Parciální diferenciální rovnice popisující dlouhé vedení
(Telegrafní rovnice)
Napsal Ing. Josef Šroll, Ph.D.
V počátcích sdělovací techniky se informace po vedení přenášely pomocí telegrafních značek.
Po vynálezu telefonu (ve rvačce o patent zvítězil Bell) tato technologie nezanikla, bylo
pouţita pro dálnopisnou techniku, kde se pojem telegrafní značka udrţel dodnes, i kdyţ
dálnopisná abeceda se od naší telegrafní abecedy liší. I dnes se přenos veškerých číslicových
signálů řídí dále odvozenými rovnicemi, sekundární parametry vedení (např. charakteristická
impedance) jsou běţně uváděny, i kdyţ jiţ dnes kaţdý nezná jejich původ.
Náhradní schema elementu dlouhého vedení délky dx ve vzdálenosti x:
kde:
dL je indukčnost elementu dlouhého vedení,
dR je odpor elementu dlouhého vedení,
dC je kapacita elementu dlouhého vedení,
dG je vodivost (svod) elementu dlouhého vedení,
dx je délka elementu dlouhého vedení,
Odvození parciální diferenciálních rovnic popisujících proud i(t,x) a napětí u(t,x) na dlouhém
vedení:
i(t , x )
 U (t , x )  xL
 i(t , x ) xR  U (t , x  x )  0
t
(1)
u (t , x )
 I (t , x )  xC
 i(t , x ) xG  I (t , x  x )  0
t
(2)
Výraz U (t , x  x ) nahradíme částí Taylorovy řady:
U (t , x  x )  U (t , x ) 
U (t , x )
x  ...
x
(3)
kde zanedbáme všechny členy řádu 2 a vyšších
Podobně nahradíme i výraz I (t , x  x )
I (t , x  x )  I (t , x ) 
I (t , x )
x  ...
x
(4)
dosazením obdrţíme
u (t , x)
i(t , x)
L
 Ri (t , x)  0
x
t
(5)
u (t , x)
i(t , x)
C
 Gi(t , x)  0
x
t
(6)
parciální derivací rovnice (5) podle x a (6) podle t dostaneme
 2 u (t , x)
 2 i(t , x)
i(t , x)
L
R
0
2
tx
x
x
(7)
 2 u (t , x)
 2 i(t , x)
i(t , x)
C
G
0
2
xt
t
t
(8)
dalšími jednoduchými úpravami dostaneme parciální diferenciální rovnice 2. řádu (telegrafní
rovnice)
 2 u (t , x)
 2 u (t , x)
u (t , x)

LC
 ( LG  RC )
 RGu(t , x)
2
2
tx
x
t
(9)
 2 i(t , x)
 2 i(t , x)
i(t , x)

LC
 ( LG  RC )
 RGi(t , x)
2
2
tx
x
t
(10)
Pro řešení těchto parciálních diferenciálních rovnic hyperbolického typu se pouţívá několik
různých metod podle oblasti zájmu. Jedním z nejdůleţitějších řešení jsou výrazy popisující
šíření kruhových kmitočtů na tomto homogenním vedení.
Řešení pro kruhové kmitočty
Vyjdeme z rovnic (5) a (6)
du ( x)

 ( R  jL).i( x)
dx
(11)
di( x)

 (G  jC ).u ( x)
dx
(12)
derivací (11) podle x a dosazením z (12) dostaneme
d 2 u ( x)
 ( R  jL)(G  jC )u ( x)  0
dx 2
(13)
a podobně
d 2 i ( x)
 ( R  jL)(G  jC )i( x)  0
dx 2
(14)
Řešení rovnice bude ve tvaru
u( x)  Ae x  Be x (15)
kde  je tzv. konstanta šíření, kterou získáme řešením charakteristické rovnice.
  ( R  jL)(G  jC )
(16)
Derivací (15) a dosazením do (11) dostaneme rovnici pro proud:
i ( x)  
1
du ( x)
( R  jL) dx
(17)
du ( x)
 Ae x  Be x
dx
(18)
A x B x
e 
e
Z0
Z0
(19)
Konstanta Z0 je charakteristická impedance (také vlnovou impedanci) vedení:
i ( x) 
Z0 
( R  jL)


( R  jL)
(G  jC ) (20)
Konstanty Z 0 a  jsou sekundární parametry vedení, pro praxi důleţitější, neţ původní
výchozí parametry.
Integrační konstanty A a B určíme z okrajových podmínek vedení. Těmi mohou být napětí a
proud na počátku vedení, na konci vedení, jejich kombinace atd.
Určení A a B v případě daných podmínek na počátku vedení:
Upoč =A+B, Z0Ipoč=-A+B
Z toho plyne:
U poč  Z 0 I poč
A
2
(21)
U poč  Z 0 I poč
B
2
(22)
Dalšími výpočty podobným způsobem vypočítáme zbývající koeficienty,kterými doplníme
rovnice:
U ( x) 
1
U poč  Z 0 I poč ex  1 U poč  Z 0 I poč e x
2
2
(23)
1
U poč  Z 0 I poč  x 1 U poč  Z 0 I poč  x
I ( x)  2
e 2
e
Z0
Z0
(24)
V maticovém tvaru:
1 x
1
e  e x
 Z 0 e x  e x U poč
U x 
2
2

