PRACOVNÍ SCHŮZKA
INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ
INF MHMP a MČ
28.5.2014
INF MHMP + MČ, 28.5.2014
1
Program











Úvod – Vorlíček
Ohlédnutí - Šolc
Celoměstská koncepce - Šolc
Infrastruktura (MepNet, DC) – Beran, Jurajda
Aplikační a podpůrné služby – Pechr
Informační systémy (JES a další) – Pechr
GIS a mapové služby – Lebrová
Základní registry - Tobiáš
Weby a mobilní aplikace – Váňa, Bartoš
Bezpečnost (ZoKB) - Chvojan
Různé
Diskuse: průběžně
INF MHMP + MČ, 28.5.2014
2
Ohlédnutí
(Šolc)
 Změny v RHMP, reorganizace, nová struktura některé osoby
 Nový radní Ing. Jan Vašíček
 Reorganizace INF (únor 2014), struktura (11 odd.)
 Nové role a pracovníci, Ing. D. Vorlíček pov. řízením
Oddělení - struktura po reorganizaci od února 2014
Ing. D.Vorlíček*, pověřen řízením
SEK = odd. sekretariátu a ekonomiky
PVZ = odd. právní a veřejných zakázek
SAR = odd. systémové architektury a rozvoje
P = odd. projektů
SA = odd. správy aplikací
SR = odd. správy speciálních řešení
DC = odd. datového centra
SDS = odd. správy datové sítě
KZPU = odd. správy koncových zařízení a podpory
uživatelů
SP = odd. správy požadavků
B = odd. bezpečnosti IS/ICT
INF MHMP + MČ, 28.5.2014
Vedoucí n.*pověřen řízením
Mgr. E. Nováková*
Ing. J. Šolc
Ing. P. Mrazík
Ing. B. Pechr
Ing. H. Váňová*
Ing. J. Jurajda
Ing. M. Beran
Ing. L. Kendík
Ing. J. Jurajda*
Ing. J. Chvojan*
3
Ohlédnutí
(Šolc)
 Minulá setkání
 Pracovní schůzka 27.11.2013
 Seminář ePraha 2014, 13.3.2014 (+článek v Egovernment)
 Soutěže Zlatý erb, JuniorErb, vyhlášení výsledků, 13.3.2014
 Tematické schůzky (GIS/mapové služby)
 Výstupy, dokumenty
 Průzkum stavu ICT v Praze (MČ, MHMP, Rokos)
 Celoměstská koncepce – (viz dále)
INF MHMP + MČ, 28.5.2014
4
Dokument Celoměstská koncepce
(Šolc)
CMK kap. 4, 17
 2013: zpracování, připomínkování, vypořádání
 Schvalovací proces
 Postup pozastaven s ohledem na změny RHMP/MHMP
 Nové externí posuzování (+ vysvětlování)
 Formální úpravy (manažerské shrnutí, harmonogram, důraz
na dobrovolné zapojení, startovní verze k aktualizaci ve
společném týmu)
 Cíl: nezahodit výsledek společného úsilí, předložit do RHMP
(ta se rozhodne zda do ZHMP ještě v tomto nebo příštím
volebním období)
 Poznámka: účel koncepce v návrhu úprav Statutu HMP
INF MHMP + MČ, 28.5.2014
5
Jiné související aktivity
(Šolc)
CMK kap. 4, 17
 Informační koncepce pro MHMP podle zák. 365/2000 Sb.
 + nabídka podpory pro malé MČ (šablona/draft IK)
 Praha na ISSS 2014
 Prezentace MHMP i MČ, příspěvky k pozitivnějšímu
vnímání městské informatiky
 Další
 koncepce Smart Prague 2014-2020 (ZHMP 24.4.201)
(vazba na témata EU, na OP pro Prahu v příštím období)
 aktualizace strategického plánu (IPR, témata pro podporu IT)
 jednání o připojení ke Green Digital Charter (EUROCITIES)
 Digitální strategie pro města a obce 2014+ (KISMO, duben 2014)
INF MHMP + MČ, 28.5.2014
6
Datová centra MHMP
zajištění provozu DC01-Lužná
(Jurajda)
CMK kap. 5
DC01 – Lužná:
 Příprava ukončení centrálního diskového pole HDS 9990V
v roce 2015
 Upgrade diskového pole IBM a převod dat z HDS
 Zajištění maintenance databáze ORACLE na další 4 roky
 Upgrade zálohovacího systému
Datová centra – antivir a antispam
Výměna antiviru na serverech – ESET NOD.
