Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů
Dluhopis Římská – emise č. 2012/01
Obchodní společnost Římská 1222/33 s.r.o., IČ 282 30 086, se sídlem U Zvonařky 2536, 120 00
Praha 2 - Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C
vložce 133961 (dále jen „společnost Římská 1222/33 s.r.o. “), jakožto emitent dluhopisů:
Název: Dluhopis Římská – emise č. 2012/01
Datum emise: 14. prosince 2012
ISIN: CZ0003504250
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč
svolává schůzi vlastníků dluhopisů (dále jen „schůze“).
Místo konání schůze: WOOD & Company Financial Services, a.s., Náměstí Republiky 1079/1a, 110
00 Praha 1
Datum a čas konání schůze: 9. 10. 2013 v 9:00
Rozhodný den: 30. 9. 2013
V souladu s emisními podmínkami se vlastníci dluhopisů mohou účastnit s využitím prostředků
komunikace na dálku, a to prostřednictvím konferenčního hovoru následujícím postupem:





tel. číslo pro zahraniční účastníky: +420 296 399 632
tel. číslo pro tuzemské účastníky: 844 844 849
číslo „místnosti“: 2002 #
PIN: 15209 #
pro vystoupení z konference hovor zavěste
Program jednání schůze:
Změna emisních podmínek Dluhopisu Římská 1222/33 s.r.o.
Navrhované usnesení:
Vlastníci dluhopisů Dluhopis Římská – emise č. 2012/01 souhlasí s následující změnou emisních
podmínek:
Náležitosti dluhopisu
Emitent si vyhrazuje právo splatit dluhopisy předčasně:
Emitent je oprávněn splatit dluhopis předčasně, a to k datu 31. prosince 2015, přičemž je povinen
zveřejnit informaci o předčasném splacení na své internetové stránce www.realprag.cz nejpozději 30.
června 2015. V případě předčasné splatnosti bude výnos počítán pouze do 31. prosince 2015 a bude
splatný společně s jistinou.
V případě, že budou Emitentem prodány nemovitosti dům č.p. 11 na parcele parc. č. 90 a parcela
parc. č. 90, výměra 304 m2 –zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 59 pro
katastrální území Josefov, část obce Josefov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, u Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Nemovitost Eliška“) v období
od 1. ledna 2016 do 30. prosince 2018, je Emitent oprávněn splatit dluhopis předčasně k datu jím
složené jistiny dluhopisu a alikvótního úrokového výnosu do doby předčasné splatnosti (dále jen
„Jistota“) na vázaný účet vedený Agentem pro zajištění. Jistota bude Emitentem navýšena o
kompenzaci ve výši 50% výnosu, který by byl vlastníkům dluhopisu vyplacen za období ode dne
složení Jistoty do dne řádné splatnosti (tj. dne 31. prosince 2018). Emitent se zavazuje zveřejnit
informaci o svém záměru Nemovitost Eliška prodat na své internetové stránce www.realprag.cz.
Další podmínky volitelné dle § 9 odst. 2 zákona o dluhopisech
Splacení dluhopisu a výnosu z něho je zajištěno za níže uvedených podmínek zástavním právem
prvního pořadí k nemovitostem a k obchodnímu podílu jediného společníka (100 %) na Emitentovi.
V případě úpisu dluhopisů pro hodnotu v rozpětí od 30.000.001,- Kč do 60.000.000,- Kč bude
zajištěním jistota ve výši 2 990 000,- Kč složená na vázaném účtu vedeném Agentem pro zajištění,
zástavní právo k ½ spoluvlastnického podílu na Nemovitosti Eliška a dále tyto nemovitosti:




bytová jednotka č. 167/8 o velikosti 486/8837 parc. č. 918,
nebytový prostor - kancelář č. 167/103 o velikosti 299/8837 parc. č. 918,
nebytový prostor - kancelář č. 167/102 o velikosti 116/8837 parc. č. 918,
zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 2363/10163, výměra 230 m2 parc. č. 918,
vše zapsáno na listu vlastnictví č. 11755 pro katastrální území Vinohrady, část obce Vinohrady,
obec Praha, okres Hlavní město Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha.
V případě úpisu dluhopisů pro hodnotu v rozpětí od 60.000.001,- Kč do 100.000.000,- Kč bude
zajištěním zástavní právo k Nemovitosti Eliška a zástavní právo k obchodnímu podílu Ing. Ireny
Koch, nar. 15. 3. 1966, bytem U Zvonařky 2536/1F, 120 00 Praha 2 na Emitentovi, a to do výše 100
%.
Emitent se zavazuje, že až do splnění všech svých platebních závazků vyplývajících z dluhopisů
nebude vyplácet podíl na zisku ani jinou distribuci společníkům a zajistí podřízenost veškerých
současných i budoucích půjček a úvěrů přijatých od všech osob majetkově nebo osobně propojených
s Emitentem závazkům z dluhopisů.
Emitent si vyhrazuje právo nahradit zajištění složením jistoty na vázaný účet vedený Agentem pro
zajištění nebo zřízením zástavního práva prvního pořadí k nemovitosti ve stejné nebo vyšší hodnotě.
Rizikové faktory
Výplata podílu na zisku:
Valná hromada Emitenta může rozhodnout o vyplácení podílů na zisku společníkům ve výši
hospodářského výsledku za jednotlivá účetní období vykázaná v účetní závěrce za daný rok
sníženém o povinný příděl do rezervního fondu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a o
neuhrazené ztráty minulých let a zvýšeném o nerozdělený zisk minulých let. To může ovlivnit
schopnost Emitenta splatit dluhopis z vlastních prostředků v době jeho splatnosti. V případě, že by
nastala situace, kdy Emitent realizuje vyplácení podílů na zisku společníkům, jedná se o porušení
Emisních podmínek a vlastník dluhopisů má právo požádat o předčasné splacení dluhopisů včetně
alikvótního úrokového výnosu.
Ostatní ustanovení emisních podmínek dluhopisu zůstaly v nezměněné podobě.
Zdůvodnění navrhovaného usnesení:
Emitent projevil zájem o nabytí druhé poloviny výše uvedené Nemovitosti Eliška, a to na základě
kupní smlouvy, která má být uzavřena s Hlavním městem Praha. Emitent tedy usiluje o to, aby se stal
výlučným vlastníkem Nemovitosti Eliška.
Z důvodu posílení zajištění vlastníků dluhopisů Emitent navrhuje rozšířit zástavní právo na celou
Nemovitost Eliška a rovněž nově zřídit zástavní právo k obchodnímu podílu Ing. Ireny Koch, jediného
společníka Emitenta.
Emitent se taktéž zavazuje nevyplatit společníkům podíl na zisku, a to až do splnění všech svých
platebních závazků vyplývajících z dluhopisů.
Download

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů Dluhopis Římská