PROGRAM KONFERENCE
ČTVRTEK 4. 4. 2013
14.00
ZAHÁJENÍ
14.15
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA
Eva Lehečková:
Ke komplexnímu popisu adjektiv s potenciálně reduplikovaným sufixem -li(li)-
15.30
KÁVA
místnost č. 104
VOLNÁ SEKCE 1
Martin Beneš
místnost č. 104
VOLNÁ SEKCE 2
Kamila Smejkalová
15.45
Petr Šlechta a Enrique Gutiérrez Rubio:
Jazykový obraz světa ve frazeologismech
reflektujících rodové opozice
Eva Krátká:
Odlišnosti apelativních textů
v českém a nizozemském jazyce
16.15
Marie Tokařová:
The Corpus Linguistic Aspects
of South African Narration
Sylvie Vondráková:
Slovosled ve francouzském jazyce
z pohledu lingvodidaktiky a jeho výzkum
16.45
Jana Kocková:
Ekvivalentnost na základě paralelních korpusů.
Na příkladě českých ekvivalentů ruského přechodníku
nedokonavého vidu
Šárka Zelinková:
Pohled na metody výuky cizích jazyků
na bázi komunikativní kompetence
v časovém měřítku
17.15
KÁVA
17.30
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA Václav Cvrček:
Kontextové vymezení kolokací: o slovech monogamních a promiskuitních
18.45
KONEC
http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz
místnost č. 104
místnost č. 1
místnost č. 104
PÁTEK 5. 4. 2013
9.00
10.15
10.45
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA
místnost č. 104
Mirjam Friedová:
Prostupnost propozičních a pragmatických významů: konstrukční přístup ke kategoriálním změnám
VOLNÁ SEKCE 1
Martin Beneš
místnost č. 104
VOLNÁ SEKCE 2
Kamila Smejkalová
Michaela Bartošová a Tereza Říhová:
Lenka Kubešová:
Textové typy a vzorce jako základ deskripce češtiny
jako cizího jazyka
Tvorba přezdívek ve výkonu trestu
Kamila Žáčková:
Veronika Nováková:
Slovosled stálých příklonek ve větách s infinitivem
Jazykové problémy dětí na prvním stupni ZŠ
při výuce angličtiny (výzkumná případová studie)
Vratislava Postlová:
Gabriela Babušová:
11.15
Ke komparaci typologie, výskytu a frekvence
zkratek a slov zkratkových v češtině a němčině
Mluvený projev žáků
na prvním stupni základní školy
11.45
KÁVA
Lucie Rossowová:
Tsvetelina Šubová:
12.00
12.30
místnost č. 1
Conversation Analysis and Differences
in Man´s and Woman´s Speech
Problematika literárních korpusů
jako věrohodného pramene
pro diachronní studium verbální zdvořilosti
Kristýna Tesařová:
Miloslava Vajdlová:
Rozhovor s ministryní Hanákovou
v Událostech, komentářích z pohledu konverzační
analýzy a kritické analýzy diskurzu
Ja-kmenová feminina s alternativním zakončením
nom/akuz "-e/0" a jejich vztah k deklinačnímu typu
„píseň“ (se zaměřením na dobu střední)
Martina Jamborová:
13.00
13.30
Jakub Kopecký:
Argumenty a strategie v Prezidentském duelu ČT
OBĚD
VYTĚŽOVÁNÍ PSANÝCH KORPUSŮ:
OD DAT K INTERPRETACI
Olga Richterová a Jiří Mácha
15.00
15.10
15.40
Staročeské ne – partikule nebo prefix?
Interpretace lexémů typu nečastý / ne častý,
nečasto / ne často
místnost č. 104
ÚVOD
ZPŮSOBY ZKOUMÁNÍ JAZYKA
JAKO NÁSTROJE IDEOLOGIE:
METODY KRITICKÉ ANALÝZY DISKURZU
Kateřina Kubová a Ondřej Dufek
místnost č. 1
ÚVOD
Tereza Klabíková Rábová:
Dominika Kováříková:
Korpus nejsou jenom konkordance
Poznámky k analýze diskurzu
v současné francouzské perspektivě
Miroslav Kubát:
Stanislav Tomčík:
Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka
Meze interpretovatelnosti v analýze diskurzu
Ondřej Tichý:
Olga Filatová:
16.10
Vizualizace vícerozměrných dat
z velkých anglických diachronních korpusů
Russian Soviet Discourse
as the Crisis of Representation
16.40
KÁVA
17.00
WORKSHOP
18.30
KONEC
19.00
KONFERENČNÍ VEČÍREK
WORKSHOP
http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz
SOBOTA 6. 4. 2013
SPECIFIKA MLUVENÉHO JAZYKA
A MOŽNÉ METODY JEHO VÝZKUMU
Lucie Benešová a Lucie Chlumská
9.00
9.10
místnost č. 104
Petra Martinková:
Adam Kříž:
Tematická výstavba mluvených komunikátů
Představitelnost a gramatika
Změny na fonetické úrovni mateřského jazyka
při pobytu v zahraničí a jak je zkoumat
Veronika Štěpánová:
10.10
Nová možnost zkoumání (nejen) zvukové roviny
jazyka – korpus Monolog
10.40
KÁVA
11.00
WORKSHOP
12.30
OBĚD
Ivana Čepková:
Vývoj vypravování u dětí staršího školního věku
Kateřina Danielová:
Nedorozumění jako motor dialogu
WORKSHOP
LINGVISTICKÝ POPIS
A METODY DOKUMENTACE
MINORITNÍCH JAZYKŮ
Magdalena Zíková a Jan Křivan
14.00
místnost č. 1
ÚVOD
Magda Sučková:
9.40
VÝVOJ PRAGMATICKÝCH
A SOCIÁLNĚ-KOGNITIVNÍCH KOMPETENCÍ
Eva Filippová a Dominika Pospíšilová
místnost č. 104
ÚVOD
ANOTACE TEXTOVÝCH JEVŮ
A JEJICH VYUŽITELNOST
V LINGVISTICKÝCH APLIKACÍCH
Pavlína Jínová a Kateřina Veselovská
místnost č. 1
ÚVOD
Vladislava Mazaná:
14.10
Dialekt jihokorejského ostrova Čedžu:
morfologická analýza zachovalých prvků
středověké korejštiny
Hana Prokšová:
Pár slov ke konektivnímu prostředku přičemž
Martina Rysová:
14.40
Jazyková situace v Indonésii,
lidé v zajetí jazyků, kultur a politiky:
Postoj obyvatel k mateřskému a národnímu jazyku
zkoumaný technikou spojitých masek
Magdaléna Rysová:
Je množina diskurzivních konektorů konečná?
Vlastimil Rataj:
Milan Souček:
15.10
Hledání neznámého: Zkušenosti z výzkumu
cuzkánské kečuánštiny
Vymezení hranic víceslovných nominálních frází
při anotaci koreferencí v textu
15.40
KÁVA
16.00
WORKSHOP
17.30
KONEC
WORKSHOP
http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz
Download

Program - Lingvistika Praha