Exvalos s.r.o. - prodej ložisek Lanškroun www.exvalos.cz Tel. 465 323140
SKUPINA
400
Strana
KOSTKY MAGNETICKÉ
UPÍNACÍ
262
......................
SKUPINA
PRVKY UPÍNACÍ
425
Strany
264-281
..........
SKUPINA
441
Strana
......................
SKUPINA
445
Strany
448
SKUPINA
Strana
294-295
NÒÎKY PÁKOVÉ
......................
487
284
SVùRÁKY STROJNÍ
..........
SKUPINA
Strany
KLIâKY KE SKLÍâIDLÒM
299
HROTY ST¤EDICÍ
......................
302
SKUPINA
404
Strana
PO¤ADAâE PLASTOVÉ
......................
262
SKUPINA JEDNOTKY INDEXOVACÍ
437
Strana
......................
SKUPINA
442
Strana
VLOÎKY REDUKâNÍ
......................
SKUPINA
445
Strany
..........
SKUPINA
450
Strany
SKUPINA
Strana
285
DRÎÁKY NÁSTROJÒ
296-297
KOLEâKA
VROUBKOVACÍ
......................
488
282
300
HROTY OTOâNÉ
......................
302
SKUPINA
STOLY PRACOVNÍ
405
Strana
......................
SKUPINA
STOLY OTOâNÉ
437
Strana
......................
SKUPINA
443
Strany
SKUPINA
Strany
482
Strana
286-292
DRÎÁKY NA BROU·ENÍ
......................
SKUPINA
282
UPÍNKY KLOUBOVÉ
..........
445
263
297
VLOÎKY REDUKâNÍ
MORSE
......................
301
SKUPINA âELISTI PRO SKLÍâIDLA
490
Strany
..........
303-304
SKUPINA
421
Strana
HRANOLY
OCELOVÉ
......................
SKUPINA
SKLÍâIDLA
440
Strany
263
..........
SKUPINA
283-284
SVùRÁKY
445
Strany
......................
SKUPINA
447
Strany
482
Strana
298-299
KLÍNY VYRÁÎECÍ
......................
SKUPINA
495
Strana
SYSTÉM MODULÁRNÍ
HADICOV¯
..........
SKUPINA
293
301
OROVNÁVAâE
BRUSN¯CH KOTOUâÒ
......................
305
Sekce 4
4
Oznaãení
Obsah
Skupina
Strana
âelisti pro sklíãidla...............................................................490 ...............303-304
DrÏáky nástrojÛ ...................................................................445 ...................297
Hlavy revolverové ..............................................................445 ...............296-297
Hranoly ocelové ..................................................................421 ...................263
Hroty stfiedicí / otoãné......................................................487/488................302
Jednotky indexovací / stoly otoãné......................................437 ...................282
Koleãka vroubkovací a drÏáky.............................................450 ...................300
Kostky magnetické upínací / pofiadaãe plastové..............400/404................262
NÛÏky pákové......................................................................448 ...................299
Orovnávaãe brusn˘ch kotouãÛ............................................495 ...................305
Prvky upínací.......................................................................425 ...............264-281
Sklíãidla ...............................................................................440 ...................283
Sklíãidla / kliãky ke sklíãidlÛm ..........................................440/441................284
Stoly pracovní......................................................................405 ...................263
Svûráky ...............................................................................445 ...............293-295
Systém modulární hadicov˘ ................................................447 ...............298-289
Upínky kloubové..................................................................443 ...............286-292
VloÏky redukãní ...................................................................442 ...................285
VloÏky redukãní Morse a klíny vyráÏecí...............................482 ...................301
Dílenské
vybavení
Sekce 4
Produktové skupiny
400 - 495
Strana
261
SKUPINA
Kostky magnetické upínací / pofiadaãe plastové
400/404
KOSTKY MAGNETICKÉ UPÍNACÍ / PO¤ADAâE PLASTOVÉ
Kostky upínací
magnetické
Jsou urãeny k pouÏití s magnetick˘mi upínaãi, které mají rovnobûÏné pólové nástavce,
takÏe se magnetické pole mÛÏe roz‰ífiit k drÏení sloÏitû tvarovan˘ch obrobkÛ.
Dodáváme je ve vzájemnû sladûn˘ch párech.
Jsou obrobitelné.
Rozmûry
‰xdxv
Objednací kód
KEN-400
Cena
Kã/pár
60 x 75 x 30 mm
-2500K
707
Pofiadaãe
plastové
Vyrobeny z vysoce pevného polypropylenu.
Lze montovat na standardní mfiíÏkovan˘ panel, vzájemnû do sebe zapadají.
SPOJOVÁNÍ
STOHOVÁNÍ
NASTAVOVÁNÍ
ZAVù·ENÍ
MfiíÏkové panely
dodáváme
samostatnû
MoÏnost
“spojování” a
stohování
Velikost
Rozmûry
‰ x d x v (mm)
ã. 0
85 x 103 x 53
ã. 1
163 x 104 x 80
ã. 2
237 x 150 x 132
ã. 3
278 x 222 x 165
ã. 4
Strana
425 x 280 x 184
262
Barva
modrá
zelená
ãervená
Ïlutá
modrá
zelená
ãervená
Ïlutá
modrá
zelená
ãervená
Ïlutá
modrá
zelená
ãervená
Ïlutá
modrá
zelená
ãervená
Ïlutá
Objednací kód
MTL-404
-1000B
-1000G
-1000R
-1000Y
-1010B
-1010G
-1010R
-1010Y
-1020B
-1020G
-1020R
-1020Y
-1030B
-1030G
-1030R
-1030Y
-1040B
-1040G
-1040R
-1040Y
Cena
Kã/ks
24
24
24
24
29
29
29
29
72
72
72
72
124
124
124
124
262
262
260
260
Pfiíslu‰enství plastov˘ch
pofiadaãÛ
Pro plastové pofiadaãe
Matlock
Distanãní
kolík
DrÏák ‰títku
Popis
Sada 4 distanãních kolíkÛ
Jednotliv˘ kolík pro pofiadaãe ã. 4
DrÏák ‰títku pro pofiadaãe ã. 0 a 1
DrÏák ‰títku pro pofiadaãe ã. 2
DrÏák ‰títku pro pofiadaãe ã. 3 a 4
Objednací kód
MTL-404
-9010K
-9020K
-3510K
-3520K
-3530K
Cena
Kã/ks
7
5
4
5
5
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
GROUP
STOLY PRACOVNÍ / HRANOLY OCELOVÉ
405/421
StÛl pracovní
a svûrák
Pro domácí kutily a stfiednû nároãné práce. Ocelová konstrukce.
Pevná pracovní plocha z bukového dfieva je opatfiena pravítky
v metrické a palcové soustavû a úhlomûrn˘mi znaãkami.
Snadná montáÏ. Robustní rozevíratelné nohy s protikluzn˘mi pryÏov˘mi
patkami. âtyfii v˘mûnné polohy. Dodáváme se ãtyfimi upínacími bloky,
montáÏními klíãi a návodem k pouÏití.
·ífika pracovní plochy: 600 mm.
Hloubka pracovní plochy (jednotlivû): 115 mm.
Hloubka pracovní plochy (kombinovaná): 230 mm.
Celková v˘‰ka: 800 mm.
·ífika (ve sloÏeném stavu pro skladování): 280 mm.
Maximální ‰ífika pfii rozevfiení: 140 mm.
Maximální upínan˘ rozmûr (s bloky): 285 mm.
Nosnost: 200 kg.
D¤EVOOBRÁBùCÍ
NÁ¤ADÍ
Jako svisl˘ svûrák s ãelistmi
v úhlu 90°.
Jako v‰estranná stolice pro
fiezání s ãelistmi v úhlu 45°.
SKUPINA
Viz
597
Vhodn˘ k upínání trubek a jin˘ch kulatin.
Pracovní plocha z dubového
dfieva s úhlomûrem a pravítkem.
Jako T- svûrák.
Nezávislé nastavení ramen
umoÏÀuje upínání podélnû
zkosen˘ch obrobkÛ.
V˘‰ka
(mm)
·ífika
(mm)
Objednací kód
SEN-405
Cena
Kã/ks
800
600
-9650K
915
Hranoly
ocelové
Sada
Metrické rozmûry - ãtvercov˘ prÛfiez
Poãet
Objednací kód
Obsah
ks
KEN-421
4,
5,
6,
8,
10
a
12
mm
6
-0500K
ãtvercov˘ prÛfiez
Stoly pracovní / hranoly ocelové
Vysoce jakostní mûkká ocel. Dodáváme v ãtvercovém a obdélníkovém prÛfiezu.
Délka (metrické rozmûry): 300 mm
Objednací kód
Cena
Typ
Rozmûry
KEN-421
Kã/ks
4 x 4 mm
-0040K
155
5 x 5 mm
-0050K
89
6 x 6 mm
-0060K
94
7 x 7 mm
-0070K
472
8 x 8 mm
-0080K
154
10 x 10 mm
-0100K
255
âtvercov˘
12 x 12 mm
-0120K
342
14 x 14 mm
-0140K
717
16 x 16 mm
-0160K
1017
18 x 18 mm
-0180K
1184
20 x 20 mm
-0200K
1564
25 x 25 mm
-0250K
2150
8 x 7 mm
-0870K
154
10 x 8 mm
-1080K
207
12 x 8 mm
-1280K
264
12 x 10 mm
-1300K
304
Obdélníkov˘
14 x 9 mm
-1490K
322
16 x 10 mm
-1610K
392
18 x 11 mm
-1910K
465
20 x 12 mm
-2120K
555
22 x 14 mm
-2400K
700
25 x 14 mm
-2420K
732
Cena
Kã/sada
447
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
263
SKUPINA
Prvky upínací
425
PRVKY UPÍNACÍ
Sady prÛmyslov˘ch
upínacích prvkÛ
Sada se skládá z upínacích prvkÛ urãen˘ch k rychlému upínání nástrojÛ ãi obrobkÛ, Vyrobeny dle nároãn˘ch norem kvality. V‰echny upínací
prvky jsou brou‰ené a kalené, vyrobené z kvalitní oceli. Upínací prvky (vyjma závitov˘ch tyãí) jsou tepelnû zpracovány a jejich povrch je ãernûn˘.
Upínací nástroje odpovídají v‰em metrick˘m i imperiálním ‰ífikám T-dráÏek. Sady jsou dodávány v závûsn˘ch ocelov˘ch zásobnících.
Sada 20 mm je dodávána v dfievûné krabici.
Závitová tyã
Stupňovitá
upínka
Univerzální
upínací podloÏka
Matice s
přírubou
ProdluÏovací
matice
Matice pro
T-dráÏku
Sada obsahuje 58 dílÛ v metrick˘ch rozmûrech (poãet ks kaÏdé komponenty je uveden v závorkách)
âíslo
DráÏka ve stole
Závitová tyã
StupÀovitá upínka
ProdluÏov. Matice Upín. podloÏky (páry)
Závit
v˘robku
Rozmûr ‰ x d (mm)
d x závit L (mm)
d x ‰ x v (mm)
matice
s pfiírubou H
Rozsah nastavení
75 x 30 (4)
100 x 30 (4)
M10 x M10 x 28 20 - 38 (4)
64 x 28 x 12 (2) 30
12 x 18 x 14
125 x 30 (4)
mm 15 mm 35 28 - 64 (4)
CK120100
M10
100
x
32
x
19
(2)
(6)
150 x 30 (4)
dlouhá
150
x
32
x
22
(2)
(6)
98 64 - 152 (4)
175 x 30 (4)
(4)
200 x 30 (4)
75 x 35 (4)
100 x 35 (4)
M12 x M12 x 28 20 - 38 (4)
64 x 28 x 12 (2) 36
14 x 22 x 16
125 x 35 (4)
mm
CK140120
M12
100
x
32
x
19
(2)
mm 35 28 - 64 (4)
(6)
150 x 35 (4)
dlouhá 18(6)
150
x
32
x
22
(2)
98 64 - 152 (4)
175 x 35 (4)
(4)
200 x 35 (4)
75 x 35 (4)
100 x 35 (4)
M14 x M14 x 28 20 - 38 (4)
64 x 28 x 12 (2) 42
16 x 25 x 18
125 x 35 (4)
mm
CK160140
M14
100
x
32
x
19
(2)
mm 35 28 - 64 (4)
(6)
150 x 35 (4)
dlouhá 21(6)
150
x
32
x
22
(2)
98 64 - 152 (4)
175 x 35 (4)
(4)
200 x 35 (4)
75 x 35 (4)
100 x 35 (4)
M14 x M14 x 28 20 - 38 (4)
64 x 28 x 12 (2) 42
18 x 25 x 18
125 x 35 (4)
mm
CK180140
M14
100
x
32
x
19
(2)
mm 35 28 - 64 (4)
(6)
150 x 35 (4)
dlouhá 21(6)
150
x
32
x
22
(2)
98 64 - 152 (4)
175 x 35 (4)
(4)
200 x 35 (4)
75 x 35 (4)
100 x 35 (4)
M16 x M16 x 28 20 - 38 (4)
64 x 28 x 12 (2) 48
20 x 28 x 20
125 x 35 (4)
mm
CK200160
M16
100
x
32
x
19
(2)
mm 35 28 - 64 (4)
(6)
150 x 35 (4)
dlouhá 24(6)
150
x
32
x
22
(2)
98 64 - 152 (4)
175 x 35 (4)
(4)
200 x 35 (4)
Sada obsahuje 58 dílÛ v palcov˘ch rozmûrech (poãet ks kaÏdé komponenty je uveden v závorkách)
âíslo
DráÏka ve stole
Závitová tyã
StupÀovitá upínka
ProdluÏov. Matice Upín. podloÏky (páry)
Závit
v˘robku
Rozmûr ‰ x d
d x závit L
dx‰xv
matice
s pfiírubou H
Rozsah nastavení
3” x 11/4” (4)
3/
4” x 11/4” (4)
3/8” UNC 11/8”
3/4” - 11/2” (4)
21/2” x 11/8” x 1/2” (2) 8”x UNC
1/
11/16” x 17/32”
5” x 11/4” (4)
1”
3/8” UNC
1/4” x 3/4” (2)
7/16”
CK500375 2” x (6)
2”
x
1
13/4” 11/8” - 21/2” (4)
6” x 11/4” (4)
dlouhá
6” x 11/4” x 7/8” (2)
(6)
37/8” 21/2” - 6” (4)
7” x 11/4” (4)
(4)
8” x 11/4” (4)
3” x 11/4” (4)
1/
4” x 11/2” (4)
1/2” UNC 11/8”
3/4” - 11/2” (4)
21/2” x 11/8” x 1/2” (2) 2x”1UNC
9/16” x 7/8” x 6/8”
1/2” (4)
1/4”
5”
x
1
1/
1/
3/
13/16”
3/4” 11/8” - 21/2” (4)
4” x 4” (2)
CK62500
2”
x
1
1
2” UNC
1/
(6)
6” x 1 2” (4)
6” x 11/4” x 7/8” (2) dlouhá
(6)
37/8” 21/2” - 6” (4)
7” x 11/2” (4)
(4)
1/
8” x 1 2” (4)
3” x 11/4” (4)
1/
4” x 11/2” (4)
1/2” UNC 11/8”
3/4” - 11/2” (4)
21/2” x 11/8” x 1/2” (2) 2x”1UNC
5/8” x 7/8” x 6/8”
1/2” (4)
1/4”
5”
x
1
1/
1/
3/
13/16”
3/4” 11/8” - 21/2” (4)
4” x 4” (2)
CK62550
2”
x
1
1
2” UNC
1/
(6)
6” x 1 2” (4)
6” x 11/4” x 7/8” (2) dlouhá
(6)
37/8” 21/2” - 6” (4)
7” x 11/2” (4)
(4)
1/
8” x 1 2” (4)
3” x 11/4” (4)
5/
4” x 11/2” (4)
5/8” UNC 11/8”
3/4” - 11/2” (4)
21/2” x 11/8” x 1/2” (2) x8”1UNC
3/4” x 13/8” x 11/8”
5/8”
5” x 11/2” (4)
5/8” UNC
1/4” x 3/4” (2)
13/16”
CK750625
2”
x
1
13/4” 11/8” - 21/2” (4)
(6)
6” x 11/2” (4)
dlouhá
6” x 11/4” x 7/8” (2)
(6)
37/8” 21/2” - 6” (4)
7” x 11/2” (4)
(4)
8” x 11/2” (4)
Strana
264
ATL-425
Cena
Kã/ks
-1120K
1387
-1140K
1534
-1160K
1682
-1180K
2159
-1200K
3865
Objednací kód
Objednací kód
ATL-425
Cena
Kã/ks
-1320K
1492
-1360K
1640
-1400K
1640
-1480K
2309
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
PRVKY UPÍNACÍ
425
Sady profesionálních
upínacích prvkÛ
Jsou navrÏeny tak, aby pfiinesly ãasovou úsporu pfii pfiípravû v˘roby a vyfie‰ily vût‰inu problémÛ s upínáním do T- dráÏek. V‰echny
komponenty jsou vyrobeny z nelegované uhlíkové oceli druhu 45C (JIS)/CK45 (DIN). Jsou tepelnû zpracovány na tvrdost HRC 28 - 32.
Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváme je v robustním plastovém kuffiíku.
Rozmûr
T-dráÏky
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Závit
M10
M12
M14
M16
M18
âíslo
dílu
TK10
TK12
TK14
TK16
TK18
Objednací kód
IND-425
-3610T
-3612T
-3614T
-3616T
-3618T
Cena
Kã/ks
4017
4192
4367
5189
6234
Sady profesionálních upínacích prvkÛ
Jsou navrÏeny tak, aby pfiinesly ãasovou úsporu pfii pfiípravû v˘roby a vyfie‰ily vût‰inu problémÛ s upínáním do T- dráÏek. V‰echny komponenty jsou vyrobeny z nelegované
uhlíkové oceli druhu S45C (JIS) / CK45 (DIN). Jsou tepelnû zpracovány na tvrdost HRC 28 - 32. Na povrchu mají povlak z fosfátu manganu. Dodáváme je v robustním
plastovém kuffiíku.
Prvky upínací
Obsah:
Tyãe závitové
(po 4 ks): délka 50,
75, 100, 125, 150 a
200 mm.
Bloky stupÀovité
(po 2 ks) 1S,
2S a 3S.
Upínky stupÀovité
(po 2 ks)
25 x 63 mm,
100 x 32 mm a 150 x
32 mm.
Upínky se závitem
délka 100 mm,
2 ks.
Upínky zalomené
délka 120 mm,
2 ks.
Upínky destiãkové
100 x 30 mm
2 ks.
Upínka ze‰ikmená
se závitem
100 x 30 mm, 2 ks.
Matice
ProdluÏovací: 4 ks. S
pfiírubou: 6 ks. Pro
T-dráÏku: 6 ks.
