Øezání suchou cestou s odsáváním
Doporuèené silnièní nože
Spárové øezaèky pro spáry indukèních smyèek
nejlepší
støední
základní
Wirtgen
DICORONA 373
DICORONA 473
Stroje pro opravy komunikací
Zálivkové stroje
DICOREL 3001
W 350
TN 1
W 500
TN 1
Bitelli
RM 3
RM 3
TN 6
TN 1, TN 6
RM 3
RM 3
TN 6
W 600 DC
T8
T 7, T 9
TN 6
SF 60 T3
TN 6, TN 1
TN 7, TN 9
TN 8
W 1000 L
T9
T7
TN 6
SF 101
TN 6, TN 9
TN 7
TN 8
W 1000
T7
T9
TN 6
SF 102
TN 6, TN 7
TN 9
TN 8
W 1000 F
T 8XL
T8
T 7, T 9
SF 102 C
TN 7, TN 9
TN 8
W 1200 F
T 8XL
T8
T 7, T 9
W 1300 DC
T 8XL
T8
T 7, T 9
Mìkký asfalt
SF 300 C nejlepší
W 350 / W støední
350 E
SF 500 C-C/3-C/4
základní
W 50
W 500
W 50DC
Barat Carbide
RM 3
SF 60
Tabulka užití / Srovnávací tabulka
Typ stroje
Nástroje uvedené v tabulce je možno použít i pro frézy dalších
výrobcù. Typy nožù RM3-TB jsou výhradnì použitelné pro frézování
betonu. Typy RM3-T8, RM3-T8 XL a RM3-T10 mohou být na pøání
zákazníka osazeny drážkou, poté je výrobek oznaèen TN (napø.
RM3-TN8).
Barat Carbide
RM 3
DICORONA 258
Silnièní frézovací nože série M
pro jednotlivé frézy Wirtgen a Bitteli
Støednì tvrdý asfalt
RM3-TN1
MASTER GRADE:
- menší opotøebení
- více produktivity
Beton
RM3-TB
Obj. è.: 11031143
shodné s
WIRTGEN W4E
obj. è.:175592
Výroba a zákaznický servis
Úzký kontakt s našimi zákazníky, nám
dává možnost rychle reagovat na jejich
požadavky a specifické poptávky.
Rozsáhlé možnosti našeho know-how,
zdrojù a služeb vám nabízejí spolehlivé
zabezpeèení dodávek a individuální øešení.
Tvrdý asfalt
Obj. è.: 11031144
shodné s
WIRTGEN W1-13
obj. è.:134728
RM3-T8
500 DC
W 600 DC
SF 1000 C / CBA
W 1000
W 1000 L
Obj. è.: 11031135
shodné s
WIRTGEN W6EH
obj. è.:178386
RM3-TN6
Obj. è.: 11031141
shodné s
shodné s
WIRTGEN W5E
WIRTGEN W5H
obj. è.:128301
obj. è.:121475
RM3-TN8
Obj. è.: 11031138
WIRTGEN W6E
obj. è.:158400
RM3-TB
Obj. è.: 11031144
shodné s
WIRTGEN W1-13
obj. è.:134729
Frézy na sanaci divokých trhlin komunikací
DICOREL 3010
s elektro pojezdem
DICOREL 2001
DICOREL 2010
s elektro pojezdem
Kotle pro aplikace zálivkových hmot
Zálivkové zaøízení CIMLINE MAGMA 110 je urèeno pro ohøev zálivkových hmot na opravy
a sanace divokých, nepravidelných a dilataèních spár komunikací a zpevnìných ploch. Stroje
MAGMA se všeobecnì vyznaèují pøedevším snadnou obsluhou a pøístupem ke všem ovládacím
prvkùm, dále také elektronickým systémem øízení ohøevu.
Stroj je má kotel s nepøímým ohøevem, kterým lze ohøívat spalování nafty nebo plynu. Spaliny,
které jsou produkovány ohøevem zálivkové hmoty v kotli i pod kotlem jsou zpìtnì efektivnì
spalovány v komínovém systému stroje a tímto zpùsobem není tak produkován žádný nepøíjemný
dým ani zápach.
W 1500
T8
T 8XL
T 7/9, TN 6
W 1900
T8
T 8XL
T 7/9, TN 6
W 2000
T 8 XL
T 10, T 8
T 7/9
T8
T 7, T 9
W 2100
T 10, T 8XL
W 2200
T 10
SF 150
SF 200 LE
TN 8
TN 8XL
TN 8
TN 8XL
TN 7, TN 9
RM3-T9
Obj. è.: 11031133
Ekonomicky efektivní náklady
TN 7, TN 9
W 1000 F
W 1200 F
W 1300 F
1300 - 1500 DC
1900 - 2000 DC
W 1500
W 1900
TN 10
Obj. è.: 11031135
shodné s
WIRTGEN W6EH
obj. è.:178386
NENÍ V
NABÍDCE
T8
Mobilní tryskaèe
RM3-T7
Obj. è.: 11031136
shodné s
WIRTGEN W6H
obj. è.:126696
shodné s
WIRTGEN W7SP
obj. è.:175603
Inovace
Požadavky trhu budou v budoucnu hrát
rozhodující roli v neustálém zlepšování
našich produktù a také rozvoji inovaèních
tøíd tvrdokových materiálù.
