Program konference Hydrologie malého povodí 2014
Novotného lávka 5, Praha 1
22. – 24.4. 2014
22.4. 2014
Úterý
09:30 – 12:00
registrace před sálem č. 217, vystavení posterů v sále č. 213, vystavení
firemních prezentací v předsálí sálu č. 217, příprava prezentací do PC,
registrace na raut (22.4. 2014 18:00) a obědy (23.4. a 24.4. 2014),
registrace zájemců do Muzea Karlova mostu a k Bradáčovi (23.4. 2014
po 17:30); vše uvedené je hrazeno v rámci konferenčního poplatku
12:00 – 12:10
zahájení konference (Miroslav Tesař)
12:10 – 12:20
úvodní slovo (Jan Daňhelka)
12:20 – 12:30
organizační pokyny (Miroslav Tesař)
12:30 – 14:30
Sekce 1
12:30 – 12:45
Jakub Brom: SEBCS – modul pro prostorový výpočet energetické
bilance, intenzity evapotranspirace a vodního stresu porostu z
družicových dat
12:45 – 13:00
František Doležal, Markéta Miháliková, Svatopluk Matula, João Manuel
Moreira Barradas, Getu Bekere Mekonnen: Vliv různých způsobů filtrace
signálu na měření hustoty svislého toku vody malým inteligentním
lyzimetrem SMF UMS
13:00 – 13:15
Jaroslav Fišák, Kristýna Bartůňková, Getu Bekere Mekonnen:
Vyhodnocení příspěvku množství usazených srážek k celkovému
srážkovému úhrnu
13:15 – 13:30
Eliška Hasníková, Jiří Pavlásek: Porovnání různých hydrometrických
metod na malých vodních tocích
13:30 – 13:45
Jiří Hlaváček: AQUAMONITORING spol. s r.o. – přístrojové vybavení
pro hydroekologický monitoring
13:45 – 14:00
Jakub Jankovec, Martin Šanda, Tomáš Haase: Měření půdní vlhkosti a
teploty na experimentálních povodích s využitím stanic TOMST - TMS3
14:00 – 14:15
Jiří Kadlec, Juhani Jarveläinen: A web system for display and analysis of
real-time monitoring observations of small urbanized catchments in
Lahti, Finland
14:15 – 14:30
Moravcová, J., Pavlíček, T., Ondr, P., Ciml, J.: Analýza různých typů
srážko-odtokových událostí v malých povodích z pohledu odnosu
nerozpuštěných látek
1
14:30 – 15:30
Občerstvení – bude podáváno u posterových a firemních prezentací
15:30 – 17:15
Sekce 2
15:30 – 15:45
Ľubomír Lichner, Jaromír Dušek, Karsten Schacht, Ladislav Holko,
Henryk Czachor: Parameterising the heterogeneity of water flow in soil
15:45 – 16:00
Svatopluk Matula, Markéta Miháliková, Arnošt Mráz, Georg von Unold,
Ayele Teressa Chala, Markéta Hrkalová, František Doležal: Zkušenosti
z instalace a provozu malého inteligentního lyzimetru SFM UMS
16:00 – 16:15
Gabor Milics, Csilla Farkas, Viliam Nagy: Comparison of in situ soil
moisture measurement methods in the topsoil
16:15 – 16:30
Marek Rodný, Peter Šurda, Svatopluk Matula, Markéta Miháliková,
Ayele Teressa Chala: Sledovanie kinetiky infiltrácie pomocou digitálnej
analýzy obrazu
16:30 – 16:45
Radoslav Schügerl, Yvetta Velísková, Renáta Dulovičová, Zdeněk
Chára: Meranie rýchlostného profilu v laboratórnom žlabe
16:45 – 17:00
Jan Šácha, Michal Sněhota, Milena Císlerová: Neutronové snímkování
infiltrace do vzorku heterogenního pórovitého prostředí
17:00 – 17:15
Miroslav Tesař, Jindřich Fiedler, Miloslav Šír: Nové technologie pro
lokální výstražné systémy před bleskovými povodněmi
18:00 – 21:00
Raut – restaurace Klub techniků
23.4. 2014
Středa
08:00 – 10:00
Sekce 3
08:00 – 08:15
Milan Gomboš, Andrej Tall, Dana Pavelková: Kvantifikácia dlhodobého
vývoja zásob vody v pôdach depresného nížinného územia
08:15 – 08:30
Ladislav Holko, Michal Dóša, Peter
a hydrologická reakcia horských povodí
08:30 – 08:45
Ondrej Ledvinka: Are there nonstationarities and the Hurst phenomenon
in discharge series within the Ore Mountains region?