Technologická změna a přestěhování antispamu HMP z DC
Vyšehrad do DC01-Lužná:
 Příprava obměny antispamu (primární gateway fyzická,
sekundární gateway virtuální)
 Příprava aktivace SPF=Sender Policy Framework
Vizualizace finálního stavu
antispamu HMP
MepNet
(Beran)
CMK kap. 6
 Interconnect (páteř) a dále 3 poskytovatelé dle rámcové
smlouvy
 České Radiokomunikace, GTS Novera, T-Systems
 Připojování
 107 subjektů (nejen MČ) - dílčí VZ – minitendry,
 Hotovo, v provozu
 Realizace i provoz v součinnosti s MČ
 Aktuálně
 dostavba Autonomního systému MHMP (umožňuje
připojení MČ k Internetu)
10
Aplikační a podpůrné služby
(Pechr)
CMK kap. 7, 8
 Obnova smluvních vztahů
 Náročné právní prostředí
 Zásadní oblast Ginis, Proxio
 Dlouhodobý horizont řešení
 Zásadní reinženýring řešení




Integrační platforma
Menší celky k řešení
Nutnost standardizace
Orientace na služby (autentizace, mapové služby, DMS)
11
Informační systémy
(Pechr)
CMK kap.
9,10, 11
 JES
 Soubor veřejných zakázek, postupné nahrazení prvků
 Řešení s integrační platformou
 Trvání několik let
 eSpis
 Pokračování projektu
 Proxio
 Obnova smluvních vztahů
12
GIS a mapové služby
(Lebrová)
CMK kap. 13
 Organizace a řízení GIS
 Zajišťován v součinnosti MHMP a IPR Praha – nejasné
vymezení odpovědnosti za jednotlivé činnosti a dále s MČ
podpořeno schůzkami ke GIS
 Nákup SW ArcGIS ESRI
 Pilotní ověřování virtuálního běhu ArcGIS desktop pro MČ
 Propojení GIS s db agendami
 Agendio-Proxio , rozhraní na map.klient T-WIST, MISYS,
jednáme o možnosti nového mapového klienta ovládaného
přímo aplikací Agendio- Proxio
 Evidence nestátních zdravotnických služeb na MHMP
rozhraní na map.klient T-WIST
13
GIS a mapové služby
(Lebrová)
CMK kap. 13
 Propojení GIS s db agendami
 KSNKO (komunální odpad), celé řešení plánováno
odborem MZO jako garantem projektu do konce roku
2014 - mapový klient T-MAPY
14
GIS a mapové služby
(Lebrová)
CMK kap. 13
 Aktuálně
 Vyčištění dat RÚIAN – adresní body, součinnost s SÚ
MČ, čekáme na funkční službu od ČÚZK a podporu ze
strany MČ – jednorázový potvrzovací klient:
 Další schůzka GIS ve čt 19.6. 2014 od 9:00 hod. zde!
15
Základní registry (1) (Tobiáš)
Název OVM
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
MČ PRAHA 10
MČ PRAHA 11
MČ PRAHA 12
MČ PRAHA 13
MČ PRAHA 14
MČ PRAHA 15
MČ PRAHA 16
MČ PRAHA 17
MČ PRAHA 18
MČ PRAHA 19
MČ PRAHA 20
MČ PRAHA 21
MČ PRAHA 22
MČ PRAHA – SLIVENEC
MČ PRAHA – VINOŘ
MČ PRAHA – ZBRASLAV
MČ PRAHA – LIPENCE
MČ PRAHA – ZLIČÍN
Počet
AIS
5
2
4
1
2
3
3
2
2
4
3
6
3
5
3
5
2
2
2
1
3
1
1
6
1
2
1
1
Transakce
k 5.8.2013
80 203
11 758
8 370
280 271
37 816
74
4 376
20 965
15 292
61 060
4 240
39
4 836
52
71
98
155
213
268
Transakce
k 1.4.2014
521 704
92 466
621 612
369 772
350 310
75
42 868
82 141
80 187
413 581
129 150
71 498
60 959
1 343 997
54 733
101 241
8 870
2 232
37 828
52
67
22 668
289
7 272
736
7 272
746
7 272
746
14 731
890
4 732
14 731
1 096
5 742
26
22 141
1 183
24 537
7 579
14 382
19 182
633 140
11 735
3 097
16
Transakce
k 2.9.2013
185 369
17 315
11 564
287 509
68 439
75
11 261
25 012
20 948
66 219
6 237
20 327
24 289
698 493
16 679
8 588
16
Transakce Transakce
Transakce
k 2.10.2013 k 3.12.2013 k 28.2.2014
239 122
334 481
460 791
20 564
56 580
88 770
240 924
524 361
620 582
293 492
306 855
327 212
82 823
184 830
323 830
75
75
75
18 991
32 542
39 156
25 012
27 807
28 324
20 948
51 694
74 303
99 075
131 982
320 404
29 907
74 549
116 838
27 991
56 930
68 727
31 445
52 838
58 684
802 906
855 686
986 342
19 583
39 138
50 028
16 641
33 672
42 112
16
16
505
22
74
1 764
14 817
31 928
35 917
52
52
52
9
9
57
16
Základní registry (2)
 vývoj potvrzuje smysluplnost připojování agendových inf. systémů, které
přinášejí uživatelský komfort při zachování efektivity práce
 pouze tyto „plnohodnotné“ AIS umožňují prostřednictvím kompozitních
služeb přístup k ISEO a AISC
 univerzální nástroje tzv. prohlížečky ZR pouze tam kde nejsou agendové
systémy
 problém se správou rolí vzhledem ke změnám v RPP a reorganizacím ->
systemizace pracovních míst s aktivní rolí personálního odboru?