Výhody našich inovovaných tvrdokovù
pøenesené do nástrojù tak pøinesou i vám
velký prospìch.
RM3-TN8
RM3-TN9
Obj. è.: 11031137
Obj. è.: 11031138
shodné s
WIRTGEN W6E
obj. è.:158400
RM3-TB
Obj. è.: 11031144
shodné s
WIRTGEN W1-13
obj. è.:134729
RM3-TN7
Obj. è.: 11031139
shodné s
WIRTGEN W6
obj. è.:128302
RM3-T9
Obj. è.: 11031133
RM3-T7
Vkládání blokù zálivky je provádìno z boku stroje bez potøeby zvýšené plošiny. Vše je øešeno
technicky tak, aby i obsluha menšího vzrùstu nebyla diskriminována. Staèí pouze vyklopit dvíøka
kotle, položit balík zálivkové hmoty a pøekonat minimální úhel k samotížnému zavøení dvíøek.
W 1000 F
W 1200 F
W 1300 F
1300 - 1500 D
Výhody
-snadná montáž / demontáž
- optimalizované chování nástroje
- "MASTER GRADE" vede ke zvýšení životnosti nástroje až o 50%
- optimální ochrana stroje prostøednictvím zlepšeného designu nože
- ochranné podložky O 44 mm
- vysoce kvalitní plastové boxy pro pøepravu nožù
Všechny dùležité tepelné parametry stroje, distribuèní soustavy i zálivky jsou hlídány elektronicky i
analogovì. Analogové mìøící pøístroje jsou prùbìžnì viditelné z okruhu celého stroje, což ulehèuje
práci obsluze.
Zahøátí již jednou použité zálivky probìhne za cca 45 minut od zapálení kotle.
RM3-T8
Klíèové faktory pro optimální pomìr ceny
a výkonu jdou kontinuálnì v racionalizaci
výrobních procesù a zlepšování kvality
výrobkù.
Tyto faktory slouží k zajištìní
ekonomického úspìchu všech našich
zákazníkù, ale i nás.
typ ELEPHANT
typ MODUL 200
Obj. è.: 11030136
shodné s
WIRTGEN W6H
obj. è.:126696
RM3-TN9
RM3-T8XL
RM3-TN7
Obj. è.: 11031147
shodné s
WIRTGEN W7EH
obj. è.:146000
Obj. è.: 11031137
Obj. è.: 11031139
shodné s
WIRTGEN W6
obj. è.:128302
typ MODUL 350
RM3-T10
Obj. è.: 11031146
shodné s
WIRTGEN W8EH
obj. è.:126336
Elektronický systém strojù MAGMA zajišuje kompletní øízení stroje od zapálení kotle, mìøení
tepelných hodnot v kotli, na výstupu z kotle a na vstupu a výstupu z distribuèní soustavy tak, aby
nedocházelo k pøehøívání materiálu a snižování jeho užitných vlastností.
Nové silnièní frézovací nože série B
Tento typ nožù je vhodný pro všechny velikosti strojù
na frézování betonu.
NÍC
H
SC
H
V
ÁLE
NA
NO
POZ
EM
K
PR
O
VO
KOM
ZU
UNI
KAC
ÍCH
SC
HV
ÁLE
NA
POZ
NO
EMN
K
ÍCH
KOM P R O V
O
UNI
KAC Z U
ÍCH
Brusky na beton a živice
hvìzdicové úderové a diamantové talíøové
CIMLINE MAGMA 110
nádrž zálivky 417 l / nádrž paliva 114l / náprava jednoosá / brzda nájezdová /
nádrž hydraulického oleje 95 litru / náplò diatermického oleje ohøevu 76 litru /
výkon kotle 250.000 BTUs (263 763 963 joules) / hmotnost vleku 1474 kg /
váha celková: 2041 kg / celkové rozmìry 3610 x 1956 x 2235 mm
www.bld.cz
CT 200
CT 250
OMEGA
DELTA II
shop.bld.cz
RM3-TB 13
RM3-TB 15
Objednací èíslo 110313104
Objednací èíslo 11031305
www.bld.cz
Husova 41/7 - DUCHCOV - Tel.: 417 835 400 - Fax: 417 835 200
shop.bld.cz
www.bld.cz
Silnièní frézovací nože série T
Pøíslušenství pro silnièní frézy
Silnièní frézovací nože série M
Stabilizace zeminy a hornin
Nástroje pro výmìnu nožù
Aby docházelo k optimálnímu odvádìní frézovaného materiálu a za strojem
zùstávala èistá odfrézovaná plocha, dodáváme vysoce kvalitní stírací lišty a
vyhazovaèe s dlouhou dobou životnosti.
