Exekutorský úřad Vyškov
Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková
Nádražní 7, 682 01 Vyškov, DS y3xg8ke
č.ú.: 35-486230227/0100
tel./fax : 517 330 510
e-mail: [email protected]
č.j. 114 EX 616/11-153
Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková, Exekutorský úřad Vyškov, Nádražní 7, 682 01 Vyškov,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Třebíči pod č.j. 9 EXE 46/2012-12
ze dne 19.01.2012, kterým byla nařízena exekuce na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí:
notářského zápisu JUDr. Svatomíra Helešice, notáře se sídlem Jana Palacha 4, Břeclav č.j. NZ 509/2011,
N 508/2011 ze dne 21.11.2011, na návrh
oprávněných:
všichni
zastoupeni:
proti povinnému:
a/ Střelcová Hana
bytem Brněnská 1366/105, Šlapanice u Brna, RČ: 495422/059,
b/ Střelec Pavel
bytem Hlavní 69, Popice, RČ: 770105/4086,
c/ Střelec Josef
bytem Široká 241, Popice, RČ: 740423/3881,
JUDr. Natašou Láníčkovou, advokátkou se sídlem Bratislavská 25, Hustopeče,
PSČ: 693 01
Ing. Alexandra Škorcová
bytem Chmelova 121/11, Třebíč, RČ: 576108/1502
k uspokojení pohledávky oprávněného
- a/ Hany Střelcové ve výši 392.000,-Kč,
- b/ Pavla Střelce ve výši 392.000,-Kč,
- c/ Josefa Střelce ve výši 392.000,-Kč,
a nákladů této exekuce specifikovaných v exekučních příkazech soudního exekutora
rozhodl takto :
Dražební rok nemovitých věcí nařízený na den 31.01.2013 ve 12:30 hod. usnesením č.j.
114 EX 616/11-137, ze dne 17.12.2012,
jehož předmětem je následující nemovitost a její příslušenství:
- jednotka, č. jednotky 509/40, způsob využití: byt, podíl na společných částech domu 324/38393 - budova Nový Lískovec, č.p. 509, LV 1279, byt dům na parcele 1643/6, LV 2879 a na
parcele 1698/7 LV 2879,
jež je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP
Brno - město pro obec Brno, katastrální území Nový Lískovec na listu vlastnictví číslo 2608,
se o d r o č u j e na 07.03.2013 ve 13:00 hod. s tím, že prezence účastníků dražby bude
probíhat od 12:30 do 12:55 hod. v sídle Exekutorského úřadu Vyškov, Nádražní 7, Vyškov.
Odůvodnění:
Dne 18.01.2013 soudní exekutor zjistil, že nemovitost, jež měla být dražena v předmětné dražbě,
byla usnesením Policie České republiky č.j. KRPJ-20417-142/TČ-2012-160081 ze dne 18.12.2012
zajištěna podle § 79d trestního řádu.
Ust. § 79d odst. 6, věta druhá trestního řádu stanoví, že se zajištěnou nemovitostí lze v rámci
výkonu rozhodnutí nakládat jen po předchozím souhlasu soudce a v přípravném řízení státního zástupce.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je třeba odročit termín dražebního jednání. Proto bylo
rozhodnuto tak, jak je uvedeno shora.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není ve smyslu ust. § 52 odst. 1 e.ř. ve vazbě na ust. § 202 odst. 1
písm. a) o.s.ř. přípustné odvolání.
Ve Vyškově dne 21.01.2013
Mgr. Zuzana Komínková
soudní exekutor
Doručuje se :
VR: oprávněný, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, manžel povinného, osobám, které mají k nemovitosti právo předkupní,
věcné (spoluvlastnictví, věcné břemeno, právo zástavní a zadržovací) nebo nájemní; a osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo
pohledávky zajištěné zást. právem,
FÚ a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitost a v jejichž obvodu má povinný bydliště (sídlo); těm, kdo vybírají pojistné na soc. zabezpečení,
příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, a pojistné na veřejné zdrav. pojištění, KÚ, obecnímu úřadu s rozšířenou působností, v jehož obvodu je
nemovitost; vyvěsí se na úřední desce Exekutorského úřadu Vyškov
č.j. 114 EX 616/11-137
Usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební vyhláška)
Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková, Exekutorský úřad Vyškov, Nádražní 7, 682 01 Vyškov,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Třebíči pod č.j. 9 EXE 46/2012-12
ze dne 19.01.2012, kterým byla nařízena exekuce na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí:
notářského zápisu JUDr. Svatomíra Helešice, notáře se sídlem Jana Palacha 4, Břeclav č.j. NZ 509/2011,
N 508/2011 ze dne 21.11.2011, na návrh
oprávněných:
všichni
zastoupeni:
proti povinnému:
a/ Střelcová Hana
bytem Brněnská 1366/105, Šlapanice u Brna, RČ: 495422/059,
b/ Střelec Pavel
bytem Hlavní 69, Popice, RČ: 770105/4086,
c/ Střelec Josef
bytem Široká 241, Popice, RČ: 740423/3881,
JUDr. Natašou Láníčkovou, advokátkou se sídlem Bratislavská 25, Hustopeče,
PSČ: 693 01
Ing. Alexandra Škorcová
bytem Chmelova 121/11, Třebíč, RČ: 576108/1502
k uspokojení pohledávky oprávněného
- a/ Hany Střelcové ve výši 392.000,-Kč,
- b/ Pavla Střelce ve výši 392.000,-Kč,
- c/ Josefa Střelce ve výši 392.000,-Kč,
a nákladů této exekuce specifikovaných v exekučních příkazech soudního exekutora
vydává toto
usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební vyhláška)
I.