 ZR jako projekt podpory organizace práce, systemizace a uspořádání
správních činností úřadu, které vyplývají ze zákonů (Agendy ZR); příprava
na uspořádání procesů a finanční oceňování jejich výkonu
 probíhající analýza AIS a vnímání potřeb čerpání referenčních údajů
jednotlivých odborů MHMP potvrzuje potřebu kontinuální komunikace
mezi INF a jednotlivými odbory
17
Základní registry (3)
 role odboru INF při zajišťování kompatibility IS s IS státu a propojení
mezi IS MHMP a MČ (1. a 2. instance ve správním řízení)
 Aktuálně projekty v oblasti ZR: Prováděcí projekt připojení agend AIS
Proxio; Kukátko pro 2 MČ (P13, P21)
 Metodická podpora: Prezenční kurzy k práci se ZR a k eGovernmentu
(Institut veřejné správy Praha)
18
Web, mobilní aplikace
(Váňa, Bartoš)
CMK kap. 12
 Portál Praha.eu
 Nová provozní pravidla
 Vizuální styl
 Pilot CityDashboard Praha
 ISSS 2014, Microsoft / Socrata
 Open Data
 IMES, mobilní aplikace Praha Chytře
 V přípravě další etapa
19
Bezpečnost
(Chvojan)
CMK kap. 16
 Nové oddělení bezpečnosti IC/ICT
 Vedoucí oddělení bezpečnosti IC/ICT
 Správce oblasti informačního systému
 Provozní technik
20
Bezpečnost (2)
 Náplň oddělení:
Zajišťování informací technologie bezpečnosti IS
Řízení a vyhodnocování bezpečnosti incidentů
ISMS (Information Security Management System)
Bezpečnost dat
Tvorba bezpečnosti politik pro úřad i pro dodavatele
Správa bezpečnostních technologií
Business continuity management /podle norem BS
7799/25999 (plány kontinuity)
 Školení a budování povědomí o informační bezpečnosti
 Zodpovědnost za návrh požadavků na dodávku patřičného
HW a SW







21
Bezpečnost (3)
 Oddělení ochrany infrastruktura magistrátu (odbor BKR)
 Zvažování Rady o přeměně na odbor ochrany infrastruktury
magistrátu
 Koordinace řízení bezpečnosti informací a bezpečnosti IS/ICT na
MHMP i na HMP
 Kontrolní a zajišťovací činnost z hlediska bezpečnosti informací v
rámci nového zákona o kybernetické bezpečnosti a příslušné
vyhlášky
 Zajišťování pravidelných školení zákona o kybernetické
bezpečnosti
 Vytváření strategie o bezpečnosti informací
22
Bezpečnost (4)
Seznamovací školení o novém připravovaném zákoně o
kybernetické bezpečnosti a příslušné vyhlášky bude 2.6.2014 od
9:00-14:00 v zasedačce zastupitelstva na Mariánském náměstí.
Budou zde zástupci autorů zákona z NBÚ. Programem školení je
presentace zákona a vyhlášky s patřičným výkladem případného
vlivu na IT na MHMP a MČ. Na závěr bude diskuse.
23
Různé
 Vaše další podněty/dotazy
 Děkujeme za pozornost!
24
Download

INF MC-prez-140528-v3