Rozmûr
T-dráÏky
Závit
âíslo
dílu
Objednací kód
IND-425
Cena
Kã/ks
18 mm
M16
MCK116
-2966M
10205
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
265
SKUPINA
Prvky upínací
425
PRVKY UPÍNACÍ
CC01
Upínka vidlicová
Strana
269
Strana
274
Strana
271
Strana
269
CC25
Upínka stupÀovitá
Strana
273
Strana
271
CC11
âelist upínací
CC03
Upínka zalomená
CC20
Upínka stavitelná
FC01
Dotek ploch˘
Strana
275
CC12
Upínka nastavitelná
CC04
Upínka se závitem
ze‰ikmená
FC02
Dotek s vroubkováním
CC13
Upímka kroková nastavitelná
Strana
270
CC06
Upínka pfiímá se závitem
Strana
273
Strana
272
Strana
270
CC05
Upínka pfiímá
Strana
275
CC21
FC03
Upínka s nastaviteln˘m ramenem Matice dráÏkovaná
Strana
272
Strana
275
CC18
Upínka destiãková
Strana
270
Strana
274
Strana
271
Strana
269
266
CC24
Rychlo‰roub
CC08
Upínka otoãná
CC02
Upínka s válcov˘m osazením
Strana
CC19
Upínka stavitelná
CC07
Upínka s dráÏkou
FC04
Matice s pfiírubou
Strana
272
Strana
274
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
275
SKUPINA
PRVKY UPÍNACÍ
FC05
Matice prodluÏovací
FC22
PodloÏka
FC16
·rouby zaji‰Èovací
Strana
276
Strana
277
Strana
278
FC18
·rouby zaji‰Èovací
s dráÏkovan˘m dotekem
Strana
278
FC08
T-matice prodlouÏená (brou‰ená)
FC09
·roub s okem
FC29
Dotek otoãn˘
SC11A
Podpûra ‰roubovací
Strana
281
SU25
Blok
stupÀovit˘
Strana
279
FC40
T-‰roub
Strana
281
SEB
·roub s okem
Strana
279
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
281
Strana
267
Prvky upínací
Strana
277
Strana
280
Strana
279
Strana
278
Strana
276
SC10
·roub nastavovací
FC25
Sada sférick˘ch podloÏek
FC21
Podložka drážkovaná kulatá
Strana
280
Strana
279
Strana
278
Strana
276
SC04
Váleãek vymezovací
FC24
C-podloÏka otoãná
FC20
Podložka drážkovaná
pravoúhlá
Strana
280
Strana
278
Strana
277
Strana
276
FC07
Tyč závitová
SC01
PodloÏka vymezovací
FC23
C-podloÏka
FC17
·rouby zaji‰Èovací
s válcovou hlavou
FC06
T- matice (frézovaná)
425
SKUPINA
Prvky upínací
?????????????????
425
PRVKY UPÍNACÍ
GEOMETRICKÁ TOLERANCE
Následující údaje pfiedstavují v˘tah z BS 308 : 1990. Podrobnûj‰í vysvûtlení lze nalézt v uvedené normû.
Geometrická tolerance definuje vztahy mezi jednotliv˘mi komponenty.
Pfiíklad: pravoúhlost, okrouhlost, rovnobûÏnost, rovinnost nebo soustfiednost. Mohou b˘t definovány dvûma zpÛsoby.
Jsou to:
(a) Vzájemná závislost: toleranãní meze fiídí rozmûry i tvar komponenty.
(b) Vzájemná nezávislost: toleranãní meze fiídí pouze rozmûry komponenty, av‰ak nefiídí její tvar.
Tolerance tvaru a reference tvaru
Reference polohy/tvaru
Symbol tolerované charakteristiky
Hodnota tolerance
Tolerance
Pravoúhlost
Reference polohy/tvaru
Význam:
Musí b˘t zaji‰tûna
kolmost vzhledem
k A s tolerancí
1 úhlové minuty
± 1’
A
0.02
Symbol reference
Kvalita povrchu
B
Význam:
Musí b˘t zaji‰tûna rovnobûÏnost
vzhledem k B s toleranci 0.02 mm
Toleranãní
charakteristika
A
Referenãní trojúhelník
Referenãní charakteristika
Symboly a jejich význam
Strana
Pfiímost
Pravoúhlost
Souosost
Rovinnost
RovnobûÏnost
Excentricita
Kruhovitost
·ikmost
Celková excentricita
Válcovitost
Tolerance polohy
Kvalita povrchu
268
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
PRVKY UPÍNACÍ
425
CC01 - Upínka vidlicová
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na: HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
âíslo
výrobku
CC010112
CC010316
CC010420
Délka x ‰ífika
AxB
100 x 38 mm
150 x 50 mm
200 x 60 mm
C
22
30
35
D
12
16
19
Rozmûry (mm)
E
F
13
6
17
8
21
10
Objednací kód
G
81
125
170
IND-425
-1005D
-1005J
-1005M
CC02 - Upínka s válcov˘m osazením
âíslo
výrobku
CC020112
CC020216
CC020316
Délka x ‰ífika
AxB
150 x 38 mm
150 x 48 mm
200 x 48 mm
C
15
20
20
D
20
25
25
E
70
40
90
Cena
Kã/ks
327
675
1197
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na: HR C32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
F
25
35
35
Rozmûry (mm)
G
H
30
18
40
24
40
24
Obj. kód
J
13
17
17
K
22
30
30
L
4
5
5
M
M12
M16
M16
IND-425
-1010D
-1010G
-1010J
Cena
Kã/ks
594
802
995
CC03 - Upínka zalomená
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na: HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Délka x ‰ífika
AxB
120 x 36 mm
150 x 48 mm
175 x 60 mm
C
30
48
60
D
102
130
150
Rozmûry (mm)
E
F
16
17
25
25
30
30
Obj. kód
G
50
55
65
H
45
60
70
I
13
17
21
IND-425
-1015H
-1015K
-1015N
Cena
Kã/ks
754
1210
1937
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Prvky upínací
âíslo
výrobku
CC030112
CC030216
CC030320
Strana
269
SKUPINA
Prvky upínací
?????????????????
425
PRVKY UPÍNACÍ
CC04 - Upínka se závitem
ze‰ikmená
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na: HR C32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
âíslo
výrobku
CC040616
Délka x ‰ífika
AxB
150 x 50 mm
C
95
D
130
Rozmûry (mm)
E
F
17
M16
Objednací kód
IND-425
-1020R
G
25
CC05 - Upínka pfiímá
âíslo
výrobku
CC050112
CC050212
CC050316
CC050416
CC050520
CC050620
Délka x ‰ífika
AxB
65 x 32 mm
100 x 32 mm
80 x 36 mm
125 x 36 mm
100 x 38 mm
125 x 38 mm
Cena
Kã/ks
1029
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na: HR C32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
C
25
40
24
41
32
40
D
20.0
30.0
28.0
42.0
34.0
42.5
E
13
13
17
17
21
21
Rozmûry (mm)
F
20.0
30.0
28.0
42.0
34.0
42.5
Objednací kód
G
19
19
22
22
22
25
H
13
13
13
13
13
15
IND-425
-1025D
-1025G
-1025J
-1025M
-1025P
-1025R
Cena
Kã/ks
322
425
400
512
444
600
CC06 - Upínka pfiímá se závitem
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na: HR C32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
âíslo
výrobku
CC060112
CC060212
CC060312
CC060416
CC060516
CC060616
CC060720
CC060820
Strana
Délka x ‰ífika
AxB
65 x 30 mm
80 x 30 mm
100 x 30 mm
80 x 38 mm
100 x 38 mm
125 x 38 mm
150 x 50 mm
200 x 50 mm
270
C
19
19
19
19
25
25
25
25
D
32
48
60
40
55
70
82
112
E
14
25
40
17
30
45
50
80
Rozmûry (mm)
F
52
69
89
65
85
110
134
184
Objednací kód
G
13
13
13
17
17
17
21
21
H
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M20
M20
IND-425
-1030D
-1030F
-1030H
-1030J
-1030L
-1030N
-1030P
-1030R
Cena
Kã/ks
315
379
449
400
557
685
864
1194
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
www. exvalos.cz
CC07 - Upínka
s dráÏkou
PRVKY UPÍNACÍ
425
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na: HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
âíslo
výrobku
CC070212
CC070616
Délka x ‰ífika
AxB
80 x 30mm
125 x 38mm
Rozmûry (mm)
D
E
48
25
70
45
C
22
25
Objednací kód
IND-425
-1035F
-1035N
F
13
17
CC08 - Upínka otoãná
âíslo
výrobku
CC080112
CC080212
CC080316
Délka x ‰ífika
AxB
30 x 28mm
50 x 32mm
60 x 40mm
Cena
Kã/ks
364
590
Materiál: povrchovû zpevnûná ocel.
Tepelné zpracování na: HRC 38 - 42.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
C
16
20
25
Rozmûry (mm)
E
F
G
M12
29
40
M12
36
45
M16
41
D
40
45
45
Objednací kód
H
M12
M16
I
21
26
32
IND-425
-1040D
-1040G
-1040J
CC11 - âelist upínací
Cena
Kã/ks
1209
1382
1784
Materiál: Tûleso: ‰edá litina.
âelist: stfiednû uhlíková ocel EN8D.
Tvrdost: âelist: HRC 45 - 48.
Povrchová úprava: âelist: fosfát manganu.
Vroubkovaná
D
68
E
50
Rozmûry (mm)
F
G
H
J
32 16
6 22
Objednací kód
K
14
L
18
M
42
N
10
IND-425
-1045D
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Prvky upínací
âíslo
Délka x ‰ífika
výrobku
AxB
C
CC110112 Vroubkovaná 133 x 60mm 58
Cena
Kã/ks
4794
Strana
271
SKUPINA
Prvky upínací
425
PRVKY UPÍNACÍ
CC12 - Upínka
nastavitelná
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na tvrdost:
âelist: HRC 30 - 32.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
âelisti: Povrchová úprava vysokofrekvenãním kalením.
Brou‰ená
âíslo
Typ
v˘robku
CC120108
CC120212 DráÏkovan˘
CC120316
CC120408
CC120512 Brou‰en˘
CC120616
Délka x ‰ífika x v˘‰ka
AxBxC
72 x 25 x 20mm
105 x 35 x 30mm
138 x 40 x 40mm
72 x 25 x 20mm
105 x 35 x 30mm
138 x 40 x 40mm
D
45
65
90
45
65
90
E
16
26
30
16
26
30
DráÏkovaná
Rozmûry (mm)
F
G
H
16
7
14
22 12
20
30 14
26
16
7
14
22 12
20
30 14
26
Objednací kód
J
8.5
13.5
17.0
8.5
13.5
17.0
K
4
6
8
4
6
8
L
7
9
13
7
9
13
IND-425
-1050D
-1050F
-1050H
-1050J
-1050M
-1050R
CC13 - Upínka kroková nastavitelná
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tepelné zpracování na tvrdost: HRC 30 - 32.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
âelisti: Povrchová úprava vysoko-frekvenãním
kalením.
Brou‰ená
âíslo
Typ
v˘robku
CC130108
CC130212 DráÏkovan˘
CC130316
CC130512 Brou‰en˘
Délka x ‰ífika x v˘‰ka
AxBxC
72 x 25 x 8mm
105 x 35 x 10mm
138 x 40 x 14mm
105 x 35 x 10mm
D
45
65
90
65
Cena
Kã/ks
1784
2284
2907
1784
2284
2907
E
16
26
30
26
DráÏkovaná
Rozmûry (mm)
F
G
H
J
16
7
14
8.5
22 12
20 13.5
30 14
26 17.0
22 12
20 13.5
Objednací kód
K
4
6
8
6
L
7
9
13
9
IND-425
-1055D
-1055F
-1055H
-1055M
CC18 - Upínka pfiímá
Cena
Kã/ks
1894
2254
2982
2215
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
* Dodáváme s T-‰roubem, maticí s pfiírubou a aretaãním ‰roubem
âíslo
v˘robku
CC18PC-4
CC18PC-4S*
CC18PC-6
Strana
272
Délka x ‰ífika
AxB
19 x 41mm
19 x 41mm
22 x 44mm
C
100
100
150
D
41.0
41.0
57.5
Rozmûry (mm)
E
F
18
17
18
17
35
17
Objednací kód
G
12
12
16
H
M12
M12
M16
IND-425
-1080C
-1080F
-1080K
Cena
Kã/ks
545
849
605
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
PRVKY UPÍNACÍ
CC19 - Upínka
stavitelná
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
âíslo
výrobku
Délka x ‰ífika
AxB
Rozmûry (mm)
C
D
CC19-NC50
125 x 42mm
75
CC20 - Upínka
stavitelná
M12-125
IND-425
Cena
Kã/ks
-1085D
2197
Objednací kód
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Délka x ‰ífika
AxB
150 x 49mm
194 x 55mm
Rozmûry (mm)
C
D
85
M16-150
105
M20-175
Objednací kód
IND-425
-1090M
-1090T
Cena
Kã/ks
1592
2084
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Prvky upínací
âíslo
výrobku
CC20-NC6
CC20-NC8
425
Strana
273
SKUPINA
Prvky upínací
425
PRVKY UPÍNACÍ
CC21 - Upínka s nastaviteln˘m
ramenem
Materiál:
stfiednû uhlíková ocel.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
âíslo
výrobku
CC21-0112
CC21-0216
Délka x ‰ífika
AxB
100 x 46 mm
130 x 57 mm
C
25
31
D
68
85
Rozmûry (mm)
E
F
13
60
17
65
Objednací kód
IND-425
-1095D
-1095M
G
M12
M16
CC24 - Rychlo‰roub
âíslo
výrobku
CC240210
CC240312
CC240416
Délka
A
26 mm
30 mm
38 mm
Cena
Kã/ks
1489
1637
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
B
11.8
13.5
16.0
C
8
9
12
D
19
19
23
Rozmûry (mm)
E
F
4
M10
5
M12
6
M16
Objednací kód
G
12.5
14.5
17.5
H
22
22
26
IND-425
-1110C
-1110G
-1110P
Cena
Kã/ks
437
500
562
CC25 - Upínka stupÀovitá
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
âíslo
výrobku
CC251463
CC2514100
CC2514150
CC2516100
CC2516150
Strana
Délka x ‰ífika
AxB
63 x 25 mm
100 x 32 mm
150 x 32 mm
100 x 32 mm
150 x 30 mm
274
C
13
19
22
19
22
D
15
15
15
17
17
Rozmûry (mm)
E
20
29
32
31
40
Objednací kód
F
14
34
50
26
47
G
M14
M14
M14
M16
M16
IND-425
-1130C
-1130G
-1130J
-1135G
-1135J
Cena
Kã/ks
174
260
354
274
364
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
PRVKY UPÍNACÍ
425
FC01 - Dotek
ploch˘
Materiál:
Tûleso - stfiednû uhlíková ocel.
Kuliãka - kalená EN 31.
Tvrdost:
·roub - HRC 30 - 33.
Kuliãka - HRC 6C.
Povrchová úprava
fosfát manganu.
âíslo
výrobku
Závit
A
B
Rozmûry (mm)
C
D
FC010216
M16
26
42
19
E
IND-425
Cena
Kã/ks
27
-2010R
684
Objednací kód
FC02 - Dotek s vroubkováním
âíslo
výrobku
FC010112
FC010216
Závit
A
M12
M16
B
22
26
Materiál:
Tûleso - stfiednû uhlíková ocel.
Kuliãka - kalená ocel EN 31.
Tvrdost:
·roub - HRC 30 - 33.
Kuliãka - HRC 6C.
Povrchová úprava
fosfát manganu.
Rozmûry (mm)
C
D
35
14
42
19
Objednací kód
E
22
27
IND-425
-2015J
-2015R
FC03 - Matice vroubkovaná
âíslo
výrobku
FC030210
FC030312
FC030416
Závit
A
M10
M12
M16
B
10
12
12
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 33.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Rozmûry (mm)
C
D
20
8
24
10
25
10
Objednací kód
E
25
28
30
IND-425
-2020K
-2020M
-2020R
FC04 - Matice s pfiírubou
Závit
A
M10
M12
M14
M16
M20
Cena
Kã/ks
165
192
207
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
B
22
28
28
33
40
Rozmûry (mm)
C
D
3
17
4
19
4
22
5
24
6
30
Objednací kód
E
13
17
17
20
25
IND-425
-2025G
-2025K
-2025M
-2025P
-2025T
Cena
Kã/ks
35
62
65
72
130
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Prvky upínací
âíslo
výrobku
FC040110
FC040212
FC040214
FC040316
FC040420
Cena
Kã/ks
684
884
Strana
275
SKUPINA
Prvky upínací
425
PRVKY UPÍNACÍ
FC05 - Matice
prodluÏovací
FC06 - T-matice frézovaná
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
F
âíslo
Rozmûr
výrobku
A
FC050110 M10
FC050212 M12
FC050314 M14
FC050316 M16
FC050420 M20
Rozmûry (mm)
B
C
17
30
19
36
22
42
24
48
30
60
Objednací kód
IND-425
-2030F
-2030K
-2030M
-2030N
-2030R
Cena
Kã/ks
49
64
100
90
145
âíslo
výrobku
FC060110
FC060212
FC050314
FC060316
FC060420
Závit
A
M10
M12
M14
M16
M20
B
14
16
17
20
28
FC07 - Tyã závitová
âíslo
výrobku
FC070110
FC070210
FC070310
FC070510
FC070612
FC070712
FC070812
FC070912
FC071012
FC071112
FC071212
FC071214
FC071214
FC071214
FC071214
FC071214
FC071316
FC071416
FC071516
FC071616
FC071616
FC071716
FC071816
FC071916
FC072016
FC072116
FC072220
FC072320
FC072420
FC072520
FC072620
FC072720
FC072820
FC072920
FC073020
Rozmûry
AxB
M10 x 50 mm
M10 x 75 mm
M10 x 100 mm
M10 x 150 mm
M12 x 50 mm
M12 x 75 mm
M12 x 100 mm
M12 x 125 mm
M12 x 150 mm
M12 x 200 mm
M12 x 300 mm
M14 x 75 mm
M14 x 100 mm
M14 x 125 mm
M14 x 150 mm
M14 x 200 mm
M16 x 75 mm
M16 x 100 mm
M16 x 125 mm
M16 x 150 mm
M16 x 175 mm
M16 x 200 mm
M16 x 250 mm
M16 x 300 mm
M16 x 400 mm
M16 x 500 mm
M20 x 75 mm
M20 x 100 mm
M20 x 125 mm
M20 x 150 mm
M20 x 200 mm
M20 x 250 mm
M20 x 300 mm
M20 x 400 mm
M20 x 500 mm
Strana
276
Závit
A
M12
M16
Objednací kód
F
22
28
28
30
38
IND-425
-2035G
-2035K
-2035M
-2035P
-2035T
Materiál: stfiednû
uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
Rozmûr
C
22
30
38
50
22
30
38
38
50
65
80
30
38
38
50
65
20
38
38
50
50
65
65
80
100
100
30
38
38
50
65
65
80
100
100
Objednací kód
IND-425
-2120S
-2125S
-2130S
-2140S
-2145S
-2150S
-2155S
-2160S
-2165S
-2170S
-2175S
-2176S
-2177A
-2177G
-2177K
-2177T
-2180S
-2185S
-2190S
-2195S
-2197S
-2200S
-2205S
-2210S
-2215S
-2220S
-2225S
-2230S
-2235S
-2240S
-2245S
-2250S
-2255S
-2260S
-2265S
Cena
Kã/ks
37
44
45
59
52
55
62
67
77
89
115
65
75
85
94
112
72
84
97
110
122
137
155
175
217
257
94
107
122
135
164
192
224
294
359
FC08 - T-matice prodluÏovací
âíslo
výrobku
FC008112
FC008216
Rozmûry (mm)
C
D
E
11.7 7 18
13.7 8 22
15.0 8 22
17.7 10 28
21.7 14 35
B
22
30
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Rozmûry (mm)
C (h6)
D
14
8
18
10
Objednací kód
IND-425
-2505J
-2505R
E
22
28
Cena
Kã/ks
374
405
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
47
55
62
72
120
SKUPINA
PRVKY UPÍNACÍ
FC09 - ·roub
s okem
âíslo
výrobku
FC040110
FC090210
FC090412
FC090516
FC090616
Velikost
AxB
M10 x 75 mm
M10 x 100 mm
M12 x 100 mm
M16 x 125 mm
M16 x 150 mm
C
40
40
60
60
75
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Rozmûry (mm)
D
E
20
12
20
12
25
14
32
17
32
17
Objednací kód
F
10
10
12
16
16
IND-425
-2510E
-2510H
-2510N
-2510P
-2510R
FC16 - ·rouby zaji‰Èovací
Závit x délka mm
AxB
C
M6 x 10 mm 3
M6 x 15 mm 3
M6 x 25 mm 3
M8 x 12 mm 4
M8 x 20 mm 4
M8 x 30 mm 4
M10 x 15 mm 5
M10 x 25 mm 5
M10 x 35 mm 5
M12 x 30 mm 6
M12 x 40 mm 6
M12 x 50 mm 6
M16 x 55 mm 8
âíslo
výrobku
FC160206
FC160306
FC160408
FC160508
FC160608
FC160710
FC160810
FC161312
-
Cena
Kã/ks
-2610H
-2610N
-2615D
-2615H
-2615N
-2620D
-2620H
84
89
84
87
92
87
99
2.9 -2625T
154
âíslo
výrobku
FC162208
FC162308
FC162610
FC162710
FC162912
FC163516
Plochá ‰piãka
mm Obj. kód
D IND-425
Cena
Kã/ks
0.6 -2645D
0.6 -2645H
172
175
0.7 -2650H
0.7 -2650N
0.9 -2655H
225
229
307
1.0 -2660R
487
FC17 - Zaji‰Èovací ‰rouby
s válcovou hlavou
Rozmûry
D E
F
6 10 5
12 18 10
12 18 10
12 18 10
12 18 10
16 24 14
16 24 14
16 24 14
âíslo
výrobku
FC171212
FC171416
-
Kulová ‰piãka
mm Obj. kód
C IND-425
R˘hovaná ‰piãka
âíslo mm Obj. kód
Cena
výrobku D IND-425
Kã/ks
Materiál:
Tûlo - stfiednû uhlíková ocel EN198.
