodobou terapii pro osobu ohroženou domácím násilím a jejím dětem
Komu je služba určena: Osobám ohroženým domácím násilím, svědkům domácího násilí,
spolupracujícím odborníkům.
Jak se k nám dostanete: Budova Polikliniky Louny, 1. patro, prostory občanského sdružení
Návraty, naproti ordinaci praktického lékaře, autobus MHD č. 2, zastávka „Poliklinika“
.
Provozní doba:
Denně na telefonu : 475 511 811
Pondělí, Středa: 8.00 – 18.00
Úterý, Čtvrtek: 8.00 – 12.00
Pátek: 8.00 – 15.00
Osobní konzultace v Lounech:
Úterý:
10.00 – 14.00
objednání a konzultace na telefonu:
475 511 811
Centrum krizové intervence o. s. Spirála Ústí
nad Labem, detašované pracoviště Louny
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 475 603 390 – telefon pro objednání
Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Lešková, Pavla Pejšová
E-mail: [email protected]
Web: www.spirala-ul.cz
Jaké služby nabízíme:
Telefonická krizová pomoc – Linka pomoci tel. 475 603 390 (nepřetržitý provoz)
55
Krizová pomoc a základní sociální poradenství – intervence je poskytována v rámci
ambulantního kontaktu, je zaměřená na lepší a snadnější začlenění osob do běžného
způsobu života, na trh práce nebo procesu vzdělávání, poskytuje podporu při získávání
běžných životních návyků osob ohrožených sociálním vyloučením, podporu při uplatnění
práv a oprávněných zájmů ohrožených osob, pomoc při řešení sociálních a ekonomických
krizí. Pomoc je poskytována na základě spolupráce s dalšími návaznými službami v rámci
sociální sítě regionu, sociálních odborů a orgánů sociálně právní ochrany dětí
Komu je služba určena: Osoby v krizi, děti a mládež, rodiny s dětmi
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika. Budova Polikliniky
Louny, 1. patro, prostory občanského sdružení Návraty, naproti ordinaci praktického lékaře,
Provozní doba: Pracoviště v Lounech: Úterý 10.00 – 16.00
- na základě objednání
Most k naději – Linka dušení tísně
Adresa: P. Jilemnického 1929, Most
Statutární zástupce: Lubomír Šlapka
Kontaktní osoba: Bc. Jiřina Venclíčková
Telefon: 476 701 444, 728 697 202
E-mail: [email protected]
Jaké služby nabízíme:
Poskytujeme telefonní krizovou intervenci (476 701 444), bezplatné skypové volání na
adrese: ldt.most i další druhy pomoci – e-mailové a dopisové poradenství. E-mailové
poradenství je dostupné na adrese [email protected] Pro dopisové poradenství nás
klient kontaktuje na adrese zřizovatele: Most k naději o.s., LDT, ulice Jilemnického 1929,
43401 Most.
Spektrum problematiky námi ošetřovaných klientů je velmi široké. Pomáháme při vztahových
obtížích, domácím násilí, psychopatologii, úzkostných stavech, závislosti, sebevražedných
tendencích, traumatických událostech, zneužívání a týrání a mnoho dalšího.
Komu je služba poskytována: Služba je určena klientům bez rozdílu pohlaví, věku, rasy,
náboženství, politického smýšlení či sexuální orientace.
Jak se k nám dostanete: Služba je zajišťována pouze anonymním telefonickým,
e-mailovým či dopisovým kontaktem, proto nás není možné osobně navštívit.
Provozní doba: Každý den včetně víkendů a svátků od 09:00 do 21:00.
56
Městská knihovna Louny, Klub(ovna) Luna
Adresa: SNP 2206, 440 01 Louny
Ředitelka: Mgr. Kučerová Dagmar
Telefon: 736 645 912
E-mail: [email protected]
Vedoucí týmu: Mgr. Hana Škeříková
Telefon: 734 693 771
E-mail: [email protected]
Web: www.mkl.cz
Jaké služby nabízíme: Městská knihovna Louny, v roce 2012 otevřela jako svou pobočku
volnočasové zařízení pro děti a mládež nazvanou Klub(ovna) Luna.
