ČESKY
STRANA
Vyhrazeno právo na změnu specifikací a modifikací bez
1
předchozího upozornění.
ALCAD navrhuje a vyrábí své produkty dle nejvyšších standardél.
Je nutné přesto upozornit, že nejnovější vydání výrobkél ALCAD
mohou obsahovat změny, které vylepšují své vlastnosti a parametry.
www.alcad.cz
www.alcad.net
INDEX
Str.
1
2
2
4
4
5
5
5
5
6
7
7
10
11
12
12
16
17
19
23 ·
28
38
•
INDEX
SÉRIE 915-SS
BEZPEČNOSTNÍINSTRUKCE
POPIS
Popis napájecího zdroje
Popis modulu SS-100/110
INSTALACE
Umístěn í 75 Q odportl
Instalace externích jednotek LNB
Instalace CAM modulu
Napájení zařízení
PROGRAMOVÁNÍ MODULŮ SS
PŘEDSTAVENÍ WEBOVÉHO KONFIGURÁTORU ALCAD IPTV
POPIS WEBOVÉHO KONFIGURÁTORU ALCAD IPTV
WEBOVÉ KONFIGURAČNÍ MENU ALCAD IPTV
Stav
Síť
DVB-S NIM
Výstupní stream
Údržba
PŘÍKLAD KONFIGURACE A FUNKCE
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH ANOMÁLIÍ
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V - 1
,
SERIE 915-SS
Streamovací zařízení z DVB-S/S2 na IP (915-SS) šíří v TCP-IP síti multicastové streamy (datové toky) s
TV/Rádio programy, zvolené z DVB-S/S2 transpondéru (maximálně 8) satelitního digitálního vysílán í.
TV služby vysílané IPTV streamováním lze přijímat samostatným IPTV přijímačem (STB-030) nebo softwarem pro přehráván í videa.
Moduly SS se instalují do racku 19" SP-725 (kód. 9120136), s možností instalace až 9 modui!J SS-201, 6
modui!J SS-211 na jeden napájecí zdroj FA-310 a 8 modui!J SS-211 na jeden napájecí zdroj FA-312. Každý
modul SS podporuje až 8 MPEG stream!J resp. vysílané IP streamy obsahují 8 TV/Rádio služeb z každého
modulu.
Konfigurace modui!J SS se provádí prostřednictvím TCP/IP, protokolem HTTP (webový prohlížeč), nebo
prostřednictvím TELNETu (virtuá lní terminál).
BEZPEČNOSTÍINSTRUKCE
Proveďte veškerá zapojen í Fl a napájení před zapojením zařízení do elektrické sítě.
Pro splnění bezpečnostních norem je potřeba, aby elektrická instalace byla chráněná proudovým jesitičem.
Str. 1 -Zapojení uzemnění zařízení
2 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V
•
Nevyndávejte kryty zařízení jsou-li zapojené v elektrické síti.
Veškeré opravy musí být prováděné kvalifikovaným technickým personálem. Interní manipulací se
zařízením zaniká záruka na zařízení.
Prověřte je-li zařízení dobře větrané.
Zařízení, které pracuje mimo své provozní teploty (-10 až +65°C) muže být nevratně poškozeno. Nezkrývejte větrací otvory napájecího zdroje.
Máte-li dotazy k instalaci, funkci či bezpečnostním požadavkům zařízení, konzultujte je s Vaším dodavatelem .
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V - 3
POPIS
Obr. 3 - Série 915-SS
Popis napájecího zdroje
1- Zapojení uzemnění
2- Indikátor korektní funkce
3- Indikátor přetížení
4- Výstupní konektor napájení I řízení
s- Napájecí kabel elektrické sítě
4- Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V
•
Napájecí kabel /řízení
List technických parametru
67-
Popis modulu SS-201/211
8910ll1213141516171819202122-
F konektor satelitního vstupního signálu z předchozího modulu nebo konvertoru LNB
F konektor satelitního výstupního signálu do následujícího modulu
Indikátor korektního vstupního naladění
Port pro CAM modul (Conditional Access Modul)
Indikátor korektního příjmu služby
Indikátor korektní funkce procesoru pro přenos streamu
Konektor napájení I řízení
Indikátor korektního síťového spojení
Výstupní port RJ-45
Indikátor síťové aktivity
Zapojení uzemnění
List technických parametru
Odpory F 75 n
F konektory
Horní spojovací můstek (41,5 mm)
INSTALACE
n
Umístění 75
odporll
Prověřte zda jsou vstupy a výstupy nepoužívaných F konektoru
9120011) 75 Q.
opatřené odporem RS-275 (kód.
Instalace konvertore. LNB
Korektní směrování paraboly je velmi důležité. Není-li směrování korektní, kvalita digitálních signálu silně
degraduje (i za předpokladu dobré kvality analogových signálu). Vhodně nastavte úhel (skew) LNB konvertoru pro získání minimální křížové polarizace. Uvedené nastavení je zásadní pro kvalitní příjem digitálního signálu.
X
•
OK
Obr. 4- Nastavení LNB
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV - 5
Křížová polarizace by měla mít hodnotu o 20 dB nížší než je hodnota digitálních signáll'l.
Prověřte napájení LNB konvertorl'l. Napájení se aktivuje prostřednictvím konfiguračního softwaru ALCAD
IPTV.