08:45 – 09:00
Adéla Trávníčková, Roman Kožín: Odhad základního odtoku na malých
vodních tocích
09:00 – 09:15
Igor J. Dvořák, Jan Malík, Petr Kycl, Jiří Krupička: Extrémní srážky a
blesková povodeň jako aktivní faktor svahových pohybů
09:15 – 09:30
Helena Šipikalová, Kateřina Hrušková, Jana Podolinská, Daniela
Kyselová, Peter Borsányi: Hydrologické extrémy v povodí Čierneho
Hrona
09:30 – 09:45
Pavel Novák: Přívalové povodně – prezentace projektu - metodika
09:45 – 10:00
Zbyněk Kulhavý: Důsledky změn užívání odvodněných zemědělských
pozemků
10:00 – 11:00
Občerstvení – bude podáváno u posterových a firemních prezentací
11:00 – 13:00
Sekce 4
2
Škoda:
Výtokové
čiary
11:00 – 11:15
Vladimír Klípa, David Zumr, Michal Sněhota: Monitoring seasonal
variability of near-saturated hydraulic conductivity of cultivated soil
using automated minidisk
11:15 – 11:30
Pavel Treml: Rok 2014 v kontextu nevětších such let 1804 - 2010, aneb
bude nejsušší?
11:30 – 11:45
František Šach, Vladimír Černohous: Je možná redistribuce vláhy v
půdním profilu kořenovým systémem buku ve vztahu ke smrku?
11:45 – 12:00
Vladimír Švihla, Vladimír Černohous, František Šach: Hydrologická
bilance jako charakteristika vodního režimu malých horských lesních
povodí
12:00 – 12:15
Pavel Kovář, Šárka Dvořáková, Jitka Pešková, Josef Zeman, František
Doležal, Milan Sůva: Aplikace harmonické analýzy pro studium
evapotranspirace břehových porostů v suchém období. Případová studie
Starosuchdolského potoka.
12:15 – 12:30
Pavel Tachecí, Tomáš Kvítek, Antonín Zajíček, Renata Duffková: Dopad
změn využití území ve třech zónách malého zemědělského povodí
simulovaný pomocí modelu MIKE SHE
12:30 – 12:45
Ján Hrvoľ, Martin Gera, Eva Gerová, Milan Lapin, Marián Melo:
Influence of reduced soil moisture on the increase of the maximum mean
summer air temperature at selected stations of Slovakia for the period
1951 – 2010
12:45 – 13:00
Pavel Tachecí, Michal Korytář, Jana Kaiglová: Simulace vlivu
urbanizace v povodí horního Botiče na povodňový odtok pomocí
distribuovaného matematického modelu
13:15 – 14:30
Oběd – restaurace Klub techniků
14:30 – 16:30
Sekce 5
14:30 – 14:45
Janka Ovcharovichova, Renáta Dulovičová, Yvetta Velísková:
Assessment of bed sediments hydraulic conductivity in Žitný Ostrov
channel network
14:45 – 15:00
Tomas Orfanus, Marián Jenčo: Transformation of subsurface flow to
surface runoff by forest roads and its contribution to destructive flood in
Píla village in June 2011
15:00 – 15:15
Martin Pecha, Radovan Tyl: Odvození průběhu přívalových povodní v
červnu 2013 na nepozorovaných povodích
15:15 – 15:30
Stanislav Ruman, Tom Ball, Milan Trizna: Efekt presnosti dát v
spojenom hydrologickom modele MIKE-SHE / MIKE 11
15:30 – 15:45
David Zumr, Tomáš Dostál: Vliv zhutnělého podorničí na formování
podpovrchového odtoku na měřítku experimentálního povodí
15:45 – 16:00
Jan Devátý, David Zumr, Tomáš Dostál: Mathematical modeling of
runoff from cultivated catchment during rainfall events
16:00 – 16:15
Arnošt Mráz: EKOTECHNIKA spol. s r.o. - vzorkovací a měřicí přístroje
pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii,
3
sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí – přístrojové
vybavení pro hydroekologický monitoring
16:15 – 16:30
Libor Elleder, Jolana Šírová, Zvonimír Dragoun: Jaký vliv mělo povodí
Střely na povodeň v květnu 1872?
