Plán a informace na školní rok
školní rok 2012/2013
Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková
ředitelka
srpen 2012
Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2012/2013
Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec – vedoucí školní jídelny, koordinátor kulturních akcí
Mgr. Hana Dusílková: učitelka II. stupně, předseda PK – ČJ, D, TU VIII.A
Ing. Štefan Dvorščík: učitel II. stupně, koordinátor ICT, člen PH, invent. komise, poradního
sboru ŘŠ, TU IX. tř.
Olga Dvorščíková: provozní zaměstnanec - uklízečka
Mgr. Zdenek Dvořák – vyučující I. stupně, TU IV. tř.
Milena Dvořáková: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni
Miloslava Guttenbergová: provozní zaměstnanec – kuchařka
Mgr. Hana Házová: učitelka I. stupně, TU V. tř.
Iveta Javůrková – provozní zaměstnanec - uklízečka
Mgr.Vladislava Kaulerová – Vaňková: učitelka na II. stupni, částečný úvazek
Věra Kindlová: hospodářka, administrativní pracovnice školy,
zajištění učebnic, uč. pomůcek, ochranných prostředků, obsluha telefonu
a faxu, evidence pošty a faktur, seznamy žáků, příprava podkladů
výplatě.
Mgr. Martina Klementová: vyučující I. a II. stupně, koordinátorka školních kulturních akcí
Helena Křížová: provozní zaměstnanec - kuchařka
Bc. Milada Křížová: učitelka II. stupně, koordinátorka výzdoby školy, TU VIII. B
Mgr. Jaroslav Kůtek: učitel I. stupně, člen PH, správce učit. knihovny, TU III. tř.
Mgr. Renata Kůtková: učitelka I. stupně, TU II. třídy
Mgr. Jaroslava Matúšková: učitelka I. stupně, předseda MS, TU I. A tř.
Mgr. Hana Nečasová: ZŘŠ, člen PS ŘŠ, předseda inv. komise, evid. úrazů, školení BOZP
a PO, vedení provozních a správních zaměstnanců, zajištění učebnic a
učebních pomůcek, koordinátor protidrogové prevence a prevence
kriminality, vedení dokumentace PO, BOZP, vedení školního parlamentu
preventista PO a BOZP, dopravní výchova, koordinátor Tv, TU VI. tř.
Mgr. Markéta Palkosková: učitelka speciální třídy, speciální pedagog, logopedický nácvik, členka PS ŘŠ
Mgr. Jan Podpěra: učitel II. stupně, poradce pro DT
Mgr. Věra Podpěrová – vyučující II. stupně, částečný úvazek
Ing. Daniela Sobotková: učitelka II. stupně, předseda PK-M, koordinátorka enviromentální
výchovy,
Mgr. Jiřina Trunková: ŘŠ, výchovný poradce, KMČ
Mgr. Lenka Tylová: učitelka I. stupně, kronikářka školy, člen PH, TU I. B
Magda Vaňková: vedoucí vychovatelka ŠD, člen PS ŘŠ, člen PH
Alena Vašíčková: asistent pedagoga III. tř., částečný úvazek
Josef Vyhlas: školník - domovník, topič, vlajková výzdoba, člen PH, sběrový referent
Mgr. Zdeňka Vyhlasová – vyučující na II. stupni
Hana Zabilanská: provozní zaměstnanec - uklízečka
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
I. Charakteristika školy
1. Žáci
a) Počet žáků:
b) Počet tříd:
262 ZŠ
I.stupeň:
II. stupeň:
SP:
c) Počet oddělení ŠD:
6
5
1
5
2. Zaměstnanci školy :
a) Pedagogičtí pracovníci:
29
21 (+ 1 externista)
148/114 SP 7 celkem 269 k 1. 9. 2012
II. Funkce ve škole
Ředitelka školy:
Zástupkyně ředitelky školy:
Výchovný poradce:
Předseda MS I. stupně:
PK přírodovědných předmětů:
PK humanitních předmětů:
PK cizích jazyků:
Speciální pedagog:
Preventista PO, BOZP:
Metodik prevence:
Koordinátor ICT:
Koordinátor enviromentální výchovy:
Zdravotník:
Mgr. Jiřina Trunková
Mgr. Hana Nečasová
Mgr. Jiřina Trunková
Mgr. Jaroslava Matúšková
Ing. Daniela Sobotková
Ing. Daniela Sobotková
Mgr. Jan Podpěra
Mgr. Markéta Palkosková
Mgr. Hana Nečasová
Mgr. Hana Nečasová
Ing. Štefan Dvorščík
Ing. Daniela Sobotková
Mgr. M. Palkosková, ing. D. Sobotková, Věra
Kindlová, Magda Vaňková
III. Třídnictví
1) Pedagogičtí pracovníci
a) Třídnictví I. stupeň
1.A
1.B
2.tř.
