Elektronový obal atomu
CHEM-1.r.-11-Elektronový obal atomu
autor: Zbyšek Hergesell, září 2012
Střední lesnická
škola a SOU,
Křivoklát-Písky
CZ.1.07/1.5.00/34.0750
inovace výuky na SLŠ Křivoklát
Orbital:
prostor kolem jádra atomu, kde se s největší pravděpodobností nachází
elektrony
- obsahuje maximálně 2 elektrony
- liší se:
- tvarem
- energií
- velikostí
- prostorovou orientací
charakterizují je kvantová čísla
Kvantová čísla slouží k popisu chování a polohy elektronu v
elektronovém obalu atomu a k popisu orbitalu
1. hlavní kv. číslo n
udává energii elektronu, nabývá hodnot n = 1; 2; 3; …
(někdy se označuje K=1; L=2; M=3; atd.)
energie roste s rostoucím n.
Za normálních podmínek má elektron nejmenší možnou energii (např.
v atomu vodíku n=1)
Dodáním energie se elektron ocitne ve vybuzeném (excitovaném)
stavu – stav s vyšší energií, vyšším n.
2. vedlejší kvantové číslo l
udává tvar orbitalu, nabývá hodnot l = 0; 1; …; n-1
př. n=4:
l
0
1
2
3
orbital
s
p
d
f
hl.kv. čís.
4d4
poč. e
typ orbitalu
3. magnetické kvantové číslo m
určuje orientaci orbitalů v prostoru. Nabývá hodnot -l; …;0; …; +l
např. orbital p: l=1 tedy m=-1; 0; +1
pro popis zvláštních vlastností částic se zavádí ještě jedno, tzv. spinové
kvantové číslo s (+1/2,-1/2). Charakterizuje moment hybnosti
elektronu.
Kombinací všech kvantových čísel lze jednoznačně charakterizovat
kterýkoli elektron v obalu.
Elektronová konfigurace atomu:
• výstavbový princip
– orbitaly s nižší energií se zaplňují dříve než orbitaly s vyšší energií
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f …
•
Hundovo pravidlo
- nejprve se zaplňují orbitaly jedním elektronem, pak vznikají el.
páry
• Pauliho vylučovací princip
– v jednom atomu neexistují dva elektrony se všemi stejnými
kvantovými čísly (n,l,m,s)
Opakování:
- k čemu slouží kvantová čísla
- jaká kvantová čísla znáte
- zapište el. konfiguraci síry, dusíku, železa
Použitá literatura:
• Blažek Jar., Chemie, SPN 1999,ISBN 80-7235-104-4
• Kotlík B., Chemie I. v kostce, Fragment 1996, ISBN 80-7200056-X
• http://wikipedia.org
• http://images.google.cz
• http://www.hep-2.fzu.cz/adventure
Download

Elektronový obal atomu - Střední lesnická škola a Střední odborné