16:30 – 17:00
Občerstvení
17:00 – 19:30
Pro zájemce návštěva Muzea Karlova mostu (5 minut pěšky) a
sestoupení k Vltavě – zbytky Juditina mostu, historický vodočet
„Bradáč“ a stávající limnigrafická stanice. Skupiny do 30 účastníků.
24.4. 2014
Čtvrtek
08:00 – 10:00
Sekce 6
08:00 – 08:15
Milada Matoušková, Zdeněk Kliment, Miroslav Šobr, Markéta
Potůčková, Jana Hujslová, Kateřina Trnková: Multi-criteria assessment
of stream restoration measures. Case study of the upper Blanice River
basin, Bohemian Forest
08:15 – 08:30
Iva Hůnová, Petra Stoklasová, Pavel Kurfürst, Ondřej Vlček, Jana
Schovánková: Atmosférická depozice dusíku – do jaké míry ji umíme
spolehlivě kvantifikovat?
08:30 – 08:45
Pavel Krám, Jan Čuřík, František Veselovský, Oldřich Myška, Anna
Lamačová, Jakub Hruška, Veronika Štědrá: Hydrologie a hydrochemie
dlouhodobě zkoumaného ultrabazického povodí Pluhův bor
08:45 – 09:00
Filip Oulehle, František Zemek, Zora Lachmanová, Oldřich Myška, Jan
Novotný, Zdeněk Vícha a Daniela Fottová: Dvacet let hydrologického a
biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
09:00 – 09:15
Jan Procházka, Jakub Brom, Aleš Vácha a Martin Musil: Monitoring
látkových toků tří malých povodí na Šumavě
09:15 – 09:30
Lukáš Vlček, Jan Kocum, Bohumír Janský, Luděk Šefrna: Role rašelinišť
ve srážko-odtokovém procesu -případová studie pramenné oblasti Vydry
09:30 – 09:45
Ivana Bufková, Eva Zelenková, Jan Mokrý: Význam revitalizace
odvodněných mokřadů v malých horských povodích (NP Šumava)
09:45 – 10:00
Hubert Kříž: Výsledky měření povrchového odtoku vody zalesněného a
nezalesněného malého povodí v oblasti Bílého Kříže v
Moravskoslezských Beskydech letech (2004 – 2009)
10:00 – 10:30
Občerstvení
10:30 – 12:00
Sekce 7
10:30 – 10:45
Matúš Hríbik, Michal Mikloš, Martin Bartík, Jaroslav Škvarenina:
Porovnanie vplyvu prirodzenej a umelej snehovej pokrývky na vybrané
prvky vodnej bilancie malého povodia (na príklade lyžiarskeho strediska
Košútka)
10:45 – 11:00
Martin Bartík, Matúš Hríbik, Marek Oreňák, Juraj Slovík, Jaroslav
Škvarenina: Akumulácia a topenie snehovej pokrývky v klimaxovej
smrečine v procese odumierania
4
11:00 – 11:15
Matúš Hribik, Tomáš Šatala, Jaroslav Škvarenina: Bilancia zásob vody
v snehovej pokrývke v rokoch 2004 až 2014 v malom horskom povodí
Hučavy
11:15 – 11:30
Zbyněk Klose, Jiří Pavlásek, Pavel Pech: Distribuovaný model pro
simulaci vývoje a tání sněhové pokrývky na povodí
11:30 – 11:45
Václav Šípek, Miroslav Tesař: Seasonal snow accumulation in the midlatitude forested catchment
11:45 – 12:00
Hana Pevná, Michal Jeníček, Ondřej Matějka: Analýza variability sněhu
v horských povodích: využití shlukové analýzy a vícenásobné lineární
regrese pro výpočet vlivu vegetace a topografie
12:00 – 13:15
Závěr konference
Shrnutí – příprava konferenčních závěrů k publikaci ve Vodním
hospodářství a Akademickém Bulletinu
Informace o možnosti postkonferenční publikace příspěvků
Vyhlášení a ocenění nejlepších posterů
Konference HMP2017 – oznámení
13:30 – 14:30
Oběd – restaurace Klub techniků
Novotného lávka (Staroměstské mlýny)
Včera …..
