mOdely sOciálních služeb
prO OsOby s duševním OnemOcněním
PRO OKRES KARLOVY VARY
8
slOvník a adresář
Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje v rámci prostředků Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje
1
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
2
slOvník a adresář
3
Obsah
Služby pro osoby s duševním onemocněním
Služby pro osoby se závislostí na návykových látkách
Psychiatrické ambulance
Dětská psychiatrie, psychologie
Klinická psychologie, psychoterapie
Poradenství pro osoby se závislostí na návykových látkách
Slovník služeb poskytujících péči pro osoby s duševním onemocněním
1
Sociální služby
2
Služby resortu zdravotnictví
Související pojmy používané v o blasti péče o o soby s duševním onemocněním
4
5
5
6
7
7
8
9
9
10
11
adresář vybraných služeb specializOvaných na péči O OsOby
s duševním OnemOcněním, se závislOstí na návykOvých
látkách:
služby pro osoby s duševním onemocněním
Občanské sdružení Res vitae
Blahoslavova659/18,36009KarlovyVary
MUDr.JiříBartoš
Email:[email protected]
Tel:353566426,353226296
Krizovápomoc
Odbornésociálníporadenství
Telefonickákrizovápomoc
Tel:353588080
Tel:353226296
Tel: 353588080
Občanské sdružení
Západočeský Paprsek
Hnutírodičůapříbuzných
www.paprsek-zpc.eu
Mikulášská6,Aš,35201
MarcelaHlisníková
Tel:720213329
Email:[email protected]
NEMOS PLUS s.r.o.
Psychiatrickéoddělení
Unemocnice1161,36301Ostrov
primář- MUDr.VáclavFerus
Tel: 353364111
[email protected]
www.nemostrov.cz
služby pro osoby se závislostí na návykových látkách
Kotec o.s.
Kontaktní centra
K-centrumTachov
K-centrumCheb
K-centrumSokolov
Nádražnínáměstí299,35301MariánskéLázně
Ing.Bc.JiříHort,Ph.D.
www.kotec.cz
email:[email protected]
Tel:608656537
Občanské sdružení
Světlo Kadaň
Kontaktní centra
K-CentrumKarlovyVary
Husova1325,43201Kadaň
JanHudák
www.os-svetlo.net
K.H.Borovského1177,34701Tachov
Tel:608656539,Email:[email protected]
Kostelnínám.188/15,35002Cheb
Tel:739570108,Email:[email protected]
MarieMajerové1764,35601Sokolov
Tel:739570103,[email protected]
KráleJiřího1018/38,36001KarlovyVary
Tel:353222742,Email:[email protected]
5
psychiatrické ambulance:
MUDr. Abiad Fadi
Tel: 776055486
[email protected]
Jeronýmova778,Louny,44001
MUDr. Bartoš Jiří
Tel: 353222879
[email protected]
Bezručova10,KarlovaVary,36001
MUDr. Beran Vladimír
Tel:353230878
Myslbekova4,KarlovyVary,36001
MUDr. Červenková Marta
Tel: 353822501
[email protected]
Hroznětínská350,Ostrov,36301
MUDr. Freml Jan
Tel: 354626569
[email protected]
Hlavní263,MariánskéLázně,35301
MUDr. Kalina Petr
Tel: 353235213
[email protected]
Myslbekova4,KarlovyVary,36001
MUDr. Moravec Karel
Tel: 353228628
[email protected]
Zítkova3,KarlovyVary,36001
MUDr. Pechová Jana
Tel: 352625138
[email protected]
nábřežíPetraBezruče430,Sokolov,35601
MUDr. Solnička Pavel
Tel:354438671
Dukelská32,Cheb,35002
MUDr. Stefanovičová Blanka
Tel: 352600347
Sokolovská1622,Sokolov,35605
MUDr. Storčák Vasilij
Tel:474447111,474617640
[email protected]
poliklinikaChomutov,Edisonova1185,43001
MUDr. Karolína Tekelíková
Tel: 774584694
[email protected]
Sadová528,KlášterecnadOhří,43151