Obr. 5 - Napájení LNB
Instalace CAM modulu (Conditional Access Modul)
Do modull'l SS-211 vložte CAM modul dle zobrazení níže. Následně vložte satelitní dekódovací kartu.
Obr. 6- CAM
6- Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V
•
Napájení zařízení
Zapojte zařízení do elektrické sítě po veškerém provedeném zapojení signáltl IF, napájení modultl, konvertoru LNB a, v případě modultl s vstupním portem pro CAM moduly, modultl CAM a korespondujících
satelitních dekódovacích karet.
K napájení zařízení je potřeba zapojit veškeré moduly k racku 19" SP-725 (kód. 9120136), na kterém se
provádí zapojení uzemnění.
PROGRAMOVÁNÍ MODULLJ SS
Po provedené instalaci streamovacího zařízení DVB-S/S2 na IP (915-SS), se provádí konfigurace modultl
SS.
Veškeré moduly SS jsou z výroby přednastavené na IP adresu: 192.168.10.100. K zamezení konflikttl
IP adres je potřeba nejdříve provést konfiguraci modul tJ v lokálním režimu. Následně je možné přistupovat
na streamovací zařízení DVB-S/S2 na IP (915-SS) prostřednictvím sítě LAN, za účelem přeprogramování
a ověření stavu funkčnosti.
Obr. 7 - Konfigurace v lokálním režimu
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V - 7
I
~
.......
o
h:l>
:l>
c
I
~
I
c
...,
OJ,
rl"
o...,
6::J
o
::::r
Cl),
~
Ci
Cl)
:E
c
9!.'
::J
OJ
3:
co
!ll
u~
TV
TV
CAh5i!/CAT ó
E~•ooble
CA!· :k I OOo
Flc.:w <:~\,tributor
Floo< di~• ibvtor
Obr. 8 - Konfigurace
\OOMb{mo• 100m!
(/;!,.10·1•
!00 Mb lmox 100 mj
(Af·j~.f(Ar~
100Mb (mox 100 ml
CAl·~
l (Aft-
prostřednictvím sítě
<.:,t..'!·~
1 Gb!mox 100m)
CA! .X> I
I Gb [mo~ 100 mf
9 xSS-201
lAN
19'1<cKk
fO 1GB
(lX
[SX/LX
mox
5ůOO
ml
mod50 m]
Jak již bylo zmíněno dříve, moduly SS jsou z výroby před nastavené s následující TCP/IP konfigurací:
IP adresa modulu: 192.168.10.100
Maska podsítě: 255.255.255.0
Výchozí brána: 192.168.10.1
Pro přístup do modulu SS se použije PC/MAC se síťovou kartou a kabel RJ-45 (CAT-5E nebo CAT-6).
IP adresa PC/MAC se nakonfiguruje v uvedeném rozsahu:
192.168.10.2- 192.168.10.254
(nepoužívejte 192.168.10.100, jedná se o IP adresu modulu ke konfiguraci)
Pro začátek konfigurace modulu SS, spusťte webový prohlížeč a vložte následující adresu:
http:/ /192.168.10.100
Na obrazovce se zobrazí úvodní konfigurační obrazovka ALCAD IPTV. Webový přístup je chráněný uživatelským jménem a heslem, které se mohou změnit dle potřeby, a tím umožnit přístup do konfiguračního
menu pouze žádaným osobám. Uživatelské jméno a heslo jsou z výroby přednastavené:
Uživatel: alcad
Heslo: alcad
El servidor 192.168.10.100 en index.htm requiere un
nombre de usuario y una contraseňa.
Ad~ertencia: este servidor está solicitando que su nombre
de usuario y contraseňa se .envíen de forma no segura
(autenticación básica sin conexión segura).
·
!Jsuario:
~ontraseňa:
r.
B_ecordar contraseňa
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V - 9
PŘEDSTAVENÍ WEBOVÉHO KONFIGURÁTORU ALCAD IPTV
Konfigurace modulll SS se provádí v grafickém menu prostřednictvím webové stránky. V menu je možné
se pohybovat v jednotlivých obrazovkách za účelem nastavení všech potřebných parametrll modulu.
Zpllsob pohybu v obrazovkách konfiguračního menu je jednoduchý a intuitivní. Následně vysvětlíme jak
se přistupuje do jednotlivých obrazovek.
Z libovolné obrazovky konfiguračního menu je, v levé horní části, k dispozici menu s 5-ti položkami.
Malntenanee
Tohle je hlavní navigační menu, prostřednictvím kterého se mllžeme pohybovat mezi jednotlivými obrazovkami konfiguračního menu. Černě označená položka informuje o aktuálně aktivním menu.
Každé z těchto menu mllže současně obsahovat několik konfiguračních obrazovek. Pohyb mezi těmito
konfiguračními obrazovkami stejného menu se provádí prostřednictvím položek umístěných v černě
označeném pruhu konfiguračního menu.
SS.201
streamer status
1
DVB-S NIM status
1
Nelwork Status
1 log Status
Tímto zpusobem mužeme vstoupit do všech obrazovek konfiguračního menu. Každá obrazovka má
současně několik polí pro vložení konfiguračních hodnot modulu. V následujících bodech manuálu bude
detailně vysvětleno programování každé obrazovky.
