SI-2YH0A-006-02
Základní bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ
- Prevence nebezpečí nehody:
• Při použití náboje s dynamem 1,5W, určeného pro LED osvětlení, pro napájení
žárovkových světel, nebude dosažena dostatečná intenzita svícení.
• Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny.
Uvolněné, opotřebované, nebo poškozené součástky mohou zapříčinit vážné
poranění jezdce. Důrazně doporučujeme používat výhradně originální náhradní
díly Shimano.
• Před jízdou zkontrolujte, zda jsou obě kola bicyklu spolehlivě upevněna.
Pokud by došlo jakýmkoli způsobem k uvolnění, může případné upadnutí
kola způsobit pád s vážným zraněním.
• Před jízdou za snížené viditelnosti zkontrolujte funkčnost osvětlení.
• Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovejte je na bezpečném
místě pro budoucí potřebu.
SI-2YH0A-006
Dynamo v náboji kola
(pro kotoučovou brzdu)
Technické a servisní pokyny
Připojovací konektor
Označení
Vhodné
velikosti
DH-S501
DH-T785
Vnější průměr pláště
646-716mm
Zapletená kola
26-28"
Dynama v náboji generují extrémně vysoká napětí. Nikdy se nedotýkejte konektoru
při jízdě ani při otáčení samotného předního kola. Dotekem konektoru může dojít
ke kontaktu s el. proudem.
• Seznamte se s těmito pokyny společně se servisními pokyny pro kotoučové
brzdové systémy.
• V souladu s německými normami (StVZO) musí být dynama pro německý trh
opatřena přepětovou ochranou. Toto dynamo (3,0W) přepěťovou ochranu
v náboji integrovanou nemá. Použijte externí přepěťovou ochranu se symbolem
označujícím splnění německých norem (přepěťová ochrana Shimano SM-DH10
nebo podobná).
• Dynamo v náboji (1,5W) nevyhovuje německým normám (StVZO). Seznamte
se s předpisy platnými v zemi, kde hodláte náboj používat.
• Zkontrolujte rovnoběžnost patek přední vidlice. Pokud jsou patky výrazně
nerovnoběžné, může po dotažení náboje dojít k prohnutí osy a zachytávání
vnitřních částí dynama, které by působilo hluk.
• Náboj s dynamem se upevňuje do přední vidlice tak, aby připojovací konektor
byl vpravo při pohledu z bicyklu vpřed. Při poloze konektoru vlevo se při jízdě
bude dynamo otáčet nesprávným směrem.
• Před používáním ověřte, zda je připojovací konektor správně zapojen do
dynama.
• Vhodné žárovky
<Dynamo v náboji 3,0W>
Přední světlo
6,0V/2,4W
6,0V/3,0W
9,6V/5,0W*
Koncové světlo
6,0V/0,6W
-------
*: Pro výhradní použití s LED osvětlením LP-R600 (vhodné pro sportovní náboj s dynamem)
Přední světlo
6,0V/2,4W
DH-2D35
Vnější průměr pláště
646 – 716 mm
400 – 716 mm
Zapletená kola
26 – 28 inch
16 – 28 inch
6 V/3.0 W
6 V/2.4 W
DH-3D30
Koncové světlo
------
• Přestože náboj s dynamem (1,5W) je určený výhradně pro LED osvětlení,
nelze ho použít pro veškeré LED svítilny. Přehled vhodných typů naleznete
v příručce uživatele.
• Pokud dojde ke spálení žárovky v čelním nebo koncovém světle, do zbývající
žárovky bude proudit mnohem větší napětí což výrazně zkrátí její životnost.
Poškozenou žárovku proto neprodleně vyměňte.
• U světel s elektronickými prvky, jako např. automatické systémy osvětlení,
může dojít k poškození vysokou rychlostí jízdy.
• Pokud je osvětlení často zapínáno při vyšších rychlostech jízdy, životnost
žárovek bude nižší.
• Vnitřní složení náboje nerozebírejte.
• Do náboje nevpravujte žádné mazivo, neboť by mohlo znehodnotit náplň
mazacího tuku a způsobit problémy s vodivostí.
• Kvůli dynamu a magnetům uvnitř náboj rotuje nepatrně hůře.
• Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a zhoršení vlastností
způsobené běžným používáním.
DH-2D30
DH-S700*
DH-1D70*
Vnější průměr pláště
400-716mm
492-716mm
Zapletená kola
16-28"
20-28"
Napětí / výkon
6V/3,0W
6V/2,4W
Podložka
Uzavřená matice (M9)
Držák blatníku
Pozn.:
Páka uvolňovacího
mechanismu
Uzavřené matice dotahujte střídavě na obou stranách, nedotahujte či neuvolňujte
nejdříve jednu a pak druhou, neboť by mohlo dojít k protáčení osy a nepřiměřenému
dotažení, nebo povolení kontramatic osy.
Páka uvolňovacího
mechanismu
Pozn.:
• Při upevnění rychloupínákem nepoužívejte vějířovou podložku.