·piãka - kalená ocel EN 31.
Tvrdost:
Tûlo - HRC 30 - 33.
·piãka - HRC 60.
Povrchová úprava:
·piãka - kalená
a brou‰ená.
Cena
Kã/ks
2.9 -2735N
177
4.0 -2740D
189
âíslo
výrobku
FC172712
FC172812
FC172912
FC173012
FC173116
FC173216
FC173316
Plochá ‰piãka
mm Obj. kód
C IND-425
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
-2760D
-2760H
-2760N
-2760R
-2765D
-2765H
-2765N
Cena
Kã/ks
315
337
362
367
402
417
380
R˘hovaná ‰piãka
âíslo
mm Obj. kód
Cena
výrobku C IND-425
Kã/ks
FC173606 0.5 -2770H
240
FC174512 0.9 -2785H
449
FC174712 0.9 -2785R
520
-
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
277
Prvky upínací
Závit x L
A x B ( mm)
M6 x 25
M12 x 30
M12 x 45
M12 x 65
M12 x 80
M16 x 40
M16 x 50
M16 x 65
Cena
Kã/ks
254
290
339
474
514
Material:
Tûlo - stfiednû uhlíková ocel.EN198.
·piãka - kalená ocel
EN 31.
Tvrdost:
Tûlo - HRC 32 - 38.
·piãka - HRC 60.
Povrch. úprava:
·piãka - kalená
a brou‰ená.
Kulová ‰piãka
mm Obj. kód
D IND-425
1.4
1.4
1.9
1.9
1.9
2.4
2.4
425
SKUPINA
Prvky upínací
425
PRVKY UPÍNACÍ
FC18 - ·roub
zaji‰Èovací
âíslo
výrobku
FC180110
FC180616
Závit x délka
AxB
M10 x 25 mm
M16 x 50 mm
Materiál: stfiednû uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 30 - 35.
Vroubkovan˘ povrch:
indukãnû kalen˘.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
Rozmûry (mm)
D
E
5
4
8
6
C
6.4
11.1
Objednací kód
IND-425
-2825D
-2825R
F
2.3
3.0
FC20 - PodloÏka vroubkovaná
âíslo
výrobku
FC200212
FC200320
FC200425
Materál: ocel s vysokou pevností v tahu EN16M.
Tvrdost: HRC 60.
Vroubkovan˘ povrch: indukãnû kalen˘.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
Závit x délka
AxB
M6 x 12 mm
M6 x 20 mm
M6 x 25 mm
Rozmûry (mm)
C
D
10
3.0
10
3.0
10
3.0
Objednací kód
IND-425
-2835G
-2835L
-2835P
FC21 - Kulatá vroubkovaná podloÏka
âíslo
výrobku
FC210110
FC210212
FC210525
Závit x délka
AxB
M5 x 10 mm
M6 x 12 mm
M6 x 25 mm
C
4.5
6.0
6.0
Rozmûry (mm)
D
E
10
2.3
12
3.0
12
3.0
Objednací kód
IND-425
-2840D
-2840G
-2840P
F
8.0
9.5
19.0
Cena
Kã/ks
157
162
187
Materiál: stfiednû
uhlíková ocel.
Tvrdost:
HRC 40
A
50
50
Rozmûry (mm)
B
5
10
Objednací kód
C
17
17
IND-425
-2845P
-2845T
FC23 - C-podloÏka
Strana
Cena
Kã/ks
137
154
162
Materál: kalená ocel EN16M.
Tvrdost: HRC 60.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
FC22 - PodloÏka
âíslo
výrobku
FC220616
FC220716
Cena
Kã/ks
140
207
Cena
Kã/ks
212
227
Materiál: stfiednû
uhlíková ocel.
Tvrdost: HRC 42
âíslo
výrobku
A
Rozmûry (mm)
B
C
IND-425
Cena
Kã/ks
CC010212
13
55
10
-2850G
220
278
Objednací kód
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
www. exvalos.cz
PRVKY UPÍNACÍ
FC24 - C-podloÏka
otoãná
âíslo
výrobku
Rozmûr
A
B
C
D
FC240212
13.5mm
40
27
20
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 42.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
Rozmûry (mm)
E
F
10
G
H
J
IND-425
Cena
Kã/ks
M8
6
20
-2855G
325
Objednací kód
8
FC25 - Sada
sférick˘ch podloÏek
âíslo
výrobku
FC250112
FC250216
FC250320
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
Rozmûr
A
13mm
17mm
21mm
Rozmûry (mm)
C
15
19
23
B
26
32
40
Cena
Kã/ks
130
194
227
Objednací kód
IND-425
-2860D
-2860G
-2860L
D
7.5
9.0
12.0
FC29 - Doteky otoãné
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 32 - 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
âíslo
výrobku
Rozmûr
A
B
C
Rozmûry (mm)
D
E
F
IND-425
Cena
Kã/ks
FC290112
M12
20
35
24
11
7
-2870D
384
Objednací kód
FC40 - T-‰rouby
A
50
75
100
125
150
175
200
50
75
100
125
150
175
200
75
100
125
150
175
200
150
200
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 32 - 38.
Povrchová úprava:
fosfát manganu.
Rozmûry (mm)
D
E
B
C
12
26
22
16
32
20
24
Objednací kód
F
G
H
7
6
13
M12
27
8
8
16
M16
40
30
11
11
22
M20
48
43
16
30
46
M24
M24
IND-425
-2900D
-2900F
-2900H
-2900K
-2900M
-2900P
-2900R
-2910D
-2910F
-2910H
-2910K
-2910M
-2910P
-2910R
-2920F
-2920H
-2920K
-2920M
-2920P
-2920R
-2930M
-2930R
Cena
Kã/ks
119
122
130
135
144
145
159
145
145
159
169
180
195
224
195
215
230
247
270
307
494
557
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Prvky upínací
âíslo
výrobku
FC40-1250
FC40-1275
FC40-12100
FC40-12125
FC40-12150
FC40-12175
FC40-12200
FC40-1650
FC40-1675
FC40-16100
FC40-16125
FC40-16150
FC40-16175
FC40-16200
FC40-2075
FC40-20100
FC40-20125
FC40-20150
FC40-20175
FC40-20200
FC40-24150
FC40-24200
425
Strana
279
SKUPINA
Prvky upínací
?????????????????
425
PRVKY UPÍNACÍ
SC01 - PodloÏka vymezovací
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 40.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
âíslo
výrobku
V˘‰ka x prÛmûr
A (±0.01) x B
SC010112
30 x 40 mm
Rozmûry (mm)
C
D
Ø 14
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
IND-425
Cena
Kã/ks
250 g
-3005D
355
17
SC04 - Váleãek vymezovací
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 40.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
âíslo
výrobku
SC040112
SC040212
V˘‰ka x prÛmûr
A (±0.01) x B (±0.01)
30 x 40 mm
40 x 40 mm
Rozmûry (mm)
C
D
Ø 12
Ø 20
Ø 12
Ø 20
Hmotnost
1 ks
300 g
350 g
E
12
12
Objednací kód
IND-425
-3020D
-3020F
Cena
Kã/ks
600
627
SC10 - ·roub nastavovací
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 38.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
âíslo
výrobku
SC100265
SC100450
Strana
280
V˘‰ka x prÛmûr
AxB
M12 x 65
M16 x 50
Rozmûry (mm)
C
D
36
40
46
50
Hmotnost
1 ks
0.64 kg
0.77 kg
Objednací kód
IND-425
-3050F
-3050J
Cena
Kã/ks
734
784
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
PRVKY UPÍNACÍ
425
SC11A Podpûrka ‰roubovací
Materiál: kalená ocel.
Tvrdost: HRC 40.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
10
âíslo
výrobku
SC20032050
SC20070140
PrÛmûr x v˘‰ka
A x B (min.)
32 x 40 mm
65 x 100 mm
Rozmûry (mm)
C
D
50
32
140
70
Únosnost
(kg)
1.515
10.100
Hmotnost
1 ks
0.19 kg
2.65 kg
SU25 - PodloÏka stupÀovitá
âíslo
v˘robku
SU252530
SU252545
SU252597
SU253259
SU253297
SU2532139
Vzpûrná
v˘‰ka
19 - 49
28 - 68
58 - 150
38 - 90
58 - 150
82 - 210
Objednací kód
IND-425
-3057D
-3057P
Cena
Kã/ks
669
2609
Materiál: kalená ocel.
Povrchová úprava: fosfát manganu.
A
25
32
Rozmûry (mm)
B
30
45
97
59
97
139
C
17
27
57
35
57
81
Únosná
hmotnost
13.21 kg
21.00 kg
46.20 kg
41.65 kg
69.40 kg
99.00 kg
Hmotnost
1 ks
0.11 kg
0.26 kg
1.02 kg
0.71 kg
1.53 kg
2.77 kg
Objednací kód
IND-425
-3125E
-3125H
-3125L
-3132J
-3132L
-3132P
Cena
Kã/ks
192
250
545
332
662
992
SEB - ·roub s okem
Závit
M10
M12
M16
M20
Délka
závitu (mm)
15
20
25
28
Nosnost
kg
150
220
450
630
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
IND-425
-3210S
-3212S
-3216S
-3220S
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
44
65
100
180
Strana
281
Prvky upínací
âíslo
výrobku
SEB1017
SEB1220
SEB1525
SEB2030
SKUPINA
Jednotky ind
exovací / stoly otoãné
?????????????????
437 JEDNOTKY INDEXOVACÍ / STOLY OTOâNÉ
Jednotka indexovací horizontální
a vertikální typu 5821
Vhodná pro frézování, vrtání, vrtávání, navrtávání a dal‰í ãinnosti.
Pfiesnost indexování ± 120 úhlov˘ch sekund.
Jednoduchá kompaktní konstrukce umoÏÀuje dva typy dûlení:
Úhlové indexování
Pomocí prstence se stupnicí od 0° do 360° v krocích 1°.
Základní indexování
Pomocí západkového mechanizmu, kter˘ umoÏÀuje dûlení
2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 bez demontáÏe.
NÁSTROJE
S VBD
Model -0400K, kter˘ je montován se standardním
3-ãelisÈov˘m ‰roubov˘m sklíãidlem s dvoudíln˘mi
oboustrann˘mi ãelistmi, má speciální konstrukci
umoÏÀující pouÏít kle‰tiny 5C.
Viz
NOVINKA
SKUPINA
106
Otvor M
pfies jednotku
PrÛmûr
sklíãidla
125 mm
160 mm
200 mm
250mm
A
100
125
160
200
G
167
210
265
330
B
254
303
384
473
C
14
14
18
18
Rozmûry (mm)
E
14
14
18
18
F
130
145
160
185
H
215
245
300
340
L
206
214
244
277
M
25.0
20.2
26.5
38.2
Hmotnost
1 ks
17.8 kg
34.0 kg
58.0 kg
94.0 kg
Objednací kód
IND-437
-0400K
-0410K
-0420K
-0430K
Cena
Kã/ks
48850
62760
87145
105462
StÛl otoãn˘ horizontální a vertikální - typ SOPP
S odpojiteln˘m ‰nekov˘m kolem, coÏ umoÏÀuje rychlé indexování. Jedna otáãka kliãky vyvolá otoãení prstence o 4 úhlové stupnû. StÛl je vyroben
z vysoce jakostní litiny. MÛÏe pracovat jako indexovací jednotka i jako konvenãní otoãn˘ stÛl pfii obrábûní s kruhovou interpolací, vyvrtávání nebo
nastavování úhlÛ apod.
Volitelné dûlicí kotouãe dodáváme na zvlá‰tní objednávku.
Pfiesnost:
RovnobûÏnost upínací plochy se základnou:
Rovinnost upínací plochy:
Excentricita stfiedového válcového otvoru:
Excentricita stfiedového kuÏelového otvoru:
Kolmost upínací plochy k stfiedové dráÏce:
PrÛmûr
D
200 mm
250 mm
315 mm
Strana
H
H1
105
115
135
135.0
165.0
195.6
282
Stfiedov˘
otvor
3 MT
3 MT
4 MT
0.020 mm
0.015 mm
0.020 mm
0.020 mm
0.010 mm
A
220
280
330
Rozmûry (mm)
B
C
265
12
325
12
388
14
E
17
18
18
Poãet
T-dráÏek
4
6
6
Hmotnost
1 ks
25 kg
37 kg
60 kg
Objednací kód
IND-437
-0500K
-0510K
-0520K
Cena
Kã/ks
12955
13880
23945
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
440
SKLÍâIDLA
Sklíãidlo rychloupínací
Extra
Sklíãidlo
rychloupínací
Plnû kalené a brou‰ené, coÏ mu dává dlouhou Ïivotnost
a odolnost proti opotfiebení. Vhodné pro ruãní elektrické
náfiadí.
Pro akumulátorové ‰roubováky, akumulátorové i síÈové
vrtaãky. Unikátní upínací mechanizmus se pfii utaÏení
automaticky zasune do zábûru. Kalené a brou‰ené ãelisti
chrání povrch obrobku pfied otûrem.
S prÛbûÏn˘m otvorem pro
pouÏití na reverzovateln˘ch vrtaãkách.
NOVINKA
Max. prÛmûr vrtáku
(mm)
1.0 - 10.0
1.5 - 13.0
1.5 - 13.0
MontáÏní
rozhraní
3/8” - 24F
3/8” - 24F
1/2” - 20F
Objednávací kód
KBE-440
-2010A
-2020B
-2030C
Cena
Kã/ks
300
447
264
Max. prÛmûr vrtáku
(mm)
1 - 10
1.5 - 13
1 - 10
1.5 - 13
MontáÏní
rozhraní
- 24F
- 24F
1/2” - 20F
1/2” - 20F
Objednávací kód
3/8”
3/8”
KEN-440
-4720K
-4760K
-4700K
-4740K
Cena
Kã/ks
879
1015
879
1015
Sklíãidlo rychloupínací Extra RV
Radiální zámek. Vhodné pro pfiíklepové vrtaãky. Zachovává pln˘ upínací
tlak i pfii pfiíklepovém vrtání. Na rozdíl od tuh˘ch sklíãidel kompenzuje
a pohlcuje síly vznikající pfii pfiíklepovém vrtání, zabraÀuje prokluzování
vrtáku a dává stál˘ v˘kon i v nejtûωích podmínkách. Kalené a brou‰ené
ãelisti chrání povrch obrobku pfied otûrem. S prÛbûÏn˘m otvorem pro
pouÏití na reverzovateln˘ch vrtaãkách.
ELEKTRICKÉ
NÁ¤ADÍ
Viz
Max. Ø vrtáku
(mm)
13.0
13.0
SKUPINA
279
Sklíãidlo rychloupínací
prÛmyslové Supra-Rapid
13.0
16.0
Max. Hmotnost Objednávací kód
prÛmûr
1 ks
KEN-440
670
g
-5220K
42.5
690 g
-5240K
920 g
-4240K
660 g
-4280K
46.0
900 g
-5260K
940 g
-5280K
g
-4340K
51.0 1100
1090 g
-5300K
Cena
Kã/ks
1320
1320
Cena
Kã/ks
2505
2505
3519
2130
2697
3019
4114
3545
UmoÏÀuje rychlou v˘mûnu nástroje pfii zachování vysoké
pfiesnosti a soustfiednosti. Kalené ãelisti, objímka a
upevÀovací krouÏek zaruãují dlouhou Ïivotnost a odolnost
proti opotfiebení. Samoãinnû utahující.
Max. Ø vrtáku
(mm)
4.0
8.0
8.0
10.0
13.0
13.0
16.0
MontáÏní
rozhraní
1JT
B12
1JT
2JT
2JT
6JT
6JT
Max.
prÛmûr
28.0
38.0
38.0
43.0
50.0
50.0
55.0
Hmotnost Objednávací kód
1 ks
KEN-440
150 g
-3010K
420 g
-3100K
440 g
-3110K
720 g
-3220K
1000 g
-3320K
1000 g
-3340K
1200 g
-3440K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
Cena
Kã/ks
5754
4767
4767
5019
5415
5415
6285
283
Sklíãidla
10.0
MontáÏní
rozhraní
DIN-B12
DIN-B16
6JT
1/2” - 20F
DIN-B12
DIN-B16
6JT
DIN-B16
Max. Hmotnost Objednávací kód
prÛmûr
1 ks
KEN-440
42.8
310g
-3860K
42.8
310g
-3880K
Sklíãidlo rychloupínací prÛmyslové Spiro-Rapid
Pracovní díly jsou kalené a brou‰ené. âelisti mají zabrou‰ené upínací
hroty pro dokonalou soustfiednost. Robustní konstrukce zaruãuje dlouhou
Ïivotnost a odolnost proti opotfiebení i v nejnároãnûj‰ích prÛmyslov˘ch
aplikacích na stacionárních vrtaãkách. Není vhodné pro reverzovatelné
vrtaãky.
Max. Ø vrtáku
(mm)
MontáÏní
rozhraní
3/8” - 24F
1/2” - 20F
SKUPINA
Sklíãidl?????????????????
a / kliãky ke sklíãidlÛm
440/441
SKLÍâIDLA / KLÍâKY KE SKLÍâIDLÒM
Sklíãidlo prÛmyslové
se závitem
Pro v‰echny pfienosné elektrické nástroje. Vnitfiní montáÏní
závit. Dodáváme s levotoãiv˘m pojistn˘m ‰roubem a utahovací kliãkou. Sklíãidlo s UNF závitem. Kalené a brou‰ené
pro dlouhou Ïivotnost a odolnost proti opotfiebení.
Pro reverzovatelné vrtaãky.