MUDr. Tomešová Martina
Tel:352308327
[email protected]
ObjektLPZ,Rokycanova1756,Sokolov,35601
6
MUDr. Vyleťal Oldřich
Tel: 353221052
[email protected]
Železniční1,KarlovyVary,36005
MUDr. Zahradníková Barbora
Tel: 604272330
[email protected]
Valdštejnova20,Cheb,35002
MUDr. Zindr Vladimír
Tel: 353826200
Smetanova516,Nejdek,36221
dětská psychiatrie, psychologie:
Mudr. Bartková Jitka
Psychiatrieprodětiadorost
Tel:353235211
Bezručova10,KarlovaVary,36001
MUDr. Čapek Vladimír
Psychiatrieprodětiadorost
Tel: 354422330
[email protected]
Hradební18,Cheb,35002
PhDr. Knetlová Marie
Klinickápsychologie
prodětiadorost
Tel: 354525938
[email protected]
Vladivostocká,Aš,35201
klinická psychologie, psychoterapie:
Mgr. Al Haboubi Michaela
Psycholog – soukromápraxe
Tel:777778320
[email protected]
NaRolavě49/10,KarlovyVaryRybáře,36005
PhDr. Bauer Jiří
Ordinaceklinickéhopsychologa
Tel: 353998127
[email protected]
Bezručova10,KarlovaVary,36001
PhDr. Bauerová Eva
Psychologickáordinace
Tel: 353612501
[email protected]
UNemocnice1161,Ostrov,36301
PhDr. Benáková Alena
Ordinaceklinicképsychologie
Tel: 352308259
[email protected]
Rokycanova1756,Sokolov,35601
PhDr. Hofírková Eva
Klinickápsychologie
Tel: 353235208
[email protected]
T.G.Masaryka12,KarlovyVary,36001
PhDr. Monika Kopárková
Klinickýpsycholog
Tel:353115851
[email protected]
KKNa.s.NemocniceKarlovyVary
7
PhDr. Kotrčová Anna
Ordinaceklinickéhopsychologa
Tel: 353223041
[email protected]
Komenského5,KarlovyVary,36007
Mgr. Mašková Zdeňka
Klinickápsychologie
Tel: 353235210
[email protected]
Bezručova8,KarlovyVary,36001
PhDr. Němcová Naděžda
Ordinaceklinicképsychologie
Tel: 353236329
[email protected]
Myslbekova4,KarlovyVary,36001
Mgr. Pastieriková Neveďal Zuzana
Ordinaceklinicképsychologie
Tel: 602843927
[email protected]
Jednoty1931,Sokolov,35601
PhDr. Ján Pobežal
Ambulanceklinicképsychologie
Tel: 354433674
[email protected]
Divadelní3,Cheb,35002
Mgr. Volavka Jan
Ordinaceklinicképsychologie
Tel: 354620691
[email protected]
Tyršova31,MariánskéLázně,35301
Mgr. Wenigová Barbora
Ordinaceklinicképsychologie
Tel: 353235058,774492626
Dr.M.Horákové8/1313,KarlovyVary,36001
poradenství pro osoby se závislostí na návykových látkách:
Martina Frýbertová
AT-poradna
Tel: 353230879,776145792
[email protected]
Myslbekova1596/2,KarlovyVary,36001
Božena Kalvasová
Centrum substituční terapie
Tel: 776575741
[email protected]
Myslbekova1596/2,KarlovyVary,36001
Podrobnějšíinformaceozařízeníchnajdetenawww.rpkk.cz.
VíceinformacíoCentruprorozvojpéčeoduševnízdravínajdetenastránkáchwww.cmhcd.cz.
Dalšíinformacektématůmduševníhoonemocněnínajdetena www.stopstigma.cz.
8
slOvník služeb pOskytujících péči prO OsOby s duševním
OnemOcněním
1
sociální služby
Sociální poradenství pro osoby s duševním onemocněním
Sociálníporadenstvíposkytujeosobám,kterésevlivemduševníhoonemocněnídostalydonepříznivésociální
situace,potřebnéinformacepřispívajícíkřešeníjejichsituace.Základnísociálníporadenstvíjesoučástívšech
druhůsociálníchslužeb.Službaobsahujeporadenství,zprostředkováníkontaktusespolečenskýmprostředím,
terapeutickéčinnostiapomocpřiprosazováníprávazájmů.