3.tř.
4.tř.
5.tř.
Mgr. Jaroslava Matúšková
Mgr. Lenka Tylová
Mgr. Renata Kůtková
Mgr. Jaroslav Kůtek + AP Alena Vašíčková
Mgr. Zdenek Dvořák
Mgr. Hana Házová
I.SP Mgr. Markéta Palkosková
b) Třídnictví II. stupeň
6.tř. Mgr. Hana Nečasová
7.tř. Mgr. Martina Klementová
8. A Mgr. Hana Dusílková
8. B Bc. Milada Křížová
9. tř. Ing. Štefan Dvorščík
b) Vychovatelky ŠD:
Magda Vaňková (vedoucí vychovatelka)
Milena Dvořáková
L. Tylová, M. Palkosková, Z. Dvořák
c) Vyučující bez třídnictví:
Dvořáková Milena, Mgr. Kaulerová – Vaňková Vladislava, Mgr. Podpěra Jan, Mgr.
Podpěrová Věra, Ing. Sobotková Daniela, Mgr. Trunková Jiřina, Mgr.Vyhlasová Zdeňka.
2) Provozní pracovníci:
a) provozní pracovníci:
b) školník – domovník:
c) uklízečky
d) vedoucí školní jídelny:
e) kuchařky:
8
Věra Kindlová (sekretářka)
Josef Vyhlas
Iveta Javůrková, Hana Zabilanská,
Olga Dvorščíková
Dana Dlouhá
Miloslava Guttenbergová, Helena Křížová
Předmětové komise a metodická sdružení ve šk. roce 2012/2013
I.stupeň
J. Matúšková, členové: H. Házová, J. Kůtek, R. Kůtková, L. Tylová, M. Dvořáková, Z.
Dvořák, M. Klementová
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a dějepis
H. Dusílková, členové: J. Trunková, příp. Z. Dvořák, H. Házová
Cizí jazyky
Aj – J. Podpěra, členové: Š. Dvorščík, Z. Vyhlasová, M. Křížová, Z. Dvořák, vyučující Aj na
I. stupni
Nj – J. Trunková
Matematika a její aplikace
Matematika a fyzika
J. Podpěra, členové: V. Podpěrová, D. Sobotková, Š. Dvorščík
Člověk a příroda
Biologie a chemie
D. Sobotková, členové: Š. Dvorščík
Zeměpis
M. Křížová, členové: M. Klementová, D. Sobotková, V. Kaulerová - Vaňková
Informační a komunikační technologie
Š. Dvorščík, J. Podpěra
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
H. Nečasová, členové: Š. Dvorščík,V. Podpěrová, vyučující Tv na I. stupni
Výchova ke zdraví + VkO + Ev + VkZ
H. Nečasová, členové: M. Klementová, M. Křížová, J. Trunková
Praktické činnosti + Vv
M.Křížová: členové: M. Dvořáková, vyučující na I. stupni
Speciální školství
M.Palkosková, členové: vyučující v SP
Správcovství kabinetů na ZŠ Mšeno ve šk. roce 2012/2013
Š.Dvorščík:
M. Dvořáková:
M. Křížová:
J. Kůtek:
M. Palkosková.
J. Podpěra:
V. Podpěrová:
H. Dusílková
D. Sobotková:
M. Křížová
M. Vaňková:
L. Tylová:
V. Kaulerová – Vaňková
PC, Tv
ŠD1
Vv, kabinet Rv
UK, kabinet I. stupně
SP
F
sborovna
Čj, D
Př, Ch
Šk Dí
ŠD2
ŽK, kronika
Z
Správcovství učeben na ZŠ Mšeno ve šk. roce 2012/2013
H.Dusílková:
Š.Dvorščík:
Z.Dvořák
H. Házová
M.Klementová:
J. Kůtek:
R. Kůtková:
M. Křížová:
J. Matúšková:
H.Nečasová:
M. Palkosková:
J.Podpěra:
Čj
Aj, Mt, Vt
IV.tř.
V.tř.
Hv, M
III., Aj (Nj)
II.
Vv, ŠK, ŠD
I. A
Z, Tv
SP
F
D. Sobotková:
L. Tylová:
M. Vaňková
M. Dvořáková
M, Př
I.B, ŠD3
ŠD2
ŠD1, přírodovědná uč. I.st.
Správcovství ostatních prostor ve šk. roce 2012/2013
H. Nečasová:
V. Kindlová:
J. Trunková:
V.Podpěrová:
J. Vyhlas:
sklad PV, kancelář ZŠ
školní kiosek, sklad učebnic, sklad čisticích prostředků, archiv
ředitelna ZŠ
sborovna ZŠ
dílna školníka, kotelna, sklad nábytku, půdní prostor, hřiště,
Organizace školního roku 2012/2013
Termíny vedlejších prázdnin:
č.j. 2198/2011-20 – Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy,
základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy,
jazykové školy s právem státní zkoušky a školská zařízení na školní rok 2012/2013
Začátek školního roku 2012/2013:
Konec školního roku:
3. září 2011 - pondělí
28. června 2013 – pátek
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
25.10 st, 26.10. 2012, st, čt
21. 12. 2012 pá – 2. 1. 2013 st, vyučování začne
ve středu 3. 1. 2013
Pololetní prázdniny:
1. 2. 2013, pá
Jarní prázdniny:
25. 2. – 3. 3. 2013
Velikonoční prázdniny:
28. 3. čt, 29. 3. 2013, pá
Hlavní prázdniny:
od 29. 6. 2013, so – do 1. 9. 2013, ne
Vyučování ve šk. roce 2013/17 začne: 2. 9. 2012, po
Ředitelské volno – předpokládaný termín: zatím není určeno
Zápis žáků do 1. ročníku:
Zápis žáků do 1. ročníku se pro školní rok 2012/2013 uskuteční:
5. a 6. února 2013 (út, st) – nebo 29. a 30. ledna 2013 (út, st)
Přijímací zkoušky na střední školy:
1. kolo:
2. kolo:
od 22.4 – 7. 5. 2013
rozhodne ředitel SŠ
Termíny revizí:
Srpen/ září – didaktická technika, sportovní nářadí
Září/ říjen – kotelna, výtahy, komín ( v rámci celkové rekonstrukce)
Osvědčení o BOZP a PO
Proškolení všech zaměstnanců ZŠ – srpen 2012
Podklady k výplatě
Zpracování k 31., resp. 30. v měsíci – hospodářka, ŘŠ
Předání účetní do 3. v následujícím měsíci – hospodářka
Výplatní termín k 10. v měsíci
Výchovně vzdělávací činnost
Naše škola vyučuje:
1) ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Mšeno č.j. 394/2007
„Život pro školu – škola pro život“
ve speciálních třídách – podle ŠVP ZV č.j. 396/2007
3) ve školní družině podle ŠVP pro ŠD č.j. 395/2007
Integrovaným žákům nabízíme individuální vzdělávací plány.
