Centrové léky v České republice
Mgr. Filip Vrubel
ředitel odboru farmacie
20. 4. 2011
Specializovaná centra
Defnice specializovaných center
Přímá defnice neexistuje!
Nepřímá defnice pouze v kontextu používání některých léčiv:
§ 15 odst. 7 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb.:
Ústav rozhoduje o podmínění úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní
lékařské účely uvedených v písmenu a) způsobem vyúčtování, preskripčními a
indikačními omezeními nebo používáním při poskytování zdravotní péče na
specializovaných pracovištích (dále jen "podmínky úhrady").
Specializovaná centra - léky
Specializovaná centra v kontextu používání léčiv
Od 1. 1. 2008 zrušení vyhlášky č. 63/2007 Sb.
 Zrušení vykazovacích symbolů B, H, K, O, T, U
 Nová vyhláška 92/2008 Sb.  zavedení nových symbolů, pro
specializovaná centra: S
V rámci řízení o změnách úhrad a v rámci revizí úhrad SÚKL
léčivům, jejichž používání je z podstaty věci vhodné omezit
pouze na vysoce specializovaná centra, stanoví podmínku
úhrady S.
V současnosti (do dokončení revize) lze považovat za centrové
léky:
• všechny symboly S
• některé symboly B, O a U s indikačními podmínkami P s omezením na
zvláštní smlouvy
Specializovaná centra – léky
Realizace preskripčního omezení „S“
§ 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.:
(1) Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné
koncentrovat do vybraných zdravotnických zařízení zaručujících hospodárné užití
takového přípravku na nejvyšší odborné úrovni (dále jen „specializované pracoviště“),
označí se v rozhodnutí symbolem „S“.
(2) Takový přípravek účtuje zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a
to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a příslušnou zdravotní pojišťovnou, jako
zvlášť účtovaný přípravek.
 § 29 vyhlášky tedy založil předpoklady pro zvláštní smlouvy zdravotních
pojišťoven s tzv. specializovanými pracovišti, jež z podstaty věci musí být
zdravotnickými zařízeními (resp. jejich součástí).
Specializovaná centra – léky
Realizace preskripčního omezení „S“
Vzhledem k tomu, že žádný právní předpis dále specializovaná centra nezavádí,
bylo nutné, aby zdravotní pojišťovny samy zavedly systém specializovaných
center, se kterými uzavřely zvláštní smlouvy o používání a vykazování
centrových léčiv.
Obecně lze konstatovat, že pokud léčivý přípravek obdrží ve správním řízení
symbol S s upřesňujícími indikačními podmínkami, a neexistuje žádné
specializované centrum, které má nasmlouvánu možnost vykazovat tento
přípravek (v rámci stanovených indikací), nemůže být tento přípravek hrazen z
veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče.
Úhrada při poskytování ambulantní zdravotní péče je u centrových léčiv
možná až poté, co bude nasmlouváno konkrétní specializované centrum a ve
smlouvě umožněno používání těchto přípravků.
 Vznik specializovaných center na základě smluvní politiky
zdravotních pojišťoven
Specializovaná centra dle VZP
Komplexní onkologická centra
18
Specializovaná revmatologická pracoviště
24
Specializovaná pracoviště pro léčbu Crohnovy choroby
a ulcerózní kolitidy
26
Specializovaná pracoviště pro léčbu bolesti
7
Specializovaná pracoviště pro léčbu astmatu
8
Specializovaná pracoviště pro léčbu HIV pozitivních
7
Specializovaná pracoviště pro léčbu metabolických onemocnění
1
Specializovaná pracoviště pro léčbu roztroušené sklérozy
15
Specializovaná pracoviště pro léčbu makulární degenerace sítnice
9
Specializovaná pracoviště pro léčbu osteoporózy
12
Hematoonkologická centra pro dospělé
7
Specializovaná centra – náklady ze zdrav. pojištění
Náklady na centrová léčiva ze systému
veřejného zdravotního pojištění
Běžné léky na recept – nárůst či pokles nákladů se víceméně odvíjí od ceny
léčiv (resp. úhrady) a počtu spotřebovaných balení u nepříliš se měnícího
počtu léčených pacientů
Centrové léky – nárůst či pokles nákladů se především odvíjí od počtu
léčených pacientů (rozvolnění preskripce např. rozšířením indikačního
omezení – pro více diagnóz či vyšší počet pacientů).
Úspory systému v lékové politice za předpokladu neomezování rozsahu
poskytování zdravotní péče jsou snáze identifkovatelné především
v
segmentu receptových léčiv (změny v cenové a úhradové regulaci).
U centrových léčiv výrazný nárůst nákladů souvisí s rozšířením zdravotní
péče a zajištěním dostupnosti vysoce nákladné a specializované péče širšímu
počtu pacientů ( cíle ministerstva).
Specializovaná centra – dopady na zdravotní pojištění
Náklady na centrová léčiva pro systém
veřejného zdravotního pojištění
Počet balení centrových léčiv
10
Tisíce
9
8
1
645,423
586,632
počet
9,091664
8,451503
300
200
100
0
2007
400
492,105
2
6,776432
5
5,106641
Kč
6
3
600
500
7
4
700
420,597
Miliardy
Celkové náklady na centrové léky
2008
2009
rok
2010
0
2007
2008
2009
2010
rok
Rok 2010 – náklady cca 9,1 mld. Kč (metodika zdravotních pojišťoven – 6,9 mld.
Kč)
Specializovaná centra – dopady na zdravotní pojištění
Náklady na vybrané skupiny centrových léčiv
biologická léčba aj.
Počet balení ATC L04
000 000 500 2
000 250 Kč
000 000 000 2
000 200 Kč
000 000 500 1
000 150 Kč
počet
Kč
Úhrada ATC L04
000 000 000 1
000 100 Kč
000 000 500
000 50 Kč
0
0 Kč
2007
2008
2009
rok
2010
2007
2008
2009
rok
- revmatoidní artritida, psoriatická artritida, těžká psoriáza,
Bechtěrevova choroba, Crohnova choroba, ulcerózní colitida,
transplantace
2010
Specializovaná centra – dopady na zdravotní pojištění
Náklady na vybrané skupiny centrových léčiv
cytostatika
Počet balení ATC L01
4 500 000 000
4 000 000 000
3 500 000 000
3 000 000 000
2 500 000 000
2 000 000 000
1 500 000 000
1 000 000 000
500 000 000
0
300 000
250 000
200 000
počet
Kč
Úhrada ATC L01
150 000
100 000
50 000
0
2007
2008
2009
rok
2010
2007
2008
2009
rok
2010
Specializovaná centra – dopady na zdravotní pojištění
Náklady na vybrané skupiny centrových léčiv
antivirotika - HIV / AIDS
Úhrada ATC J05
Počet balení ATC J05
000 000 300
000 000 250
počet
Kč
000 000 200
000 000 150
000 000 100
000 000 50
0
2007
2008
2009
rok
2010
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2007
2008
2009
rok
2010
Léková politika v České republice
Mgr. Filip Vrubel
20. 4. 2011
Download

pdf, 0,2 MB