TESTOVACÍ PROGRAM MYČEK DFH
Tento kompletní testovací program se používá pro kontrolu všech funkcí myčky.
Vyobrazení chyb během testu: Některé chybové kódy se během cyklu nemusí vyobrazit. Během
testu se však projeví.
Způsob využití LED diody diod pro vyobrazování stavu myčky:
LEDka pomalu bliká (0.5" / 0.5") – vyčkávání na servořízení (úroveň, T° …)
LEDka svítí stabilně – servořízení dosáhlo korektního stavu (krok "OK")
LEDka bliká rychle (0.1" / 0.1") – detekována chyba
• Vyobrazení na LCD displeji: kódy jsou na displeji zobrazeny jasnou formou (E4 - E5).
• Vyobrazení za pomoci LED diod: U verze bez displeje (E1) jsou chybové kódy zobrazovány
pomocí LED diod, (vertikálně nebo horizontálně v závislosti na designu panelu).
Abychom se dozvěděli číslo chyby, pouze přidáme binární hodnotu rozsvícené LED diody.
Hodnota LED diody je binární hodnotou, která odpovídá její pozici: Např.
=15
FUNCTIONS AND/OR ELEMENTS TO BE CHECKED
Plnění>>> Nedosaženo horní úrovně
po 2' napájení SV →Kontrola SV a úrovně FBS
Vypouštění>>> Nedosažena spodní úroveň do 30'' vypouštění→ kontrola čerpadla a FBS
úrovně
Topení >>> Neprobíhá ohřev →Kontrola topného tunelu a bezpečnostního zařízení dveří
Termistor (NTC) OOO nebo odpojen >>> Kontrola jeho hodnot (47 KΩ při 25°C)
Příliš nízká spotřeba proudu oběhového čerpadla >>> Čerpadlo ve zkratu nebo odpojeno
Příliš vysoká spotřeba proudu oběhového čerpadla >>> Čerpadlo zablokováno nebo
OOO
Detekce průsaku>>> Abnormální množství vody na dně šasi+ kontakt plováku
Chyba střídacího ventilu >>> Mikromotor nebo poloha čidla OOO
Nevyužívá se
Nevyužívá se (Chyba tlakového čidla oběhového čerpadla)
Plnění>>> Horní úroveň
Ztráty během stat. plnění →vypouštěcí hadice na podlaze
Přehřívání >>> T° údaje NTC čidla příliš vysoké →Uzavřeno relé topení nebo NTC OOO
Plnění >>> Není stabilizován proud oběhového čerpadla →Špatná úroveň nebo čerpadlo
OOO
Přesun k dalšímu kroku pomocí tlačítka „ Start ". Tím je možné i jednotlivé kroky
přeskakovat (kromě těch, u kterých je nutné vyčkat na dosažení požadované úrovně nebo
teploty).
Možná kontrola v průběhu testu: Deska ukládá poslední data, což umožní otevření dveří (pro
kontrolu dosažené úrovně) nebo odpojení zařízení pro kontrolu defektivního okruhu, výměnu
defektního dílu a opětovného zapojení zařízení za účelem pokračování v testu.
Zrušení a opuštění testu: Odpojením myčky nebo stiskem tlačítka " On/Off " test nezrušíte. Za
tímto účelem je nutné přidržet tlačítko start po dobu 2sekund.
Přípravné kroky pro vstup do testu
• Odstraňte sokl a příčník pro dosažení přístupu k pomocnému instruktážnímu diagnostickému štítku
• Odstraňte pravou stěnu, abyste uviděli vyprázdnění vody určené pro regeneraci.
• Použijte sondu na svorkách pro kontrolu napájení topného tělesa
• Vyprázdněte zařízení, otevřete kohoutek a uzavřete dveře myčky
Akce
5 stisků klávesy
„Start“ v době
kratší než 5
sekund’
Krok
0
Průběh a vyobrazení
TEST start
(a u některých
modelů přidržení
tlačítka)
Stisk tlačítka
"Start"
Stisk tlačítka
"Start"
Kontrola vstupu
1
Každým stiskem tlačítka nebo
otočením voliče se displej
změní.