Ve svých prostorách poskytuje bezpečné prostředí dětem a mládeži pro jejich vlastní
realizaci. jedná se o volnočasové zařízení, které jim nabízí na základě vyjádření jejich potřeb
volnočasové programy (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Nabízíme jak pravidelné
aktivity, tak aktivity přizpůsobující se momentálním potřebám návštěvníků (doučování, řešení
problémů atd.).
V prostorách Klub(ovny) Luna působí i program prevence kriminality dětí a mládeže
„Mozaika“.
Komu je služba poskytována: Prvoplánovitě je Klub(ovna) Luna určena dětem a mládeží
ve věku 6-26let. Jejich prostor však může při různých akcích knihovny využívat nejširší
veřejnost.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka „Luna“ přes silnici nebo MHD č.1 „U
Žatecké brány“, jdete cca 300 m rovně podél hlavní silnice.
Provozní doba Klub(ovna) Luna:
Otevřeno:
Pondělí – Pátek
O prázdninách:
Pondělí – Pátek
13.00 – 19.00 hod
08.00 – 19.00 hod
Bludo, dětské centrum
Adresa: Na Valích 339, 440 01 Louny
Kontaktní osoba: Křivanová Šárka
Telefon: 724 580 906
E-mail: [email protected]
Jaké služby poskytujeme: Hlídání dětí, zájmové kroužky pro děti od 3 let, nepravidelné
tématické akce pro děti od 3 let, oslavy narozeni, letní příměstský tábor
Komu je služba poskytována: Rodičům a dětem od 2 let.
Jak se k nám dostanete: Bludo se nachází v historickém centru města Loun nedaleko
Žatecké brány.
Provozní doby:
Pondělí – Pátek:
Sobota – Neděle:
09.00 – 18.00 hod
13.00 – 18.00 hod
57
Sdružení Romano Jasnica, Poradenské centrum Louny
Adresa: Poradenské centrum Louny – 5. Května 136, 440 01 Louny
Sdružení Romano Jasnica – Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice
Statutární zástupce: Margita Cichá, předsedkyně sdružení
Kontaktní osoba: Petr Szaffnerová Bímonová
Telefon: 475 501 774, 601 393 247, 702 289 535 – soc. pracovnice
E-mail: [email protected]
Jaké služby poskytujeme: Poradenské centrum Louny zajišťuje poskytování sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Komu je služba poskytována: Služba je poskytována rodinám s dětmi z Loun a Postoloprt
(a okolních obcích), které mají bydliště v tomto regionu a které se ocitly v tíživé sociální
situaci, kterou nedokáží řešit bez pomoci druhé osoby.
Jak se k nám dostanete: Službu poskytujeme buď v terénu (přímo v rodině – přímo
v domácnosti, v případě potřeby v různých institucích, pokud vás doprovázíme) nebo ji
poskytujeme ambulantně ( v místě Poradenského centra Louny – Přemyslovců 2017, 440 01
Louny)
Provozní doba:
Pondělí – Pátek
08.00 – 16.00 hod.
P
PO
OS
SK
KY
YT
TO
OV
VA
AT
TE
EL
LÉ
ÉS
SL
LU
UŽ
ŽB
BY
Y
R
RO
OZ
ZV
VO
OZ
ZO
OB
BĚ
ĚD
DŮ
Ů
Veřejné stravování a restaurace Pohoda
Adresa: Rybalkova, Louny (areál nemocnice v Lounech)
Telefon: 773 643 318, 739 285 179
E-mail: [email protected]
Web: http://www.pohoda-louny.cz/index.php/rozvoz
O nás: Příprava a rozvoz jídel probíhá podle platných hygienických předpisů, jídla
připravujeme bez konzervačních prostředků. Jídla jsou vždy čerstvá a teplá, z čerstvých
surovin. Obědy dodáváme buďto ve Vašich vlastních nádobách nebo v menu – boxech.
58
Rozvoz probíhá mezi 10 a 12hodinou a je zajištěn tak, aby splňoval časové požadavky
zákazníků.