Sklíãidlo prÛmyslové
Heavy Duty
Kalené a brou‰ené pracovní ãásti. Pracovní díly jsou kalené
a brou‰ené. âelisti mají zabrou‰ené upínací hroty pro dokonalou
soustfiednost. Otvory a zuby pro kliãku jsou kalené a brou‰ené pro
dlouhou Ïivotnost a odolnost proti opotfiebení. Pro správné utaÏení
tohoto sklíãidla je nutno postupnû pouÏit v‰echny otvory pro kliãku,
aby byl zaruãen rovnomûrn˘ tlak a maximální
upínací síla. Je vhodné pro obrábûcí
stroje a v‰echny typy prÛmyslov˘ch elektrick˘ch nástrojÛ.
Dodáváme s kliãkou.
Vyrobeno podle
DIN 6349.
NOVINKA
* Primárnû urãeno pro ruãní náfiadí
† Není vhodné pro reverzovatelné vrtaãky
Max. Ø vrtáku
(mm)
1.0 - 10.0
1.5 - 13.0
1.5 - 13.0
MontáÏní
rozhraní
3/8” - 24F
3/8” - 24F
1/2” - 20F
Hmotnost Objedn. kód
1 ks
KBE-440
135 g
-1010A
270 g
-1020B
270 g
-1030C
Kliãky ke skliãidlÛm
Cena
Kã/ks
145
149
149
ELEK
KTRIICKÉ
É
NÁ¤
¤AD
DÍ
NOVINKA
MontáÏní
rozhraní
OJT
1JT
3/8”-24F †
2JT
3/8”-24F †
1/2”-20F †
1/2”-20F †
DIN-B12
DIN-B16
1/2”-20F
2JT
6JT
33JT
DIN-B12
DIN-B16
3JT
3/8”-24F †
1/2”-20F †
DIN-B16
1/2”-20F †
3JT
DIN-B22
Max. Hmotnost
prÛmûr
1 ks
26.0
110 g
30.0
140 g
30.0
140 g
42.7
430 g
38.0
270 g
38.0
270 g
42.7
420 g
42.7
400 g
42.7
440 g
42.8
270 g
52.0
760 g
52.0
730 g
52.0
740 g
52.7
750 g
52.7
780 g
56.5
970 g
42.5
420 g
46.0
530 g
56.5
890 g
50.0
610 g
65.0 1300 g
65.0 1335 g
Urãena
pro sklíãidlo
10 mm
13 mm
Hmotnost Objedn. kód
1 ks
KBE-441
40 g
-2010A
50 g
-2020B
SKUPINA
279
Cena
Kã/ks
1645
1009
1034
1135
1135
1135
1289
1150
1234
450
1569
1565
1582
1220
1504
1880
1404
1404
1735
1569
2700
2954
S4
Cena
Kã/ks
9
12
S1
S9/K32
Kalené a brou‰ené pro dlouhou Ïivotnost a odolnost proti opotfiebení.
Pro v‰echny pfienosné elektrické nástroje.
Dodáváme s kliãkou.
Vyrobeno podle DIN 6349.
S10/K3
Ref.
ã.
S1
S2
S3
Max. Ø vrtáku MontáÏní
Max. Hmotnost
*Primarily
with hand operated
machines1 ks
(mm)for use rozhraní
prÛmûr
0.5 - 8.0 (3/8”)-24F
30.0
140 g
0.8 - 10.0 (3/8”)-24F
34.0
240 g
0.8 - 10.0* (3/8”)-24M
34.0
250 g
0.8 - 10.0* (1/2”)-20F
34.0
220 g
1.5 - 13.0 (3/8”)-24F
42.7
390 g
1.5 - 13.0 (3/8”)-24M
42.7
430 g
1.5 - 13.0 (1/2”)-20F
42.7
390 g
284
KEN-440
-1060K
-1110K
-1160K
-1320K
-1360K
-1380K
-1390K
-5020K
-5040K
-4640K
-1420K
-1440K
-1450K
-5060K
-5080K
-1530K
-1460K
-1480K
-5100K
-1580K
-1630K
-5120K
Pro v‰echna prÛmyslová sklíãidla se závitem
(vãetnû Rohm* a Jacobs).
Sklíãidlo prÛmyslové
se závitem
Strana
Objedn. kód
Kliãky ke skliãidlÛm
Viz
âíslo
modelu
10043K G
10038KK
Max. Ø vrtáku
(mm)
0.5 - 4.0
0.5 - 6.5
0.5 - 6.5
1.0 - 10.0
1.0 - 10.0*
1.0 - 10.0*
1.0 - 10.0
1.0 - 10.0
1.0 - 10.0
1.5 - 13.0
1.0 - 13.0
1.0 - 13.0
1.0 - 13.0
1.0 - 13.0
1.0 - 13.0
1.0 - 16.0
1.5 - 13.0
1.5 - 13.0
1.5 - 16.0
3.0 - 16.0*
5.0 - 20.0
5.0 - 20.0
Objedn. kód
KEN-440
-2260K
-2360K
-2370K
-2380K
-2460K
-2470K
-2480K
Cena
Kã/ks
570
570
570
602
742
742
742
S4
S7
S8
S9
S13
S14
S18
S10
K2
Pro pouÏití
se sklíãidlem ã.
440-106/111/
116 & 226
*4, 6, 6M & 8M
440-132/136/138/
139/146/148/236/
237/238/246/247/
248 & v‰echna
sklíãidla Supercraft
*10S, 10, 10M, 13S & 13M
440-142/144/145/
153 & 158
440-163
*20 & 26
¤ada 1
¤ada 31 & 81/2N
¤ada 32 & 33, 11N
¤ada 36, 16, 18N
1/4”, 5/16”, 3/8”
Multicraft
¤ada 7
¤ada 3 & 6, 14N
¤ada 2
Ekvivalent Hmotnost Objedn. kód
Jacobs 1 ks KEN-441
-
20 g
-0020K
69
K8/10
50 g
-0040K
10
-
70 g
-0060K
130
160 g
K1
20 g
K30S 50 g
K32
60 g
K4
150 g
-0080K
-0140K
-0160K
-0180K
-0260K
179
5
9
10
425
KG
20 g
-0280K
84
K7
K3
K2
30 g
90 g
40 g
-0360K
-0400K
-1020K
114
169
39
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
SKUPINA
VLOÎKY REDUKâNÍ
442
VloÏka redukãní: Morse kuÏel x Jacobs kuÏel
VloÏky redukãní
se závitem
KuÏely jsou pfiesnû brou‰ené a kalené k dosaÏení maximální upínací síly.
VloÏka redukãní: Morse kuÏel x závit
Popis
Popis
No.1
No.1
No.2
No.2
No.2
No.3
No.3
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
1/2
3/8
1/2
3/8
5/8
1/2
5/8
Celková
délka
x 20
92 mm
x 24__ 95 mm
x 20
105 mm
x 24
105 mm
x 16
105 mm
x 20
125 mm
x 16
125 mm
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-442
100 g
-1120K
80 g
-1380K
170 g
-2120K
170 g
-2380K
180 g
-2580K
360 g
-3120K
370 g
-3580K
Cena
Kã/ks
97
97
107
107
107
137
137
VloÏka redukãní: Morse kuÏel x DIN kuÏel, typ KD
Kalená a brou‰ená redukãní vloÏka typu Morse kuÏel x DIN 228.
KuÏelovitost sklíãidla podle DIN 238.
No.1
No.1
No.1
No.1
No.2
No.2
No.2
No.2
No.2
No.2
No.3
No.3
No.3
No.3
No.3
No.3
No.3
No.4
No.4
No.4
No.4
No.4
No.4
No.5
No.5
No.5
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1JT
6JT
2JT
33JT
1JT
2JT
3JT
4JT
6JT
33JT
1JT
2JT
3JT
4JT
5JT
6JT
33JT
2JT
3JT
4JT
5JT
6JT
33JT
3JT
4JT
5JT
Celková
délka
90 mm
96 mm
95 mm
95 mm
100 mm
105 mm
115 mm
125 mm
110 mm
110 mm
120 mm
125 mm
135 mm
145 mm
150 mm
130 mm
125 mm
135 mm
160 mm
170 mm
175 mm
155 mm
155 mm
190 mm
200 mm
210 mm
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-442
70 g
-9110K
100 g
-9160K
80 g
-9120K
90 g
-9190K
150 g
-9210K
160 g
-9220K
220 g
-9230K
370 g
-9240K
180 g
-9260K
180 g
-9290K
310 g
-9310K
330 g
-9320K
380 g
-9330K
520 g
-9340K
680 g
-9350K
340 g
-9360K
340 g
-9390K
700 g
-9420K
730 g
-9430K
860 g
-9440K
1000 g
-9450K
690 g
-9460K
680 g
-9490K
1700 g
-9530K
1600 g
-9540K
1900 g
-9550K
VLOÎKY REDUKâNÍ
A
KLÍNY VYRÁÎECÍ
Viz
Morse
kuÏel
No.2 MT
No.2 MT
No.3 MT
No.3 MT
No.4 MT
No.4 MT
KuÏel
sklíãidla
B12
B16
B12
B16
B16
B22
Celková Objednací kód
délka
KEN-442
106.5 mm -5220K
111.5 mm -5260K
125.0 mm -5320K
134.0 mm -5360K
159.0 mm -5420K
176.0 mm -5460K
Cena
Kã/ks
130
130
182
180
252
289
SKUPINA
482
Cena
Kã/ks
87
94
67
155
84
104
97
97
115
87
205
120
124
232
539
130
205
369
189
345
495
412
345
939
939
939
SKLÍâIDLA
SKUPINA
Viz
440
Adaptér SDS
Dodáváme s pojistn˘m ‰roubem pro zpûtn˘ chod.
Pouze pro pouÏití v rotaãním reÏimu.
VloÏka redukãní: Bridgeport x Jacobs kuÏel
R8
R8
R8
R8
R8
x
x
x
x
x
1JT
2JT
3JT
6JT
33JT
Celková
délka
130 mm
135 mm
145 mm
135 mm
135 mm
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-442
420 g
-9610K
440 g
-9620K
510 g
-9630K
450 g
-9660K
460 g
-9690K
Cena
Kã/ks
197
197
197
197
197
Popis
Celková
délka
SDS 1/2”x20
75 mm
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-442
40 g
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
-9000K
220
Strana
285
VloÏky redukãní
Popis
SKUPINA
443
UPÍNKY KLOUBOVÉ
Upínky kloubové
?????????????????
Kloubové upínky Indexa-Seiki tvofií kompletní fiadu,
která má nesãetné moÏnosti pouÏití,
jako jsou napfi. pfiídrÏné prvky v pfiípravcích a drÏácích, uchycení zátûÏe apod.
V˘bûr typu upínky
Vertikální
‘V’
Strana 301
Vertikální
Pro v‰eobecné pouÏití v automobilovém prÛmyslu
a dal‰ích prÛmyslov˘ch odvûtvích, kde je
poÏadován dlouhodob˘ bezproblémov˘ provoz.
Upínací síla pÛsobí smûrem dolÛ pod úhlem 90°
k pfiíãníku.
Horizontální
‘H’
Strana 300
Horizontální
Pro v‰eobecné pouÏití v‰ude tam, kde je
poÏadován nízk˘ profil a voln˘ prostor.
Upínací síla pÛsobí smûrem dolÛ pod úhlem 90°
k pfiíãníku.
S plunÏrem
Upíná ve vysunuté a zataÏené poloze. Upínací
síla pÛsobí ve smûru ‰roubu (pfiítlaãná síla).
S plunÏrem
‘P’
Strana 301
Západka
‘L’
Strana 300
Západka
Vhodná napfi. pro uzavírání dvefií u komor,
uzávûrÛ forem apod. Konce západky mají
závit pro snadné nastavení.
V˘bûr podle ãísla v˘robku
227
V
Typ upínky
V = Vertikální
H = Horizontální
P = Plunžr
L = Západka
Pfiítlaãná síla
Vyjádfiena v kg
(1kg = 2.2 lb)
S
Typ základny
F = S pfiírubou
S = Pfiímá
(vyjma plunÏr. typy)
A
Typ s pfiíãníkem/‰roubem
A = U-profil (nastaviteln˘)
F = Fixní ‰roub
S = Pln˘ pfiíãník (vyjma plunÏr. typy)
J = Hák tvaru J (západka)
U = Hák tvaru U (západka
U90 = Hák U 90°(západka)
V˘bûr typu základny
S pfiírubou
Vhodná pro pfii‰roubování nebo pfiivafiení
upínky na rovnou plochu.
Pfiímá
Vhodná pro montáÏ na venkovní plochu
nebo hranu obrobku.
S přírubou
‘F’
Pfiímá
‘S’
V˘bûr typu pfiíãníku/‰roubu
Pfiíãník s Uprofilem
‘A’
Pfiíãník s U-profilem
Upínací ‰roub lze posunovat podél
délky pfiíãníku.
·roub se závitem
‘manipul. poloha’
Fixní ‰roub
Upínací ‰roub nelze posunovat.
Pln˘ pfiíãník
Jedná se o upínku bez ‰roubu.
Fixní ‰roub
‘F’
·roub se závitem
UÏívá se u upínek s plunÏrem.
Hák tvaru U
‘U’
Hák tvaru U
Konce mají závit pro snadné nastavení.
Pln˘ pfiíãník
‘S’
Strana
286
Hák tvaru J
Upíná pfiímo, bez ohledu na úhel háku.
Hák tvaru U 90°
Upíná v úhlu 90° k upínce.
Hák tvaru J
‘J’
Hák tvaru U
90°
‘U90’
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
UPÍNKY KLOUBOVÉ
443
Upínka kloubová
horizontální
Její konstrukce se vyznaãuje nízk˘m profilem, coÏ je vhodné pro práci vyÏadující lep‰í pfiístup k aktuálnímu obrobku.
Dodáváme v osmi velikostech pro v‰eobecné pouÏití v místech, kde je pfiístup k obrobku omezen.
Tlaãná síla pÛsobí dolÛ pod úhlem 90° k pfiíãníku.
Typ: Pfiíãník s U-profilem (nastaviteln˘)
Rozmûry horizontální upínky (mm)
âíslo
v˘robku
H30-FA
H90-FA
H227-FA
H300-FA
H340-FA
H400-FA
H500-FA
H636-FA
Přítlačná
síla
A
B
C
D
E
F
W
30 kg
90 kg
227 kg
300 kg
340 kg
400 kg
500 kg
636 kg
76.5
138.1
168.0
270.0
263.5
290.0
270.0
272.0
28.0
55.0
70.0
85.0
107.0
60.0
90.0
76.2
12.5
25.4
34.9
36.5
44.4
55.0
38.0
51.0
24.0
36.5
38.0
58.0
57.2
70.0
58.0
90.0
11.5
25.4
53.4
34.0
41.3
42.0
37.0
70.0
28.5
36.0
35.0
60.0
57.2
50.0
70.0
48.0
11.5
11.5
14.7
17.0
19.0
50.0
12.0
12.7
Pfiítlaãná
Pohyb
Typ
Souãasnû dodávané poloÏky
síla
rukojeti pfiíãníku základny
30 kg
88°
80°
·roub (M4) s hrotem
90 kg
60°
85°
·roub (1/4”) s hrotem a pfiírubová podloÏka
227 kg
65°
90°
·roub (5/16”) s hrotem a pfiírubová podloÏka
300 kg
85°
80° S pfiírubou ·roub s 6-hran. hlavou (3/8”) a pfiírubová podloÏka
340 kg
50°
85°
·roub (3/8”) s hrotem a pfiírubová podloÏka
400 kg
85°
84°
·roub (3/8”) s hrotem a pfiírubová podloÏka
500 kg
85°
65°
·roub s 6-hran. hlavou (M10) a pfiírubová podloÏka
636 kg
94°
91°
·roub s 6-hran. hlavou (1/2”) a pfiírubová podloÏka
Hmotnost
1 ks
40 g
130 g
255 g
490 g
640 g
600 g
450 g
1220 g
IND-443
-2020K
-2120K
-2220K
-2320K
-2420K
-2520K
-2620K
-2720K
Upínka kloubová západková
·roub tvaru ‘U’
Úhel 90°
K tûsnému uzavírání dvefií komor a uzávûrÛ
forem. Západkové ‰rouby mají na obou
koncích závit pro snadné nastavení a umoÏÀují bezpeãné
spojení.
SUCHÉ
TEFLONOVÉ
SPREJE NA
FORMY
Viz
Cena
Kã/ks
259
247
317
534
445
365
629
772
Objednací kód
·roub tvaru ‘J’
·roub tvaru ‘U’
SKUPINA
700
Upínací
v˘‰ka
30 mm
45 mm
80 mm
88.9 mm
55.6 mm
100 mm
105 mm
140 mm
25 mm
65 mm
45 mm
Nastavení
taÏ. pohybu
9.9 mm
9.6 mm
23.8 mm
19 mm
28.6 mm
6.5 mm
35 mm
40 mm
15 mm
33 mm
40 mm
Typ
základny
Popis
·roub tvaru U
·roub tvaru U
·roub tvaru U
·roub tvaru U*
·roub tvaru U*
·roub tvaru J
·roub tvaru J
·roub tvaru J
·roub tvaru U, úhel 90°
·roub tvaru U, úhel 90°
·roub tvaru U, úhel 90°
S pfiírubou
S pfiírubou
S pfiírubou
Hmotnost
1 ks
80 g
225 g
680 g
1260 g
1480 g
270 g
255 g
340 g
113 g
250 g
700 g
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
289
344
534
1404
1730
325
325
527
369
419
677
Objednací kód
IND-443
-4070K
-4010K
-4130K
-4170K
-4210K
-4030K
-4050K
-4190K
-4090K
-4110K
-4150K
Strana
287
Upínky kloubové
âíslo
Pfiítlaãná
v˘robku
síla
L164-FU
164 kg
L318-FU
318 kg
L900-FU
900 kg
L1818-FU
1818 kg
L3400-FU
3400 kg
L170-FJ
170 kg
L170-FJ
170 kg
L340-FJ
340 kg
L225-FU90
225 kg
L450-FU90
450 kg
L900-FU90
900 kg
SKUPINA
Upínky kloubové
?????????????????
443
UPÍNKY KLOUBOVÉ
Upínka
kloubová vertikální
Konstruována s cílem zlep‰it a urychlit v˘robní postupy pfii upínání materiálÛ a obrobkÛ. Rychlé upnutí/uvolnûní,
které je moÏné právû díky kloubov˘m upínkám, dokáÏe podstatnû zkrátit dobu potfiebnou k upnutí ve v‰ech etapách v˘roby.
Upínací síly - uvedené síly pfiedstavují maximální zatíÏení, které lze pouÏít, aniÏ by zpÛsobilo trvalou deformaci.
V dÛsledku pákového efektu tato upínací schopnost bude nejvût‰í v bodû na pfiíãníku v blízkosti rukojeti upínky a právû
v tomto bodû byly dosaÏeny zde uvedené síly.