10 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V
•
POPIS WEBOVÉHO KONFIGURÁTORU ALCAD IPTV
V následujícím obrázku jsou číselně označeny jednotlivé části webového konfigurátoru ALCAD IPTV:
1234S6-
Kliknutím na logo ALCAD získáme přístup na web: www.alcad.net
Indikátor modelu série 915-SS
Hlavní navi gační menu
Pruh položek každého menu
Konfigurační zóna
Indikátor verze Firmwaru (FW) a Hardwaru (HW) modulu
M a i(lfe.n a nc e
Streamer Statv s:
Šervke Na me
MTV Germany
:!!VA Gerrm:my
0.0Mt:D't
C~Nr~Al
Germe.r;y
NlCK •.CC;'AfD'ť
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V - ll
MENU WEBOVÉHO KONFIGURÁTORU ALCAD IPTV
Status
Zobrazuje informaci o stavu a konfiguraci modulu. Jedná se o vizuální menu, které není modifikovatelné.
Streamer status
Zobrazuje hodnoty modu lu SS a seznam vybraných multicast služeb.
• Device: model modulu SS.
• S/N : sériové číslo modulu SS.
kód modulu SS., datum výroby a MAC adresa (pouze posledních 8 číslic).
• Payload Format: datový formát výstupních stream6 (UDP, RTP}.
• Streamer Status: indikátor funkčnosti modulu SS (Streaming, Stopped).
ove-s
NIM
Output Streams
M o lntenance
Service Nome
MTV G~nn~~V
Mu lt1 ea~t
Addre':t
Z::W.40.5\:>,i>O
2le:.40.5Q,é}
z;w: ..tc ..~~-~2
z:W.40.-$0A•J
2:30..4.0, 50. -e.t
Z~tAC,-5-0 •.U
,~'liVN1H
23;}. 40 .50. é6
MntlDOt
.2SCt4ťL50 . .&7
Moduly SS-211 se vstupním portem pro modul CAM je k dispozici další indikátor:
• CAM Module: indikátor funkčnosti modulu CAM (Not detected, OK).
CAM Module:
OK .. ./
Pro zobrazení zpráv funkčnosti jak modulu CAM, tak dekódovací karty, je potřeba jít do menu Log Status
, ve kterém je možné prověřit generované stavy.
12 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV
•
DVB-S NIM status
Zobrazí aktuálně naprogramované hodnoty vstupního tuneru modulu SS. Pro zobrazení aktuálních hodnot BER nebo úrovně, stiskněte
•
•
•
•
•
•
Refresh
ve webovém prohlížeči.
Signal Status: indikátor stavu IF.
Frequency: IF vstupní frekvence {950.. 2150 MHz).
Symbol Rate: Symbol Rate (Auto/ 1000 a 60000 baud).
Signal Level: úroveň vstupního signálu (40.. 95 d8f.IVJ.
BER: kvalita vstupního signálu .
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV - 13
Network status
Zobrazí naprogramované síťové hodnoty modulu SS.
•
•
•
•
•
•
•
Link: korektní zapojení do sítě.
Link Speed: přenosová/bitová rychlost a výstup Ethernet.
Configuration Type: IP statická nebo dynamická (Static IP, Automatic DHCP).
IP Address: IP adresu modulu SS (přednastavená IP: 192.168.10.100).
Subnet Mask: maska podsítě
Default Gateway: výchozí brána pro přístup na internet, přednastavena 192.168.10.1
MAC Address : identifikační adresa modulu SS (00:1D:21:XX:XX:XX).
Subnet Mas k:
Defovlt Gatewa y:
M AC Ad dres:::
00 :10 : 2 ! ~00:00 : 1$
14- Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPlV
•
Log status
Umožňuje zobrazit seznam logu modulu SS. Seznam obsahuje každou událost, která se v modulu
přihodila, se zobrazením datumu a času. Události označené* informují, že v době proběhlé události nebyl
datum a čas synchronizovány. Tento seznam zobrazuje posledních 10 proběhlých událostí.
Pro vymazání seznamu událostí, stiskněte
"-"===-' ·
Output Streams.
Maintenanc:e
" Dafe/ Tlme from reboot
C !ear N.e-;:1oge Lbt
Sove log to a flle
jUiJili.gl.@h.,,
i.DeJe<t abrir o gui:lrdal' ette archivo?
Nombre: messages,doc
l~o: Documeoto de
•
Microsoft Word, 25 bytes
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV- 15
Network
Umožňuje konfigurovat parametry sítě modulu SS. Konfigurace sítě muže být provedena se statickou IP
adresou (Static IP) nebo s využitím DHCP serveru pro automatické přidělení IP adresy (Automatic DHCP).
• Configuration Type: IP statická nebo Dynamická DHCP (Static IP, Automatic DHCP)
• IP Address: adresa IP modulu SS (přednastaveno 192.168.10.100)
Rozsah konfigurovatelných IP adres: 192.168.0.2 .. 192.168.255.254
• Subnet Mask: maska podsítě (přednastaveno 255.255.255.0)
Rozsah konfigurace: 0.0.0.0 .. 255.255.255.0
• Default Gateway: výchozí brána pro přístup na internet (přednastaveno 192.168.10.1)
Rozsah konfigurovatelných IP adres: 192.168.0.1 .. 192.168.255.254
Mc intenance
C<:.nfig vration Type:
!Stabc !P
IP Address:
f19i.·~·se~EiCo·---
Subnet
Ma~k:
!2?.5.255.255.0
Oefault Gateway:
Po vloženi hodnot,
stiskněte
3
1\92 '68 OG 1
Set IP.
