Zápis ze schůze Výboru
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích,
konané dne 26.1.2012
Přítomni:
p. Milan Slavíček – předseda
p. Zdeněk Lážek – místopředseda
p. Richard Vavrda – člen výboru
pí Lenka Dúpalová – člen výboru
Omluveni:
p. Jiří Koudelka – člen výboru
Začátek schůze:
20:00 hod
Splněno:
Ukončení práce ve výboru p. Jiřího Koudelky
P. Jiří Koudelka oznámil členům výboru, že z důvodu časového vytížení není schopen
vykonávat práci ve výboru společenství. Všichni členové výboru p. Koudelkovi děkují za
odvedenou práci.
Zatékání do bytu 231
Vlastník bytu 231 nahlásil zatékání do svého bytu v oblasti oken. Není v časových
možnostech výboru společenství, zajistit společnou prohlídku bytu, na které bude
přítomen vlatník bytu a stavební firma Galuška, která zajišťovala rekonstrukce balkónů
v loňském roce a bude tento problém reklamovat. Vlastník bytu má k dispozici kontakt
na stavební společnost, tak aby prohlídka bytu mohla proběhnout na základě dohody
vlastníka a dodavatele.
Únik plynu
Výbor zjistil únik plynu v domě. Na základě dohody se společností Votop byla zajištěna
oprava úniku plynu. Následně proběhla kontrola ve všech bytech, kde je plyn zaveden.
Oprava byla provedena dne 9.12.2011. Dle informace od jednoho vlastníka bytu bylo
zjištěno, že některé plynoměry nejsou zaplombovány. Tato situace byla oznámena
plynárenské společnosti.
Zápis stavu vodoměrů a počet osob pro TDO
Dne 1.1.2012 od 19 hodin proběhl v celém domě zápis stavu vodoměrů k datu
31.12.2011 a zároveň o počtu osob v bytě pro TDO. Stav vodoměru nenahlásil pouze
vlastník bytu 441, kterému byla spotřeba stanovena dle roku 2010.
Úkoly:
Postup řešení vymáhání pohledávek za p. Špárou
1
Vymáhání pohledávky za p. Špárou (oprava střechy) je řešeno s advokátní kanceláří. Je
rozhodnuto o exekuci. Smlouva s exekutorem je podepsána oběma stranami. Proces
exekuce trvá. Pan Špára byl v prosinci 2010 propuštěn po 2 letech z výkonu trestu.
Právní zástupce společenství vyzve exekutora k novému prověření majetkových poměrů
p. Špáry.
O: Lážek
T: stále
Vymáhání nedoplatků
Dluh vlastníka bytu 221 stále trvá. Vlastník bytu neplatí své závazky, nekomunikuje se
členy výboru. Společenství vlastníků úspěšně nárokovalo svůj dluh u Okresního soudu
v Nymburku. Dále je pohledávka přihlášena do exekučního řízení. Původní exekuční
dražba bytu byla zrušena. V druhé vyhlášené dražbě byl byt prodán nejvyšší nabídce.
Na naše společenství vlastníků z vydražené výše nezbyla žádná částka. Nyní má
společenství možnost podat další exekuci vůči bývalému vlastníkovi bytu, samozřejmě
za nutnosti vynaložení dalších finančních prostředků, jejichž návratnost je nejistá.
Druhým řešením je odpis této pohledávky. Návrh rozhodnutí bude předán shromáždění
výboru k rozhodnutí.
S vlastníkem bytu č. 131 byl sepsán splátkový kalendář. Vlastník platební kalendář
neplní, výbor se s vlastníkem spojí a dohodne se na novém splátkovém kalendáři.
Pokud nebude nový splátkový kalendář podepsán, nebo vlastník nebude komunikovat
dojde k podání žaloby.
Vlatník bytu č. 141 podal žádost o insolvenci. K datu 31.1.2012 bylo podepsáno uznání
dluhu. Další postup po vyhlášení insolvence bude výbor řešit s právním zástupcem
společenství.
Dluhy bytu č. 143 byly předány k vymáhání právnímu zástupci společenství, byla
podána žaloba o úhradu nedoplatků.
O: Lážek
T: do vyřešení
Osazení tyčí na pozemku za domem
Z důvodu častého parkování vozidel na travnatém pozemku za domem výbor opět
otevřel otázku osazení obrubníku u travnatého pozemku za domem tyčemi tak, jak je
osazeno u domu č. 474. S dodavatelem služeb bylo předběžně dohodnuto řešení (viz.
stav u domu č.p. 474). Osazení tyčí proběhne na jaře 2012.