….. a dnes.
Posterové prezentace
1. Ivana Bufková, Eva Zelenková: Restoration of the small mountain stream (Hucina,
NP Sumava, Czech Republic)
2. Josef Buchtele, Miroslav Tesař, Martin Chlumecký, Magda Fořtová: Bleskové
povodně - téma pro letní období příštích desetiletí
3. Adéla Holubová Šmejkalová, Jan Čech: Integrovaný monitoring v malém lesním
povodí (Observatoř Košetice)
5
4. Eva Čejková, Michal Sněhota, Miroslav Tesař, Michal Dohnal: Vyhodnocení
monitoringu vodního režimu půdy v lokalitě Roklan
5. Tomáš Černý, Michal Dohnal, Miroslav Tesař, Jana Votrubová: Rainfall
interception in a mature spruce forest – a case study
6. Libor Ducháček: Nivální horský režim Labského dolu - hydrologická
charakteristika pramenné oblasti Labe
7. Miroslav Fér, Radka Kodešová, Aleš Klement, Antonín Nikodem: Influence of soil
erosion on CO2 emission from soil surface
8. Petr Fučík, Antonín Zajíček, Ondřej Holubík: Hodnocení vlivu pastvy dobytka na
fyzikální parametry půdy
9. Miriam Hanzelová, Matúš Hríbik, Jaroslav Škvarenina: Porovnanie
hydrofyzikálnych vlastností snehovej pokrývky v horskom povodí Bystrej v
Nízkych Tatrách v minulosti a dnes
10. Jan Hnilica, Vladimír Puš: Kernel density estimates used in stochastic precipitation
generator
11. Martin Chlumecký, Miroslav Tesař, Josef Buchtele: Evaluation of Changes in
Water Regime Caused by Long-term Development of Vegetation Cover
12. O. Jakšík, K. Chmelíková, Z. Schmidtová, R. Kodešová: Porovnání senzorů SM200
a TMS3 pro měření půdní vlhkosti
13. Jan Jirák: Automatické sněhoměrné stanice
14. Beata Karabová: Testovanie parametrov metódy SCS
predchádzajúcich vlahových podmienok na simuláciu odtoku
-
CN
–
efekt
15. Aleš Klement, Šárka Novotná, Miroslav Fér, Radka Kodešová: Hodnocení
distribuce kořenů pšenice a ječmene v laboratorních podmínkách
16. Radka Kodešová, Martin Kočárek, Aleš Klement, Miroslav Fér, Oksana Golovko,
Antonín Nikodem, Roman Grabic, Ondřej Jakšík: Behavior of selected
pharmaceuticals in soils
17. Jiří Kremsa, Josef Křeček, Eero Kubin: Effects of mature spruce forests on snow
dynamics in the boreal environment
18. Alena Kulasová, Zdeněk Bagal, Šárka Blažková, Ondřej Špulák, Vladimír
Černohous, Jiří Souček, Libor Daneš: Vývoj nového přístroje na kontinuální
měření vodní hodnoty sněhu
19. Zbyněk Kulhavý: Uplatnění výtopového infiltrometruv předpovědních a varovných
systémech
6
20. Zora Lachmanová, Kateřina Neudertová Hellebrandová, Zdeněk Vícha: Impacts of
sulphur and nitrogen deposition on surface water chemistry: Long-term monitoring
in small forested catchments
21. Svatopluk Matula, Markéta Miháliková, Arnošt Mráz, Georg von Unold, Ayele
Teressa Chala, Markéta Hrkalová, František Doležal: Zkušenosti z instalace a
provozu malého inteligentního lyzimetru SFM UMS
22. D. Halmová, P. Miklánek, P. Pekárová, V. Bačová Mitková, M. Dóšová: Zmeny
vodnej bilancie a simulácia jednotlivých zložiek odtoku v povodí Belej
23. Jiří Müller, Michal Dohnal, Miroslav Tesař: Testování parametrizací složek
dlouhovlnného záření v podmínkách malého šumavského povodí