Kontrola NTC
2
Kontrola odporu
( 47 kΩ při 25°C )
Kontrola vypouštěcího
čerpadla + kondenzačního
SV2pokud existuje) + ventilátoru
(pokud existuje)
Stisk tlačítka
"Start "
3
Kontrola napájení SV2 a
ventilátoru, jestli existuje
pokud zůstane zařízení plné,
není možné v testu pokračovat
Kontrola plnění (SV1)
Stisk tlačítka
"Start "
Stisk tlačítka
"Start "
4
5
Pokud zůstane spodní úroveň
hladiny, není možné pokračovat
v testu
Kontrola sprchování
+Střídavého ostřikování
(pokud existuje)
Pokud je u modelu střídavé
ostřikování, ramena jsou pod
proudem vody takto: 5" horní
rameno a 5" spodní – střídání
horního a spodního ostřikovače
Průhledné dveře 32X2668
umožní kontrolu správné rotace
ramen
Kontrola topení + sprchování +
střídavé ostřikování (pokud
existuje)
Stisk tlačítka
"Start "
6
Během topení teče proud 9 A.
Analýza / Displej
Signální systém – rozsvícení všech
LEDek + PÍPNUTÍ ?
NE
Test nebyl spuštěn
ANO
Nic není signalizováno.
Svítí všechny LED současně?Mění se vyobrazení displeje při
stisku tlačítka nebo otočení voliče?
NE
ANO
LEDka rychle bliká
Na displeji d04
LEDka svítí stabilně
nebo vyobrazeno "OK"
Vstupní deska vadná.
Nic není signalizováno.
NTC mimo provoz
Nic není signalizováno.
Je spodní úroveň (N0) dosažena do 30’’ ? LEDka bliká
pomalu nebo je vyobrazeno na displeji „IN PROGRESS" , dokud je
vysoká úroveň (N1) a poté svítí stabilně nebo se vyobrazí "OK",
pokud je dosaženo spodní úrovně (N0).
NE
- Detektor hladiny vody ve zkratu
+ rychlé blikání LED
- Zablokovaný plovák – Vada
vypouštěcího čerpadla
a/nebo d02 na displeji
ANO
Nic není signalizováno.
Je plnění do horní úrovně (N1) dosaženo do 3' ? LEDka bliká
pomalu nebo se vyobrazí nápis "IN PROGRESS" dokud je
dosahována spodní úroveň (N0) a poté
- začne tato LEDka svítit stabilně nebo se vyobrazí "OK", pokud
bylo dosaženo vrchní úrovně (N1) a poté
- Konec plnění.
NE
- Detektor hladiny vody rozpojen
+ rychlé blikání LED
- Zablokovaný plovák
- Vada napouštěcího ventiluSV1
a/ nebo d 01
ANO
Nic není signalizováno
Rotují ramena správně ? Začne LEDka svítit stabilně nebo
na displeji "OK" ? – Napájení SV1 (plnění vodou) – Napájení
oběhového čerpadla – napájení ostřikovacího mikromotoru pro
střídavé ostřikování (pokud existuje)
NE
NE+ rychlé blikání LED
d05 nebo d06
d08
ANO
Ramena zablokována
- Vada oběhového čerpadla – Ventil
střídavého ostřikování vadný (poloha
kontaktu nebo mikromotor)
Vada oběhového čerpadla
Vada ventilu střídavého ostřikování
Nic se nesignalizuje
Zvýší se teplota o 5°C po5' topení ? LEDka pomalu bliká nebo
se vyobrazí "IN PROGRESS" během ohřevu
poté
se tato LEDka rozsvítí stabilně nebo se na displeji objeví "OK"
pokud T° vzrostla , pak
- Ohřev zastaven.
NE+rychlé blikání
a/nebo d03 na displeji
Vadný topný tunel
ANO
Akce
Stisk tlačítka
"Start "
Krok
Průběh a vyobrazení
Kontrola regeneračního ventilu (RV)
7
Odstraňte pravý panel, abyste viděli
vyprazdňování regenerační nádoby.