O: Dúpalová, Koudelka
T: jaro 2012
Seznam revizí
Výbor shromáždění zajistí sumarizaci nutných revizí a to včetně datumů, kdy revize
proběhly a termínů pro příští revizi. Tyto seznamy budou prezentovány na www.
O: Vavrda
T: do příští schůze výboru
2
Zatékání ze střechy
Vlastníci bytů 142 a 241 nahlásili zatékání do bytů ze střechy. Výbor bude stav sledovat
a prověří možnost oprav. Proběhla kontrola střechy s tím, že zřejmě zatéká kolem
komínků. Výbor zajistí zatmelení nerovností kolem komínků.
O: Slavíček
T: stále
Výměna zvonků
Výbor se rozhodl poptat možnosti opravy nebo výměny zvonků v celém domě.
Dodavatel opravy je vybrán a objednán. V průběhu února a března dojde k výměně
zvonkových plat a následně bude dodavatel kontaktovat majitele, kteří mají problémy se
zvonkem nebo telefonem z důvodu zajištění opravy.
O: Dúpalová
T: do shromáždění vlastníků
Úprava místních komunikací v sídlišti Mírová
Společenství bylo doručeno rozhodnutí ohledně úpravy místních komunikací v sídlišti
Mírová. Výbor má k navrhnutému řešení výhrady. Výbor je v kontaktu s výbory
společenství vlastníků domů č.p. 471, 472 a 474 v rámci zajištění společného postupu.
O: Vavrda
T: jaro 2012
Zatékání v oblasti okapu mezi vchody A a B
Nejvyšší část okapu mezi vchody A a B je rozevřená a tímto otvorem zatéká pod omítku
domu. Výbor společenství získal kontakt na firmu, která zajišťuje výměnu okapů za
použití horolezecké techniky. Výbor společenství zajistí cenovou nabídku a následně
výměnu.
O: Lážek
T: jaro 2012
Hlodavci v kanalizaci
V kanalizaci jsou přemnoženi potkani. Výbor komunikuje s městem ohledně zajištění
deratizace kanalizace a ostatních ploch v okolí domu. V minulých týdnech byla
deratizace několikrát urgována na městě, zatím bezúspěšně.
O: Vavrda
T: do příští schůze výboru
Vodoměry
Výbor společenství připravuje návrh na výměnu vodoměrů za kvalitnější, digitální
vodoměry s možností dálkového odečtu. Výbor prověří možnosti těchto vodoměrů a
zároveň cenovou hladinu pro jejich pořízení.
O: Vavrda
T: do shromáždění vlastníků
3
Úklid sněhu
Bude objednán úklid sněhu v zimních měsících od společnosti YABOK. Úklid sněhu
bude objednán i na nově vybudovaných chodnících mezi vchody A až D.
O: Lážek
T: co nejdříve
Faktura vydaná za služby CATR
Bude vystavena faktura vydaná za spotřebu energie CATR za rok 2011 a bude zaslána
společnosti CATR poštou.
O: Slavíček
T: 15.2.2012
Oprava chodníku od vchodu A k rohu domu
Výbor objedná opravu (výměnu) původní části chodníku od vchodu A k rohu domu. Toto
je jediná původní část chodníku, která nebyla v roce 2011 vybudována. V tuto chvíli se
na chodníku drží voda a proto se výbor rozhodl pro objednání výměny těchto max. 3
metrů.
O: Lážek
T: jaro 2012
Počet osob pro TDO
Dne 1.1.2012 od 19 hodin proběhl v celém domě zápis stavu vodoměrů k datu
31.12.2011 a zároveň o počtu osob v bytě pro TDO. Někteří vlastníci nahlásili počet
osob nulový, nebo v rozporu se skutečností. Výbor vlastníky vyzve dopisem k nahlášení
správného počtu osob, pokud nedojde ze strany vlastníků k nápravě, výbor bude nucen
tyto nesrovnalosti nahlásit městu k vymáhání.
O: Dúpalová
T: 31.3.2012
Příští schůze výboru
Příští schůze výboru proběhne dne 8.3.2012 od 20.00 u p Vavrdy.
Zápis provedl:
Odsouhlasili:
Lážek
Slavíček
Dúpalová
Vavrda
V Milovicích 14.2.2012
4
Download

Zápis ze schůze Výboru - Společenství vlastníků jednotek čp 473