Rozmûry vertikální upínky (mm)
Přítlačná
A1
A2
B1
síla
Základna Pfiímá
Nastavitel.
s pfiírubou základna
pfiíãník
50 kg
75.0
83.8
24.5
100 kg
95.2
107.1
33.2
150 kg
139.0
160.0
63.0
227 kg
139.7
154.0
71.4
300 kg
285.0
330.0
120.0
450 kg
225.4
257.5
125.4
550 kg
304.8
352.4
153.0
B2
Pevn˘
pfiíãník
–
33.2
–
–
–
–
–
B3
Pln˘
pfiíãník
–
–
–
57.2
–
50.8
153.0
C
Základna
s pfiírubou
16.0
23.0
38.0
31.8
50.0
50.8
82.6
D
E
25.4
25.4
43.0
43.9
60.0
31.8
76.2
15.9
12.7
24.0
19.0
30.0
64.2
50.8
F
Základna
s pfiírubou
33.3
39.7
50.0
46.0
77.0
13.4
95.2
W
9.0
6.4
17.0
14.7
21.5
23.5
16.7
Typ s U-pfiiãníkem (nastaviteln˘m)
V90FA
âíslo
v˘robku
V50-FA
V90-FA
V150-FA
V227-FA
V300-FA
V450-FA
V550-FA
V75-FA
V150-FA
V250-FA
V340-FA
V50-SA
V90-SA
V150-SA
V227-SA
V300-SA
V450-SA
V150FA
Pfiítaãná
síla
50 kg
90 kg
150 kg
227 kg
300 kg
450 kg
550 kg
75 kg
150 kg
250 kg
340 kg
50 kg
90 kg
150 kg
227 kg
300 kg
450 kg
Pohyb
rukojeti pfiíãníku
56°
100°
60°
100°
45°
94°
60°
100°
67°
140°
70°
135°
60°
140°
76°
94°
76°
94°
76°
94°
58°
105°
56°
100°
60°
100°
45°
94°
60°
100°
67°
140°
70°
135°
Typ
základny
S pfiírubou
Pfiímá
V2275S
V90SA
Souãasnû dodávané poloÏky
·roub s hrotem (No.10) a pfiírubová podloÏka
·roub (1/4”) a pfiírubová podloÏka
·roub s 6-hran. hlavou (M8) a zaji‰Èovací díl
·roub s hrotem (5/16”) a pfiírubová podloÏka
·roub s 6-hran. hlavou (M10)
·roub s 6-hran. hlavou (1/2”) a pfiírubová podloÏka
·roub s 6-hran. hlavou (5/8”) a pfiírubová podloÏka
·roub s 6-hran. hlavou (M5), rukojeÈ z PVC
·roub s 6-hran. hlavou (M6), rukojeÈ z PVC
·roub s 6-hran. hlavou (M8), rukojeÈ z PVC
·roub s hrotem (3/8”) a pfiírubová podloÏka
·roub s hrotem (No.10) a pfiírubová podloÏka
·roub (1/4”) a pfiírubová podloÏka
·roub s 6-hran. hlavou (M8) a zaji‰Èovací díl
·roub s hrotem (5/16”) a pfiírubová podloÏka
·roub s 6-hran. hlavou (M10)
·roub s 6-hran. hlavou (5/8”) a pfiírubová podloÏka
Hmotnost
1 ks
60 g
320 g
355 g
1250 g
1140 g
2540 g
100 g
230 g
430 g
635 g
60 g
170 g
320 g
355 g
1140 g
1250 g
Objednací kód
IND-443
-1020K
-1220K
-1320K
-1420K
-1620K
-1720K
-1920K
-1960K
-1970K
-1980K
-1590K
-1070K
-1270K
-1370K
-1470K
-1670K
-1770K
Cena
Kã/ks
207
274
300
320
705
702
994
252
359
492
665
207
247
300
320
705
702
Fixní ‰roub a pln˘ pfiíãník
V450FS
âíslo
v˘robku
V90-FF
V90-SF
V227-FS
V450-FS
V550-FS
V227-SS
V450-SS
Strana
V90SF
Pohyb
pfiítaãná
síla
rukojeti pfiíãníku
90 kg
60°
100°
90 kg
60°
100°
227 kg
60°
100°
450 kg
70°
135°
550 kg
60°
140°
227 kg
60°
100°
450 kg
70°
135°
288
V227SS
Typ
Souãasnû dodávané poloÏky
základny
S pfiírubou Fixní ‰roub (1/4”)
Pfiímá
Fixní ‰roub (1/4”)
Pln˘ pfiíãník, ‰roub s 6-hran. hlavou (5/16”) a zaji‰Èovací díl
S pfiírubou Pln˘ pfiíãník, ‰roub s 6-hran. hlavou (1/2”) a zaji‰Èovací díl
Pln˘ pfiíãník, ‰roub s 6-hran. hlavou (5/8”) a zaji‰Èovací díl
Pln˘ pfiíãník, ‰roub s hrotem (5/16”) a zaji‰Èovací díl
Pfiímá
Pln˘ pfiíãník, ‰roub s 6-hran. hlavou (5/8”) a zaji‰Èovací díl
Hmotnost
1 ks
170 g
170 g
340 g
1250 g
2540 g
340 g
1250 g
V227FS
Objednací kód
IND-443
-1120K
-1170K
-1520K
-1820K
-1940K
-1570K
-1870K
Cena
Kã/ks
247
247
320
702
994
320
702
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
UPÍNKY KLOUBOVÉ
443
Upínky
kloubové s plunÏrem
Díky lineárnímu pÛsobení síly mají tyto upínky s plunÏrem extrémnû vysokou zatiÏitelnost pfii zachování kompaktnosti.
Tyto upínky také lze zamknout v otevfiené poloze, coÏ umoÏÀuje vyvinout taÏnou sílu (napfi. pfii pouÏití na formy
z pûnového materiálu). V‰echny modely mají ‰roub s vnitfiním závitem pro pouÏití s nastaviteln˘mi ‰rouby.
Kloubové upínky s plunÏrem
Typ montovan˘
na základnû
- rukojeÈ 180°
Typ montovan˘
na základnû
- rukojeÈ 90°
Typ montovan˘
na základnû
- rukojeÈ 45°
âíslo
Pfiítlaãná
Závit
v˘robku
síla
na ‰roubu
1/
P45-F45
45 kg 4” UNC x 12 hlubok˘
P136-F45
136 kg M8
P200-F45
200 kg M8 x 1.25
P180-F45
180 kg M8
P227-F45
227 kg M8
P386-F45
386 kg M10
P680-F45
680 kg M12
P1136-F45 1136 kg M10
P1600-F45 1600 kg M8 x 1.25
P227-F90
227 kg M8 x 30 hlubok˘
P386-F90
386 kg M10 x 40 hlubok˘
P680-F90
680 kg M12 x 50 hlubok˘
P50-180F
50 kg M5
P386-180F
386 kg M10
P680-180F
680 kg 1/2” UNC
Rozmûry (mm)
Přítlačná
síla
45 kg
50 kg
136 kg
160 kg
200 kg
227 kg
295 kg
386 kg
680 kg
1136 kg
1136 kg
1600 kg
Pohyb
Pohyb
rukojeti rukojeti
190°
180°
144.5°
144.5°
180°
45°
180°
prodlouÏ.
180°
180°
180°
180°
90°
180°
prodlouÏ.
180°
66°
180°
45°
prodlouÏ.
45°
A – bez
rukojeti
72.2
71.9
138.0
146.0
124.5
125.4
204.0
158.8
238.2
178.6
178.6
310.0
Typ
základny
B
C
D
38.9
9.5
16.9
13.0
47.0
24.6
76.0
15.5
41.5
14.0
52.4
19.0
112.0
17.7
81.0
23.8
120.8
35.0
50.8
12.5
50.8
12.5
87.0
47.0
Souãasnû
dodáváné poloÏky
Nylonov˘ ‰roub
·roub s 6-hran. hlavou
·roub s 6-hran. hlavou
·roub s 6-hran. hlavou + klín. dráÏkou
S pfiírubou ·roub s 6-hran. hlavou
·roub s 6-hran. hlavou
·roub s 6-hran. hlavou
·roub s 6-hran. hlavou
·roub s 6-hran. hlavou
·roub s 6-hran. hlavou
S pfiírubou ·roub s 6-hran. hlavou
·roub s 6-hran. hlavou
·roub s 6-hran. hlavou
S pfiírubou ·roub s 6-hran. hlavou
·roub s 6-hran. hlavou
E
F
33.3
15.0
49.0
24.0
48.0
35.0
70.0
40.0
48.0
40.0
52.4
35.0
92.0
60.0
58.8
41.4
73.2
50.8
127.8
34.9
127.8
41.3 (6 otvorÛ)
227.0
80.0
Hmotnost Objednací kód
1 ks
IND-443
50 g
-3030K
300 g
-3060K
345 g
-3090K
345 g
-3100K
340 g
-3120K
580 g
-3180K
1480 g
-3240K
935 g
-3300K
-3330K
340 g
-3150K
580 g
-3210K
1480 g
-3270K
100 g
-3700K
454 g
-3730K
1270 g
-3760K
27.0
42.0
56.0
72.0
50.0
57.2
83.0
57.2
71.4
56.2
56.2
107.0
Cena
Kã/ks
212
347
374
600
374
587
924
782
1775
374
587
934
290
460
762
Typ montovan˘ na pfiírubû (se závitem)
91 kg
136 kg
318 kg
âíslo
v˘robku
P91-FT
P136-FT
P318-FT
Pfiítlaãná
síla
91 kg
136 kg
318 kg
Závit
na ‰roubu
1/4” UNC
5/16” UNC
3/8” UNC
Závit
na pfiírubû
M16
M20
M27
Pohyb
rukojeti
180°
180°
180°
Typ
základny
S pfiírubou
Souãasnû dodávané
poloÏky
Nylonov˘ ‰roub
·roub s 6-hran. hlavou
·roub s 6-hran. hlavou
A — bez
rukojeti
30.3
115.0
169.5
Hmotnost
1 ks
113 g
270 g
690 g
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
B
20.6
37.7
65.3
Objednací kód
IND-443
-3530K
-3560K
-3590K
Cena
Kã/ks
339
365
747
Strana
289
Upínky kloubové
Rozmûry (mm)
Přítlačná síla
SKUPINA
Upínky kloubové
?????????????????
443
Exvalos s.r.o. - Lanškroun
UPÍNKY KLOUBOVÉ
Svorky
svafiitelné
Kloubová G-svorka
s vaãkou
K bezpeãnému pfiipevnûní svorky do poÏadované polohy
je moÏno její základnu pfiivafiit k pracovní plo‰e.
Upínací schopnost této upínky lze s v˘hodou vyuÏít ve
velkosériové v˘robû napfiíklad v automobilovém prÛmyslu.
Robustní kované ãásti s kalen˘mi a brou‰en˘mi otoãn˘mi
body. K upínce je moÏné pfiivafiit vlastní rukojeÈ a pfiíãník
pak pfiivafiit k základnû. Flexibilita tûchto upínek umoÏÀuje
pouÏívat tyto svorky v situacích, kde by pouÏití stadardních
upínek nebylo efektivní.
Rozevfiení
ãelistí
Pfiítlaãná
síla
Pohyb
ãelistí
Pohyb
rukojeti
Objednací kód
IND-443
Cena
Kã/ks
340 kg
90°
50°
-5510K
524
45.2 mm
·ífika
V˘‰ka svorky
základny
s rukojetí
28 mm
110 mm
45 mm
130 mm
35 mm
140 mm
50 mm
170 mm
50 mm
170 mm
63 mm
205 mm
Přítlačná
síla
700 kg
1100 kg
2200 kg
Hmotnost Objednací kód
1 ks IND-443
808 g -5010K
915 g -5030K
1468 g -5050K
1574 g -5070K
2749 g -5090K
2881 g -5110K
Cena
Kã/ks
1075
1609
2090
2114
3149
3302
Západka s pfiírubou
Pro kloubové upínky se západkou.
Kle‰tû svorkové
K drÏení kovov˘ch plechÛ a plátÛ pfii svafiování.
Rozmûry
základny
·ífika
háku
Objednací kód
IND-443
Cena
Kã/ks
80 x 55 mm
22 mm
-8000K
300
·rouby s pryÏov˘mi hlavami
Pro upínky s nastaviteln˘m U-pfiíãníkem a upínky s pln˘m pfiíãníkem,
které mají pojistné ‰rouby.
Pfiítlaãná
síla
90 kg
159 kg
318 kg
318 kg
500 kg
Objednací kód
Rozevfiení ãelistí
Popis
min. max.
IND-443
25.4 52.4 6-hranná hlava
-4510K
31.8 65.1 6-hranná hlava
-4530K
44.4 92.0 Otoã. doteky
-4550K
76.2 123.8 6-hranná hlava + otoã. doteky -4570K
95.6 Závisí na typu pouÏit˘ch ãelistí
-4590K
Cena
Kã/ks
357
450
450
924
732
·rouby s otoãn˘mi doteky
Podobnû jako ‰rouby s neoprénov˘mi hlavami, av‰ak pro upínání
na nerovné povrchy nebo na zkosené obrobky.
Velikost
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
UNC
UNC
UNC
UNC
Délka
1/4”
3/4”
2
2
3”
4”
Hmotnost
1 ks
18 g
31 g
47 g
115 g
Objednací kód
IND-443
-8500K
-8520K
-8540K
-8560K
Cena
Kã/ks
80
129
99
142
PodloÏky pfiírubové
Strana
290
Délka
M4 x 0.7
M8 x 1.25
M10 x 1.5
No 10UNC
1/4” UNC
5/16” UNC
3/8” UNC
1/2” UNC
25 mm
63 mm
85 mm
1 3/8”
1 3/4”
2 1/2”
3 1/2”
3 3/4”
Hmotnost
1 ks
5g
34 g
64 g
9g
16 g
31 g
58 g
125 g
Cena
Kã/ks
24
59
54
30
34
40
39
54
Objednací kód
IND-443
-8020K
-8100K
-8140K
-8200K
-8220K
-8260K
-8300K
-8340K
Doteky pryÏové
Pro pouÏití v souãinnosti se v‰emi ‰rouby na upínkách s nastaviteln˘mi U-pfiíãníky.
Vhodné pro Hmotnost Objednací kód
‰roub
1 ks IND-443
5/32” (No.8/M4)
2g
-8700K
3/16” (No. 10)
2g
-8720K
1/4”
4g
-8740K
5/16” (M8)
10 g -8780K
3/8” (M10)
15 g -8800K
1/2”
37 g -8820K
5/8”
49 g -8840K
Velikost
Cena
Kã/ks
20
20
22
34
27
39
37
Pro standardní nastavitelné ‰rouby.
Vhodné pro
‰roub
1/4”
5/16”
1/2”
3/6”
Hmotnost
1 ks
8g
15 g
45 g
24 g
Objednací kód
IND-443
-8600K
-8620K
-8660K
-8640K
Cena
Kã/ks
25
32
40
24
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
UPÍNKY KLOUBOVÉ
Upínky kloubové
vertikální
Tyto upínky jsou konstruovány s cílem zlep‰it a urychlit v˘robní postupy pfii upínání materiálÛ a obrobkÛ. Rychlé upnutí/uvolnûní,
které je moÏné právû díky kloubov˘m upínkám, dokáÏe podstatnû zkrátit dobu potfiebnou k upnutí ve v‰ech etapách v˘roby.
443
NOVINKA
Rozmûry
Typ s nastaviteln˘m Upfiíãníkem a základnou
s boãní pfiírubou
AV50-FA
AV150-FA
AV90-FA
Typ s nastaviteln˘m
U-pfiíãníkem
a základnou s pfiírubou
AV200-FA
AV450-FA
AV217-FA
SUCHÉ
TEFLONOVÉ
SPREJE NA
FORMY
Viz
Typ s nastaviteln˘m U-pfiíãníkem a základnou s pfiírubou
âíslo
v˘robku
AV50-FA
AV90-FA
AV150-FA
AV200-FA
AV217-FA
AV450-FA
Typ s
pevn˘m
‰roubem a
základnou
s pfiírubou
Typ s pln˘m
pfiíãníkem a
základnou
s pfiírubou
A1
B1
C
Základna Základna Základna
s pfiírubou s pfiírubou s pfiírubou
75.0 24.5 19.0
93.0 39.0 23.0
143.0 44.0 31.0
139.0 63.0 38.0
139.7 71.4 31.8
272.0 125.0 62.0
AV80-FF 100.0
AV217-FS 139.7
AV80-FF
E
25.4
29.0
19.0
43.0
34.9
70.0
15.9
14.0
12.7
24.0
19.0
40.0
Typ s pevn˘m ‰roubem a základnou s pfiírubou
A1
B1
C
âíslo
Základna Základna
D
E
v˘robku sZákladna
pfiírubou s pfiírubou s pfiírubou
SKUPINA
732
D
27.0
57.2
23.8
31.8
25.4
34.9
12.7
19.0
F
Základna
s pfiírubou
39.7
28.0
42.0
50.0
46.0
70.0
F
Základna
s pfiírubou
39.7
46.0
AV217-FS
Typ s nastaviteln˘m U-pfiíãníkem a základnou s pfiírubou
Pohyb
Typ
âíslo
Únosnost
v˘robku
rukojeÈ
pfiíãník
základny
AV50-FA
50 kg
56°
100°
AV90-FA**
90 kg
60°
100°
AV150-FA
150 kg
70°
108°
S pfiírubou
AV200-FA
200 kg
45°
94°
AV217-FA
217 kg
60°
100°
AV450-FA
450 kg
70°
135°
Souãasnû dodávané
Hmotnost
poloÏky
1 ks
·roub s hrotem (M5) a pfiírubové podloÏky
60 g
·roub (M6) a zaji‰Èovací díl
115 g
·roub s 6-hran. hlavou (M6) a rukojeÈ PVC
230 g
·roub s 6-hran. hlavou (M8) a pfiírubové podloÏky
370 g
·roub s hrotem (M8) a pfiírubové podloÏky
310 g
·roub s 6-hran. hlavou (M12) a pfiírubové podloÏky 1220 g
Cena
Kã/ks
84
100
184
317
184
459
Objednací kód
ATL-443
-1020K
-1220K
-1970K
-1320K
-1420K
-1720K
** Model AV90-FA má postranní pfiírubu - V‰echny ostatní zde uvedené PA modely mají ploché pfiíruby.
Typ s pevn˘m ‰roubem a základnou s pfiírubou
Pohyb
âíslo
Únosnost
v˘robku
rukojeÈ pfiíãník
AV80-FF
90 kg
60°
100°
AV217-FS 217 kg
60°
100°
Typ
základny
Souãasnû dodávané
poloÏky
Fixní ‰roub (M8)
S pfiírubou
Pln˘ pfiíãník a zaji‰Èovací díl (M8)*
Hmotnost
1 ks
170 g
310 g
Cena
Kã/ks
234
274
Objednací kód
ATL-443
-1120K
-1520K
* UpozorÀujeme, Ïe dodávan˘ zaji‰Èovací díl musí uÏivatel pfiivafiit do poÏadované polohy.
Upínky kloubové s plunÏrem
Díky lineárnímu pÛsobení síly mají tyto upínky s plunÏrem extrémnû vysokou zatiÏitelnost
pfii zachování kompaktnosti. Tyto upínky také lze zamknout v otevfiené poloze, coÏ umoÏÀuje vyvinout taÏnou sílu (napfi. pfii pouÏití na formy z pûnového materiálu).
V‰echny modely mají ‰roub s vnitfiním závitem pro pouÏití s nastaviteln˘mi ‰rouby.
Rozmûry
NOVINKA
Typ montovan˘ na
základnu - Pohyb
rukojeti 180°
âíslo
výrobku
AP136
AP200
AP227
Typ montovan˘ na
základnu - Pohyb
rukojeti 150°
âíslo
v˘robku
AP136
AP200
AP227
Únosnost
Závit
na ‰roubu
136 kg
200 kg
227 kg
M8
M8 x 1.25
M8 x 30 hlubok˘
Pohyb
rukojeti
180°
150°
190°
Poloha
Typ
rukojeti základny
45°
proudlouÏ. S pfiírubou
A — bez
rukojeti
138.1
124.5
151.0
Souãasnû dodávané
poloÏky
·roub s 6-hrannou hlavou
·roub s 6-hrannou hlavou
·roub s 6-hrannou hlavou
B
C
D
E
F
49.2
41.5
63.0
24.6
14.0
15.0
88.9
83.0
88.0
34.9
40.0
32.0
55.6
50.0
63.0
Hmotnost Objednací kód
1 ks
ATL-443
285 g
-3060K
330 g
-3090K
540 g
-3150K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
407
234
412
Strana
291
Upínky kloubové
Typ montovan˘ na
základnu - Pohyb
rukojeti 190°
SKUPINA
Upínky kloubové
?????????????????