1
1
1

x


x
I x  
e e
e x  e x
I poč
Z0 2
2
(25)






cosh x 
 Z 0 sinh x  U poč
U x 
1

sinh x 
cosh x 
I x  
Z0
I poč


(26)
Konstantu  (16) můţeme vyjádřit ve tvaru
    j
(27)
Rozloţením na reálnou a imaginární část dostaneme konstantu tlumení  a konstantu fáze
:


R
2


R
2
1
1
RG   2 LC 
2
2

1 2
1
 LC  RG 
2
2





  2 L2 G 2   2 C 2
  2 L2 G 2   2 C 2
(28)
(29)
Řešení rovnice (18) je ve tvaru



U  x  e jt  A e jt ex  B e jt e x

(30)

j
j
kde A  Ae 1 a B  Be 2
Druhý člen rovnice (30)

B e jt e x  Be j 2 e x e jt  Be  x e j  2 x e jt
je rotační vektor s úhlovou rychlostí 
(31)
 x
Člen Be
určuje tlumení vlny v závislosti na vzdálenosti x. S rostoucím časem se zvětšuje
jt a vzrůstá x tak, aby platilo
 2  x  t  konst
(32)
Rovnice (31) je tedy rovnicí postupné vlny. Rychlost šíření vlny

2f
v 
 imag  
(33)
Vlnová délka
v

f
(34)
První člen rovnice (30)

A e jt e x  Ae j 2 e x e jt  Ae x e j  2 x  e jt
(35)
je rovnicí vlny postupující zpět, tedy odraţené vlny.
Charakteristická admitance je převrácená hodnota charakteristické impedance (20)
Y0 
1
Z0
(36)
Zavedeme normalizované veličiny
zT 
yT 
Z
Z0
(37)
Y
Y0
(38)
Pro vedeni nakrátko délky l je Uk=0, proto platí z rovnic (26)
U p  I k Z 0 sinh l
I p  I k cosh l
(39)
a pro vstupní impedanci
Zp 
Up
Ip

I k Z 0 sinh l
I k cosh l
(40)
Z p  Z 0 tghl (41)
Uvaţujeme náhradu zakončovaní impedance určitým vedením nakrátko:
Z k  Z 0 tghl (42)
e l  e l
1  e 2l
Z k  Z 0 l
 Z0
e  e l
1  e 2l
(43)
Normovaná neboli vztaţná impedance
zk 
Z k 1  e 2l 1  e 2 al2 jbl


Z 0 1  e 2l 1  e 2 al2 jbl
(44)
Transformace pomocí konformího zobrazení
Pouţívá jedno z konformních zobrazení, zvané Ţukova funkce, v praxi ovšem pod názvem
Smithův diagram.
Ţukova funkce má tvar:
1 w
z
1 w
(45)
Tu lze znázornit graficky na obr.2 a obr3:
Pro ní provedeme substituci
w  e 2l
(46)
A dále provedeme transformaci
w  u  jw; l  l  jl
Z čehoţ plyne:
(47)
e 2l  w  e 2 l cos 2l  j sin 2l 
(48)
a dále
u  e 2 l cos 2l
v  e 2 l sin 2l
(49)
Takţe:
u 2  v 2  e 4 l
(50)
2 l

l

konst
Pro
to je kruţnice v souřadnicích u,v o poloměru R  e
Pro druhou souřadnici určíme
v
 tg 2l
u
v  utg 2l (51)
Coţ jsou přímky procházející počátkem (v souřadnicích u,v) se směrnicí
Poznámka:
Pro porovnání – obecná kruţnice se středem m,n a poloměrem R
r  m2  x  n2  R 2  r 2  2rm  m 2  x 2  2xn  n 2  R 2
Zavedením z = jx dostaneme:
 tg 2l  tg 4
l



1
z  z* ,
2
*
*
zz  z m  jn   z m  jn   m 2  n 2  R 2  0
z *  r - jx, zz*  r 2  x 2 , r 
(konec poznámky)
Transformace konstantních reálných sloţek odporů zobrazením (45)
1
r  z  z*
2
Z předešlého víme, ţe
(52)
*
1 w 1 w
(53)
2r 