24. Antonín Nikodem, Ondřej Jakšík, Radka Kodešová, Aleš Klement, Miroslav Fér:
Bilance zásob půdní vody podél výškových transektů na erozí ovlivněném území
25. Pavel Novák: Hydropedologická laboratoř VÚMOP
26. Marek Oreňák, Martin Bartík, Jaroslav Vido, Jaroslav Škvarenina, Jana
Škvareninová: Vplyv bylinnej zložky (Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus) na
celkový intercepčný proces horskej smrečiny v Západných Tatrách
27. Hogan, P., Parajka, J., Blöschl, G.: Spatial-time variability of evaporation in the
HOAL catchment (Petzenkirchen, Austria)
28. Pavla Pekárová, Ján Pekár, Pavol Miklánek, Dana Halmová, Branislav Pramuk,
Veronika Bačová Mitková: Experimentálne určovanie hodnoty koeficientov
pozdĺžnej disperzie
29. Milan Suchánek, Jana Volšíková, František Titl, Marie Hanušová, Michal Souček:
Lokální varovný systém Plzeňského kraje
30. Tomáš Princ, Michal Sněhota: Modelování proudění vody a vzduchu v
heterogenním půdním prostředí
31. Hana Sezimová: Využití metody inhibice aktivity enzymu acetylcholinesterázy pro
detekci zatížení říčních sedimentů
32. Luděk Strouhal, David Zumr, Václav David, Petr Kavka: Experimentální sledování
a numerické modelování podpovrchového odtoku po zhutnělé podorniční vrstvě
33. Vladimíra Jelínková, Jana Šebestová, Jan Šácha, Michal Dohnal, Michal Sněhota:
Monitoring of technogenic soil system in temperate climate
34. Martin Šanda, Tomáš Vitvar, Milan Hokr, Jakub Jankovec, Aleš Balvín: Isotopic
assessment of percolation in granitic sedimentary and hardrock aquifers of the
northern Czech Republic
35. Peter Šurda, Marek Rodný, Viliam Nagy, Svatopluk Matula, Markéta Miháliková,
Ayale Teressa Chala: Vplyv biologického pôdneho povlaku na priestorovú
variabilitu hydraulickej vodivosti pôdy
7
36. Martin Pecha, Radovan Tyl: Odvození průběhu přívalových povodní v červnu 2013
na nepozorovaných povodích
37. Ján Valach, Jaroslav Vido, Jaroslav Škvarenina: Zhodnotenie výskytu sucha
použitím indexu SPEI v regióneHorného Požitavia
38. Janka Ovcharovichova , Renáta Dulovičová , Yvetta Velísková: Assessment of bed
sediments hydraulic conductivity in Žitný Ostrov channel network
39. Zdeněk Vícha, Zora Lachmanová, Kateřina Neudertová Hellebrandová: 60 let
lesnicko-hydrologického výzkumu v Moravskoslezských Beskydech (1953-2013)
40. Justína Vitková, Katarína Nováková: Zmeny v zásobách vody v pôde na Záhorskej
nížine
41. Josef Křeček, Jiři Vrtiška: Dendroklimatologie: možnosti a omezení v indikaci
změn vodní bilance horského povodí
42. Antonín Zajíček, Renata Duffková, Petr Fučík: Odnosy dusíku a fosforu z malých
zemědělských odvodněných povodí po aplikaci různých typů hnojiv
Pozn.:
 Postery (doporučený rozměr A0 na výšku) lze instalovat během registrace (22.4. 2014) a
sejmout po skončení celé akce (24.4. 2014).
 Připevňovací prostředky budou k dispozici na místě.
 Tři nejlepší postery budou vyhodnoceny a oceněny.
Staroměstské mlýny v roce 1830 (model Antonína Langweila)
8
Download

Program konference Hydrologie malého povodí 2014