Sociální rehabilitace osob s duševním onemocněním
Sociálnírehabilitacejesouborspecifickýchčinnostísměřujícíchkdosaženísamostatnosti,nezávislostiasoběstačnostiosob,atorozvojemjejichspecifickýchschopnostíadovedností,posilovánímnávykůanácvikem
výkonuběžných,prosamostatnýživotnezbytnýchčinnostíalternativnímzpůsobemvyužívajícímzachovaných
schopností,potenciálůakompetencí.Sociálnírehabilitaceseposkytujeformouterénníchaambulantních
služeb,neboformoupobytovýchslužebposkytovanýchvcentrech sociálně rehabilitačních služeb.
Tato služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb může obsahovat řadu činností. Mezi
základníčinnostipatřínácvikdovednostíprozvládánípéčeovlastníosobu,soběstačnostiadalšíchčinnostívedoucíchksociálnímuzačlenění,zprostředkováníkontaktusespolečenskýmprostředím,výchovné,vzdělávací
aaktivizačníčinnosti,pomocpřiuplatňovánípráv,oprávněnýchzájmůapřiobstaráváníosobníchzáležitostí.
Upobytovýchslužebtaképoskytnutíubytováníastravy.
Sociálně terapeutická dílna pro osoby s duševním onemocněním
Sociálněterapeutickédílnyjsouambulantníslužbyposkytovanéosobámsesníženousoběstačností,kterénejsouztohotodůvoduumístitelnénaotevřenémanichráněnémtrhupráce.Jejichúčelemjedlouhodobáapravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Klientůmumožňujímimojinénácvikdovednostíprozvládánípéčeovlastníosobu,soběstačnostiadalších
činnostívedoucíchksociálnímuzačleněníapodporuvytvářeníazdokonalovánízákladníchpracovníchnávyků a dovedností.Vymezení zákonem 108/2006 Sb. charakterizuje zejména zařízení zřizované pro osoby
smentálníretardací.Usociálněterapeutickýchdílenproduševněnemocnéjetřebavzítvúvahukolísánízdravotníhostavuatedyodpovídajícímzpůsobemrelativizovatformulace„dlouhodobáapravidelnápodpora“či
„neumístitelnostnaotevřenémčichráněnémtrhupráce.“
Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním
Chráněnébydleníjepobytováslužbaposkytovanáosobám,kterémajísníženousoběstačnostzdůvoduzávažnéhonebochronickéhoduševníhoonemocnění,jejichžsituacevyžadujepomocjinéfyzickéosoby.Chráněné
bydlenímáformuskupinového1,popřípaděindividuálníhobydlení.Službaobsahujetytozákladníčinnosti:poskytnutístravynebopomocpřizajištěnístravy,poskytnutíubytování,pomocpřizajištěníchodudomácnosti,
výchovné,vzdělávacíaaktivizačníčinnosti,zprostředkováníkontaktusespolečenskýmprostředím,sociálně
terapeutickéčinnosti,pomocpřiuplatňovánípráv,oprávněnýchzájmůapřiobstaráváníosobníchzáležitostí.
Některáchráněnábydlenímajícharaktertréninkovéhobydlení(Dřívebylpoužívántermíndůmnapůlcesty
odvozovanýzanglickýchzařízení„halfwayhouse“zřizovanýchproklientypropouštěnépodlouhodobépsychiatrickéhospitalizaciasloužícíkobnověnávykůadovednostípotřebnýchksamostatnémubydlení.Zákon
108/2006Sb.všakdefinujedůmnapůlcestyjakoslužbuurčenouvýhradněproosobyopouštějícídětskédomovy.)Vtakovýchslužbáchmůžebýtomezenadobapobytuasoučástíindikačníchkritériíkpřijetímůžebýt
odhadschopnostizvládnoutsamostatnébydleníatakémateriálnípodmínkyumožňujícíuživatelisamostatné
bydlenízískat.
Někdybývápoužívántermínkomunitníchráněnébydleníodvozovanýodterapeutickékomunity,kterájesoučástíslužby.
1
9
Podpora samostatného bydlení osob s duševním onemocněním
Podporasamostatnéhobydleníjeterénníslužbaposkytovanáosobám,kterémajísníženousoběstačnostzdůvoduzávažnéhonebochronickéhoduševníhoonemocnění,jejichžsituacevyžadujepomocjinéfyzickéosoby.