16 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV
•
DVB-S NIM
Umožňuje konfigurovat korespondující parametry transpondéru satelitního vstupu a provést výběr
TV/Rádio služeb.
Input Selection
Parametry vstupního transpondéru a stav, úrovně a kvalita vstupního satelitního signálu. Zmíněná data
m6žete objevit ve specializovaných publikacích satelitní TV nebo na webových prezentacích požadovaného satelitu.
• LNB Supply: Umožňuje nastavit napájení směrem k LNB. Modul SS napájí s +13 /+18
(0/22 kHz). Při použití přepínače DiSEqC 2.0 je potřeba zadat korespondující hodnoty
_______________ . l?_<?ra_me~r6 _?_9t~!lite, Band a Polarih_t. )_e._::.UJ:!1.9dul zapojenÝ._ p[ímo na _ j~p!J~:J_QC?J9ri~L:J je
dostačující aktivovat napájení LNB modulu, v případě použití konvertoru LNB Quattro.
(On, Off).
• Satellite: Umožňuje vybrat korespondující vstup satelitu
• Band: Vysoká, nízká (Low, Hight)
• Polarity: Vertikální, horizontální
• Farce DiSEqC Only: Aktivace této hodnoty umožní pouze napájení prostřednictvím DiSEqC.
lNB Supp!y:
Off
Sate!lite:
Band :
Polarity:
Force Oi.SfqC Only:
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV- 17
DVB-S Configuration
Parametry vstupního transpondéru a stav, úrovně a kvalita vstupního satelitního signálu. Zmíněná data
mažete objevit ve specializovaných publikacích satelitní TV nebo na webových prezentacích požadovaného satelitu.
• Frequency: vstupní frekvence IF
Rozsah frekvencí k programování: 950.. 2150 MHz.
• Symbol Rate: Symbol Rate. Mažete zvolit Auto nebo Manual (automatické vyhledávání
je pomalejší. Je-li hodnota známa, doporučuje se vložit hodnotu manuálně).
Rozsah konfigurace: 1000 až 60000 baud
• FEC: Forward Error Correction
Konfigurační hodnoty: Auto, l/2, 2/3, .3/4, 5/6, 7/8
Output Sfreams
Moinfenanee
frequ enc y (Lf.):
!1372
Symbo l Rafe:
!Manua! 3
fE C:
[Autoi]
Sfatvs.:
MHz
!27500
K Sym/~
Netti lcckc-df
Pro potvrzení vložených hodnot, stiskněte Tune.
18- Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV
•
Po provedené konfiguraci vstupn ích hodnot, za předpokladu korektní programace, modul SS se naladí na
vybraný transpondér a na obrazovce se zobrazí následující informace.
• Status: zobrazuje je-li modul SS naladěn na vybraný transpondér
(Locked, Not Locked).
• Detected FEC: zobrazí FEC transpondéru. Hodnota bude detekována po výběru volby
Auto.
• Detected SRATE: zobrazí detekovaný SRATE. Hodnota bude detekována po výběru volby
Auto.
• Signal Level: zobrazí hodnotu vstupního signálu modulu
Rozsah vstupních signálů: 40.. 95 dBf.lV
• BER: kvalita vstupního signálu (Bit Error Rate před korekcí Viterbi).
frequ-ency (t f. }:
jn72
MHz
Tun~
I
Symbol R.ate:
JIEC;
Status:
oeteded ne:
5!4
Signc ! Level:
!U:
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV- 19
Output Stream
Umožňuje vybrat služby TV/Rádio pro vysílání do sítě TCP/IP.
Service selection
Ze seznamu služeb (seznam získaný ze satelitního transpondéru dříve naladěného), zobrazeného na obrazovce je možné vybrat maximálně 8 služeb/programll.
Se-rvice list:
P_
C OM HYť
j;'
C!ZNT !t!M G2:m c .(')::y
rype
fT A
TV
HA
rv
H .o\
TV
HA
N!C l</ COM fJ)Y
TV
!'TA
f;i
MTVMu s.k
TV
CA
,(
P"
M '!V !vr ~
TV
CA
,(
,(
~
MtV Pl:tSE
!V
CA
,(
j;;:
M ! VlOOl..
TV
CA
,(
r
r
r
r
Advanc:ed S-~!rvk:~ Se!ěefion:
Se!<eet PIDs
Pro potvrzení výběru, stiskněte Apply.
20 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV
•
Pro pokročilé uživatele existuje možnost přístupu do menu s více možnostmi nastavení služeb vysílání.
Pro přístup do zmíněného menu, stikněte Se/ect P!Ds. V tomto menu je možné vybrat ke každé službě
PIDs k vysílání (PID video nelze zrušit). Nabízí se také možnost vybrat nebo zrušit veškeré PIDs současně
stisknutím Select Al/nebo Dese/ect Alf. Přednastaveným výběrem jsou, v případě nevstupování do menu,
veškeré PIDs.
• PIDs Selection: vyberte PIDs korespondující ke každé službě (audio, teletext, titulky).
PID:s Sélectlon:
M1'/
0--t:"-®ť":N}
ViV A
Gť::rm~rsy
Table
P!D
Selected
Tcble
PID
v;eil!to
...;os1
../
Vi-d~o
4%!
./
.} oble
PIO
Se!ected
Mi:H
../
9 : A;";díl) =
'. H1d 4~~~
../
W : !~lde):.t
.../
Vk:i~o
PIO
.CSl
40~4
Seiected
./
./
,y,vlH~ire~}.t_) ~iPZ:.
