CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST
NPR Karlštejn
NPR Koda
NPP Kotýz
NPP Zlatý kůň
NPP Klonk
NPP Černá rokle
1. PR Radotínské údolí
2. PP Hvížďalka
3. PR Kaplice
4. PR Staňkovka
5. PP Špičatý vrch – Barrandovy jámy
6. PP Lom u Kozolup
7. PR Tetínské skály
8. PR Karlické údolí
9. PR Kulivá hora
10.PR Kobyla
11. PR Voškov
12. PP Krásná stráň
PAM
AMÁ
ÁTNÉ STROM
STROMY
Y
národní parky a CHKO Šumava
chráněné krajinné oblasti (CHKO)
LODĚNICE
1
ice
n
dě
Lo
2
5
RO
Sv. Jan
pod Skalou
UN
1
bo
7
Tetín
Koněprusy
rlic
2
Srbsko
2
3
4
5
1
ký 8
p.
Karlštejn
12
A
3
4
9
Mořina
1
Ka
2
3
6
vic
KA
Radotín
6
Třebotov
p.
BE
ký p.
tíns
Rado
ký
1
Bu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Český kras
10
11
Suchomasty
BEROUNKA
Zadní Třebáň
Liteň
0
km
Všeradice
1. Svatojánský okruh
2. NPR Karlštejn
3. Zlatý kůň
A. Koněpruské jeskyně
VÍTE, ŽE
DĚKUJEME VÁM
● je na území Českého krasu evidováno přes 600 jeskyní?
● nejdelší jeskynní systém v Čechách jsou Koněpruské jeskyně?
● na Klonku u Suchomast je světová hranice (stratotyp) dvou geologických útvarů, siluru a devonu? Je to vzor, podle kterého se určuje hranice mezi těmito útvary všude na Zemi.
● v Houbově lomu u Koněprus je jedno z nejbohatších nalezišť zkamenělin devonského stáří na světě? Bylo zde popsáno přes 500 druhů dnes již vymřelých živočichů.
● se v Českém krasu vyskytuje jedna z posledních populací sysla obecného v České republice?
● v Českém krasu roste téměř dvacet druhů lučních a lesních orchidejí?
●
za ohleduplné chování k přírodě a za to, že
● táboříte a rozděláváte oheň jen na vyhrazených místech
● vjíždíte a parkujete jen tam, kde je to povoleno
● v národních přírodních rezervacích se pohybujete pouze po vyznačených cestách
● jezdíte na kolech pouze po cestách určených pro cyklisty
● chráníte živočichy a rostliny v jejich přirozeném prostředí
● odnášíte z přírody své odpadky
Vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) © 2009
Text Správa CHKO Český kras, Mapa Ivan Balák, Realizace Jan Vondra Aerofot, Tisk Repropress, Foto na obálce: Šanův kout (Petr Moucha)
5
Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v roce 1972. Leží na ploše 130 km2 mezi Prahou a Berounem.
Český kras tvoří zejména vápence obsahující světově proslulé zkameněliny. Na vápencovém území se zachovaly rozsáhlé
plochy ekosystémů skalních stepí, lesostepí a listnatých lesů s bohatou přirozenou květenou a zvířenou.
V Českém krasu se nachází i řada historicky významných míst.
Přírodní a historické bohatství Českého krasu je opravdu unikátní a rozhodně stojí za blížší seznámení.
Koněpruské jeskyně (Josef Mottl)
Geologie. Území Českého krasu tvoří převážně vápence mořského původu, které
vznikaly ve starších prvohorách z vápnitých schránek živočichů. Zkameněliny se
ve vápencích zachovaly do dnešní doby
a byly zkoumány řadou vědců, z nichž nejvýznamnější byl bezesporu Joachim Barrande
(1779–1883). Na jeho počest byla nazvána
regionální geologická jednotka Barrandien
v jejíž centrální části vystupují nejmladší
horniny silurského a devonského stáří, tvořící právě oblast Českého krasu.
Voda vápenec snadno rozpouští, a tak zde
vznikly četné krasové jevy, zejména jeskyně. Vápence jsou významnou nerostnou
surovinou, která se zde dobývá od nepaměti. Kromě vápenců je území Českého
krasu tvořeno ještě břidlicemi, prachovci
a vyvřelými horninami prvohorního stáří.
Nejmladšími horninami jsou zde čtvrtohorní písčitoštěrkové uloženiny říčních teras
a sladkovodní pramenné vápence vznikající
i dnes vysrážením uhličitanu vápenatého
z krasových vod.
