BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Kalová koncovka
ČOV Brno - Modřice
Robert Hrich, Věra Sojková
29. a 30. květen 2012
VODA FÓRUM 2012
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Proces zpracování kalu

Odtah kalu – primární, biologický

Smísení, čerpání do vyhnívacích nádrží

Vyhnívání – produkce bioplynu

Odvodnění

Sušení

Uskladnění - potvrzení kvality

Odvoz – využití
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Flotace biologického kalu
Zahuštění primárního kalu
ČS – směšovací nádrž
Vyhnívací nádrže
Uskladňovací nádrže
Sklad kalu, vápnění
Odvodnění, sušení kalu
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Strojní odvodnění




Typ
Objem kalu vstup
Objem kalu výstup
Obsah sušiny na výstupu
GUINARD D5 LLC 30
750 m3/d
109 m3/d
24 %
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Sušení kalu








Typ sušičky kalu
NARA-NPD14W190
(lopatková sušárna s nepřímým ohřevem)
Výkon motoru sušičky
160 kW
Hmotnost kalu
cca 30 t/d
Obsah sušiny na vstupu 24 %
Obsah sušiny na výstupu92 %
Objem odpařené vody
3 425 l/h
Médium přenosu tepla
termální olej
Teplota
180 – 210 °C
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Produkce kalu 2011
měsíc
sušený kal
odvodněný kal
1
2
532,72
0
741,64
3 552,08
676,07
870,26
3
497,78
1 052,28
719,75
4
457,94
1 128,46
701,44
5
485,16
2 012,94
943,40
6
582,84
477,14
657,77
7
336,72
1 120,18
586,92
8
766,34
1 293,96
1 028,18
9
143,18
821,16
334,06
10
224,8
2152,76
736,04
11
379,14
1 469,24
711,81
12
410,46
1 231,44
682,61
4 817,08
17 053,28
8 648,30
CELKEM
kal sušina celkem
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Využití kalu při výrobě cementu
 Zdroj suroviny v odpovídající kvalitě
 Vhodné vybavení ČOV pro produkci požadované sušiny
 Vhodného partnera
• v optimální vzdálenosti
• disponujícího platnými povoleními
• ochotného investovat do potřebného vybavení
 Získání potřebných dokumentů v souladu s platnou
legislativou
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Legislativa

Zákon 185/2001 Sb. O odpadech
§ 11 Přednostní využívání odpadů
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto
zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů
má přednost před jiným využitím odpadů.
§7
Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§9
Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu

Vyhláška 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a
parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy,
příl. 1, odst. 15 - biopaliva vyrobená z kalů z čistíren odpadních vod
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Doklady

Zpráva o vyloučení nebezpečných vlastností

Průvodní dokumentace výrobku

Podniková norma výrobku

Certifikace výrobku
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Hodnocené nebezpečné vlastnosti







H1
H4
H5
H6
H7
H8
H9
Výbušnost
Dráždivost
Škodlivost zdraví
Toxicita
Karcinogenita
Žíravost
Infekčnost
 H10 teratogenita
 H11 Mutagenita
 H12 Schopnost uvolňovat
toxické plyny......
 H13 Schopnost uvolňovat
nebezpečné látky...
 H14 Ekotoxicita
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Podniková norma pro biopalivo
Fyzikální vlastnosti
Parametr
jednotka
hodnota
MJ/kg
9,0
Max. obsah vody v původním vzorku
%
10,0
Max. obsah popela v původním vzorku
%
50,0
mm
0 -15
Min. výhřevnost ve vysušeném vzorku
Granulometrie
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Podniková norma pro biopalivo
Chemické složení
Látka
jednotka
hodnota
Max. obsah S - síra celková
% hm
1,5
Max. obsah Cl - chlor celkový
% hm
0,08
Max.obsah Hg
mg/kg
3,5
Max. Σ
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
mg/kg
1200,0
Max. Σ Cd + Tl
mg/kg
4,0
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
akciová společnost
Děkuji za pozornost
a někdy příště zase
nashledanou
[email protected], [email protected]
Download

Kalová koncovka ČOV Brno - Modřice