ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Katedra hydrotechniky
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
STÁTNÍ ZÁV
RE
N É Z K O U Š K Y bakalá ského studia
úterý 28. ervna 2011
KOMISE . 1 zasedá v místnosti B 874
p edseda:
doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.
místop edseda:
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
lenové:
Ing. Jan Bláha
doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.
Ing. Jan Janda
doc. Ing. udovít Možiešik, Ph.D.
Ing. Miloš Sedlá ek
Ing. Petr Vít
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Ing. Milan Zukal
tajemník:
hodina:
student:
oponent:
8.30 – 9.45 KUPA Ond ej (V)
Ing. Mojmíra Hillermanová , Povodí Oh e s.p., Chomutov
9.45 – 11.00
Ing. Václava Kratochvílová, M stský ú ad Tábor, odbor ŽP
APEK Jan (V)
11.00 – 12.15 KRATOCHVÍL Pavel (V)
Ing. Tomáš Plecival, Vodní díla – TBD a.s., Praha
ob d: Akademická restaurace, Masarykova kolej, VUT v Praze
13.30 – 14.45 VONDRA Jan (V)
Ing. Bohumil Pleska , Povodí Labe s.p., Hradec Králové
14.45 – 16.00 CHARVÁT Ji í (Z)
Ing. Jan Janda, Plze
16.00 – 17.15 SEHNAL Pavel (Z)
Ing. Josef Sedlá ek, MAVEL, a.s., Benešov
Téma bakalá ské práce:
KUPA Ond ej
Zvýšení kapacity bezpe nostního p elivu VD Martin ves
APEK Jan
Soustava rybník v oblasti Vyšetice
KRATOCHVÍL Pavel
Posouzení namáhání dna vývaru a koryta pod VD Hv zda
VONDRA Jan
Studie malých vodních nádrží v okolí Pod brad
CHARVÁT Ji í
Suchý poldr Nezv stice
SEHNAL Pavel
Využití obnovitelných zdroj v systému PVE
Ústní zkouška ze dvou státnicových okruh
obor V – Vodní stavby a vodní hospodá ství
obor Z – Inženýrství životního prost edí
Povinný okruh:
Povinný okruh:
Hydraulika a hydrologie
Okruh podle katedry: Vodní stavby
Tvorba a ochrana krajiny
Okruh podle katedry: Vodohospodá ské inženýrství
ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Katedra hydrotechniky
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
STÁTNÍ ZÁV
RE
N É Z K O U Š K Y bakalá ského studia
úterý 28. ervna 2011
KOMISE . 2 zasedá v místnosti B 875
p edseda:
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
místop edseda:
prof. Ing. Vojt ch Broža, DrSc.
lenové:
Ing. Ladislav Kašpárek, CSc.
Ing. Vlastimil Krej í
Ing. Richard Ku era
Ing. Daniel Mattas, CSc.
Ing. David Richtr
Ing. Václav Svejkovský
Ing. Michael Trnka, CSc.
Ing. Martin Horský, Ph.D.
tajemník:
hodina:
student:
oponent:
8.30 – 9.45 ŠKA UPOVÁ Eva (V)
Ing. Michael Trnka, CSc., P yry Environment a.s., pobo ka Praha
9.45 – 11.00 MIKOLÁŠKOVÁ Kate ina (V)
Ing. Michael Trnka, CSc., P yry Environment a.s., pobo ka Praha
11.00 – 12.15 SOUKUPOVÁ Lucie (V)
Ing. Michael Trnka, CSc., P yry Environment a.s., pobo ka Praha
ob d: Akademická restaurace, Masarykova kolej, VUT v Praze
13.30 – 14.45 KOPECKÁ Petra (V)
Ing. Michal Tanajewski, Povodí Oh e s.p., Chomutov
14.45 – 16.00 POBORSKÁ Jana (V)
Ing. Pavel Svatoš, Povodí Labe s.p., Hradec králové
Téma bakalá ské práce:
ŠKA UPOVÁ Eva
Modelování transportu splavenin s využitím CFD
MIKOLÁŠKOVÁ Kate ina
Vliv nové MVE na provozní režim plavebního stupn Hn vkovice
SOUKUPOVÁ Julie
Simulace provozních podmínek plavebního stupn Hn vkovice
KOPECKÁ Petra
Analýza reten ní funkce nádrže Ch ibská
POBORSKÁ Jana
Analýza reten ní funkce poldru T ebovka II
Ústní zkouška ze dvou státnicových okruh
obor V – Vodní stavby a vodní hospodá ství
Povinný okruh:
Hydraulika a hydrologie
Okruh podle katedry: Vodní stavby
ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Katedra hydrotechniky
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
STÁTNÍ ZÁV
RE
N É Z K O U Š K Y bakalá ského a magisterského
studia - úterý 28. ervna 2011
KOMISE . 3 zasedá v místnosti B 876
p edseda:
prof. Ing. Peter Duši ka, PhD.
místop edseda:
doc. Ing. Petr Valenta, CSc.
lenové:
Ing. Václav Bá a
Ing. Jind ich B e ka
prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc.
Ing. Jan Kareis, Ph.D.
Ing. Ladislav Novák
Ing. Tomáš Picek, Ph.D.
Ing. Josef Sedlá ek
Ing. Miroslav Brou ek
tajemník:
hodina:
student:
oponent:
8.30 – 9.45 TEPLÝ Libor (V)
Ing. Josef Sedlá ek, MAVEL, a.s., Benešov
9.45 – 11.00 NOŽI KOVÁ Petra (V)
Ing. Jan Kareis, Ph.D., Plavba a vodní cesty, o.p.s., Praha
11.00 – 12.15 Bc. RECHTIK Václav (V)
Ing. Zden k Saturka, EZ a.s., (pobo ka Št chovice)
ob d: Akademická restaurace, Masarykova kolej, VUT v Praze
13.30 – 14.45 Bc. MARŠÍK Ond ej (Z)
Ing. Ladislav Novák, NOVAQUA s.r.o., Karlovy Vary
14.45 – 16.00 Bc. PERLÍK Ond ej (Z)
Ing. Josef Sedlá ek, MAVEL, a.s., Benešov
Téma bakalá ské práce:
TEPLÝ Libor
Využití Archimédova šroubu jako vodní turbíny
NOŽI KOVÁ Petra
Studie rekonstrukce jezu ve St íb e
Bc. RECHTIK Václav
Potenciál pro výstavbu p e erpávacích vodních elektráren v R
Bc. MARŠÍK Ond ej
Migra ní propustnost vodního díla Št tí
Bc. PERLÍK Ond ej
Návrh malé vodní elektrárny Velký Osek
Bakalá ské studium - ústní zkouška ze dvou státnicových okruh
obor V – Vodní stavby a vodní hospodá ství
Povinný okruh:
Hydraulika a hydrologie
Okruh podle katedry: Vodní stavby
Download

ST Á TN Í Z Á V Ě RE Č N É ZKOU Š KY bakalářského studia úterý