Dražební jednání se koná dne 31.01.2013 ve 12:30 hod. (prezence účastníků dražby probíhá od 12:00
do 12:25 hod.) v sídle Exekutorského úřadu Vyškov, Nádražní 7, Vyškov.
II.
Předmětem dražby je následující nemovitost a její příslušenství:
- jednotka, č. jednotky 509/40, způsob využití: byt, podíl na společných částech domu 324/38393 - budova Nový Lískovec, č.p. 509, LV 1279, byt dům na parcele 1643/6, LV 2879 a na parcele
1698/7 LV 2879,
jež je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Brno město pro obec Brno, katastrální území: Nový Lískovec na listu vlastnictví číslo 2608,
III.
Výsledná cena dražených nemovitostí činí částku 920.000,- Kč (slovy devětsetdvacettisíc Kč). Tato
výsledná cena dražených nemovitostí včetně příslušenství byla určena usnesením soudního exekutora
Mgr. Zuzany Komínkové, Exekutorský úřad Vyškov, č.j. 114 EX 616/11-123 ze dne 08.11.2012, na
základě znaleckého posudku č. 5975 znalce Ing. Vladimíra Knapa ze dne 26.10.2012. S předmětným
znaleckým posudkem se je možné po předchozí telefonické domluvě seznámit v sídle Exekutorského
úřadu Vyškov, Nádražní 7, Vyškov.
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitostí, jejich příslušenství, práv
a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku, tj. ve výši 613.334,- Kč (slovy
šestsettřinácttisíctřistatřicetčtyři Kč).
V.
Výši jistoty stanoví soudní exekutor ve výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc Kč). Zájemci o koupi
dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu buď v hotovosti v kanceláři soudního exekutora v sídle
Exekutorského úřadu Nádražní 7, 682 01 Vyškov nejpozději do dne konání dražebního jednání nebo
bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu
35-486230227/0100, variabilní symbol 61611137 , specifický symbol rodné číslo nebo IČ zájemce. K
platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání
zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.
VI.
Práva a závady spojené s nemovitostí: nebyly zjištěny
VII. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní
předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby
nemovitost zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.): nebyly zjištěny
VIII. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost (vydražený funkční soubor nemovitostí) s
příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět
soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li
usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o udělení
příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).
IX.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek
nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí
nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího
příslušenství a prokáží-li je originály nebo úředně ověřenými kopiemi příslušných listin. K přihláškám,
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží (§ 69 e.ř. ve spojení s §
336f o.s.ř.).
X. Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitele
povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 336f o.s.ř.), aby soudu
sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, a upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením
dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336 g
o.s.ř.).
XI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř. ve spojení s § 267
o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením
dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
XII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je mohou uplatnit jen
v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své
předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ještě
před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Proti tomuto
usnesení není odvolání přípustné.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného
soudního exekutora.
Odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný
a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo.
Odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě I., II., VI., VIII., IX., X., XI., XII. není přípustné.
Upozornění:
Jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání dražební jistotu.
Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena.
Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v § 21, 21a a 21b o.s.ř.,
které musí své oprávnění prokázat listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla
úředně ověřena. Totožnost fyzických osob bude prokázána platným občanským průkazem nebo cestovním pasem,
existence právnických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo jinou zákonem stanovenou úřední listinou,
dokládající právní subjektivitu právnické osoby.
Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora,
povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis.
Příklep lze udělit tomu, kdo učiní nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené zákonem. Učiníli více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo,
a poté, nedohodnou-li se jinak dražitelé, kteří učinili stejné nejvyšší podání, dražiteli, který byl určen losem.
Vydražitel, který nezaplatí podání ve lhůtě stanovené v usnesení o příklepu, která počíná dnem právní moci příklepu
a nesmí být delší než dva měsíce, event. ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí soudní exekutor a která nesmí být
delší než jeden měsíc, je povinen nahradit náklady, které vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu,
která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání a, bude-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší
podání, rozdíl na nejvyšší podání. Na tyto závazky se započítává jistota složená vydražitelem.
Nebude-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, soudní exekutor dražební jednání skončí.
Další dražební jednání soudní exekutor nařídí na návrh oprávněného nebo toho, kdo do řízení přistoupil jako další
oprávněný, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby; nebyl-li návrh podán do jednoho
roku, soud výkon rozhodnutí zastaví.
Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora. Námitku podjatosti exekutora může uplatnit
účastník nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se dověděl o pověření exekutora nebo důvodu vyloučení, a to
u nadepsaného soudního exekutora.
Ve Vyškově dne 17.12.2012
Mgr. Zuzana Komínková , v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Jiří Kachlík
Doručuje se :
VR: oprávněný, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, manžel povinného, osobám, které mají k nemovitosti právo předkupní,
věcné (spoluvlastnictví, věcné břemeno, právo zástavní a zadržovací) nebo nájemní; a osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo
pohledávky zajištěné zást. právem,
FÚ a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitost a v jejichž obvodu má povinný bydliště (sídlo); těm, kdo vybírají pojistné na soc. zabezpečení,
příspěvek na st. politiku zaměstnanosti, a pojistné na veřejné zdrav. pojištění, KÚ, obecnímu úřadu s rozšířenou působností, v jehož obvodu je
nemovitost; vyvěsí se na úřední desce Exekutorského úřadu Vyškov
Download

U s n e s e n í - SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. Zuzana Komínková