Download

Obvodové rovnice v časové oblasti a v operátorovém (i frekvenčním