EDM: Smart Specialisation Strategien –
Synergien für regionale Kooperation
eine Fachveranstaltung der EDM, WP ‘Unternehmenskooperation und Clusterbildung’
und dem Land OÖ, 25. Nov. 14, Linz, OK Offenes Kulturhaus/Mediendeck
ERDV: Strategie pro inteligentní specializaci – Synergie pro regionální
kooperaci
odborná konference ERDV, ZP ‘Kooperace podniků a vytváření klastrů’,
25. listopadu 14, Linec, OK Offenes Kulturhaus/Mediendeck
09.00 Registrierung – Kaffee & Kuchen
Registrace – káva & moučník
10.00 Eröffnung & Status Quo der EDM-Europaregion Donau-Moldau
Zahájení & Status Quo Evropského regionu Dunaj-Vltava
Dr. Günther Knötig / Amt der OÖ Landesregierung / Mitglied im trilateralen
Koordinierungsgremium der EDM (AT) / Úřad hornorakouské zemské vlády, člen
Trilaterálního koordinačního grémia ERDV (AT)
10.15 Perspektiven grenzüberschreitender Zusammenarbeit in Europa: Funktionsräume im
Spannungsfeld zwischen regionaler Politik und europäischer Integration
Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě: Funkční oblasti v napětí mezi
regionální politikou a evropskou integrací
Dr. Thomas Stahlecker / ISI Fraunhofer, Karlsruhe (DE)
Leiter des Geschäftsfeldes Regionen & Cluster / Vedoucí pro oblast Regiony & Klastry
10.45 ‚S3 Plattform‘ – Support im Kontext von RIS3
‚Platforma S3‘– Support v kontextu s RIS3
Dr. Ales Gnamus / Smart Specialisation (S3) Platform
European Commission, JRC IPTS - Knowledge for Growth Unit (TBC)
11.15 EMR – Euregio Maas-Rhein (gegr. 1976 / založeno 1976):
Verknüpfung regionaler Strategien als Chance für Grenzregionen
Propojení regionálních strategií jako příležitost pro příhraniční regiony
Dr. Björn Koopmans / EMR, Arbeitsgruppe Wirtschaft & Innovation / Pracovní skupina
Hospodářství & Inovace
11.45 Pause
Přestávka
12.00 Best Practices der RIS3 in den EDM-Regionen
Nejlepší příklady RIS3 v regionech ERDV
Niederösterreich / Dolní Rakousko:
− Mag. Simone Hagenauer / ecoplus. Die Wirtschaftsagentur des Landes NÖ (AT)
Oberösterreich / Horní Rakousko:
− Mag. Christoph Brandstätter / TMG Oberösterreich (AT)
Südböhmen / jižní Čechy:
− Ing. Michaela Novotná / JAIP–Agentur zur Förderung innovativer Unternehmen (CZ)
Bayern / Bavorsko:
− Dr. Thomas Stahlecker / ISI Fraunhofer, Karlsruhe/DE
Pilsen / Plzeňsko:
− Ing. Martin Holubec / BIC Pilsen
13.15 EDM – Netzwerk für regionsübergreifende RIS3-Umsetzung
Präsentation: Kurzanalyse der RIS3-Strategien im EDM-Raum mit Fokus auf
Anknüpfungspunkte für die EDM
ERDV - Síť pro meziregionální RIS3 - realizace
Prezentace: Krátká analýza strategií RIS3 v prostoru ERDV se zaměřením na společné
zájmy ERDV
13.30 Diskussionsrunde: Potentiale und Next Steps zur Verknüpfung der RIS3 in der EDM
Diskuse: Potenciály a další kroky pro propojení RIS3 v ERDV
14.00 Ende / Networking Lunch
Konec / Networking oběd
Smart Specialisation Strategien:
Die regionalen Smart Specialisation Strategien (S3) sind auch bekannt unter RIS3 = Research
and Innovation Strategies for Smart Specialisation oder zu gut Deutsch als Strategien zur
intelligenten Spezialisierung. Sie sind Ex-Ante-Konditionalität für die Zuerkennung von
Strukturfonds-Förderungen 2014-2020 (ESIF) in der Förderpriorität Forschung und Innovation.