Jídelní lístek nabízíme s týdenním předstihem, vyplněný se odevzdává nejpozději do pátku
řidiči nebo je možné jej zaslat e-mailem.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika nebo Pudlovská. V areálu
nemocnice sv. Alžběty.
Cena obědů: oběd bez polévky: 65,oběd s polévkou: 70,Platba se provádí vždy na konci kalendářního měsíce na základě odsouhlaseného
počtu jídel za uplynulý měsíc.
Veřejné stravování CZ, a. s.
Adresa: Březno u Loun
Telefon: 415 653 343
E-mail: [email protected]
Web: www.verejnestravovanicz.cz
O nás: V současné době nabízíme zákazníkům zpracovaný jídelní lístek vždy s týdenním
předstihem, který se dodává nejpozději v pondělí a odevzdává se vyplněný zákazníkem
nejpozději ve středu. Jídelní lístek obsahuje vždy jeden druh polévky a tři druhy standardních
jídel, dále výběrovou polévku a tři druhy výběrových jídel. V neposlední řadě nabízí denně
jeden druh salátu. O skladbu jídelního lístku se stará zkušený tým kuchařů s mnohaletou
praxí.
Cena obědů: standardní hlavní jídlo: 59,standardní polévka:
9,výběrové hlavní jídlo: 66,výběrová polévka:
16,Cena do dalších míst je smluvní. Vždy záleží jak na počtu odebraných jídel tak na počtu
kilometrů vzdálených od města Loun. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH a
dopravy do místa předání.
Platbu u naší firmy je možno provádět třemi způsoby: hotově, bezhotovostním převodem na
účet, nebo v jídelních poukázkách (stravenkách) firmy – Sodexho pass, Ticket restaurant,
Cheque Dejeuner. Platba se provádí vždy na konci kalendářního měsíce na základě předem
odsouhlaseného počtu porcí jídel za příslušné období.
Podmínky dodávky jídel:
 Individuelně - dle předem dohodnutých smluvních podmínek
 Realizace objednávek - telefonicky, písemně, e-mailem
 Úprava objednávek – telefonicky nebo osobně denně nejpozději do 07:00 hod.
59
Restaurace na Valích
Adresa: Na Valích 641, Louny
Telefon: 415 652 920, 737 724 375
E-mail: [email protected]
Web: http://navalich.webnode.cz/kontakt/
O nás: Naší hlavní prioritou je Vaše spokojenost, proto nabízíme jen ta nejlepší jídla a
nápoje. Nabízíme rozvozy obědů v menuboxech. Přijímáme rezervace na firemní a jiné
večírky, rauty, malé svatby a pod. Přijímáme stravenky.
Cena obědů: hlavní jídlo: malá: 47 Kč – 50 Kč
velká: 67 Kč – 70 Kč
Městská pečovatelská služba
Adresa: Fügnerova 1668, Louny
Telefon: 415 652 404, Ing. Libuše Machillová, ředitelka
725 785 406 Dana Šustrová, jídelna
E- mail: [email protected]
Web: www.mpslouny.cz
Ceny obědů: pro důchodce - strava normální:
55,strava diabetická: 55,pro ostatní –
cena 65 Kč
Kuchyň s jídelnou zajišťuje uvaření a dovoz oběda pro seniory, zdravotně postižené občany
a uživatele služeb denního stacionáře. Kapacita kuchyně je 350 obědů.
Pivovarská restaurace U Somolů
Adresa: Pražská 80, Louny
Telefon: 604 335 724
E-mail: [email protected]
Web: www.usomolu.com
Ceny obědů: hlavní jídlo: 56,- + nevratný obal 4,polévka:
10,- + nevratný obal 3,salát:
13,- + nevratný obal 3,-
Kučera a Dlouhý, s.r .o.
Adresa: Komenského, Peruc (areál ZD)
Telefon: 774 286 077, 774 286 078
E-mail: [email protected]
Ceny obědů: hlavní jídlo + polévka: 60,- – 79,V ceně je zahrnut jednorázový jídlonosič.
Při odběru jídla bez polévky se z ceny odečítá 6 Kč.
60
Download

Katalog zdravotnických a sociálních služeb města Louny a okolí