Porady, konzultace
Konzultační hodiny pro rodiče jsou ve středu od 13.00 do 15 hodin, nebo po dohodě
individuálně, dále dle konzultačních hodin jednotlivých vyučujících.
Pro pravidelné pracovní porady, metodické schůzky a jiná setkávání pedagogických
pracovníků je určeno poslední pondělí v měsíci.
Pravidelné pedagogické rady ve školním roce 2012/2013:
27. 8. 2012, 14. 11. 2012, 23. 1. 2013, 17. 4. 2013, 24. 6. 2013 (po) , 28. 6. 2013
Třídní schůzky:
14. 11. 2012 (od 15.30 hod.), 17. 4. 2013 (od 15.30hod.)
Pravidelné setkávání poradního sboru ŘŠ - poslední čtvrtek v měsíci od 9.40 – 10.00hod.
Nebo dle potřeby od 14.00 hod.
Žákovský parlament se bude pravidelně setkávat každé první úterý v měsíci od 9. 40 hod u
ŘŠ.
Delegování kompetencí
Úsek prevence
Mgr. Hana Nečasová
Úsek výchovného poradenství
Mgr. Jiřina Trunková
Úsek ICT
ing. Štefan Dvorščík
Úsek EVVO
ing. Daniela Sobotková
Úsek testů SCIO
Mgr. Jan Podpěra
Úsek sportu
Mgr. Hana Házová, Mgr. Hana Nečasová
Úsek kulturních představení
Mgr. Martina Klementová, Mgr. Jaroslava Matúšková
Úsek výtvarnictví
Bc. Milada Křížová
Poradenský tým
Výchovný poradce: Mgr. Jiřina Trunková
Preventista:
Mgr. Hana Nečasová
Speciální pedagog: Mgr. Markéta Palkosková
Nácvik ADN:
Jiřina Stejskalová (externí pracovník)
Další spolupráce: PPP Mělník, PPP Mladá Boleslav, SPC Mladá Boleslav
Hodnocení pracovníků školy
Příplatek za třídnictví
Kritéria pro přiznání příplatku za třídnictví:
- počet žáků ve třídě :
do 20 žáků 400Kč
20 – 23 žáků 500 Kč
24 – 26 žáků 600 Kč
27 – 29 žáků 700 Kč
30 a více
800 Kč
- bezchybné vedení dokumentace
- pravidelný kontakt se třídou, plnění plánu třídního učitele, kvalita vztahů se třídou
- schopnost řešit problémy
- spolupráce s rodiči žáků
- plán třídního učitele
Vnitřní kritéria jako podklad pro přiznání mimořádné odměny
Zaměstnavatel přizná zaměstnanci mimořádnou odměnu za úspěšné splnění mimořádného
úkolu, nebo zvlášť významného úkolu.
Kritéria pro přiznání mimořádné odměny: (odměna v Kč je od….)
Sestavení a vydávání školního časopisu
250 Kč
Podíl na centrální výzdobě školy
200 Kč
Průkazná pomoc nekvalifikovaným a neaprobovaným
100 Kč
Nadpočetná třída (nad 30 žáků)
300 Kč
Sociální prevence, prevence v oblasti návykových látek
200 Kč
Sestavení a vydávání třídního časopisu
za 1 vydání-150 Kč
Příprava a sestavení školního kalendáře
za 1 vydání-1 000 Kč
Odborná publikační a lektorská činnost
200 – 1 000 Kč
Individuální péče o žáky, péče o žáky s IVP, zdrav. postižené
200 – 1 000 Kč
Příprava a realizace soutěží a projektů (školních)
200 – 500 Kč
Rozvrh hodin
500 Kč
Práce na plánu ICT
500 – 1 000 Kč
www stránky, aktualizace
200 Kč
Příprava a realizace školního plesu
200
Příprava a realizace ŠvP, LK, OZ
500
Účast při vypracování projektů vyhlášených jed. rezorty
1 000 Kč
Ukázková hodina
500 Kč
Vedení školní kroniky
500 Kč/za pololetí
Jiné – aktuálně
100 - ….Kč
Další kritéria nenárokového ohodnocení (např. i osobního ohodnocení)
- profesionální přístup k pracovním povinnostem
- výsledky výchovně vzdělávacího procesu (komutace se žáky, práce se sborem,..)
