OBOROVÉ PŘEDMĚTY – POVINNĚ VOLITELNÉ
SKUPINA 2 – GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu PVP2 1. Seminář geografický
Typ předmětu
dopor. ročník /
semestr
povinně volitelný
Rozsah studijního
0p +
26
hod. za týden
předmětu
2s
Jiný způsob vyjádření
rozsahu
Způsob zakončení
zápočet
Další požadavky na
studenta
K zápočtu vypracují studenti závěrečnou seminární práci.
Vyučující
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
2 / LS
kreditů
2
Forma výuky
seminář
Seminář bezprostředně navazuje na povinný předmět Gegrafie Latinské Ameriky, v jehož rámci je
kladen důraz na geografické analýzy jednotlivých zemí. Obsah určuje každoročně jeho vedoucí. Na
semináři vystupují diplomati ze zemí
Latinské Ameriky, čeští diplomati v zemích L.A., odborníci z oblasti zahraničního obchodu,
přírodních věd, politologové
a další specialisté, kteří s zabývají regionem Latinské Ameriky. Seminář probíhá formou přednášek
jednotlivých zvaných
expertů, doplněných koreferáty posluchačů a následnou diskusí.
Příklad semináře ve školním roce 2009/2010:
datum Přednášející
24. 2.
doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
3.3.
S.E. José Luis Bernal,
Velvyslanec Mexika v ČR
10. 3.
17. 3.
24.3.
31.3.
7.4.
14.4.en
í
pramen
ných
oblastí
RNDr. Luděk Šefrna,CSc., PřF UK v Praze
Ing. Jan Kopecký, bývalý velvyslanec ČR v
Argentině, Peru a Bolívii
S.E. Alberto Salas Barahona, velvyslanec Peru
v ČR
prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D., PřF UK v Praze
doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., PřF UK v
Praze
RNDr. J. Vágner, Ph.D., PřF UK v Praze
Název přednášky
Úvod do semináře, zadání referátů
Úvaha kolem výročí 200 let
nezávislosti Mexika a 100 let od
Mexické revoluce
Sopečná činnost ve Valdiviánském
deštném lese, Chile
Nové poznatky o současné politické
situaci v Latinské Americe
Formación de la nacionalidad peruana
(Peru – vznik národního státu)
Regionální geografie: staré a nové
přístupy
Přírodní ohro
Metropolitní oblasti Latinské Ameriky
Amazo
nky v
důsled
ku
globáln
í
změny
klimat
u
21.4.
Mgr. Juraj Liška, ředitel Gymnázia Jana
Kolumbie – káva, kokain a smaragdy
Nerudy, Praha
8.4.
Současná politická a ekonomická
Ing. Pavla Koppová, zástupce velvyslance na
situace na Kubě
Kubě 2007-2009, MZV ČR
5.5.
Mgr. Filip Melichar, cestovatel
Příroda Bolívijských And a Altiplana
12.5.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., FF UK v
Střední Amerika – problémy regionu
Praze, ředitel Ústavu Iberoamerických studií
19.5.
ZÁPOČTY
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Vychází z konkrétní náplně semmináře.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu PVP2 2. Geografie mezinárodní migrace a integrace cizinců
dopor. ročník /
Typ předmětu
povinně volitelný
2 / ZS
semestr
Rozsah studijního
2p +
26
hod. za týden
kreditů
2
předmětu
0s
Jiný způsob vyjádření
rozsahu
Forma
Způsob zakončení
zápočet
přednáška
výuky
Další požadavky na
studenta
Vyučující
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Cílem přednášky je seznámit se s mezinárodní migrací, její historií, vývojem a podmíněnostmi ve vybraných světových regionech, se zaměřením na Latinskou Ameriku. Část přednáškového cyklu je též
věnována důležitému fenoménu integrace cizinců do společnosti, neboť je velmi důležité poznat, jaké
vzájemné vztahy mezi migranty a majoritní společností mohou nastat a jaký dopad na společnost
mohou mít.
Pracovní náplň přednášky je vždy hodina odborné přednášky, doplňující referáty a následná diskuse.
Plánována je buď exkurze do instituce zabývající se migrační problematikou (Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, nevládní organizace) anebo přednáška odborníka na
migraci/integraci přímo na fakultě.
1. Obecné problémy studia migrací
2. Hlavní pojmy problematiky migrací
3. Problém mezinárodní migrace v České republice
4. Mezinárodní migrace v Evropě – zdroje a cíle
5. Mezinárodní migrace v Latinské Americe
6. Hlavní směry migrace v Latinské Americe
7. Africká migrace v Latinské Americe
8. Asie a latinskoamerická migrace
9. Migrace v severní Americe
10. Spojené státy a migrace z Latinské Ameriky
11. Příklady imigrační politiky
12. Integrace migrantů do většinové společnosti
13. Nevládní organizace a problematika migrace
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
BOOTH, A., CROUTER, A.C., LANDALE, N. (eds) (1997): Immigration and the Family: Research and Policy on U.S.
Immigrants. Lawrence Erlbaum Associates Publisher, Mahwah, New Jersey, 307 s.
CASTLES, S. MILLER, M.J. (1998): The Age of Migration. Second edition. Macmillan Press LTD, Hong Kong, 336 s.
CASTLES, S. MILLER, M.J. (2009): The Age of Migration. Fourth edition. Macmillan Press LTD, Hong Kong, 369 s.
MACURA, M., COLEMAN, D. (eds) (1994): International Migration: Regional Processes and Response. Economic
studies No. 7. United Nations.
PRESTON, D. (ed.) (1996): Latin American Development: geographical perspectives. Second edition, Longman,
Singapur, 313 s.
Blouet, B.W., Blouet, O.M., Latin America and the Caribbean, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore,
PORTES, A. (ed.) (1996): The New Second Generation. Russel Sage Foundation, New York, 246 s.
PORTES, A.(ed.) (1998): The Economic Sociology of Immigration: Essays on Network, Ethnicity and Entrepreneurship.
Russel Sage Foundation, New York, 310 s.
RUMBAUT, R.G., PORTES, A. (ed.) (2001): Ethnicities: Children of Immigrants in America. Russel Sage Foundation,
University of Kalifornia Press, 334 s.
SCHUCK, P. MŰNZ, R. (eds) (1998): Paths to inclusion. The integration of migrants in the United States and Germany.
Volume 5, Berghahn Books, New York, Oxford, 306 s.
Tienda, M.-Findley S.-Tollman, S.- Presto-Whyte, E. (2006):Africa on the move. African Migration
and Urbanization in Comparative Perspective. Wits University Press, Johannesburg.
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu PVP2 3. Reálie latinskoamerických zemí
dopor. ročník /
Typ předmětu
povinně volitelný
semestr
Rozsah studijního
2p +
26
hod. za týden
kreditů
předmětu
0s
Jiný způsob vyjádření
rozsahu
Způsob zakončení
zkouška
forma výuky
Další požadavky na
studenta
2 / LS
3
přednáška
Vyučující
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Stručná anotace předmětu
Předmět má kromě seznámení se základní faktografií v oblasti reálií Latinské Ameriky zprostředkovat také přehled po
hlavních problémech regionu řešených stávající literaturou. Zvláštní pozornost je přitom věnována problematice
moderních dějin a současnosti jak v podobě politických událostí tak ekonomického vývoje (hlavní hospodářská odvětví
jednotlivých zemí). Kromě výkladu situace v jednotlivých zemích je věnována pozornost i problémům společným (např.
zahraniční dluh) či regionálním (produkce drog).
1. Mexiko
2. Guatemala, Salvador, Honduras, Nikaragua
3. Kostarika, Panama
4. Kuba, Dominikánská republika
5. Kolumbie
6. Venezuela
7. Ecuador, Bolivie
8. Peru
9. Chile
10. Argentina
11. Paraguay, Uruguay
12. Brazílie,
13. Společné problémy regionu posledního desetiletí
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
The World Almanac and Book of Facts, 2009
Almanaque Munidal, 2009
Anuario iberoamericano, Agencia EFE 2008
The World Factbook (www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/html)
J. Opatrný, Amerika v proměnách staletí, Praha 1998
Doporučená literatura:
J. Opatrný, Kuba, Praha 2002
J. Opatrný. Mexiko, Praha 2003
J. Opatrný, Panama, Praha 2004
B. Roedl, Peru, Praha 2003
B. Roedl, Peru, Bolivie, Praha 2007
J. Chalupa, Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile, Praha 1999
J. Chalupa, Španělsko, 2005
J. Chalupa, Chile, 2006
R. Buben, P. Somogyi, Bolivie, Praha 2009
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu PVP2 4. Politické systémy Latinské Ameriky
Typ předmětu
povinně volitelný
dop. ročník / semestr 2 / ZS
Rozsah
studijního 26
hod. za týden 2p + kreditů
3
předmětu
0s
Jiný způsob vyjádření
rozsahu
Způsob zakončení
zkouška
Forma výuky přednáška
Další
požadavky
na
studenta
Odevzdání resumé 4 zadaných textů . Esej na vybrané téma (10 stran).
Vyučující
PhDr. Radek Buben
Stručná anotace předmětu
Předmět je zaměřen na rozbor základních historických a současných problémů politických režimů
Latinské Ameriky. V prvních hodinách předmětu budou vyloženy nejprve obecné problémy: častá
přerušování v politickém vývoji, vojenské režimy, populismus či slabě institucionalizované stranické
systémy. Jádrem předmětu je pak rozbor konkrétních politických systémů, vyložený z neo-institucionalistického hlediska. Jednotlivé země budou probírány v regionálně vymezených blocích.
Předmět nutně nepředpokládá znalost španělského ani portugalského jazyka. Pasivní znalost jazyka
anglického je však podmínkou.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Obecné problémy latinskoamerických politických režimů ( Historické dědictví, Struktura
cleavages, Základní institucionální nastavení)
Demokratizace: Latinská Amerika ve „Třetí vlně“ ( specifika latinskoamerických
autoritářských režimů, velmocenská politika v oblasti a občanské války ve Střední Americe,
demokratický přechod, demokratická konsolidace)
Mexiko a střední Amerika
Karibská oblast (včetně anglofonních zemí)
Venezuela a Kolumbie (částečně Guyana a Surinam)
Brazílie
Andská zóna (Ekvádor, Peru, Bolívie) + Paraguay
Chile
Argentina a Uruguay
Současné problémy – vzestup indigenistických hnutí
Současné problémy – polarizace a konflikty ve Venezuele a Bolívii
Současné problémy – problematika státního převratu v Hondurasu
13.Současné problémy – Brazílie po Lulovi
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Collier, R. B. – Collier, B.:Shaping the political arena : critical junctures, the labor movement, and
regime dynamics in Latin America.
Mainwaring, S. – Scully, T.: Building democratic institutions: party systems in Latin America.
Stanford : Stanford University Press, 1995.
Mainwaring, S. – Shugart, M. S.: Presidentialism and democracy in Latin America. Cambridge :
Cambridge University Press, 1997.
Smith, P. H.: Democracy in Latin America : political change in comparative perspective. New York :
Oxford University Press, 2005.
Download

ke stažení zde