16.4.2013
Základní biochemická vyšetření likvoru
Biochemické parametry
likvoru – snaha o automatizaci
a standardizaci vyšetření
Vzhled likvoru před a po centrifugaci
Biochemické parametry na automatických analyzátorech
Celková bílkovina
Glukóza
Laktát
Beta-2-mikroglobulin
Ženková J., Petříková V.
Ústav klinické biochemie a hematologie FN a LF UK Plzeň
KEB automaticky v LIS
38-18xLaktát/Glukóza
Mezikrajské dny pracovníků klinické biochemie a hematologie
Plzeňského a Karlovarského kraje
Karlovy Vary 21. březen 2013
Speciální biochemická vyšetření likvoru
Reiberův graf – automatické výpočty v LIS
prováděna na nefelometru s automatickou kontrolou hook
efektu (prozónové tolerance)
1 - normální nález
Albumin
kvocient albuminu (CSF/Sérum) - umožní posouzení funkce
hematolikvorové bariéry
Imunoglobuliny (IgG, IgA, IgM )
kvocienty imunoglobulinů (CSF/Sérum) , výpočty dle Reibra - zjištění
intrathekální syntézy imunoglobulinů
β-trace protein
diagnostika likvorhey
sekret z nosu, ucha, punktát z operační rány => obsahuje likvor?
negativní nález, vzorek neobsahuje likvor: BTP < 3 mg/l
přítomnost likvoru je pravděpodobná:
BTP 3 - 6 mg/l
pozitivní nález, vzorek obsahuje likvor:
BTP > 6 mg/l
mez detekce:
4 - 5 % likvoru
2 - izolovaná porucha
hematolikvorové bariéry
3 - porucha hematolikvorové
bariéry s intratékální
syntézou imunoglobulinů
4 - izolovaná intratékální
syntéza imunoglobulinů
5 - analytické chyby
Spektrofotometrie likvoru
Izoelektrická fokuzace likvoru a séra
-
pomocí poloautomatického systému HYDRASYS
na agarózovém gelu s následnou imunofixací – kvalitativní
detekce oligoklonálních pásů IgG
Průkaz intratekální syntézy IgG
Diagnóza RS
-
dg. náhlých cévních mozkových příhod těžko prokazatelných
zobrazovacími metodami
cenná v časných stádiích subarachnoidálního krvácení
většinou sumační křivka bilirubinu a oxyhemoglobinu
Fokuzace paraproteinu
1
16.4.2013
SFM křivka dle „Britské guidelines“ (2003, revize 2008)
-sestrojení tečny NOA (oxyhemoglobinu) a NBA (bilirubinu)
SFM dle Britské guidelines: neprokázáno SAK-pacientka
s výraznou poruchou hematolikvorové bariéry
1,00
0,80
Negativní nález
OD Bi NBA < 0,007
OD OxyHb NOA <0,02
0,60
0,40
0,20
0,00
350
400
450
500
550
600
-0,20
Spektrum
MIN(350-400)
MIN(430-530)
OxHb
NBA
380
418
476
0,90523
0,62195
OXY
BIL
369
0,73036826
A
BIL
#
0,358
NBA
aNBA -0,5960 Interpretace:
S_BIL
56
umol/l
S_PROT
44
g/l
16,6
g/l
CSF_PROT
0,16626814
-0,0037358směrnice
dfbsdfbgNOA
Viditelný peak OxyHb
ZADEJ:
0,2913
0,2913073
tečna
NOA
530
520
B
0,3579127
Přítomen, Csf_Bi , Csf_OxyHb
Csf_ CB>1,0g/l, S_Bi> 20umol/l
Příčinou zvýšení Csf_Bi je s největší
pravděpodobností přestup bilirubinu
ze séra porušenou H-L bariérou.
ok
SFM - nový pohled na interpretaci nálezu
„Tradice“ v ČR: OD>0,04 pro oxyHb při 415 nm,
OD>0,02 pro bilirubin při 430-460 nm
Britská guidelines (Cruickshank et al. 2003, revize 2008):
Co je přínosem?
- větší objektivita hodnocení podložená empirickými
výpočty
- zohlednění podílu poruchy hematolikvorové bariéry
- zohlednění podílu koncentrace sérového bilirubinu
při přestupu porušenou hematolikvorovou bariérou
- korekce absorbance na možný zákal nebo zabarvení
v likvoru (odečítání OD hematogenních pigmentů
nad vytyčenou základní linií)
2
Download

Základní biochemická vyšetření likvoru Speciální biochemická