Flóra. Pro oblast je charakteristický výskyt
teplomilných a suchomilných druhů na
slunných skalnatých svazích a na skalních
stepích (kavyl Ivanův, tařice skalní, hvozdík
sivý), které sem zasahují z jižnějších krajů
Evropy.
Trilobit Miraspis mira (Štěpán Rak)
Celoevropsky ohrožený včelník rakouský
má těžiště rozšíření právě v Českém krasu.
Mezi další vzácné rostliny patří např. koniklec luční nebo divoce rostoucí druhy orchidejí jako rudohlávek jehlancovitý či vstavač
nachový.
Lesy. Území Českého krasu je zalesněno
z 38 %. Hlavním lesním typem jsou dubohabrové háje a teplomilné doubravy s dřínem, místy se vyskytují bučiny a suťové lesy.
Nikde jinde na světě neroste zdejší endemit
jeřáb krasový. Poměrně často se tu vyskytují
další jinak vzácné druhy, zejména dub pýřitý
neboli šípák, který je dominantou lesostepí.
V CHKO Český kras se nachází také sedm
památných stromů.
Včelník rakouský (Josef Mottl)
Fauna. Zvířena Českého krasu je velmi bohatá
a pozoruhodná. Zvláštní pozornosti se těší
netopýři zimující v jeskyních a ve štolách. Členitý ráz vápencových kopců vyhovuje jezevci
lesnímu a lišce obecné. V lesích se usídlilo
prase divoké. Z hmyzožravců stojí za zmínku
ježek západní a ježek východní. V potočních
údolích za deště vylézá mlok skvrnitý. V nivě
Berounky žije užovka podplamatá, na skalnatých stráních užovka hladká.
Mezi největší vzácnosti patří původní populace sysla obecného na loukách u Loděnice.
Z ptačí fauny převažují lesní druhy jako datel
černý či holub doupňák. Z ptáků obývajících
skály je významná zejména kavka obecná a výr
velký. V Českém krasu žije i více než sto druhů
měkkýšů a tisíce druhů hmyzu, z toho více než
2000 druhů denních a nočních motýlů
Výr velký (Petr Moucha)
Zvonovec liliolistý (Josef Mottl)
Ochrana přírody. Nejcennější části přírody
v CHKO Český kras byly vyhlášeny za maloplošná zvláště chráněná území. Nejpřísnější stupeň
ochrany je v národních přírodních rezervacích
Karlštejn a Koda. Regionální ochrana území
je zajištěna v přírodních rezervacích Karlické
údolí, Klapice, Kobyla, Kulivá hora, Radotínské
údolí, Staňkovka, Tetínské skály a Voškov. Dále
jsou zde národní přírodní památky Černá rokle,
Klonk, Kotýz a Zlatý kůň. Přírodními památkami
jsou Hvížďalka, Lom u Kozolup, Krásná stráň,
Špičatý vrch–Barrandovy jámy a Zmrzlík.
Do soustavy nejvýznamnějších chráněných
území Evropské unie Natura 2000 patří v Českém krasu osm evropsky významných lokalit:
Karlické údolí, Karlštejn-Koda, Kotýz, Kulivá
hora, Radotínské údolí, Suchomasty-zámeček,
štoly Velké Ameriky a Zlatý kůň.
V roce 2000 získala Národní přírodní rezervace
Karlštejn prestižní ocenění - Diplom rady Evropy.
Turistika. Český kras s oblibou vyhledávají
pěší turisté, cykloturisté i mototuristé. Je
zde pro ně připraveno dostatečné množství
restauračních zařízení a široká škála ubytovacích možností. Český kras je protkán turistickými značenými cestami včetně nejstarší
z roku 1889. Na území CHKO Český kras
se nachází celkem šest naučných stezek:
NPR Karlštejn, Svatojánský okruh, Zlatý kůň,
naučná geologická stezka západní částí Českého krasu, vodácká naučná stezka Berounka
Vodopády na Bubovickém potoce (Irena Jančaříková)
Hrad Karlštejn (Irena Jančaříková)
a naučná stezka Koukolova hora – Kotýz.
Turisté hojně navštěvují hrad Karlštejn, Koněpruské jeskyně, Svatý Jan pod Skalou, Srbsko, lom Velká Amerika, lom Alkazar, Solvayovy
lomy, Radotínské údolí, Tetín či Liteň.
x
x
Správu a péči o CHKO Český kras zajišťuje AOPK ČR — Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras se sídlem v Karlštejně 85, 267 18 Karlštejn
tel.: +420 311 681 713, e-mail: [email protected], www.ceskykras.nature.cz
Download

Správa CHKO Český kras