Službajezaměřenánapodporuatréninkdovednostípotřebnýchprosamostatnébydlení,poskytovanáuklientadoma(můžesejednatioprostředíubytovnyapod.).Obsahujetytozákladníčinnosti:pomocpřizajištění
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,sociálněterapeutickéčinnosti,pomocpřiuplatňovánípráv,oprávněnýchzájmůapřiobstarávání
osobníchzáležitostí.
2
služby resortu zdravotnictví
Krizová psychiatrická centra
Krizové psychiatrické centrum poskytuje neodkladnou, bezbariérovou psychiatrickou péči formou krizové
intervence,neodkladnéhopsychiatrickéhovyšetření,emergentnípsychoterapie,krátkodobésystematickéindividuální,rodinnéaskupinovépsychoterapie,farmakoterapie,atakékrátkodobéhopobytunalůžku.Krizové
centrum pracuje nepřetržitě, 24 hodin denně 7 dní v týdnu, potřebná je nepřetržitá dostupnost psychiatra.
Centrazahrnujítrvaloumožnosttelefonickéhokontaktu.
Mobilní krizové týmy
Mobilníkrizovýtýmmůžebýtkombinovánsčinnostmikrizovéhocentranebomůžebýtzřízenjakosamostatnáslužba.Odbornýtým(psychiatr,klinickýpsycholog,psychiatrickásestra)poskytujekrizovouintervenci,
neodkladnépsychiatrickéapsychologickévyšetření,farmakoterapiiaemergentnípsychoterapiipřímovmístě
rozvojekrizovésituace.
Denní stacionáře (sanatoria)
Dennístacionářsloužíprodenníléčbupsychiatrickýchklientů.Funkcídenníchstacionářůjebuďalternativači
pokračováníhospitalizace,neboalternativačirozšířeníambulantníléčby(vindikovanýchpřípadech,kdynepostačujeambulantníléčba),čidlouhodobárehabilitacearesocializaceprodlouhodoběduševněnemocné.Programydenníhostacionářesevyužívajíijakopřípravanazařazenídoprogramůpsychiatrickérehabilitace.Základním
prvkempéčejepsychoterapeutickýprogram,kterýjeobvyklekombinovánsdalšímiodbornýmivyšetřeními,léčbouarehabilitacídlepovahyduševníporuchy.Programrealizujetým,kterýjesestavenzlékařůneboklinických
psychologůazdravotníchsester.Psychoterapeutickýprogrammůžemítbuďformudenní(trváalespoň6hodin
vjednomdniajeurčenklienty,kteřídocházejídodenníhostacionářekaždývšedníden)nebofrakcionovanou
(jednoučivícekráttýdněatrváalespoň3hodinyvjednomdninebo4hodinyvjednomtýdnu).
Komunitní psychiatrické sestry
Komunitnípsychiatrickésestrypůsobívpřirozenémprostředíklientů.Mezijejichčinnostipatří:případové
vedení,individuálnírehabilitace,krizováintervence,posouzenístavuklientavjehopřirozenémprostředí,
zpracovánírehabilitačníhoakrizovéhoplánu,týmovékonzultacepřípadu,podporaužíváníperorálnímedikace,postupynazvládánístresunebokrize,tréninkkomunikačníchdovedností,technikyzaměřenénazvládání
běžných situací, péče o somatický stav klienta, psychoedukace klienta i jeho blízkých, koordinace dalších
potřebnýchslužeb.Jenutnáindikacepéčepsychiatremaúzkáspoluprácesním.
Ambulantní péče o osoby s duševním onemocněním
Ambulantnípéčezahrnujeambulantníspecializovanoupéčipsychiatra,dětskéhopsychiatraaklinickéhopsychologa.
Akutní lůžková péče o osoby s duševním onemocněním
Akutnílůžkovápéčenapsychiatrickýchodděleníchvšeobecnýchnemocnicjeurčenakléčběakutníchpsychickýchstavů,kterénelzezvládnoutvambulantníchpodmínkách.Dobapobytujeobvykleněkoliktýdnů.