- ochota vzdělávat se a uplatňovat poznatky ve výchovně vzdělávacím procesu
- spolupráce při dalších aktivitách školy – práce v MS, PK, poradním sboru školy,
mimoškolní akce, příprava sportovních a kulturních pořadů, správcovství kabinetů…
dozory nad žáky, plnění pokynů ŘŠ, ZŘŠ, dodržování pracovního řádu a všech platných
zákonů, nařízení, pokynů a vyhlášek MŠMT
- dobrá prezentace školy na veřejnosti
- spolupráce s jinými pedagogy, výchovnou poradkyní
- spolupráce s rodiči žáků
- kvalitní plnění většího rozsahu úkolů, než ostatní zaměstnanci
- rozvoj pozitivních pracovních vztahů
- podíl na projektech školy
Výše odměny závisí na významnosti provedeného úkolu a výši finančních prostředků,
kterými může škola v daném rozhodném období disponovat.
-
Roční plán - akce
Září
- první školní den - slavnostní přivítání na sále školy
- sběr papíru a kaštanů
- přírodovědné představení na sále školy
Říjen
- školní fotbalová liga
- exkurze žáků IX. tříd v Terezíně
- žáci IX. třídy v IPS Mělník – volba povolání
- noční družina ŠD2
- dopravní výchova 4. třída
- projektové dny – téma: podzim
Listopad
- volba povolání – schůzka rodičů a žáků 9. ročníků
- DK Mělník – akce Vzdělávání 2012
- celoškolní projekt
- třídní schůzky
- exkurze žáků 9. ročníku do učilišť a středních škol
- turnaj ve stolním tenise
- školní florbalový turnaj
- dějepisný celostátní projekt Jeden svět na školách
- představení na sále školy
Prosinec
- florbalový turnaj
- šachový turnaj
- Mikulášská nadílka ve třídách a na sále školy spojená s Mikulášskou
diskotékou
- návštěva škol a učilišť – 9. ročník
- vystoupení na sále školy
- vánoční jarmark spojený s vánočním posezením a programem na sále
školy
Leden
- v rámci prevence sociálně – patologických jevů – beseda pro šesté až
deváté ročníky o drogách
- vystoupení v Domově seniorů
- 12. školní ples
Únor
- zápis do 1. ročníku
- ozdravný pobyt na horách
- Valentýnská diskotéka
Březen
- Exkurze do ZOO Praha
- školní turnaj v sálové kopané
- celoškolní projektové dny – heterogenní skupiny
- mezinárodní matematická soutěž Klokan
- oslava Dne učitelů
Duben
-
velikonoční maškarní diskotéka
přírodovědná exkurze ZOO Praha
Den Země – v rámci města – Agenda MA 21
pohár Coca-cola cup
den s ekocentrem Kladno – ve škole
slet čarodějnic na hřišti za školou
Květen
- testování - SCIO
- třídní výlety
- okresní a krajské kolo soutěže
- noční ŠD
- školní turnaj v malé kopané
- poznávací exkurze
Červen
- oslava Dne dětí – individuální program tříd
- obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníků
- třídní výlety
- cyklistická časovka Ráj
- turnaj ve florbalu
- branný den
- slavnostní zakončení školního roku na sále školy, vyřazení a šerpování
žáků devátých tříd
Download

školní rok 2012/2013 - Základní škola Mšeno