Konkret: Jeder Mitgliedsstaat musste in der regionalen oder nationalen RIS3 seine
Forschungs- und Innovations-Förderanliegen zugrunde legen. Die für die StrukturfondsFörderungen relevanten Dokumente der Mitgliedstaaten (Operationellen Programme/OPs und
Partnerschaftsvereinbarungen/PAs) werden von der EU-Kommission aktuell geprüft. 18 von
28 Partnerschaftsvereinbarungen (PAs) hat die EU-Kommission bereits angenommen.
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm#1
Strategie pro inteligentní specializaci:
Regionální strategie pro inteligentní specializaci (S3), jsou známé také jako RIS3 = „Research
and Innovation Strategies for Smart Specialisation“, v českém jazyce jako Strategie pro
inteligentní specializaci. Jsou předběžnou podmínkou pro přidělení podpůrných strukturálních
fondů v období 2014-2020 (ESIF) pro prioritu Výzkum a inovace. Konkrétně: každý členský
stát musel v regionální nebo národní RIS3 stanovit priority investic v oblasti výzkumu
a inovací. Relevantní dokumety členských států pro získání podpory ze strukturálních fondů
(operační programy/OPs a partnerské dohody /PAs) jsou aktuálně Evropskou komisí
ověřovány. Evropská komise právě schválila 16 z 28 partnerských dohod (PAs).
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm#1
EDM – Europaregion Donau-Moldau:
Die 2012 gegründete Europaregion Donau-Moldau ist eine trilateral tätige Arbeitsgemeinschaft
der sieben Partnerregionen Oberösterreich, niederösterreichisches Most- und Waldviertel,
Niederbayern mit dem Landkreis Altötting, Oberpfalz, Pilsen, Südböhmen und Vysočina. Diese 7
Grenzregionen wollen gemeinsam die Wirtschaft in ihrer Region vorantreiben und auch die EDM als
wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraum zwischen den Metropolen Wien, Bratislava, Prag, München
und Nürnberg international sichtbar machen. www.europeanregion-danube-vltava.eu
Der Schwerpunkt liegt dabei auf den 7 Zukunftsthemen Forschung- & Innovation, Hochschulraum,
Unternehmenskooperation & Cluster, Qualifizierte Arbeitskräfte- & flexibler Arbeitsmarkt, Tourismus
und Erneuerbare Energien & Energieeffizienz, welche in 7 fachlichen Arbeitsgruppen den
Wissensplattformen bearbeitet werden. Das Land Oberösterreich leitet das Thema
Strana 2
„Unternehmenskooperation und Cluster“. Das Management für diese Wissensplattform liegt bei der
TMG – OÖ Technologie- und Marketinggesellschaft mbH, Abteilung für Strategien und Programme.
ERDV – Evropský region Dunaj-Vltava:
Evropský region Dunaj-Vltava, který byl založen v roce 2012, je trilaterální pracovní společenství
sedmi partnerských regionů - Horního Rakouska, dolnorakouského Mostviertelu a Waldviertelu,
Dolního Bavorska s Altöttingem, Horní Falce, Plzeňského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočiny.
Těchto 7 příhraničních regionů chce společně podpořit hospodářství v regionech ERDV a také
zvidelnit ERDV jako konkurenceschopný hospodářský prostor mezi metropolemi Vídní, Bratislavou,
Prahou, Mnichovem a Norimberkem. www.europeanregion-danube-vltava.eu
Hlavním bodem je 7 perspektivních oblastí: Výzkum a inovace, Kooperace vysokých škol,
Kooperace podniků a vytváření klastrů, Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh, Cestovní ruch,
Obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost, Mobilita, dostupnost a doprava. Těmto
perspektivním oblastem se věnuje 7 odborných pracovních skupin. Vedoucím tématu Kooperace
podniků a vytváření klastrů je region Horní Rakousko. Management pro tuto znalostní platformu
zajišťuje společnost TMG – Technologie- und Marketinggesellschaft mbH, Horní Rakousko,
Oddělení strategie a programy.
KONTAKT:
Iris Reingruber / EDM – Wissensplattform-Managerin für Unternehmenskooperation &
Clusterbildung / ERDV – Manažerka znalostní platformy Kooperace podniků a vytváření
klastrů
OÖ TMG – die Wirtschaftsagentur des Landes OÖ
+43 732 79810 5095
[email protected]
Strana 3
Download

PDF ke stažení - Evropský region | Dunaj