1  w 1  w*


ww*  w
r
r
r 1
 w*

 0 (54)
r 1
r 1 r 1
m  jn 
r
r
, m  jn 
r 1
r 1
m
r
,n  0
r 1
m2  n2  R 2 
(55)
(56)
r 1
1
R
r 1
r 1
(57)
Transformace konstantních reaktancí (imaginárních sloţek)
x
1
j2
z  z   2 jx  1  w  1  w
m  jn  
*
*
1 w
1  w*
(58)
1  jx
1
1
 1  j  m  1, n  
jx
x
x
(59)
m2  n2  R2  1  R 
1
x
(60)
Transformace konstantních absolutních hodnot
Pro konstantní amplitudu platí:
(61)
zz *  A2
R
2A
A2  1
,
m

A2  1
A2  1
(62)
Transformace konstantních fází
Pro konstantní fázi platí:
x
x
(63)
tg    B
r
r
z  z*
 jB
z  z*
R
(64)
B2 1
1
, n   (65)
B
B
Pokud vedení není zakončeno charakteristickou impedancí, dojde k odrazu vlny postupující
po vedení. Tato odraţená vlna se šíří od zátěţe ke zdroji a proto v jednotlivých místech vedení
naměříme kolísající amplitudu napětí a proudů podle toho, jak se v daném místě vedení sčítají
sloţky vlny postupné (dopředné) a odraţené. Vzniklá maxima a minima na vedení závisí jen
na vlnové délce postupující vlny a jejich velikost na velikosti odraţené vlny. Pokud se od
zátěţe odrazí 100% vlnění, potom na vedení existují místa, kde jsou napětí vlny postupné a
odraţené stejně velké, ale opačné fáze, takţe se odčítají, je zde nulová amplituda a tudíţ je
poměr maxim a minim nekonečný. Pokud se ţádná vlna neodrazí (vedení je zakončeno
charakteristickou impedancí), potom je podíl amplitud jakýchkoliv míst na vedení roven
jedné. Podíl vlny postupné a odraţené nazýváme PSV (poměr stojatých vln) nebo SWR
(standing wave ratio). Pokud se na vedení projevuje útlum, působí i na vlnu odraţenou a
poměr stojatých vln (PSV) se směrem od zátěţe ke zdroji zmenšuje.
Podíl vlny dopředné (31) a zpětné (35)
Be  x e j  2 x e jt

 Ce 2x
x j  2 x  jt
Ae e
e
nazýváme koeficient odrazu.
(66)
Tento komplexní koeficient odrazu můţeme zapsat v normalizovaném tvaru
   0 e 2 jx
(67)
Napětí na vedení vyjádříme pomocí vlny postupné a odraţené
U F  U R  U a U F U R  Z0 I
(68)
Dělením rovnic získáme poměr stojatých vln (PSV)

UR
UF
(69)
Dosazením normalizované impedance
U
Z0I
obdrţíme výsledek:
1 
zT 
1 
zT 
(70)
(71)
nebo opačně

zT  1
zT  1
(72)
Obě čísla z T a  jsou komplexní.
z  a  jb
  c  jd
(73)
(74)
a jejich dosazením obdrţíme výsledek:


a2  b2 1
2b


  c  jd 

j
a  12  b 2  a  12  b 2 
(75)
Tato rovnice vyjadřující komplexní koeficient odrazu můţe být zobrazena pomocí souboru
kruţnic.
S myšlenkou kruhového impedančnícho diagramu přišel poprvé ve třicátých letech dvacátého
století Philips H. Smith.
Celý Smithův diagram je ke staţení např.:
http://ok2buh.nagano.cz/smith/smithzy.pdf
http://radio.feld.cvut.cz/personal/matejka/download/smith_plain_rx_cz.pdf
http://www.skvor.cz/pdf/smith.pdf
http://fritz.dellsperger.net/
http://radio.feld.cvut.cz/personal/matejka/download/smith_plain_rx_cz.pdf
http://www.fzu.cz/departments/multilayer/tutorial/Smithuv_diagram.pdf
http://sss-mag.com/pdf/smithchart.pdf
Příklady pouţití Smithova diagramu:
http://www.fourier-series.com/rf-concepts/smithchart.html
http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/vfel/01_10.html
http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/vfel/imageS/1105.gif
http://sdelovacka.kbx.cz/data/statnice/BEST/18_1.doc
http://ok2buh.nagano.cz/first/impedance.html
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/fei/sireni_vln/teze/otazka_05.pdf
http://www.fourier-series.com/rf-concepts/smithchart.html
http://fritz.dellsperger.net/
http://www.ac6la.com/tldetails.html
http://www.amanogawa.com/archive/LossLessSmithChart/LossLessSmithChartWide-2.html
http://cgi.www.telestrian.co.uk/cgi-bin/www.telestrian.co.uk/smiths.pl
http://www.wirelessnetworksonline.com/download.mvc/CSmith-Interactive-Smith-ChartV225-0001
http://www.objetos-interactivos.es/smith/smith.html
http://www.absoluteastronomy.com/topics/Smith_chart#encyclopedia
Download

Parciální diferenciální rovnice popisující dlouhé vedení