443
UPÍNKY KLOUBOVÉ
Upínky kloubové
horizontální
NOVINKA
Její konstrukce se vyznaãuje nízk˘m profilem, coÏ je vhodné pro práci vyÏadující lep‰í pfiístup
k obrobku. Pro v‰eobecné pouÏití v prostorách, kde je poÏadován nízk˘ profil.
Upínací síla pÛsobí smûrem dolÛ pod úhlem 90° k pfiíãníku.
Typ s U-pfiíãníkem
(nastaviteln˘)
Základna s pfiírubou
AH20-FA
AH250-FA
Rozmûry
AH340-FA
âíslo
výrobku
AH20-FA
AH80-FA
AH217-FA
AH250-FA
AH340-FA
AH80-FA
âíslo
v˘robku
AH20-FA
AH80-FA
AH217-FA
AH250-FA
AH340-FA
Pfiítlaãná
síla
30 kg
80 kg
217 kg
250 kg
340 kg
A
110.0
138.1
168.0
274.0
263.5
B
37.5
55.0
70.0
108.0
108.0
Pohyb
Typ
Souãasnû dodávané poloÏky
rukojeti pfiíãníku základny
88°
80°
·roub (M6) s hrotem a pfiírubové podloÏky
60°
85°
·roub (M6) s hrotem a pfiírubové podloÏky
65°
90° S pfiírubou ·roub (M8) s hrotem a pfiírubové podloÏky
94°
76°
·roub s 6-hrannou hlavou (M10) a pfiírubové podloÏky
50°
85°
·roub (M10) s hrotem a pfiírubové podloÏky
C
24.8
25.4
34.9
45.0
44.4
Hmotnost
1 ks
100 g
130 g
312 g
500 g
265 g
D
36.5
36.5
38.0
59.0
57.2
E
24.0
25.4
53.4
41.2
41.3
Objednací kód
ATL-443
-2020K
-2120K
-2220K
-2620K
-2420K
F
30.0
38.0
35.0
59.0
57.2
Cena
Kã/ks
150
150
150
470
150
Rozmûry
Upínka kloubová západková
K tûsnému uzavírání dvefií komor a uzávûrÛ
forem. Západkové ‰rouby mají na obou
koncích závit pro snadné nastavení
a umoÏÀují bezpeãné spojení
s odpovídající plochou.
AL165-FU
Typ s U-‰roubem
Základna s pfiírubou
AL900-FU
AL320-FU
NOVINKA
âíslo
v˘robku
AL165-FU
AL320-FU
AL900-FU
Strana
Pfiítlaãná
síla
165 kg
320 kg
900 kg
292
TaÏn˘
pohyb
30 mm
45 mm
80 mm
âíslo
A
B
C
výrobku
AL165-FU 36
88 9.9
AL320-FU 45 151.6 14
AL900-FU 70.6 190 19
Nastavení
Typ
taÏ. pohybu základny
9.9 mm
9.6 mm
S pfiírubou
23.8 mm
D
E
F
G
16
19
26
28
19 31.8 39.6 44.5
41.4 38 60.5 54
Popis
·roub tvaru U
·roub tvaru U
·roub tvaru U
H
45
25
38
J
4.3
6.8
8.4
Hmotnost
1 ks
68 g
225 g
650 g
J1
4.3
6.8
8.4
K
L
19 13.2
25.4 17.5
44.5 30.0
Objednací kód
ATL-443
-4070K
-4010K
-4130K
N
3.3
4
8
Cena
Kã/ks
84
150
267
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
O
12
17
24
SKUPINA
SVùRÁKY
Svûrák truhláfisk˘
rychloupínací
Svûrák zámeãnick˘
Vyroben z odlitkÛ nejvy‰‰í kvality. Má pfiesn˘ ‰roubov˘
mechanizmus a pfiesnû obrobené ãelisti.
Vhodn˘ pro dílnu, automobilov˘ prÛmysl
a údrÏbáfiskou praxi.
Tûlo svûráku je vyrobeno z jemnozrnné litiny, vodicí ‰roub
je ocelov˘, kliãka a vodítka jsou pochromovány.
Rychloupínací mechanizmus se aktivuje spou‰tûcí
páãkou. Po uvolnûní spou‰tûcí páãky je upínání
opût fiízeno ‰roubem.
Svûrák je urãen pro
montáÏ na pracovní
stÛl.Je vybaven pfiedním dorazem,
kter˘ je-li pouÏíván
ve spojení se zaráÏkou
na stole umoÏÀuje
bezpeãné drÏení
nadmûrn˘ch obrobkÛ.
Max. rozevfiení
(mm)
200 (8”)
250 (10”)
·ífika ãelistí
(mm)
180 (7”)
230 (9”)
Hmotnost
1 ks
8.25kg
16.7kg
445
Objednací kód
SEN-445
-3070K
-3090K
Vyvarujte se
nárazÛ kladivem
Cena
Kã/ks
2579
3960
Svûrák multifunkãní
S otoãnou základnou a kovadlinou
pro drobné práce. Pro modeláfie,
domácí kutily a lehké práce
v prÛmyslu. Lze jej
pfiipevnit na jakoukoliv
vhodnou pracovní
plochu. Plné litinové
tûleso s vodicími
ocelov˘mi kolíky
a hlavním ‰roubem.
Max. rozevfiení ·ífika ãelistí Hmotnost
(mm)
(mm)
1 ks
100 (4”)
75 (3”)
9.2kg
140 (51/2”) 100 (4”)
9.5kg
170 (61/2”) 125 (5”)
18.0kg
190 (71/2”) 150 (6”)
27.0kg
Objednací kód
SEN-445
-1030K
-1040K
-1050K
-1060K
Cena
Kã/ks
430
719
1072
1569
Náhradní ãelisti (páry)
Velikost zámeãnic. svûráku
Pro ãelisti o ‰ífice 75 mm
Pro ãelisti o ‰ífice 100 mm
Pro ãelisti o ‰ífice 125 mm
Pro ãelisti o ‰ífice 150 mm
Hmotnost
1 páru
1.4kg
1.8kg
2.0kg
2.3kg
Objednací kód
SEN-567
-1030K
-1040K
-1050K
-1060K
Cena
Kã/ks
290
346
580
782
Svûrák dílensk˘
Americká konstrukce s litinov˘m tûlesem, ocelovou kovadlinou
a posuvnou ãelistí. Integrální kovadlina umoÏÀuje tváfiení,
vyklepávání a oh˘bání.
Max.rozevfiení
(mm)
·ífika
ãelistí
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
SEN-445
Cena
Kã/ks
70 (23/4”)
60
2.8kg
-0600K
430
Svûrák univerzální 125 mm (5")
Lze pfiipevnit na pracovní stÛl buì vertikálnû nebo
horizontálnû. Unikátní konstrukce umoÏÀuje
otáãení svûráku o cel˘ch 360°.
Pfii utaÏení ãelistí
se pak svûrák
sám zamkne.
V˘‰ka ãelistí:
54 mm (2 1/8").
Max. rozevfiení
(mm)
·ífika
ãelistí
V˘‰ka
ãelistí
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
SEN-445
Cena
Kã/ks
125 (5”)
90 (31/2”)
54 (21/8”)
8.2 kg
-4050K
769
Max. rozevfiení ·ífika ãelistí Hmotnost
(mm)
(mm)
1 ks
145 (53/4”) 100 (4”)
13.5 kg
200 (8”)
150 (6”)
14.0 kg
Objednací kód
SEN-445
-2040K
-2060K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
944
1692
Strana
293
Svûráky
NOVINKA
SKUPINA
Svûráky
?????????????????
445
SVùRÁKY
Svûráky
pro vrtaãky
Vhodné pro sloupové/stolní vrtaãky, kde zaji‰Èují stabilní polohu obrobku
pfii v‰ech nenároãn˘ch úlohách vrtání v autodílnû nebo malé mechanické
dílnû. Litinová konstrukce s dráÏkami, jejichÏ rozteã odpovídá stojanÛm
v‰ech bûÏn˘ch vrtaãek. KfiíÏovû provrtaná kliãka s posuvn˘m ramenem
tvaru T pro zv˘‰ení pákového efektu.
·ífika
Max. V˘‰ka Celkové rozmûry Hmotnost Objednací kód
ãelistí rozevfiení ãelistí délka x v˘‰ka 1 ks SEN-445
75mm
55
23
200 x 45
1.90 kg -0750K
100mm
95
25
250 x 55
3.25 kg -1000K
Cena
Kã/ks
327
337
Svûráky strojní otoãné
Svûráky
strojní
Vyrobeny v souladu s vysok˘mi nároky na kvalitu. Pohyblivé díly jsou
testovány z hlediska rovnobûÏnosti a pravoúhlosti v minimálnû 8 testech
- v‰echny v tolerancích úhlov˘ch minut. Urãeny pro aplikace na základû
frézování, srovnávání a vrtání.
Urãeny pro aplikace jako je frézování, orovnávání
a vrtání. Dûlení stupnice po 1°.
·ífika
Max.
ãelistí rozevfiení
100 mm
80
160 mm 125
200 mm 160
Strojní svûráky bez otoãné základny
·ífika
Max.
ãelistí rozevfiení
100 mm
80
160 mm 125
200 mm 160
V˘‰ka
ãelistí
35
51
63
Celkové rozmûry Hmotnost
dx‰xv
1 ks
245 x 115 x 89 8 kg
411 x 187 x 120 34k g
440 x 220 x 140 46kg
Objednací kód
ATL-445
-0100K
-0150K
-0200K
Cena
Kã/ks
2404
4115
5310
Vyrobeny z kvalitní uhlíkové oceli. V‰echny plochy jsou pfiesnû brou‰ené.
LoÏisko z fosforového bronzu. Na upínacích ãelistech klínová dráÏka 90°.
Standardní pfiesné nástrojafiské svûráky
Tvrdost ãelistí HRC 58 - 62.
Pravoúhlost a rovnobûÏnost
s pfiesností na
0.05 mm.
Strana
294
Celkové rozmûry Hmotnost
dx‰xv
1 ks
195 x 145 x 110 17 kg
411 x 187 x 167 43 kg
440 x 220 x 187 57 kg
Objednací kód
ATL-445
-1100K
-1150K
-1200K
Cena
Kã/ks
2575
4509
5657
Náhradní ãelisti pro strojní svûráky Atlas
Svûráky pfiesné nástrojafiské
Rozmûry ãelistí
·ífika x délka x v˘‰ka
63 x 75 x 32 mm
100 x 125 x 45 mm
V˘‰ka
ãelistí
35
51
63
Celková Hmotnost Objednací kód
délka
1 ks
ATL-445
190
4.30 kg -2010K
360 12.60 kg -2050K
Cena
Kã/ks
2554
5242
Cena
Kã/ks
217
265
279
Objednací kód
·ífika
ATL-445
-1040K
-1060K
-1080K
100 mm
160 mm
200 mm
Vysoce pfiesné nástrojafiské svûráky
Tvrdost ãelistí HRC 45 - 52. Pravoúhlost a rovnobûÏnost
s pfiesností na 0.03 mm.
Rozmûry ãelistí
·ífika x délka x v˘‰ka
60 x 100 x 35 mm
Celková Hmotnost Objednací kód
délka
1 ks
ATL-445
225
5.15 kg
-2500K
Cena
Kã/ks
5855
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
SVùRÁKY
445
Svûráky
rychloupínací
Jsou vhodné pro sloupové/stolní vrtaãky,
kde zaji‰Èují stabilní polohu obrobku pfii v‰ech
nenároãn˘ch úlohách vrtání v autodílnû nebo
malé mechanické dílnû. Litinová konstrukce
s dráÏkami, jejichÏ rozteã odpovídá stojanÛm
v‰ech bûÏn˘ch vrtaãek. KfiíÏovû provrtaná
kliãka s posuvn˘m ramenem tvaru T
pro zv˘‰ení pákového efektu.
·ífika
ãelistí
Max. V˘‰ka Celkové rozmûry Hmotnost Objednací kód
rozevfiení ãelistí délka x v˘‰ka 1 ks OSA-280
95 mm
80
22
270 x 98
5.10 kg
-2410A
Cena
Kã/ks
1050
Svûráky
pro vrtaãky
Dodáváme se ãtyfimi ãelistmi rÛzn˘ch
‰ífiek. Pro vrtání, lehké frézování,
vertikální i horizontální obrábûní.
Jedna dráÏkovaná ãelist a jedna
hladká vymûnitelná ãelist pro
pravoúhlé a ‰estiúhelníkové
tvary, plo‰ky a rohy, tenké
pásky a kotouãe. âelisti
a vodicí ‰roub jsou kalené
a brou‰ené.
·ífika
ãelistí
85 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Rozevfiení
ãelistí
70
85
120
150
Objednací kód
IND-445
-0010K
-0020K
-0030K
-0040K
Cena
Kã/ks
2192
2235
2395
3792
Svûráky rychloupínací s pevnou ãelistí
Svûráky rychloupínací s posuvnou ãelistí
OkamÏité upnutí obrobku umoÏÀuje rychlá vaãka.
Pevná ãelist je opatfiena klínovou dráÏkou pro vertikální i horizontální
upínání ploch˘ch nebo kulat˘ch obrobkÛ. VloÏky ãelistí jsou
kaleny a brou‰eny. Robustní základnu je moÏno pfiipevnit
k frézce nebo stojanové vrtaãce
Odsazené vymûnitelné ãelisti. Rychlá vaãka ovládá polohu kluzné ocelové
tyãe, která je pfiipevnûna k vnitfiní ãelisti, a tím umoÏÀuje okamÏité nastavení.
S v˘fiezem v základnû pro vrtání prÛchozích otvorÛ. Kalená a brou‰ená
ovládací páka s aretaãním mechanizmem. Robustní základnu je moÏno
pfiipevnit k frézce nebo stojanové vrtaãce. Nastaviteln˘ upínací tlak.
V˘‰ka
ãelistí
30
35
Max.
rozevfiení
80
100
Hmotnost
1 ks
5.2 kg
8.9 kg
Objednací kód
IND-445
-0170K
-0180K
Cena
Kã/ks
6227
8484
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Objednací kód
IND-445
-0110K
-0120K
-0130K
-0140K
Cena
Kã/ks
6734
8344
12724
11544
Strana
295
Svûráky
·ífika
ãelistí
80 mm
100 mm
·ífika
Max. Celková ·ífika Hmotnost
ãelistí rozevfiení délka základny 1 ks
80 mm
80
222
120
4 kg
100 mm 125
293
160
7 kg
125 mm 150
327
185
10 kg
160 mm 160
380
224 15.5 kg
SKUPINA
Hlavy revolverové
?????????????????
445
HLAVY REVOLVEROVÉ
Hlavy revolverové
Quick Change
Typ T.00 - pro soustruhy s kapacitou 89 mm (centrální).
(Typ T.00 B dodáváme s dal‰í redukãní vloÏkou pro
pfiechod z prÛmûru 16 mm na prÛmûr 11.2 mm.)
Vyrobeny z legované povrchovû kalené oceli. V‰echny pracovní
plochy jsou kalené a pfiesnû brou‰ené.
Úprava pro
3 nástrojové drÏáky
Úprava pro
2 nástrojové drÏáky
Typ
T.00 M
T.0
T.1
T.1.X
T.2
T.2.T
T.3
T.3.HX
Typ
T.00 M
T.00B
T.0
T.1
T.1.X
T.2
T.2.T
T.3
Strana
Poãet
nástr. drÏákÛ
2
3
3
3
3
3
3
3
Ø tyãe
d Max.
11.0
Kapacita
soustruhu
max. 89 mm
max. 114 mm
114 - 127 mm
114 - 127 mm
127 - 203 mm
127 - 203 mm
203 - 292 mm
203 - 292 mm
H
max.
22.5
H
min.
12.5
37.0
51.0
63.5
73.0
71.5
76.0
92.0
108.0
D1
Ø
22.22
31.75
31.75
44.45
44.45
50.80
50.80
KuÏel
J
-
-
B
M
Hloubka
5.0
6.5
6.5
8.0
8.0
9.5
9.5
K
max.
-
D
E
G
F
11.2
19.0
19.0
19.0
25.5
25.5
25.5
25.5
124
124
124
159
168
203
203
10
13
19
19
19
25.5
31.5
31.5
11
13
13
13
19
25.5
22.5
22.5
K
min.
-
L
58.0
D2
-
1
16.0
16.0
16.0
19.0
19.0
25.5
296
32.0
44.5
54.0
46.0
50.0
51.0
16.0
25.5
32.0
24.0
24.0
28.5
1
1
1&2
2
2&3
3
52.5
52.5
52.5
65.0
70.0
85.5
28.5
41.0
51.0
47.5
47.5
58.5
16.0
22.0
28.5
27.0
27.0
36.5
73.0
73.0
73.0
98.5
106.5
125.5
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
22.0
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
IND-445
-4800K
-4810K
-4820K
-4830K
-4840K
-4850K
-4860K
-4870K
H1
max.
27
36.5
46
57
54
58.5
73
84
H1
min.
17
20.5
30
35
36.5
39.5
51
62
Cena
Kã/ks
4815
5555
6697
7040
7265
9297
9567
12727
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
HLAVY REVOLVEROVÉ / DRÎÁKY NÁSTROJÒ
DrÏáky nástrojÛ pro revolverové
hlavy Quick Change
Typ V
Standardní typ
Cena
Kã/ks
1224
1854
1937
2460
2577
3330
Objednací kód
B
C
D
E
F
27.0
35.0
44.5
50.0
57.0
70.0
28.0
32.0
32.0
40.0
40.0
48.5
7.0
8.0
11.0
12.0
14.0
17.5
13.0
16.0
22.0
22.0
28.5
35.0
11
14
14
19
19
23
IND-445
-5010K
-5020K
-5030K
-5040K
-5050K
-5060K
PouÏito L
na (mm) B
T.0 73.0 35.0
T.1 73.0 44.5
T.2 98.5 50.0
T.2T 98.5 57.0
T.3 124.0 70.0
C
D
E
F
G
32.0
32.0
40.0
40.0
48.5
8.0
11.0
14.0
14.0
17.5
16.0
22.0
22.0
28.5
35.0
14
14
19
19
23
16.0
24.0
24.0
24.0
28.5
d Objednací kód
max. IND-445
16.0 -5120K
16.0 -5130K
19.0 -5140K
19.0 -5150K
25.5 -5160K
Cena
Kã/ks
2022
2149
2582
2784
6482
Kombinace revolverové hlavy
a drÏákÛ nástrojÛ
Upichovací typ
Ideálnû vhodné pro
mechanickou dílnu.
Rozmûry - viz v˘‰e.
PouÏito
na
L
(mm)
B
C
D
T.3
124.0
70.0
48.5
33.5
Objednací kód
IND-445
Cena
Kã/ks
Revolv. hlava
DrÏáky nástrojÛ
Objednací kód
IND-445
Cena
Kã/ks
-5390K
7340
T.0
2 ks, standardní typ
-5700K
15615
DrÏáky prÛmyslové na rotaãní brou‰ení
Dodáváme s pfiím˘m nebo zahnut˘m koncem. Vyrobeny z kvalitní tvárné litiny s vysokou pevností v tahu.
Upínací ‰roub s hladk˘m zábûrem a ãtvercovou hlavou.
