VZDĚLÁVACÍ KURZY
Příroda do zahrad, parků, krajiny – podpora biologické
rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků
Chaloupky, o.p.s. nabízí 3 vzdělávací moduly, které se primárně dotýkají ochrany přírody vedoucí k podpoře biologické rozmanitosti
v souvislosti s péčí o veřejnou zeleň a hospodařením v krajině. Moduly je možno absolvovat jednotlivě.
termín konání
místo konání
počet účastníků
od podzimu 2014, dále dle dohody
Jihlava, popř. dle dohody
minimálně 10
Obecné požadavky na absolvování kurzu: Účast na přednáškové i terénní části jednotlivých modulů, individuální studium.
Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek a poskytnutí informací:
Chaloupky, o.p.s. – pracoviště Brtnice, Široká 378, 588 32 Brtnice
Veronika Cahová, [email protected], 567 213 662
Pavlína Křivanová, [email protected], 777 486 955
Tematické informace pro modul I. –
Tematické informace pro modul II. –
Tematické informace pro modul III. –
„Základy podpory biologické rozmanitosti“
„Přírodní zahrady, parky a veřejná zeleň
v obcích – zakládání a údržba“
„Péče o krajinné prvky v kulturní krajině“
• Definice pojmů vztahujících se k biologické rozmanitosti
• Přiblížení problematiky rostlinných a živočišných invazí
• Přehled přírodě blízkých forem hospodaření v krajině
• Legislativní souvislosti hospodaření a údržby krajiny
• Teorie ochrany přírody, systém ochrany přírody
v České republice a v Evropě
• Příklady zvláště chráněných a ohrožených organismů
a jejich prostředí
• Základní nástroje péče o přírodní biotopy
a druhová ochrana
• Témata na míru cílové skupiny
• Diskuze k souvisejícím tématům
• Terénní exkurze zaměřená na praktické ukázky
Modul se skládá z dvoudenní přednáškové části
a jednodenní terénní exkurze.
Poplatek pro rok 2014: 2400,-
• Biodiverzita zahrad, parků a veřejné zeleně
• Biologická ochrana rostlin
• Péče o dřeviny
• Základy zahradní architektury
• Trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace
a extenzivní údržbou
• Význam přírodních zahrad
• Ekosystémový přístup v péči o prostředí v okolí lidských sídel
• Zásady využívání původních druhů rostlin, staré
a krajové odrůdy
• Mykorhizní symbióza
• Legislativní souvislosti
• Témata na míru cílové skupiny
• Diskuze k souvisejícím tématům
• Terénní exkurze zaměřená na praktické ukázky
Modul se skládá z třídenní přednáškové části
a dvoudenní terénní exkurze.
Poplatek pro rok 2014: 3400,-
• Vymezení krajinných prvků středoevropské
kulturní krajiny
• Příklady typických společenstev, stanovišť a druhů
• Estetika krajiny, krajinný ráz, jeho vnímání
a ochrana
• Legislativní nástroje péče o krajinu
• Dotační politika související s péčí o krajinu
• Základy péče o přírodní biotopy, principy ochrany ohrožených rostlinných a živočišných druhů
• Příklady tradičních či zapomenutých forem hospodaření podporujících biologickou rozmanitost
• Teoretické základy ekologického zemědělství
• Rostliny medonosné, léčivé, jedlé, jedovaté
• Aleje – význam v krajině, obnova, údržba
• Voda v krajině
• Témata na míru cílové skupiny
• Diskuze k souvisejícím tématům
• Terénní exkurze zaměřená na praktické ukázky
Modul se skládá z třídenní přednáškové části
a dvoudenní terénní exkurze.
Poplatek pro rok 2014: 3400,-
Projekt „Příroda do zahrad, parků a krajiny – podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků“,
r.č.: CZ.1.07/3.2.09/01.0029, byl v letech 2010–2013 podpořen z ESF a SR ČR v rámci OP VK.
Download

Leták Příroda do parků, zahrad a krajiny