10
Následná lůžková péče o osoby s duševním onemocněním
Následnálůžkovápéčejeurčenaproklienty,jimžzdravotnístavipovyčerpánívšechmožnostíkomunitní
ambulantní,rehabilitačníčikomunitně-rezidenčnípéčeapodporyneumožňujeexistencivběžnýchživotních
podmínkách.Dobasetrváníjsouměsíceažroky.Vedletohoexistujídiferencovanánebospecializovanáoddělenílůžkovépéče:odděleníproléčbuzávislosti,odděleníproléčbupsychickýchporuchudětíadorostu,
oddělenísexuologická,gerontopsychiatrickáadalší.
sOuvisející pOjmy pOužívané v Oblasti péče O OsOby s duševním
OnemOcněním
Pracovní rehabilitace
Sociálnírehabilitacezahrnujeipracovní rehabilitaciosobznevýhodněnýchvdůsledkuduševníhoonemocnění
natrhupráce.Službyspadajícípodpracovnírehabilitaciovšemnepatřímezisociálníslužby,alespadajípodúřady
práce.Pracovnírehabilitacejerealizovánavpodmínkách,kterévymezujezákon435/2004Sb.ozaměstnanosti.
Tatoslužbazahrnuje:
• Podporované zaměstnávání nabízípodporulidemsduševnímonemocněním,kteřísichtějívybrat,získat
audržetplacenézaměstnánívběžnémpracovnímprostředí.Spočívávplacenéprácivintegrovanémprostředí
sezajištěnímdlouhodobépodporypročlověkaspostiženímnaotevřenémtrhupráce.Podpojmemplacená
práceserozumí,žečlověkdostávázastejnouprácistejnoumzdujakozaměstnanecbezpostižení.
• Přechodné zaměstnávání ječasovělimitovanýpracovněrehabilitačníprogramumožňujícílidem,kteřípro
svůjhandicapnejsoudočasněschopniobstátvběžnémzaměstnáníbezcizípomoci,nácviksociálníchdovednostípotřebnýchkzískánízaměstnáníaudrženísevněm,atovprostředíprimárníhotrhupráceazapomocisocioterapeuta.Rehabilitovanéosobyjsouzařazoványnavybranápracovnímístavběžnýchpracovních
podmínkáchmimovlastníorganizacinačasověomezenoudobu(obvyklešestiměsíců)nazkrácenýúvazek.
Rehabilitace probíhá za individuální podpory sociálních pracovníků či sociálních terapeutů. Jedinec je za
práci finančně odměňován (obvykle podle počtu odpracovaných hodin). Může absolvovat následně i více
přechodnýchpracovníchmíst.Přivýpadkučiselháváníklientajenahrazenjinýmnemocnýmnebodočasně
ipracovnímterapeutemnebosociálnímpracovníkem.
• Chráněná pracovní dílnapředstavujespecificképracovištěproosoby,kterémajíztíženoumožnost,případněsevůbecnemohou,uplatnitnatrhupráce.Chráněnádílnamůžeposkytovatpřípravunapracovníuplatnění,adaptacipřednástupemdozaměstnánípohospitalizaci,diagnostikupracovních(asociálních)dovedností,
bazálnípracovníaspolečenskéuplatnění(dlouhodobéaisvýdělkem)čidlouhodobérehabilitačníaktivity
stabilizujícízdravotníasociálnístav.Klientimohoubýtplacenimzdou(pakjetovětšinouchráněnádílna
dle§7692Zákonaozaměstnanosti),jinýmizpůsobyodměňování,nebozdemůžeprobíhatpouzeneplacená
pracovnírehabilitace(dle§75Zákonaozaměstnanosti).Chráněnoupracovnídílnumůževytvořitzaměstnavatelnazákladědohodysúřadempráce,cožjejopravňuježádatopříspěveknačástečnouúhraduprovozních
nákladů.
Postupněsevytvářejídalšípodobypracovnírehabilitaceachráněnépráce,kterévšakzatímnemajípevnévymezenívčeskéčievropskélegislativě.
• Sociální firmyjsoumístazaměstnávánílidíznevýhodněnýchnatrhupráce.Působívběžnémkonkurenčním
prostředí(podnikají),poskytujísvýmzaměstnancůmpodporuproadaptaci,zaučeníiproto,abyzvládlisvé
pracovnípovinnosti.Sociálnífirmysamyneposkytujísvýmzaměstnancůmpsychosociálnípodporu,tuzprostředkovávajíodsociálníchazdravotníchslužeb.Zaměstnanciseznevýhodněnímmajímzduodpovídající
danéprofesiaregionu.Sociálnífirmymajínejméně50%nákladůhrazenovýnosy/příjmyzesvéhopodnikání.Vdefinicisociálníchfirembývázdůrazňovántakéetickýrozměrpodnikáníazásadnípodílzaměstnanců
sezdravotnímpostiženímnařízenísociálnífirmy.