Table
Pro potvrzení výběru, stiskněte Apply.
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V- 21
Multicast Assignment
Umožňuje konfigurovat multicastové adresy služeb k vysílání.
• Multicast Base Address/Port: umožňuje přiřadit IP adresy a porty ke každé TV/Rádio
službě automaticky.
Rozsah konfigurací: 224.0.0.1 .. 239.255.255.255 Port O .. 65535
• QoS (Diff Serv): zvolte prioritu datového toku v síti (přednastaveno: AF33 - Highest
Priority)
AF33 - Highest Priority
AF32
AF31
CS3 - Lowest Priority
Nezapomeňte, že síťové switche musí být nakonfigurovány se stejnou prioritou.
• Stream Payload Format: datový formát výstupních streamél {UPP nebo RTP}.
• TTL: doba životnosti paketu měřeného počtem prélchodél skrz aktivní prky počítačové sítě
(1 .. 255).
• Streamer Status: indikátor funkčnosti modulu (Streaming nebo Stopped).
Multicast Base Add res:.: !230.40.50.60
Port:~ ~
r
Stream Paylocd format:
!UDP.;:]
QoS (Diff Serv):
jAF33- HighestPriority ,; J
TTL:
Mo intencnce
{f'l<ě'<:ne ~ct up yo\.!r swíbh~s o~c:"Orclíngly}
Output Channels:
:Service Name
Mrv G <e'rmc t!-y
Streamer
status:Str~omlng ...
Pro potvrzen i konfigurace,
,.,/
stiskněte
App/y & Start.
22 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV
•
V tomto menu Multicast Assignment je k dispozici rozšířená konfigurace, umožňující provést výběr dat
SAP (Service Announcement Protocol) k vysílání a výběr IP adresy, na kterou se budou data vysílat.
• SAP Default Multicast Address: Vysílá vybraný seznam TV/Rádio služeb na zadanou
adresu (přednastavená hodnota v IP přijímačích 224.2.127.254:9875). Tato IP adresa je
konfigurovatelná uživatelem. Stisknutím Enter New je umožněno zadat požadovanou IP
adresu a port.
• Announcement Interval: časový interval mezi SAP (přednastaveno 2 vteřiny).
• SAP Service: Seznam služeb k vysílání.
Ad dre S-s
1224 2 1272~4
Status
Network
ovs-s
NIM
Port
~jS37s.
SAP DefouH Mu!tl cast Ad dres-;:
Anncnmcement Interval :
Po.t
Addres.s
p
s:econds
Enter N~w
Maíntenanee
Announcement
Interval:~
seconds
SAP Servi-ce :
Name
P
MTV ťiít<rm~ny
P
V!VA G~rmony
P
COMf D-Y CENTRAl Gt:rmony
p
WC(iC.OM~t>Y
V
Mrv
,\~i:~::le
r.;;
,~.t,rv
hrro
!7
N\PJ f'UlS·E
t.:l'
MTV i DO t
Pro potvrzení výběru, stiskněte App/y.
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPlV - 23
Maintenance
Údržba a nastavení modulu SS.
Streaming Control
Umožňuje ověřit stav modulu SS. Mohou se vyskytnout dva stavy. Při vykonávání funkce resp. při vysílání datového toku (Streaming) nebo vypnutý, bez odesílání datového toku prostřednictvím výstupu RJ45 (Stopped).
• Streamer: Spustit nebo vypnout funkci modulu SS stisknutím Start nebo Stop.
• Streamer Status: Indikátor funkčnosti modulu SS.
Sfrea me r S'lotus :S!r1;'~mi~g .. ~
24 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V
•
Download
Umožňuje provádět jak aktualizaci firmwaru modulu SS, tak vzdálenou konfiguraci, a zálohy konfigu -
rací.
• Update firmware: aktualizuje firmware modulu SS
Použitá přípona souboru: *.axf
• Upload Configuration: umožňuje nahrát parametry dříve uložené konfigurace do moudulu SS.
Použitá přípona souboru: *.sen
• Download Configuration: nahraje konfiguraci modulu SS do souboru.
Použitá přípona souboru: *sen
Updote- f l rmware:
Oufput Sfreams
Up l <~ad
Configuration:
Download Conf!giJration:
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V - 25
System Log
Odesílá proběhlé události modula SS na server syslog v síti.
• System Log Messages: aktivuje nebo deaktivuje funkci odesílání chyb
Enablect Disab/ed.
• Log Server IP Address: IP adresa serveru syslog, na který budou odesílány data o událostech.
Rozsah adres pro odesílání: 192.168.0.2 .. 192.168.255.254.
S:ys.tem Log Mes.sages.:
Output Streams
Log Server IP Addreu:
fi92. 068.10.10
Pro potvrzení konfigurace, stiskněte App/y.
26 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV
•
Password
Umožňuje změnit jméno uživatele a vstupní heslo.
• New Username: nastavení nového jména uživatele.
• New Password: nastavení nového hesla.
• Re-type Password: potvrzení nového hesla.
New
U s.e rn om~ :
O vtput Streoms
R.e·type
Pas~word:
Pro potvrzení a aktivaci změny uživatelského jména a hesla, stiskněte Change.
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV- 27
Utilities
Menu s několika funkčními utilitami modulu SS.
• Blink LED: Stisknutím 8/ink, indikátor TSP modulu SS bliká po dobu několika vteřin. Tato
funkce umožní uživateli fyzicky identifikovat modul, který programuje.
• Reset to factory defaults: Stisknutím Reseé se obnoví přednastavené parametry konfigurace modulu SS.
• Reboot module: Stisknutím Rebooé se provede restart modulu SS.
status
Network
·a!lnk lED:
DV&·S NIM
Ovtput Streams
Reset to factory defaoHs:
Resat
28 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV
•
v
,
PRIKLAD KONFIGURACE A FUNKCE
Po zapojení zařízení je možné začít s programováním modulu SS webovým konfigurátorem, dle
předchozího představení a vysvětlení. Veškeré možnosti konfigurace byly vysvětleny a v následujících informacích bude proveden ukázkový příklad konfigurace zařízení s 9 moduly série 915-SS.
PŘEDNASTAVENÁ KONFIGURACE SÍTĚ MODULŮ
Druh konfigurace: Static IP
IP adresa: 192.168.10.100
Maska podsítě: 255.255.255.0
Výchozí brána: 192.168.10.1
POŽADOVANÁ KONFIGURACE SÍTĚ
Druh konfigurace: Static IP
IP adresa: 192.168.23.2 .. 192.168.23.10
Maska podsítě: 255.255.255.0
Výchozí brána: 192.168.23.1
KONFIGURACE MULTICAST
Multicast Base Adress: 230.40.50.60 port 1234
Differentiated Service: AF33-Highest Priority
Stream Payload Format: UDP TTL: 1
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV- 29
Nejdříve musíme nakonfigurovat síťové parametry PC/MAC v rámci adresného rozsahu, ve kteterém jsou
z výroby nakonfigurovány moduly SS (192.168.10.100).
Na konfigurujeme adresu: 19 2.168.10. 254.
Veškeré moduly SS jsou z výroby přednastavené se stejnou IP adresou (192.168.10.100). K zamezení
konfl iktu IP adres je potřeba provést konfiguraci IP každého modulu v lokálním režimu. Následně
přistoupíme k modulům prostřednictvím sítě LAN pro postupnou konfiguraci modulu.
Zapojení PC/MAC k modulu, v lokálním režimu, kabelem RJ-45.
30- Manuál webového konf igurátoru ALCAD IPTV
•
Ve webovém prohlížeči zadáme IP adresu modulu 192.168.10.100 (přednastavená hodnota).
Na obrazovce se zobrazí úvodní obrazovka konfigurátoru ALCAD IPTV. Přístup je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které je možné změnit a tím umožnit přístup do konfigurátoru pouze požadovaným osobám. Přednastavené uživatelské jméno a heslo pro přístup do konfigurátoru:
Uživatelské jméno: alcad
Heslo: alcad
El servidor 19?.168. 10.100 en index.htm requiere un
nombre de usuario 'y una con'tr a:šeňa,
Advertencía: este servldor está solícltando que su nombre
de usuario y contr aseňa :se envien de forma no segura
(autenticadón básica sin conexión segura).
!Jsuario:
~ontras~fia:
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V - 31
------------~~~------------Vložením uživatelského jména a hesla se dostaneme do všech konfiguračních menu modulu. Nejdříve je
potřeba přiřadit novou IP adresu, platnou pro síť LAN. V aktuálním případě zvolíme rozsah IP adres
192.168.23.XXX, a přiřadíme IP adresy každému modulu, od 2 do 10 (příklad s 9 moduly).
Přiřazení adres se provádí v menu Network, kde provedeme konfiguraci síťových parametrll modulu SS:
Druh konfigurace: Static IP
IP Adresa: 192.168.23.2
Maska podsítě: 255.255.255.0
Výchozí brána: 192.168.23.1
Pro potvrzení konfigurace, stiskněte Set IP.
Sfatu:
ova-s
Configur a ti on
Typ~ :
jStatJciF
NIM
IP Address:
Maintenance
Svbnet
1;92.163.23.2
Ma~ k:
Oelovlt Gateway:
New :dr•omer IP Parameter::
Gatewa y: 1?2, HS,2S, 1
Are you
~u r e
y ou want to con tinue '?
(lt OK p l ease connect yovr b ro\.,.ser to the new IP address)
•
Následně se zobrazí potvrzovací obrazovka .
Je třeba vzít do úvahy, že potvrzením tohoto kroku webový prohlížeč přestane zobrazovat konfigurační
menu. Je to zpl!sobeno změnou IP adresy.
32 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV
•
Po provedené konfiguraci IP adresy prvního modulu, zopakujeme postup 2 až 4 s ostatními moduly, kterým přiřadíme vlastní IP adresu. Tímto způsobem budeme mít veškeré moduly nakonfigurovány ve stejné
síti a s různými IP adresami.
Nyní je možné připojit veškeré moduly SS do switche a bez případných konfliktů IP adres. Zapojením
PC/MAC do switche stejné sítě a nastavením požadované IP adresy, získáme přístup do všech modulů SS.
Konfigurace IP adresy PC/MAC s následujícími parametry:
IP adresa: 192.168.23.254
Maska podsítě: 255.255.255.0
Výchozí brána: 192.168.23.1
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV- 33
V tomto bodě je možné přistoupit na moduly SS jednotně z webového prohlížeče, v rámci sítě LAN, zadáním korespondující IP adresy modulu SS.
Zadáním IP adresy modulu se dostaneme do úvodní přihlašovací obrazovky modulu. Zadán ím korektního
uživatelského jména a hesla (před nastavené, uživatelské jméno: alcad ; heslo: alcad), se dostaneme do
konfiguračních menu.
Nejdříve se provede konfigurace DVB-S NIM resp. konfigurace vstupních parametru požadovaného satelitního transpondéru . Pro příjem satelitního signálu je třeba konvertor LNB napájet. Tzn. je potřeba zvolit možnost On v položce LNB Supp/y.
V případě použití přepínače DiSEqC 2.0 vyplňte parametry Satellite, Polarity, Band
34 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPlV
•
Následně vložíme hodnoty transpondéru (tyto hodnoty méJžete objevit ve specializovaných publikacích sa-
telitního TV sektoru nebo na webových prezentacích korespondujícího satelitu) .
Po vložení všech
~·'f'm:b-:>·1 : it"<?t~~
[M:;;;;i
f'fC::
fAut6 j:J
zmíněných
~ ~--· Uy:m/ l
hodnot,
stiskněte
Tune.
Hodnoty zobrazené na obrazovce transpondéru, úroveň signálu a kvalita (BER), jsou data, která jsou tzv.
snapshot data resp. data aktuální k určitému času. Pro získání aktuálních dat daného okamžiku je potřeba
obnovit stránku .
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V- 35
Po nakonfigurování a naladěn í vstupního satelitního signálu, provedeme konfiguraci TV/Rádio služeb,
které chceme vysílat do sítě. Konfigurace se provádí v menu Output Streams, ve kterém provedeme
označení požadovaných služeb. Maximální počet služeb k vysílání je 8, bez ohledu na TV (FTA: free to
air, volné programy nebo CA: Conditional access, kódované programy) nebo Rádio služby.
Po provedeném výbě ru služeb, stiksněte Apply. V sloupci Se/ected m!Jžeme zobrazit zvolené služby.
N~tw-otk
~
ova:.. s:wlM
I
Q§iiJrhw.
~2~~~~=~-~.J
No""'
f)'plf
HA
~-fÚ~ ·!;t~
""
./
/
./
/
/
/
/
/
V
M~V "ll·*l f<m:l':'<:ny
n;
P'
Vf%A ~*:rtt'l$"1Y
w
f'A
9
COMtP'f' CtMHl:A'l. Gť-fft\;dny
1V
!TA
W
WC:l!COM!O'f
w
'"'
f7
Mtv
r.;.:·
M~'i- ~l.}t.U'
1V
~Wt~
CA
!V
c~
tv
CA
p
MWI!::Ot
Pl
CA
!""
MWWL
lV
CA
'fÝ
CA
['"'
NJCt. t>U'.MJUM {Jl)
tv
c~
lJJ"!k?'i:::>Wtl-
U'.4
P..,ťfA ~Y-$HM
'H fi
Chceme-li zvolit PIDs k vysílání je třeba vstoupit do menu PIDs se/ection, stisknutím Select P!Ds (nevstoupíme-li do tohoto rozšířeného menu, z!Jstanou přednastavené a zvolené veškeré PIDs).
P!Os Selec:tion:
f!.Tf~M0~0.Y
Tab le
Video
c_~M!,f.A.~ _ 9o _rryv0~L
PID
Sell'cled
4071
../'
4074
.r
.r
p
p Tél<>lext
36 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV
•
Po provedeném výběru služeb provedeme konfiguraci multicast dat. Konfigurace se provádí ve stejném
menu Output Streams, v položce Multícast Assígnment V této konfigurační obrazovce se vyskytují dva
pracovn í režimy:
Automatické přiřazení adres:
V položce Multícast base Addressvložíme základní multicast adresu a v položce Port, port. Následně stiskneme Auto. Konfigurátor automaticky nastaví multicastové adresy, počínaje základní multicast adresou
a s postupným přiřazením ostatních adres služeb, navýšené vždy o jednu číselnou hodnotu výše. Nakonfigurovaný port je stejný pro veškeré služby.
Manuální přiřazení adres:
Pro každou službu mllžeme manuálně při radit jednu multicast adresu a jeden port.
V tomto případě použijeme automatický režim s následujícími hodnotami:
Multicast Base Address: 230.40.50.60 Port: 1234
Differential Service: AF33- Highest Priority
Stream Payload Format: UDP
TTL: 1
:t:f""'""k~ ~ú:m::c­
M ri G~>rťittl'l'iY
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V - 37
Po nakonfigurovaní všech multicast adres, stiskněte Apply & Start. Konfigurace bude potvrzena a služby
se budou vysílat/streamovat do sítě.
streamer s:tatu:o :Streoming ._,
if
Po provedené konfiguraci mu lticast parametrtl, je možné přistoupit k poslední konfiguraci SAP Management. Nevstoupíme-li do tohoto menu, budou se vysílat veškeré SAP na standardní IP adresu a port
(224.2.127.254:9875), a budou vysílané veškeré dříve zvolené TV/Rádib 'siUžby.
Checeme-li modifikovat tuto konfiguraci vstoupíme do tohoto menu stisknutím SAP management
Pro změnu IP adresy pro odesílání, stiskněte Enter New, vložte požadovanou adresu a port, a potvrďte
stisknutím App/y. V položcei Announcement InteJVa/je možné nakonfigurovat časový interval odesílání
SAP. V tomto příkladě provedeme konfiguraci na 2 vteřiny.
SAt Oefa ua Mu!tleazt Addresz.:
Announcement lnierva f:
f2--
s:ee-onds
Pro výběr seznamu TV/Rádio služeb k vysílání je třeba označit požadované TV/Rádio služby.
SAP Serviee:
N ame
17
17
17
,cow;my C!N!RAl Gormarty
J7
MT V Mutie
W'
.MiV
17
'MW !DOl
,\I IVA Gerrm:my
NlCK/ COMf!)Y
38- Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV
f>U!.:~
•
Pro potvrzení výběru, stiskněte Apply.
NM'-ir":O-f'k
eva-s NtM
l
MIP+é··
Mo~rtfona~:;~""""""'"'J
hhdt-cl
9
VN .;(I.. O$nrt{l:rty
./
./
./
(:1
>:.OA·t~l})'
P
N~C~:COMfC'ť
9
Mf>J M~~c
,./'
Y
Mt\' :t;;;r~
./
CPfH:At G'*:t:::ru:u'!y
~
V<'tv 1'/>...S:t
r.; :
M-rv mm.
"'- "'""" "" ""'""~"'""""""'""""""""
./'
,/'
./
""""'"'"""""·"'"'"·"..... """"'~""""' " ""'
""'""'"" """""'" "'""""·~-~"'""""" "" ... ''"""
"""'""""'""""~""""""'"·"·"""~-=""'""'""~
V tomto bodě již je modul nakonfigurovaný a funkční. Požadované služby se vysílají portem RJ-45.
Pro konfiguraci ostatních moduld SS je potřeba zopakovat body 5 až 8. Moduly tak budou připravené k
zapojení do celé sítě prostřednictvím switchd. Ověřit stav a konfiguraci moduld lze v mneu Status.
•
Manuál web ALCAD IP1V - 39
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH ANOMÁLIÍ
A. ANOMÁLIE
P. PŘÍČINA
Ř. ŘEŠENÍ
A. Všeobecné problémy a některé indikátory se nerozsvítí.
P. Streamovací modul nebyl korektně naprogramován.
Ř. Prověřte zadané hodnoty při programování modulu SS ve webovém konfigurátoru ALCAD IPTV, v položce Status.
A. Indikátor korektního příjmu služby IN se nerozsvítí.
P. Kvalita nebo úroveň satelitního vstupního signálu není dostatečná.
Ř. Prověřte kvalitu satelitního signálu ve webovém konfigurátoru ALCAD IPTV, v položce DVB-S NIM status, nebo proměřením hodnoty BER (tasa de bits_erróneos) měřícím přístrojem digitálních signálu
QPSK na výstupu posledního modulu SS. Hodnota BER měřená na vstupu musí být nižší než lE-3. V
opačném případě, zkontrolujte insta laci, natočení paraboly a konvetor LNB. Prověřte zda je úroveň
vstupního signálu v potřebném rozsahu, specifikovaných v listě technických parametru.
A. Indikátor korektn ího příjmu služby IN se nerozsvítí.
P. Naprogramované hodnoty QPSK signálu jsou chybné.
Ř. Prověřte v položce DVB-S NIM vložené hodnoty vstupní frekvence, symbol rate, FEC (zmíněné hodnoty jsou k dispozici ve specializovaných publikacích satelitního TV sektoru nebo na webové prezentaci korespondujícího satelitu) .
A. Indikátor MPEG se nerozsvítí.
P. Modul není naprogramován.
Ř. Prověřte parametry vstupního transpondéru.
A. Není obraz a indikátory IN a MPEG svítí.
P. Programy nemusí vysílat (někte ré programy nevysílají 24 hodin denně) nebo mohlo dojít ke změně seznamu programu.
Ř. Opětovně nalaďte programy v položece DVB-S NIM.
A. Není obraz a v menu webového konfigurátoru ALCAD IPTV se zobrazuje zpráva P/ease/ insert your
care/.
P. Dekódovací karta je poškozená nebo byla vyjmuta.
Ř. Vyměňte nebo vložte korespondující satelitní dekódovací kartu.
A. Není obraz a v menu webového konfigurátoru ALCAD IPTV se zobrazuje zpráva CAM not detected.
P. Modul CAM je poškozen nebo byl vyjmut.
Ř. Vyměňte nebo vložte modul CAM a následně korespondující satelitní dekódovací kartu.
A. Oranžový ind ikátor síťové komunikace se nerozsvítí.
P. Není spojení se sítí.
Ř. Prověřte zapojení síťového kabelu.
A. Indikátory portu RJ-45 (LINK a DATA) neblikají.
P. Modul SS není nakonfigurován nebo neprobíhá streamování.
40 - Manuál webového konfigurátoru ALCAD IPTV
•
Ř. Proveďte konfiguraci všech parametru modulu a stiskněte start pro streamování.
A. Zelený indikátor s íťové aktivity bliká, ale modul není dosud nakonfigurovaný.
P. Modul přijímá data z jiného zdroje (jiný streamer, PC ... ) a je zapojen do switche, který nemá IGMP nebo
nemá IGMP aktivovanou.
Ř. Prověřte zda switch je opatřen protokolem IGMP a tuto funkci aktivujte .
•
Manuál webového konfigurátoru ALCAD IP1V - 41
Download

9150053 SS-201 STREAMER DVB-S-2 IP DiSEqC (MANUÁL)