RM3-TN1
Objednací èíslo 11031143
RM3-TN6
Objednací èíslo 11031141
RM3-TB
Objednací èíslo 11031144
RM3-MN1
Objednací èíslo 11031185
RM3-MN6
Objednací èíslo 11031191
Vyhazovaè 150
Vyhazovaè 250
Objednací èíslo 14010034
Objednací èíslo 14010035
RM3-MN7
Objednací èíslo 11031194
Vyražeè nože
Vytahovaè nože
Objednací èíslo 13210017
Objednací èíslo 13210030
Držáky nožù
Škrabka Bitelli
Škrabka 50
Škrabka 100 (ms)
Objednací èíslo 14010001
Objednací èíslo 14010013
Objednací èíslo 14010021
RM3-22/BS13
RM3-22/B7
Objednací èíslo
11030252
Objednací èíslo
11030247
Pro støednì tìžké
až skalnaté horniny
Pro støednì tvrdé
a abrazivní horniny
RM3-22/BS17
RM3-22/B10.1
Objednací èíslo
11030288
Objednací èíslo
11030287
Pro tvrdé a skalnaté
podmínky
Pro vysoce
abrazivní tvrdé
pùdy
RM3-22/B3
Objednací èíslo
11030253
Ekonomické použití
v mìkkých
podmínkách
RM3-T7
RM3-TN7
RM3-T8
RM3-M7
RM3-M8
RM3-MN8
Objednací èíslo 11031136
Objednací èíslo 11031139
Objednací èíslo 11031135
Objednací èíslo 11031195
Objednací èíslo 11031183
Objednací èíslo 11031198
Stírací lišta 248 (m)
Stírací lišta (l)
Stírací lišta (r)
Objednací èíslo 14010018
Objednací èíslo 14010019
Objednací èíslo 14010020
Typ frézy Wirtgen
W 600 DC, W 1000 L, W 1000
šíøka frézování
popis
400/500/600
Vyhazovaè 150
1000
Vyhazovaè 150
1000/1200
W 1000 F, W 1200 F, W 1300 F
1320
W 1500, W 1900
RM3-T8 XL
Objednací èíslo 11031147
RM3-TN8
Objednací èíslo 11031138
RM3-TN8 XL
Objednací èíslo 11031196
RM3-M8 XL
Objednací èíslo 11031182
RM3-MN8 XL
Objednací èíslo 11031196
RM3-MN9
1500
Vyhazovaè 250
W 2200
2200/3800/4300
5
14010034
4
14010034
6
14010034
6
14010035
6
14010035
5
14010035
6
14010035
Vyhazovaè 250
Vyhazovaè 250
2000/2100/2200
obj. èíslo
Vyhazovaè 150
1320/2000
1300-2000 DC, W 2000,
2100 DC, W2100
poèet
vyhazovaèù
Vyhazovaè 250
RH3-22-T
Objednací èíslo 14010023
Objednací èíslo 14010021
Objednací èíslo
13010127
Objednací èíslo 14010027
Objednací èíslo 11031181
Ochranné otìruvzdorné lyžiny
Stranové krunýøe silnièní frézy podléhají vysokému opotøebení, nebo dochází
k neustálému kontaktu s frézovanou plochou. K ochranì proti opotøebení stìn
a styèných ploch silnièní frézy Vám nabízíme otìruvzdorné lyžiny, které se
používají pøedevším u nových modelù silnièních fréz.
RM3-TN9
RM3-T9
RM3-T10
RM3-M9
RM3-M10
Objednací èíslo 11031137
Objednací èíslo 11031133
Objednací èíslo 11031146
Objednací èíslo 11031199
Objednací èíslo 11031187
Výhody:
- snadná montáž a demontáž pomocí - kónického pouzdra s vysokou upínací pružností - optimalizované opotøebovávání
- nová geometrie tvrdokovù - inovovaná kónická objímka s lepším uložení nože - dùkladnìjší uložení s vyšší upínací silou
- ochranný kroužek prùmìru 44mm - nové balení a barevné znaèení
shop.bld.cz
www.bld.cz
Otìruvzdorná lyžina krátká
Otìruvzdorná lyžina navádìcí
Otìruvzdorná lyžina dlouhá
Objednací èíslo 14010037
Objednací èíslo 14010040
Objednací èíslo 14010038
Obj. èíslo
Délka
14010037
14010040
14010038
180
450
628
Šíøka
40
50
50
Systém výmìnných držákù
Quick Master
Speciální náøadí
Výška
72,4
157
157
shop.bld.cz
www.bld.cz
shop.bld.cz
Download

Katalog frézovacích nožů Element Six