11
Komunitní2 péče
Komunitnípéčeješirokýsouborslužeb,programůazařízení,jehožcílemjepomocilidemsduševnímonemocněnímžítconejvícevpodmínkáchběžnéhoživota,subjektivněconejuspokojivějšímzpůsobemtak,aby
mohlybýtconejvícenaplněnyjejichzdravotní,psychologickéasociálnípotřeby.Mezipostupykomunitní
péčepatříkroměléčbyipodporasociálníchrolí,zejménavoblastipráce,bydleníasociálníchkontaktů,apodporavztahůsrodinoupřáteliadalšímilidmi.Cílovouskupinoukomunitnípéčejsoujakklientisduševním
onemocněním,takidalšíčlenovékomunity,kteříjsoupodporováni,abypomocmohliposkytovat.Komunitní
péčevoblastizdravotníchslužebzahrnujevšechnyčlánkypéče,včetněpéčelůžkové,určujejívšakpozměněnouroli.
Komunitnípéčejeodpoloviny20.stoletídominantnímtrendemvřaděvyspělýchzemíajespojenastzv.
deinstitucionalizací,sledujícíredukcivelkýchlůžkovýchpsychiatrickýchzařízeníajejichalespoňčástečnou
přeměnuveslužbykomunitní.Prostředkemtěchtozměnjevytvářeníkomunitníchtýmůduševníhozdraví
surčenougeografickouoblastí,vekterépůsobí.Vnovějšímkonceptutzv.vyvážené péče (balanced care)jde
ointegrativnípojetí,vekterémjsoudosystémupéčezapojeni:
• praktičtílékaři
• specializovanéambulantnípsychiatrickéslužbyatýmy
• psychiatrickáoddělenívšeobecnýchnemocnic
• krizovéslužbyadennístacionáře
• rezidenčnípéčevkomunitě
• službypsychiatrickérehabilitace
Principy komunitní péče:
• mobilitaslužeb
• propojenostslužeb
• péčevevlastnímprostředíklientů
• orientacenalidskáprávaapotřebyklientů
Intermediární péče3
Intermediární službypracujínapomezímezilůžkovouaambulantnípéčí(dennístacionáře,krizovácentra,
krizovémobilnítýmy,komunitnípsychiatrickésestry)aspadajídoresortuzdravotnictví.
Krizové služby
Jakokrizovéslužbyjsouzdeoznačoványbuďkrizovácentra,nebomobilníkrizovétýmy.Krizovácentra
poskytujíneodkladnou,bezbariérovouanestigmatizujícípsychiatrickoupéči.Péčiposkytujíformoukrizovéintervence,neodkladnéhopsychiatrickéhovyšetření,emergentnípsychoterapie,krátkodobésystematické individuální, rodinné a skupinové psychoterapie, farmakoterapie a též krátkodobého pobytu na lůžku.
Jednotlivé činnosti jsou v závislosti na povaze krizové situace a zdravotního stavu klienta kombinovány
vkomplexníléčebnýprogram,kterýjerealizovántýmemkrizovéhocentra(psychiatr,psycholog,zdravotní
sestra).
Případové vedení (case management)
Případovývedoucíjednakkoordinujepéčioklientameziněkolikapotřebnýmiposkytovatelipodlejehoindividuálníchpotřeb,jednakposkytujeipřímoupodporuklientovi,zejménavjehovlastnímprostředí.Zásadní
spolupráceserozvíjímezipřípadovýmvedoucímaambulantnímpsychiatrem.Doslužebpřípadovéhovedení
jsouzapojenizejménasociálnípracovníciapsychiatrickésestry.Dotétokategoriezahrnujemeidalšíformy
individuálníasistenceaasertivníkomunitníléčbu.Asertivníkomunitníléčbu(assertivecommunitytreatment
-ACT)charakterizujítytoprvky:multiprofesnítýmvčetněpsychiatra,péčeoklientajesdílenacelýmtýmem,
příméposkytováníslužebčlenytýmu,vysokáčetnostkontaktůsklientem,méněklientůnajedentým,asertivní
„vyhledávání“klientavjehoprostředíanepřetržitáslužba.
