Státní fond životního prostředí
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Společenství vlastníků jednotek pro dům
Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav
Tř.Václava Klementa 336
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 290 07 615
zastoupená předsedou výboru Petrem Vítem
Tel: +420 604 893 446
Mob: [email protected]
Číslo žádosti: 14432917
Čj: SFZP 048035/2012
V Mladé Boleslavi 16.03.2012
Věc:
ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
PODPORY Z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM
Zateplení bytového domu, Tř.V.Klementa 336, Mladá Boleslav
Vážená paní, vážený pane,
Odvoláváme se tímto proti Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o
podpory z programu Zelená úsporám, který jsme obdrželi poštou dne 14.3.2012.
poskytnutí
Odůvodnění:
Dne 24.8.2010 jsme podali úplnou žádost v rámci programu Zelená úsporám. Žádost jsme
připravovali již delší dobu ve spolupráci s projektantem, auditorem a zhotovitelem.
O neočekávaném ukončení příjmu žádostí pro oblast panelových domů jsme se dozvěděli až
v den jejího ukončení tj. 24.8.2010. Ihned jsme připravili veškeré podklady, které jsme měli
již přichystané a podali je osobně v podatelně SFŽP v Olbrachtově ul. 2006/9, Praha 4.
Při příjmu naší žádosti jsme nebyli nikým upozorněni, že by podaná žádost nebyla úplná.
Měli jsme za to, a byli jsme též ujištěni, že dnešní den, tj. 24.8.2010, den ukončení příjmu
žádostí na panelové domu, je vše hektické a pro případná doplnění naší žádosti budeme
vyzváni v pozdějším termínu. Což bylo všemi stranami chápáno, a bylo to vzhledem k
„náhlému“ zastavení příjmu i pochopitelné.
Dne 28.4.2011 jsme obdrželi od SFŽP dopis Výzvu k odstranění nedostatků a doplnění.
V průběhu následujících týdnů jsme se osobně dostavili na pracoviště v Olbrachtově ul.
2006/9, Praha 4 a za přítomnosti projektanta Ing. Jana Koloděje, Jiřího Bureše (zástupce
realizační společnosti a pracovníka SFŽP Ing. Karla Pitelky několikrát kontrolovali veškeré
doklady připravené k doložení na základě výše uvedené Výzvy.
Předložené doklady byly zkontrolovány a posouzeny jako vyhovující, o tom není pochyb.
Vlastní podání doplňujících dokladů bylo provedeno dne 26.5.2011.
V průběhu dalšího období jsme měli snahu zjistit, jak probíhá administrace naší žádosti.
Osobně jsme navštěvovali informační středisko v Olbrachtově ul. 2006/9, v Praze 4 (Ing.
Kubín, Ing. Krylov, Ing. Pitelka). Po ústní informaci, že naše žádost je zařazena do skupiny
žádostí, které budou vyřazeny, jsme kontaktovali telefonicky ombudsmana pí. Kolínskou a
1
pracovnici SFŽP (pracoviště Hradec Králové) pí.Klozovou, které byla naše žádost přidělena,
vše s prosbou o společnou schůzku.
Bohužel se nám nepodařilo uspět a naše prosby nebyly vyslyšeny. Schůzka za přítomnosti
ombudsmana pí.Kolínské, pí.Klozové, p.Pitelky a projektanta se nikdy neuskutečnila.
Nám zde šlo o to, že veškeré podklady, ať už ty původní, nebo posléze doplněné, byly
uznány jako relevantní. Nyní z nevysvětlitelných důvodů bylo shledáno, že tyto doklady jsou
nevyhovující.
Pro nás je tento postup nepochopitelný a těžko akceptovatelný.
S Vaším postupem a jednáním nesouhlasíme.
K Vašemu zamítnutí níže připojujeme vysvětlení zpracovatele projektové dokumentace Ing.
Jana Koloděje ze společnosti Chytrý dům, spol. s r.o.:
Mimo jiné bychom na tomto místě chtěli zmínit, že ateliér Chytrý dům, spol. s r.o. byl
zpracovatelem i dalších projektů ve shodném standardu, které na SFŽP prošly řádnou
kontrolou bez jakýkoliv připomínek a obdržely dotaci.
Žádost o podporu PD:
1. Nesouhlasí výše nákladů – faktura byla předložena správně.
2. V průvodní zprávě je uveden generální projektant firma Chytrý dům, a zodpovědný projektant Jan Koloděj. Smlouva byla s firmou Chytrý dům, která vystavila fakturu.
Veřejná podpora De minimis:
1. Již jsme vše předkládali a kontrolovali dne 26.5.2011.
Projektová dokumentace:
1. Ve výkresech chybí skladby konstrukcí – opravdu tam není skladba stěny v 1. PP, nicméně z
výkresu je jasné, že je z ŽB a v odborném posudku skladba uvedena je.
2. Nesouhlasí skladby konstrukcí TZ vs. OP – v OP jsou tloušťky omítek 5 mm, v TZ 10 mm, výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Rozdílná tloušťka ŽB panelu u SCH3 – v OP je správně a
také je s tím takto počítáno.
3. Uváděno 1. NP, 2. NP – 9. NP – v TZ se píše, že 1. PP je nevytápěný suterén.
Odborný posudek:
1. Nesouhlasí skladby v TZ a OP – pouze omítky a ŽB panel u konstrukce SCH3, nicméně v OP je
vše v pořádku a ve výpočtech také.
2. Protokoly nebyly doloženy pro všechny konstrukce – není pravda – jsou doloženy všechny výpočty pro konstrukce ve stávajícím i navrhovaném stavu.
3. Nesouhlasí druhy TI, není započtena korekce delta U – nejsou započteny omítky (ve výpočtu v
navrhovaném stavu se to vůbec neprojeví, i tak je výpočet na straně bezpečnosti), druhy
tepelné izolace souhlasí, korekce delta U není uvažována pouze u skladby SCH3_N – terasa na
lodžii, kde není hydroizolace kotvena, ale mechanicky přitížena a tudíž tepelná izolace není
degradována kotevními prvky, v ostatních konstrukcích je vše OK
4. Nejsou doloženy protokoly výpočtu U pro všechny konstrukce – není pravda, jsou doloženy
všechny kce ve stávajícím i navrhovaném stavu.
5. Výpočet MRPT – není pravda – výpočty jsou provedeny správně, omítky nemají žádný vliv na
U v navrhovaném stavu
Krycí list:
1. Adresa uvedena je.
2. Opatření SO8 je uvedeno, protože má vliv na snížení energ. náročnosti budovy.
2
Doufáme, že je celá záležitost pouhým nedorozuměním.
Na závěr bychom chtěli vyjádřit přesvědčení, že naše žádost o dotaci bude kladně vyřízena.
S pozdravem
Petr Vít
Předseda společenství
Společenství vlastníků jednotek pro dům
Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav
Jana Šidlová
Místopředseda společenství
Společenství vlastníků jednotek pro dům
Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav
3
Download

Odeslané odvolání dne 19.3.2012