Typ
Pfiím˘
Kapacita
12.5
19.0
25.0
31.0
38.0
44.0
50.0
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Hmotnost
1 ks
0.10 kg
0.15 kg
0.30 kg
0.50 kg
0.70 kg
1.10 kg
1.50 kg
Objednací kód
IND-445
-9000K
-9010K
-9020K
-9030K
-9040K
-9050K
-9060K
Cena
Kã/ks
224
264
310
185
439
267
627
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Pfiím˘
Strana
297
Hlavy revolverové / drÏáky nástrojÛ
PouÏito
L
na
(mm)
T.00
58.0
T.0
73.0
T.1
73.0
T.2
98.5
T.2T
98.5
T.3
124.0
445
SKUPINA
Systé?????????????????
m modulární hadicov˘
447
SYSTÉM MODULÁRNÍ HADICOV¯
Systém modulární
hadicov˘ chladicí
Modulární hadicov˘ chladicí systém je urãen pro chladicí,
hydraulická a pneumatická vedení. Je vhodn˘ pro obrábûní s kapalinov˘m chlazením, elektrojiskrové obrábûní
a pneumatické systémy. Max. tlaky: 50 PSI (345 kPa)
pro vzduch a 30 PSI (207 kPa) pro kapaliny. Smûr toku
lze snadno nastavit bez nebezpeãí samovolného vymr‰tûní hadice. V‰echny díly jsou plnû zamûnitelné a nahraditelné pfii po‰kození nûkteré sekce. Jsou vyrobeny z acetálu, jsou elektricky nevodivé a chemicky odolné.
Dodáváme s vnitfiními prÛmûry 6 mm, 12 mm a 18 mm.
Dodávané hadice jsou podle volby zelené nebo modré,
v‰echny ostatní armatury jsou oranÏové. Armatury se
závitem jsou plnû kompatibilní s BSPT.
·títy strojní magnetické Quick Set
Délka hadice 355 mm, vnitfiní prÛmûr 18 mm. Vhodné
pro malé obrábûcí stroje. S magnetickou základnou,
plnû nastavitelné.
Základní sady
Hmotnost
Objednací kód
1 ks
IND-447
Vnitfiní prÛmûr 6 mm (1/4”)
Obsah
Hadice 275 mm
3 hubice
2 spojky
40 g
-6910K
Cena
Kã/ks
Rozmûry
‰títku (mm)
502
150 x 200
190 x 250
Vnitfiní prÛmûr 12 mm (1/2”)
Hadice 275 mm
3 hubice
2 spojky
91 g
-7910K
150 x 200
190 x 250
126 g
-8910K
Cena
Kã/ks
1880
2105
529
627
627
Kle‰tû montáÏní Quick Action
Vnitfiní prÛmûr 18 mm (3/4”)
Hadice 275 mm
2 hubice
1 spojka
Hmotnost
Objednací kód
1 ks
IND-447
·tít (kompletní)
500 g
-0250K
570 g
-0260K
Náhradní ‰títek
200 g
-0350K
250 g
-0360K
637
Hadice
Vnitfiní
prÛmûr (mm)
6 (1/4”)
12 (1/2”)
Objednací kód
IND-447
-0010K
-0020K
Cena
Kã/ks
1082
1082
Modulární hadicové sady
Vnitfiní
Hmotnost
prÛmûr (mm) 1 ks
6 (1/4”)
12 (1/2”)
18 (3/4”)
40
69
102
6 (1/4”) 886
12 (1/2”) 1637
18 (3/4”) 2381
Strana
Objednací kód IND-447
Cena
Kã/ks
Zelená
Modrá
Délka 275 mm (11”)
g
-6210K
-6230K
304
g
-7210K
-7230K
362
g
-8210K
-8230K
427
7.5 m (25 stop) volnû loÏené segmenty
g
-6250K
-6270K
7112
g
-7250K
-7270K
8534
g
-8250K
-8270K
10240
298
Popis
3 x T-kus
1 x L-kus
1 x konzola
4 x ‰roub
Vnitfiní Hmotnost Objednací kód
prÛmûr (mm) 1 ks
IND-447
6 (1/4”) 109 g
12 (1/2”)
98 g
Cena
Kã/ks
-6450K
569
-7450K
684
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
SYSTÉM MODULÁRNÍ HADICOV¯ / NÒÎKY PÁKOVÉ
Hubice
Systém modulární
hadicov˘ chladicí
447/448
Redukce
Spojka se závitem
Spojka s vnûj‰ím
závitem
Roz‰ífiená
Vnitfiní
prÛmûr
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
12 mm
12 mm
18 mm
Vstupní
Hmotnost Objednací kód
závit
1 ks IND-447
1/8 NPT vnitfiní
2 g -6710K
1/4 NPT vnitfiní
2 g -6730K
1/8 NPT vnûj‰í
2 g -6170K
1/4 NPT vnûj‰í
2 g -6190K
3/8 NPT vnûj‰í
7 g -7170K
1/2 NPT vnûj‰í
7 g -7190K
3/4 NPT vnûj‰í 10 g -8170K
Cena
Kã/ks
80
80
42
42
57
57
69
Hmotnost Objednací kód
Cena
1 ks IND-447
Kã/ks
Vnitfiní prÛmûr 12 mm (1/2”)
12 - 50 x 6 mm 4 g
-7330K
184
12 - 6 mm
3g
-7510K
114
3/
Vnitfiní prÛmûr 18 mm ( 4”)
18 to 12 mm
5g
-8510K
134
Typ
otáãky
Rozboãky
L-kus
Y-kus
Vnitfiní
prÛmûr
6 mm
12 mm
Hmotnost Objednací kód
Cena
1 ks IND-447
Kã/ks
Vnitfiní prÛmûr 6 mm (1/4”)
Y - kus
3 g -6310K
130
T - kus
3 g -6350K
155
L - kus
4 g -6370K
172
1/
Vnitfiní prÛmûr 12 mm ( 2”)
Y - kus
9 g -7310K
155
T - kus
9 g -7350K
184
L - kus
12 g -7370K
202
Typ
Vstupní
prÛmûr
In-line
In-line
Velikost Hmotnost Objednací kód
Cena
( mm) 1 ks IND-447
Kã/ks
1/
Vnitfiní prÛmûr 6 mm ( 4”)
1.5
5 g -6610K
47
3
5 g -6630K
47
ZúÏená
6
5 g -6650K
47
Roz‰ífiená
25
5 g -6670K
107
Vnitfiní prÛmûr 12 mm (1/2”)
6
5 g -7610K
57
9
5 g -7630K
57
ZúÏená
12
5 g -7650K
57
37
5 g -7670K
155
Roz‰ífiená
62
5 g -7690K
259
Vnitfiní prÛmûr 18 mm (3/4”)
69
15 10 g -8610K
ZúÏená
18 10 g -8630K
69
Roz‰ífiená
75 10 g -8650K
314
Typ
Ventily plastové
1/4
ZúÏená
Hmotnost Objednací kód
1 ks IND-447
10 g -6050K
30 g -7050K
Cena
Kã/ks
207
229
Ventily kovové kulové
Se závitem,
1/4
otáãky.
Závity NPT
Vnûj‰í x vnitfiní
1/8” x 1/8”
1/4” x 1/4”
3/8” x 3/8”
1/2” x 1/2”
3/4” x 3/4”
Hmotnost Objednací kód
1 ks IND-447
81 g -6070K
80 g -6090K
76 g -7070K
114 g -7090K
g -8070K
Cena
Kã/ks
207
179
229
229
289
NÛÏky
pákové
Ruãnû ovládané nÛÏky s pákov˘m mechanizmem.
DokáÏou rychle pfiestfiihnout kovovou desku, pás a tyã.
Masivní ocelová konstrukce dává nÛÏkám potfiebnou
pevnost a tuhost. Kalené a brou‰ené ãelisti umoÏÀují
pfiesn˘ stfiih. Nastaviteln˘ kryt ãelistí.
-3000K
-1200K
Typ
âíslo
modelu
BS120
BS200
BS406
Max. rozmûr
desky
pásu
4 mm 5 x 70
6 mm 7 x 70
8 mm 10 x 100
tyãe
10
13
16
·ífika
ãelisti
120
200
200
Hmotnost Objednací kód
1 ks
ATL-448
8.3 kg -1200K
19.0 kg -2000K
43.0 kg -3000K
Cena
Kã/ks
3544
7130
17354
Hmotnost
Objednací kód
1 ks
ATL-567
-3100K
-3110K
-3150K
-3160K
-3200K
-3210K
Horní ãelist pro nÛÏky ATL-448-1200K
Dolní ãelist pro nÛÏky ATL-448-1200K
Horní ãelist pro nÛÏky ATL-448-2000K
Dolní ãelist pro nÛÏky ATL-448-2000K
Horní ãelist pro nÛÏky ATL-448-3000K
Dolní ãelist pro nÛÏky ATL-448-3000K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
Cena
Kã/ks
1164
680
3044
1562
1252
1638
299
Systém modulární hadicov˘ / nÛÏky pákové
-2000K
SKUPINA
Koleãka?????????????????
vroubkovací a drÏáky
450 KOLEâKA VROUBKOVACÍ A DRÎÁKY
DrÏák
6 vroubkovacích koleãek
DrÏák 6 vroubkovacích koleãek
Strojnû brou‰ená kvalitní ocel, ãern˘ mramorovan˘ povrch. Otoãná hlava.
Vroubkovací koleãka dodáváme zvlá‰È, viz níÏe uvedená tabulka.
Urãen pro pouÏití s vroubkovacími koleãky o rozmûrech 3/4” x 3/8” x 1/4”.
Strojnû brou‰ená kvalitní ocel, ãern˘ mramorovan˘ povrch. Otoãná hlava.
Vroubkovací koleãka dodáváme zvlá‰È, viz níÏe uvedená tabulka.
Urãen pro pouÏití s vroubkovacími koleãky o rozmûrech 5/8” x 3/16” x 1/4”.
Vroubkovací koleãka dodáváme zvlá‰È.
Vroubkovací koleãka dodáváme zvlá‰È.
Rozmûry
1/2”
5/8”
Rozmûry
1/2”
x 11/8” x 61/2”
Vhodné pro
vroubkovací koleãka
Objednací kód
JHL-450
Cena
Kã/ks
-1110B & -1210B
-8000A
5180
x
7/8”
x 61/2”
Vhodné pro
vroubkovací koleãka
Objednací kód
JHL-450
Cena
Kã/ks
-2610B & -2710B
-8010B
5180
x 3/16” x 1/4” Vroubkovací koleãka do v˘‰e uveden˘ch drÏákÛ
Objednací kód JHL-450
Cena
Typ
Kã/ks
Hrubé
Stfiední
Jemné
Pfiím˘
-2500A
-2510B
-2520C
375
Pravostrann˘
-2600A
-2610B
-2620C
542
Levostrann˘
-2700A
-2710B
-2720C
542
·achovnicov˘
-2800A
-2810B
-2820C
814
DrÏák 2 vroubkovacích koleãek
DrÏák 2 vroubkovacích koleãek
Strojnû brou‰ená kvalitní ocel, ãern˘ mramorovan˘ povrch. Samonastavovací hlava. Vroubkovací koleãka dodáváme zvlá‰È,
viz níÏe uvedená tabulka.
Urãen pro pouÏití s vroubkovacími koleãky o rozmûrech 3/4” x 3/8” x 1/4”.
Strojnû brou‰ená kvalitní ocel, ãern˘ mramorovan˘ povrch. Samonastavovací hlava. Vroubkovací koleãka dodáváme zvlá‰È, viz níÏe uvedená
tabulka.
Urãen pro pouÏití s vroubkovacími koleãky o rozmûrech 5/8” x 5/16” x 7/32”.
Vroubkovací koleãka dodáváme zvlá‰È.
Vroubkovací koleãka dodáváme zvlá‰È.
Rozmûry
1/2”
x
7/8”
x 61/2”
Vhodné pro
vroubkovací koleãka
Objednací kód
JHL-450
Cena
Kã/ks
-1110B & -1210B
-8020C
5180
Vroubkovací koleãka do v˘‰e uveden˘ch drÏákÛ
Objednací kód JHL-450
Cena
Kã/ks
Hrubé
Stfiední
Jemné
Pfiím˘
-1000A
-1010B
-1020C
470
Pravostrann˘
-1100A
-1110B
-1120C
470
Levostrann˘
-1200A
-1210B
-1220C
470
·achovnicov˘
-1300A
-1310B
-1320C
940
3/4”
x
3/8”
x
1/4”
Typ
Rozmûry
3/8”
x
7/8”
x 51/2”
Vhodné pro
vroubkovací koleãka
Objednací kód
JHL-450
Cena
Kã/ks
Dodáno odděleně
-8030D
3185
Vroubkovací koleãka do v˘‰e uvedeného drÏáku
Objednací kód JHL-450
Cena
Kã/ks
Hrubé
Stfiední
Jemné
Pfiím˘
-2000A
-2010B
-2020C
452
Pravostrann˘
-2100A
-2110B
-2120C
452
Levostrann˘
-2200A
-2210B
-2220C
452
·achovnicov˘
-2300A
-2310B
-2320C
944
5/8”
x
5/16”
x
7/32”
Typ
DrÏák 2 vroubkovacích koleãek
DrÏák 1 vroubkovacího koleãka
Boãní vroubkování aÏ po plochu nebo roh. Vroubkovací koleãka dodáváme
samostatnû, viz níÏe uvedená tabulka. Urãen pro vroubkovací koleãka
rozmûrÛ 25 x 10 x 16 mm.
Strojnû brou‰ená kvalitní ocel, ãern˘ mramorovan˘ povrch. Standardnû jsou
montována pfiímá vroubkovací koleãka se stfiední rozteãí. Levostranná,
pravostranná a ‰achovnicová vroubkovací koleãka dodáváme samostatnû,
viz níÏe uvedená tabulka. Urãen pro vroubkovací koleãka rozmûrÛ
3/4” x 1/4” x 1/4”.
Vroubkovací koleãka dodáváme zvlá‰È.
Rozmûry
Vhodné pro
vroubkovací koleãka
Objednací kód
JHL-450
Cena
Kã/ks
20 x 25 x 85 mm
-3110B & -3210B
-8040E
5180
25 x 10 x 16mm Vroubkovací koleãka do v˘‰e uvedeného drÏáku
Objednací kód JHL-450
Cena
Typ
Kã/ks
Hrubé
Stfiední
Jemné
Pfiím˘
-3000A
-3010B
-3020C
902
Pravostrann˘
-3100A
-3110B
-3120C
902
Levostrann˘
-3200A
-3210B
-3220C
902
Strana
300
Vroubkovací koleãka dodáváme zvlá‰È.
Rozmûry
1/2”
x
1/2”
x 4”
Vhodné pro
vroubkovací koleãka
Hmotnost
1 ks
Objednací kód
JHL-450
Cena
Kã/ks
-1510B
140 g
-8050F
1692
Vroubkovací koleãka do v˘‰e uveden˘ch drÏákÛ
Objednací kód JHL-450
Cena
Kã/ks
Hrubé
Stfiední
Jemné
Pfiím˘
-1500A
-1510B
-1520C
420
Pravostrann˘
-1600A
-1610B
-1620C
452
Levostrann˘
-1700A
-1710B
-1720C
452
·achovnicov˘
-1800A
-1810B
-1820C
452
3/4”
x
1/4”
x
1/4”
Typ
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
VLOÎKY REDUKâNÍ MORSE A KLÍNY VYRÁÎECÍ
482
VloÏky
redukãní Morse
Jedná se o tradiãní upínací pfiípravky vysoké kvality. Jsou vyrobeny z kvalitní oceli a jsou po celé délce povrchovû zakaleny.
ISO 238 BS 1660 : 2.
Redukce vrtaãkové
KuÏel
vnitfiní x vnûj‰í
1 x 2 MT
1 x 3 MT
1 x 4 MT
1 x 5 MT
2 x 3 MT
2 x 4 MT
2 x 5 MT
Délka
(mm)
95
97
120
152
110
123
155
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-482
110 g
-2120K
220 g
-2130K
560 g
-2140K
1500 g
-2150K
200 g
-2230K
490 g
-2240K
1500 g
-2250K
Cena
Kã/ks
109
147
260
352
147
260
352
KuÏel
vnitfiní x vnûj‰í
3 x 4 MT
3 x 5 MT
4 x 5 MT
4 x 6 MT
5 x 6 MT
Délka
(mm)
140
155
170
215
225
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-482
430 g
-2340K
1200 g
-2350K
1100 g
-2450K
3600 g
-2460K
2800 g
-2560K
Cena
Kã/ks
260
352
352
904
904
Cena
Kã/ks
222
260
287
269
302
KuÏel
vnitfiní x vnûj‰í
3 x 2 MT
3 x 3 MT
3 x 4 MT
4 x 3 MT
4 x 5 MT
5 x 4 MT
Délka
(mm)
194
230
255
255
300
300
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-482
620 g
-4320K
750 g
-4330K
1400 g
-4340K
1500 g
-4430K
3000 g
-4450K
2500 g
-4540K
Cena
Kã/ks
345
367
555
560
1155
1155
Redukce prodluÏovací
KuÏel
vnitfiní x vnûj‰í
1 x 1 MT
1 x 2 MT
2 x 1 MT
2 x 2 MT
2 x 3 MT
Délka
(mm)
145
160
175
175
194
Hmotnost
1 ks
275 g
290 g
300 g
390 g
710 g
Objednací kód
KEN-482
-4110K
-4120K
-4210K
-4220K
-4230K
VloÏky redukãní Morse
Klíny vyráÏecí
K uvolnûní kuÏele Morse bez po‰kození stroje a nástrojÛ.
Vnûj‰í
kuÏel
Morse
I3
Vnitfiní
kuÏel
Morse
I4
I2
b2
d1
I
KuÏel Morse.
Vnûj‰í Vnitfiní
2
1
l
d
b
Hmotnost
1 ks
40 g
80 g
220 g
380 g
760 g
Objednací kód
KEN-482
-9500K
-9520K
-9530K
-9540K
-9560K
Cena
Kã/ks
37
49
69
84
144
Sada redukãních vloÏek a vyráÏecích klínÛ
I2
d1
I3
I4
Obsah: Tfii redukãní vloÏky
s kuÏelem Morse (MT) 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4.
kalené a brou‰ené uvnitfi i vnû.
Dva vyráÏecí klíny k uvolnûní
MT 1 - 2 a 3 - 4.
b2
92.00 17.780
6.350 11.112 12.065 52.388 19.050
3
1
99.00 23.825
7.938 14.288 12.065 52.388 19.050
5.410
5.410
3
2
112.00 23.825
7.938 14.288 17.780 63.500 22.225
6.604
4
1
124.00 31.267 11.906 15.875 12.065 52.388 19.050
5.410
4
2
124.00 31.267 11.906 15.875 17.780 63.500 22.225
6.604
4
3
140.00 31.267 11.906 15.875 23.825 77.788 30.162
8.179
5
1
156.00 44.399 15.875 19.050 12.065 52.388 19.050
5.410
5
2
156.00 44.399 15.875 19.050 17.780 63.500 22.225
6.604
5
3
156.00 44.399 15.875 19.050 23.825 77.788 30.162
8.179
5
4
171.00 44.399 15.875 19.050 31.267 98.425 31.750 12.141
6
1
218.00 63.348 19.050 28.575 12.065 52.388 19.050
5.410
6
2
218.00 63.348 19.050 28.575 17.780 63.500 22.225
6.604
6
3
218.00 63.348 19.050 28.575 23.825 77.788 30.162
8.179
6
4
218.00 63.348 19.050 28.575 31.267 98.425 31.750 12.141
6
5
218.00 63.348 19.050 28.575 44.399 125.412 38.100 16.129
5
ks
Poãet
ks
Objednací kód
KEN-482
Cena
Kã/ks
5
-9900K
627
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
301
VloÏky redukãní Morse a klíny vyráÏecí
d
b
K uvolnûní
kuÏele Morse
0
1&2
3&4
3&5
5&6
SKUPINA
Hroty stfiedicí / otoãné
?????????????????