• Pro zaručení spolehlivého kontaktu připojte dva vodiče.
6V/1,5W
Připojení vodičů
Montáž kotouče
Připojte vodiče podle vyobrazení níže.
Procenter
typ center
For
lock lock
type
Kotouč
Pozn.:
Pozn.:
Před připojením přívodního a zemnícího vodiče odstraňte barvu.
• Vodiče upevněte k vidlici nebo vzpěře košíku tak,
aby nemohly přijít do kontaktu s paprsky výpletu kola
nebo jinými součástmi při jízdě.
Pokud se poloha dynama a osvětlení při jízdě mění,
např. při použití odpružené vidlice, ujistěte se že v celém
rozsahu pohybu nedochází k přílišnému uvolnění nebo
dotažení vodičů.
• Osvětlení zapojte tak, aby proud z dynama vedl vodičem
z připojovacího konektoru světla na dynamu obvodem do
zemnícího konektoru.
• Pro odpojení světla od dynama sejměte kryt konektoru.
• Bicykl se sejmutým krytem konektoru nepoužívejte, neboť by se vodič mohl
dostat do výpletu kola.
• Před demontáží předního kola nejprve odpojte konektor. Při silném zatažení za
vodiče může dojít k poškození drátů, nebo ke zhoršení kontaktu. Obdobně při
montáži nejprve upevněte kolo do vidlice a poté upevněte konektor.
Zemnící přípojka
Pozn.:
Upevňovací kroužek
kotouče
• Dbejte aby nedošlo k záměně zemnícího
a napájecího vodiče. Při nesprávném zapojení
nebude světlo fungovat.
• Před připojením zpevněte konce vodičů
stočením.
• Doporučené vlastnosti vodičů
TL-LR15
Utahovací moment:
40-50Nm
Izolace
Drát
Pro typ 6 šroubů
a podle vyobrazení 1 kotouč
předběžně upevněte.
Připojení
přívodu
Obr. 1
Typ
Kotouč
Vícepramenné lanko
Typ (AWG) 22
Průměr přibližně 0,8mm
Průměr 1,8-2mm
Drát
Izolace
2. V ochranných rukavicích zatlačte
silou na kotouč ve směru otáčení
podle obr. 2. Současně dotáhněte
upevňovací šrouby kotouče ve
vyobrazeném pořadí.
Utahovací moment:
2-4Nm
Pozn.:
Zemnící vodič
Náboj
Pojistná
podložka
• Vodiče přehněte přes okraj
a vsaďte do drážek.
Napájecí vodič
Upevňovací šrouby
kotouče (torx #T25)*
*TORX je registrovaná obchodní
značka firmy Camcar LLC.
Přibližně 16mm
Vsazení
Přibližně
16mm
Drážka
Ohnout
Konektor (šedý)
3. Pomocí plochého šroubováku, nebo podobného
nástroje, přihněte hrany pojistných podložek
k hlavám šroubů podle Obr. 2
obr. 3.
Kryt konektoru (černý)
Obr. 3
• Zde nesmí docházet ke
kontaktu.
Pozn.:
• Kryt natočte do správné
polohy.
Kontrola osvětlení
Zemnící přípojka
• Tlačte až do zacvaknutí
pojistky.
Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)
Vzpěra košíku
Utahovací moment:
20-25Nm
Pojistná
podložka
* Servisní pokyny v dalších jazykových verzích jsou dostupné na:
http://techdocs.shimano.com
Držák blatníku
* : Sportovní náboj s dynamem
1. Usaďte kotouč a pojistné podložky
<Dynamo v náboji 2,4W>
Přední vidlice
Připojovací
konektor
DH-3D80* DH-3D72* DH-3D35
Označení
Vhodné
velikosti
Připojovací konektor
Přední
vidlice
6V/3,0W
Napětí / výkon
POZNÁMKA:
Připojovací
konektor
Přední
vidlice
Držák blatníku
Vhodné
velikosti
Vzpěra košíku
Držák blatníku
Přední
vidlice
DH-T665
- Prevence nebezpečí nehody:
Označení
Pro upevnění maticemi
Provedení pro rychloupínák
■ Popis
Napětí / výkon
UPOZORNĚNÍ
02
Montáž předního kola
Kolo vložte do vidlice tak, aby připojovací konektor dynama byl na pravé straně
při pohledu dopředu a konektor byl v úrovni vidlice, nebo držáku blatníku.
Podle vyobrazení kolo upevněte tak, aby připojovací konektor směřoval vzhůru.
Nepokoušejte se pootočit konektorem po dotažení rychloupínáku nebo
upevňovacích matic. Pokud se budete snažit konektorem otočit, může dojít
k poškození, nebo přerušení vodičů uvnitř.
Připojení přívodu
Připojovací konektor dynama
v náboji
Roztočte přední kolo a zkontrolujte
osvětlení.
Download

Dynamo v náboji kola