T
ermínkomunitníutěchtoslužebvyjadřuje,žeslužbyjsouintegroványdoběžnékomunity,nikolivskupinovýcharakterprogramů.
TermínzavedenýKoncepcíoborupsychiatrie.Doznačnémírysepřekrýváspojmemkomunitnípéče,kterývšakČeskápsychiatrickáspolečnost
odmítlajakokulturněcizí.
2
3
12
Ústavní rezidenční služby
Ústavnírezidenčníslužbyjsouurčenyproklienty,jimžstupeňjejichpostiženíipovyčerpánívšechmožností
komunitní ambulantní, rehabilitační či komunitně rezidenční péče a podpory neumožňuje existenci v běžnýchživotníchpodmínkách.Dobasetrváníjsouroky.Zahrnujeoddělenípsychiatrickýchléčebenurčenýchpro
dlouhodobouhospitalizaciapobytovázařízenísociálníchslužeb,kterýmijsoudomovysezvláštnímrežimem,
případněsoukroménebostátnípenzionyspečovatelskouaošetřovatelskouslužbou.
Rezidenční komunitní služby4
Rezidenčníkomunitníslužbyposkytujíklientůmdomov,kterýsevzávislostinazávažnostipsychicképoruchy
conejvícepřibližujeběžnýmpodmínkámbydlenívkomunitě.Rehabilitačníprogramysezaměřujíjaknaposíleníatréninkdovedností,samostatnostiaschopnostizvládatzátěžovésituace,taknaprácisokolníkomunitou
aprostředím,kdehledajípotřebnézdrojeapodporu.Mírapodporyadobasetrváníjeindividuální.
Psychoterapeutické programy
Psychoterapeuticképrogramyzdezahrnujíširokouškálupsychoterapeutickýchforemapostupů(odindividuálníchforemažpopsychoterapiirodinnouaskupinovou)svyužitímpřístupůpsychodynamických,kognitivně
behaviorálníchadalších.Psychoterapeuticképrogramynepředstavujísamostatnýtypzařízení.Jdespíšopřevažujícíodbornézaměřeníurčitéhopracoviště.Nejvícepsychoterapeuticképéčeseodehrávávdenníchstacionáříchspsychoterapeutickoupéčí,dálepakvambulancíchpsychiatrůneboklinickýchpsychologů,kteréjsou
tímtozpůsobemorientovány.Jakozvláštníformypsychoterapeutickýchprogramůjemožnouvádětprogramy
rodinnéintervenceapsychoedukace.
Svépomocné a aktivizační programy5
Podpojemsvépomocnéaaktivizačníprogramypatříklubyorganizovanésamotnýmiuživateli,dáleinformační
centra uživatelů a uživateli řízená centra denních aktivit. Informační centra slouží k poskytování informací
uživatelůmpsychiatrickýchslužebalidemvkontaktusduševnínemocíoslužbáchproosobysduševnímonemocněním,svépomocnýchaktivitách,volnočasovýchaktivitách,pracovníchpříležitostechatd.Centradenních
aktivitposkytujíklientůmpříležitostprosetkáváníavytvářenísociálníchkontaktů,emočnípodporu,pomoc
sřešenímproblémůaaktivizačníatréninkovéprogramy.
Rekreační pobyty
Rekreačnípobytyjsouvícedennívýjezdovéakceklientůsterapeuty.Existujípobytysvolněrekreačnínáplní
ažpopobytysvícestrukturovanýmprogramem.
V
terminologiisociálníchslužebpředevšímchráněnébydlení.
SvépomocnéprogramyaaktivityjsouvČRfinancoványformougrantůpronestátníposkytovateleslužeb.Většinounenaplňujístriktněkritériapro
sociálníslužbustanovenázákonem108/2006Sb.(napříkladkvalifikačnípředpokladypersonálu)ajsouzesystémufinancovánísociálníchslužeb
vyřazovány,ačkolivjdeodůležitouamimojinétakévelmiekonomickyefektivnísoučástsystémupéče.