487/488
HROTY ST¤EDICÍ / OTOâNÉ
Hroty stfiedicí
Sady univerzálních otoãn˘ch hrotÛ
Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, pfiesnû zabrouz rychlofiezné oceli
Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nástrojové oceli, zakaleny a brou‰eny.
Standardnû vybaveny 60° hrotem a rovinnou plo‰kou pro nasazení klíãe.
Vyrobeny podle DIN 806.
KuÏel
Morse
No.1
No.2
No.3
No.4
PrÛmûr
(mm)
12.20
18.00
24.10
31.60
Pfiíãné
plo‰ky
10
13
19
24
Délka
(mm)
78
90
112
138
Hmotnost
1 ks
60g
200g
300g
g
Objednací kód
KEN-487
-1010K
-1020K
-1030K
-1040K
‰eny uvnitfi i vnû. Jejich loÏiska mají mazací náplÀ z v˘roby. Víceúãelov˘ otoãn˘ hrot s v˘mûnn˘mi ‰piãkami
umoÏÀuje ‰irokou fiadu rÛzn˘ch pouÏití. Jsou vhodné pro
náfiaìovnu nebo v˘robu mal˘ch soustruÏen˘ch komponent. Hroty jsou
k tûlesu pfiipevnûny pomocí kuÏele a k jejich vyjmutí se pouÏívá dodávan˘
vyráÏecí klín. V‰echny vzájemnû lícující plochy jsou pfiesnû brou‰eny.
Sada je dodávána v lakovaném dfievûném boxu.
Maximální házivost: 0.005 mm. Vyrobeny podle DIN 228.
Cena
Kã/ks
139
139
165
267
Hroty otoãné
Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny a temperovány, následnû pfiesnû zvenãí brou‰eny. Standardnû jsou dodávány s pfiesn˘mi loÏisky
a 60° ‰piãkou.
Max. házivost:
KuÏel No. 1 - 4: 0.005 mm.
KuÏel No. 5 - 6: 0.010 mm.
Vyrobeny podle DIN 228.
KuÏel
Morse
No.2
No.3
Délka
(mm)
124
152
PrÛmûr
(mm)
33
42
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-488
0.85kg -1320K
1.10kg -1330K
Cena
Kã/ks
4905
5660
Nástavce vymûnitelné
KuÏel Max Rad. zatíÏení/otáãky Axiál. zatíÏení/otáãky
@max @100 @3000
Morse otáãky @100
(kg)
(kg)
(kg) (kg)
No.1 7000
80
32
250
50
No.2 7000
200
55
275
60
No.3 6000
300
70
400
70
No.4 5000
600
75
500 125
No.5 4000
800
280
570 230
No.6 3000
1600
450 1400 460
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-488
0.37kg
0.43kg
0.67kg
1.23kg
3.00kg
7.80kg
-1010K
-1020K
-1030K
-1040K
-1050K
-1060K
Cena
Kã/ks
Tato kompletní fiada vymûniteln˘ch nástavcÛ pfiedstavuje doplnûk k sadû
otoãn˘ch nástavcÛ.
15 mm
17 mm
6 mm
1885
2057
2567
3694
4919
10319
Hroty otoãné Heavy Duty
30 mm
·piãka 60°: 1 ks
14 mm
7.5 mm
KuÏel: 1 ks
Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, tepelnû zpracovány a pfiesnû
brou‰eny. Mají pfiesná kuÏelová valivá loÏisko a axiální loÏisko, která
sná‰ejí radiální a axiální zatíÏení. K dosaÏení absolutní soutfiednosti je
jejich 60° ‰piãka po montáÏi znovu zabrou‰ena. Tyto hroty jsou urãeny
pro aplikace vyznaãující se velk˘m zatíÏením a velk˘mi v˘robními sériemi,
kde hlavním kritériem je Ïivotnost.
Maximální házivost: 0.005 mm.
Vyrobeny podle DIN 228.
10 mm
11 mm
·piãka 60°: 1 ks
16.5 mm
5.5 mm
Vnitfiní úhel 60°: 1 ks
10 mm
·piãka 60°: 1 ks
10.5 mm
12.7 mm
VyráÏecí klín
·piãka 60°: 2 ks
Popis
KuÏel Max Rad. zatíÏení/otáãky Axiál. zatíÏení/otáãky Hmotnost Objednací kód
@max @100 @3000 1 ks
Morse otáãky @100
KEN-488
(kg)
(kg)
(kg) (kg)
No.2 5500
260
82
580 190 0.59kg -2020K
No.3 4000
480
180
810 270 1.35kg -2030K
No.4 3000
800
270 1300 400 2.69kg -2040K
No.5 2500
1050
500 1600 490 5.64kg -2050K
Cena
Kã/ks
2895
3192
4712
7489
KuÏel 70° x Ø 30 mm
·piãka 60° x Ø 6 mm
·piãka 60° x Ø 7.5 mm
·piãka 60° x Ø 10 mm
·piãka 60° x Ø 12.7 mm
Vnitfi. úhel 60° x Ø 5.5 mm
VyráÏecí klín
Hroty
otoãné
Hmotnost
1 ks
90g
20g
20g
25g
20g
20g
20g
Objednací kód
KEN-489
-1010K
-1020K
-1030K
-1040K
-1050K
-1060K
-1100K
NOVINKA
Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny
a temperovány, následnû pfiesnû zvenãí brou‰eny.
Jsou standardnû dodávány s pfiesn˘mi loÏisky a ‰piãkou 60°.
Max. házivost:
0.005 mm.
Vyrobeny podle DIN 228.
KuÏel Max Rad. zatíÏení/otáãky
@max
Morse otáãky @100
(kg)
(kg)
No.2 7000 200
50
No.3 6000 300
80
No.4 5000 800
220
Strana
302
Axiál. zatíÏení/otáãky
@100 @3000
(kg) (kg)
250
50
380
90
900
270
Hmotnost Objednací kód
1 ks
ATL-488
0.50kg
0.80kg
2.30kg
-1020K
-1030K
-1040K
Cena
Kã/ks
1357
1634
1964
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
287
239
240
240
207
207
55
SKUPINA
âELISTI PRO SKLÍâIDLA
âelisti
blokové
âelisti blokové
Pro metrická sklíãidla Pratt Burnard
(Standard Accuracy a Super Precision)
Sada 3 ãelistí
Pro sklíãidla Pratt Burnard
Pro sklíãidla Standard, Super Precision,
Griptru, All Steel (typ 78), Burnard,
Pratt Old Type a Hardinge/Pratt.
Typ sklíãidla
Standard, Griptru, Super Precision
All Steel (Typ 78)
Burnard
Pratt Old Type
Hardinge/Pratt Type
490
Kód ãelisti (podle prÛmûru)
B, C, E, G, J, M, P, Q, R
L, O
I, K, N
H
F
Sada 3 ãelistí
Rozmûry
Kód
ãelisti PrÛmûr sklíãidla
EK08
80 mm
EK10
100 mm
EK13
125 mm
EK16
160 mm
EK20
200 mm
EK25
250 mm
EK32
315 mm
Na vyÏádání dodáváme sady s 4 a 6 ãelistmi.
( mm)
Objednací kód
Cena
KEN-490
Kã/ks
C
D
J
10
5
6
-6000K
1762
14
7
6
-6010K
1784
16
7
6
-6020K
1794
18
7
6
-6030K
2044
22
8
8
-6040K
2259
25
8
8
-6050K
2962
32
12
10
-6060K
3785
âelisti blokové
Pro sklíãidla Toolmex/Bison
Sada 3 ãelistí
Na vyÏádání dodáváme sady s 4 a 6 ãelistmi.
Rozmûry (mm)
Kód
Objednací kód
Cena
ãelisti PrÛmûr sklíãidla
KEN-490
Kã/ks
C
D
J
B
80 mm
9.40 4.85 4.24 -1020K
1744
C
100 mm
14.10 4.85 5.08 -1030K
1762
E
125 mm
15.75 8.03 6.35 -1050K
1772
F
125 mm
14.10 4.85 6.35 -1060K
2204
G
160 mm
18.79 8.03 6.35 -1070K
2017
H
150 mm
18.39 8.03 8.46 -1080K
3930
I 180/200/230 mm 25.02 9.70 8.46 -1090K
4142
J
200 mm
20.62 9.53 8.46 -1100K
2249
L
230 mm
25.40 9.52 8.46 -1120K
3767
M
250 mm
25.40 11.10 8.46 -1130K
2950
N
270/305 mm
31.37 12.88 8.46 -1140K
5027
O
310 mm
30.15 11.43 8.46 -1150K
5145
P
315 mm
28.19 12.88 8.46 -1160K
3737
Q
380 mm
30.15 11.43 10.16 -1170K
5454
R 460/535/610 mm 38.10 14.30 12.70 -1180K
10255
Rozmûry (mm)
Kód
ãelisti PrÛmûr sklíãidla
C
EN10
100 mm
15
EN13
125 mm
20
EN16
160 mm
20
EN20
200 mm
25
EN25
250 mm
28
EN32
315 mm
32
Cena
Kã/ks
1515
1807
2127
2437
3184
4279
Objednací kód
D
6
8
8
10
12
12
J
6
7
8
8
9
10
KEN-490
-6200K
-6220K
-6230K
-6240K
-6250K
-6260K
âelisti nástavbové mûkké
Pro metrická mûkká sklíãidla
(Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt
Burnard/SMW/Autoblok etc.)
Sada 3 ãelistí
Ozubení
D
8
10
10
12
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
18
21
21
21
22
22
25
·roub K/J
15/8/M6
14/10/M8
18/10/M8
20/15/M10
20/15/M10
20/15/M10
25/25/M12
25/25/M12
25/20/M12
30/30/M12
30/30/M12
30/30/M12
30/40/M14
30/40/M14
30/40/M14
30/40/M16
30/40/M16
30/40/M16
43/37/M20
43/37/M20
60/40/M20
Ozubení
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
1.5 mm x 60°
3 mm x 60°
Objednací kód
KEN-490
-5540K
-5670K
-5550K
-5560K
-5860K
-2060K
-5580K
-5880K
-2080K
-5600K
-5900K
-2100K
-5620K
-5920K
-2120K
-5700K
-5930K
-2130K
-5650K
-5950K
-5660K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Cena
Kã/ks
1099
1565
1652
1280
1792
1660
1414
2495
2110
1574
2929
2375
2339
4270
3484
2264
4270
3484
5495
11842
9055
Strana
303
âelisti pro sklíãidla
Rozmûry (mm)
Kód
PrÛmûr
ãelisti
sklíãidla
A
B
C
BO04
100 mm
48
25
20
BR05 100/110/135 mm
50
25
25
BO05
135 mm
57
32
25
BO06
165 mm
72
38
32
DJ06
165 mm
72
57
32
PT06
165 mm
82
32
32
BO08
210 mm
95
44
32
DJ08
210 mm
95
70
32
PT08
210 mm
102
44
32
BO10
254 mm
110
40
40
DJ10
254 mm
110
80
40
PT10
254 mm
125
40
40
BO12
315 mm
130
50
50
DJ12
315 mm
130
80
50
PT12
315 mm
145
50
50
BR13
315 mm
130
50
50
DJ13
315 mm
130
80
50
PT13
315 mm
145
50
50
BO15
380 mm
165
76
64
DJ15
380 mm
165
127
64
BO18 454/530/610 mm
180
76
64
Typy PT jsou zahrocené. Typy DK jsou stupÀovitû zúÏené.
Rozmûr
‰roubu
SKUPINA
âelisti pro sklíãidla
?????????????????
490
âELISTI PRO SKLÍâIDLA
âelisti pro imperiální sklíãidla
mûkké
Pro imperiální sklíãidla (Berg/Forkardt/Rohm/Pratt Burnard/SMW/Autoblok atd.)
Sada 3 ãelisti.
Ozubení
Rozmûr
‰roubu
Kód
ãelisti
BN70
BN90
BN12
BN23
PrÛmûr
sklíãidla
165/200 mm
165/200 mm
250/315 mm
400/500/630 mm
A
70
90
120
155
Rozmûry (mm)
B
C
60
40
60
40
80
50
89
64
·roub
K/J
22/15/M12
22/15/M12
28/20/M16
35/30/M20
D
17.0
17.0
21.0
25.5
Ozubení
x 90°
x 90°
1/16” x 90°
3/32” x 90°
1/16”
1/16”
Objednací kód
KEN-490
-5070K
-5090K
-5120K
-5230K
Cena
Kã/ks
1659
1867
3134
6467
âelisti pro imperiální sklíãidla mûkké
Pro imperiální manuální sklíãidla
Coventry/Tudor
Sada 3 ãelisti.
Ozubení
Rozmûr
‰roubu
Velké ãelisti a ãelisti dlouhé fiady dodáváme na vyÏádání.
Rozmûry (mm)
Kód
PrÛmûr
ãelisti
sklíãidla
A
B
C
AJ06
6”/7.5”
57
32
25
AJ07
7.5”
64
32
25
AJ09
9”
70
44
32
AJ12
12”
76
51
38
AJ15
15”
95
57
44
·roub
K/J
12.7/16/ 5/16”BSW
17.5/21/ 3/8”BSW
15.9/21/ 7/16”BSW
23/19/ 1/2”BSW
30.2/25.4/ 5/8”BSW
D
12.7
14.3
15.9
17.5
20.6
Ozubení
x 90°
x 90°
x 90°
x 90°
1/16” x 90°
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
Objednací kód
KEN-490
-3060K
-3070K
-3090K
-3120K
-3150K
Cena
Kã/ks
1210
1479
1885
2244
3329
VloÏky vodicí s jedním ‰roubem
Pro imperiální sklíãidla s mûkk˘mi ãelistmi. Urãeny pro sklíãidla Forkardt,
Geiger and Haarg, Pratt Burnard, Schunk a SMW.
Kód
PrÛmûr
·ífika Velikost
matice sklíãidla (mm) Typ dráÏky ‰roubu V˘‰ka
GN16 160/200/210 Jednoduch˘ 17.0 M12 x 30 23.0
GN25 250/305/315 Jednoduch˘ 21.0 M16 x 35 27.0
Objednací kód
KEN-490
-6530K
-6550K
·ROUB
Cena
Kã/ks
702
932
Klíãe
pro sklíãidla soustruhu
Standardní souãást dodávky sklíãidel k soustruhÛm Indexa.
Jsou vyrobeny z kvalitní oceli, mají brou‰en˘ povrch, posuvnou
rukojeÈ a vratnou pruÏinu pfiipevnûnou k ãtyfihranu. Jsou vhodné
pro v‰echna sklíãidla jin˘ch v˘robcÛ, která mají nastavování ãtyfihranem.
Rozmûr
ãtyfihranu (AF) (mm)
6
9
11
14
17
19
Strana
304
Urãen pro
sklíãidla
80
100/125
160/200
250/315
400
500/630
Objednací kód
IND-490
-5900K
-5920K
-5930K
-5950K
-5970K
-5990K
NOVINKA
Cena
Kã/ks
1014
1445
1519
1735
3469
3902
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
SKUPINA
OROVNÁVAâE BRUSN¯CH KOTOUâÒ
495
Orovnávaãe brusn˘ch kotouãÛ
koleãkové
Vyznaãují se zlep‰enou konstrukcí rychloupínacího orovnávacího koleãka, která zkracuje prostoje pfii v˘mûnû koleãek.
Ergonomicky fie‰ená rukojeÈ z litiny a povrchovû kalené a le‰tûné noÏe. Pro ãi‰tûní, ostfiení a orovnávání brusn˘ch kotouãÛ.
Typ
No. 0
No. 1
No. 2
Pro brusný
kotouã o prÛmûru
max. 510mm (20”)
max. 760mm (30”)
nad 760mm (30”)
Hmotnost
1 ks
0.85kg
1.00kg
2.50kg
Objednací kód
KEN-495
-0100K
-0110K
-0120K
Cena
Kã/ks
172
227
384
Sady náhradních koleãek
Náhradní díly
Objednací kód
Popis
Popis
Náhradní koleãka pro typ No. 0
Náhradní koleãka pro typ No. 1
Náhradní koleãka pro typ No. 2
Hmotnost
10 ks
0.45kg
0.53kg
2.90kg
Objednací kód
KEN-495
-1000K
-1010K
-1020K
Cena
Kã/ks
87
114
219
Boãní objímka pro typ No. 0
Objímka koleãka pro typ No. 1
Objímka koleãka pro typ No. 2
Náhradní ‰roub pro typ No. 0
Náhradní ‰roub pro typ No. 1
Náhradní ‰roub pro typ No. 2
Boãní podloÏka pro typ No. 1
Boãní podloÏka pro typ No. 2
KEN-495
-2000K
-2010K
-2020K
-3000K
-3010K
-3020K
-4010K
-4020K
Cena
Kã/ks
207
314
359
177
199
290
352
267
Orovnávaãe brusn˘ch kotouãÛ diamantové
Nástroje s jedním hrotem
Pro v‰eobecné pouÏití. KdyÏ se diamantov˘ hrot ‘otupí’, lze jej pfiestavit a tak prodlouÏit Ïivotnost nástroje
(cenu za pfiestavení diamantu sdûlíme na vyÏádání). Velikost drÏáku 12 mm x 144 mm.
âíslo
Velikost
Pro brusný
Hmotnost Objednací kód
výrobku diamantu/karáty
kotouã
1 ks KEN-496
SP50
0.50
180mm (7”) 160g
-0050K
SP75
0.75
255mm (10”) 160g
-0070K
SP100
1.00
355mm (14”) 170g
-0100K
SP150
1.50
460mm (18”) 170g
-0150K
SP200
2.00
600mm (24”) 170g
-0200K
Cena
Kã/ks
250
307
402
802
1099
K pfiebru‰ování a orovnávání brusn˘ch kotouãÛ. Orovnávání je proces, pfii kterém se obvod brusného kotouãe upravuje tak, aby rotoval soustfiednû
s jeho osou rotace. To umoÏní pfiesn˘ relativní pohyb mezi brusn˘m kotouãem a brou‰en˘m dílem. Pfii orovnávání jsou odstranûny zbytky otupeného
brusiva a cizí materiál, kter˘ se zanesl do kotouãe. Orovnání obnovuje správnou funkci brusného kotouãe. Tyto nástroje jsou pouÏívány pfiedev‰ím
k orovnávání ploch˘ch brusn˘ch kotouãÛ.
Pro stfiednû tûÏké podmínky,
rozmûry drÏáku: Ø 12 mm x délka 144 mm.
3
ks
Sada
Obsah: 0.50, 0.75 a 1 karát.
PrÛmûr kotouãe
(mm)
max. 150
max. 180
max. 250
max. 350
max. 500
max. 600
Velikost
v karátech
0.25
0.50
0.75
1.00
1.50
2.00
Objednací kód
SEN-496
-0250K
-0500K
-0750K
-1000K
-1500K
-2000K
Cena
Kã/ks
250
250
307
402
802
1099
Poãet
ks
Objednací kód
SEN-496
Cena
Kã/ks
3
-9100K
915
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007
Strana
305
Orovnávaãe brusn˘ch kotouãÛ
Orovnávaãe brusn˘ch
kotouãÛ diamantové
Download

Exvalos s.r.o. - prodej ložisek Lanškroun www.exvalos.cz Tel. 465