8
Vyčkejte 1 minutu na aktivaci a pak
otevřete dveře myčky
Kontrola vypouštěcího čerpadla +
kondenzační SV2 (pokud existuje) +
ventilátor (pokud existuje)
Stisk tlačítka
"Start "
Analýza
Vyprazdňuje se zásobník na regenerační vodu
v technické zóně?
NE
Kontrola dávkování leštidla
Stisk tlačítka
"Start "
9
Kontrola napájení SV2 a ventilátoru,
pokud existuje.
Nic se nesignalizuje.
Regenerační ventil je vadný
Vytéká leštidlo po vnitřní straně dveří?
NE
Vadný aktivátor dávkovače leštidla nebo je
dávkovač prázdný.
ANO Nic se nesignalizuje.
10’’ oplach (oplach vnitřní části dveří) a pak
vypouštění do spodní úrovněl (L0), je dosažena do
30’’? LEDka bliká pomalu nebo se vyobrazí "IN
PROGRESS" , dokud je dosahována horní úroveň (N1)
a poté se tato LEDka rozsvítí stabilně nebo vyobrazí
nápis "OK", pokud je dosažena úroveň (L0).
NE+rychlé
- Detektor hladiny vody FBS ve
blikání LED
zkratu
- Zablokován plovák
a/nebo d02
- Vadné vypouštěcí čerpadlo
ANO
Nic se nesignalizuje.
Stisk tlačítka
"Start "
nebo
Stisk tlačítka
On/Off
Nebo
Odpojení z
elektřiny
10
Opuštění TESTu
8.5. – Kontrola a měření terminálů zdrojové desky
Zdrojová deska myčky je instalována v pouzdře na levé straně dna šasi. Pro
testování komponentů zdrojové desky za použití ohmmetru stačí odstranit lištu na
přední straně a potáhnout pouzdro vpřed.
Veškerá měření jsou prováděna s odpojenými konektory ze zdrojové desky.
Zdrojová deska je chráněna plastovým obalem, na němž jsou jména terminálových
bloků a symboly zapojení komponentu.
Přiložená manuál umožňuje provedení testu komponentů a terminálů podle tabulky odpovídajících
hodnot.
Těleso
Termistor (NTC)
Topný tunel
Vypouštěcí čerpadlo
Terminálové
bloky
J3b/1
J3b/3
J13b/2
J13b/3
J11/1
J11/3
Úroveň FBS
J3a/2
J3a/3
Vysoušecí kondenzátor SV2
Ventilátor
Plnění SV1
Oběhové čerpadlo
Motor střídavého ostřikování
Kontakt polohy ventilu
J9/1
J8/1
J10/1
J12/4
J5/1
J9/3
J8/3
J10/3
J12/5
J5/3
J5/5
J5/6
Regenerace SV
J11/5
J11/7
Sůl FBS
J11/8
J11/9
Aktivátor proplachovacího
boxu
J4/2
J4/4
Proplachovací produkt FBS
J4/1
J4/2
Kontakt plováku proti
přetečení
J10/4
J10/5
J10/6
J10/6
Kontakt dveří
J13a/1
J13a/2
Tlačítko On/Off
J13a/2
J13a/3
Electrical
J13b/1
J13b/3
wer s
Hodnota
cca. 47 kΩ
cca. 25 Ω
cca. 260 Ω
nekonečno
0Ω
cca. 4 kΩ
cca. 400 Ω
cca. 4 kΩ
cca. 100 Ω
cca. 6,5 kΩ
0 Ω nebo
nekonečno
cca. 4 kΩ
nekonečno
0Ω
cca. 1,5 kΩ
nekonečno
0Ω
0Ω
0Ω
0Ω
nekonečno
0Ω
nekonečno
230 V
Informace
Hodnota při 25°C
Vana prázdná
L1 (0.85 litrů) dosažena
Sušení s ventilátorem
5 uzavření za otáčku
Nádoba plná
Nádoba prázdnaá
Nádoba plná
Nádoba prázdná
Žádný signál
Průsak
Uzavřené dveře
Otevřené dveře
Stisknuté tlačítko (ON)
Stisknuté tlačítko (OFF)
-
Měření ohmmetrem provádějte při odpojených konektorech a odpojeném
zařízení.
Download

Testovací program myček DFH.pdf