4
5
13
14
centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (crpdz)
• Jsme nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1995 s cílem zlepšovat péči o osoby s duševním onemocněním v České republice.
• Naše základní ideje jsou zcela v souladu s principy ochrany osob s duševními potížemi, které byly přijaty Valným shromážděním OSN z roku 1992, a strategickými dokumenty Světové
zdravotnické organizace z roku 2005.
• Úkolem naší práce je poskytovat informace a prostor pro správné pojmenování a zejména
řešení aktuálních problémů v rámci péče o duševní zdraví.
• Za dobu své existence nasbírala naše organizace velké množství dat, zkušeností, vědomostí
z celé České republiky, a proto je často zvána ke spolupráci na koncepčních a vzdělávacích
projektech.
• Všechny aktivity se obracejí jak na poskytovatele a uživatele péče, tak na pracovníky veřejné správy na všech úrovních (ministerské, krajské, místní), zdravotní pojišťovny a veřejnost.
svoji činnost realizujeme v následujících oblastech:
• koncepční a metodická práce
• pilotní projekty – vytváření modelů péče
• vzdělávací a výzkumné projekty
• právo a podpora uživatelských hnutí
• boj s předsudky (destigmatizace)
www.cmhcd.cz
centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je hlavním dodavatelem projektu rozvoj péče
o osoby s duševním onemocněním na území karlovarského kraje. Řešiteli projektu jsou:
Ředitelka:
Mgr. Barbora Wenigová
Vedoucí expertních týmů:
MUDr. Zuzana Foitová
MUDr. Ondřej Pěč
PhDr. Václava Probstová, CSc.
MUDr. Jan Stuchlík
Manažerka projektu:
Mgr. Zuzana Barešová
15
víte, že:
• téměř třetina dospělých evropanů trpí alespoň jednou v průběhu svého života některou
z duševních poruch?
• každý rok zemře v evropě více lidí v důsledku sebevraždy než při dopravních nehodách?
• deprese je jednou z nejčastějších a pro společnost nejdražších onemocnění?
• mentální postižení není totéž co duševní onemocnění? mentální postižení znamená snížené intelektové schopnosti. jestliže mají lidé mentální postižení, pak je mají od narození až
do smrti, je to „celoživotní stav“. lidé s duševní poruchou trpí úzkostí, nespavostí, nebo
nemohou dostatečně komunikovat s druhými lidmi. jejich intelekt přitom většinou není
vůbec postižen. duševní poruchy propukají až v průběhu života, například v důsledku
velkých nároků ve škole, úmrtí blízkého člověka nebo ztráty zaměstnání, ale i bez takové
příčiny.
• duševní poruchy jsou obvykle léčeny kombinací medikace, psychoterapie a sociální pomoci? i když je někdy vhodná hospitalizace, je třeba, aby doba léčby v nemocnici byla co
nejkratší.
• řadě duševních poruch se dá předcházet a většinu lze účinně a úspěšně léčit?
• světovým trendem v péči o osoby s duševním onemocněním ve vyspělých zemích je komunitní péče, tedy kvalitní služby v přirozeném prostředí klienta? takové služby jsou
například podporované či chráněné bydlení, podporované zaměstnávání nebo terénní
služby.
• v karlovarském kraji bylo v roce 2008 cca 8400 lidí, kteří jsou v odborné péči psychiatrů?
• v hlavním městě praha bylo v roce 2008 cca 97 700 lidí, kteří jsou v odborné péči psychiatrů?
• v celé české republice bylo v roce 2008 cca 466 400 lidí, kteří jsou v odborné péči psychiatrů?
• duševní nemoci jsou opředeny mnoha předsudky? nejvíce stigmatizováni jsou lidé se
schizofrenií, o kterých se mylně mluví jako o nebezpečných, nepředvídatelných nebo nevyléčitelných.
- pravdou je, že se lidé se schizofrenií nepodílejí na počtu násilných činů větší měrou než
populace jako celek!
- pravdou je, že mají-li lidé se schizofrenií příhodné podmínky, zhruba dvě třetiny z nich
se v průběhu života zotaví a zapojí se do normálního života!
Dodavatel projektu
centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3
tel./fax: +420 222 515 305
e-mail: [email protected]
16
www.rpkk.cz
Download

Slovník a adresář - Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním